Stamboom Tienkamp Brandenburg

Simson Moeijon nakomelingen

Afstammelingen van Moeijon, Simson Samuel

 1. Moeijon, Simson Samuel.

Geboren 1770 te Warschau, (Warsawa) Polen.    Overleden 1793.    Huwde Izaaks, Schoontje 1790 te Warschau, (Warsawa) Polen.

Opmerkingen bij Moeijon, Simson Samuel

Simson Moeijon had rond 1940 zeker 150 nakomelingen in Nederland.
In 1945 was daar nog maar een handjevol van over.
Ik ben deze genealogie nog aan het uitwerken.
Opdat wij hen nooit zullen vergeten.

Kinderen van Izaaks, Schoontje en Moeijon, Simson Samuel

11 i. Moeijon, Samuel Simson. Geboren 1793 te Warschau, (Warsawa) Polen.    Overleden 1858 te Amsterdam.

 1. Moeijon, Samuel Simson.

Zoon van Moeijon, Simson Samuel en Izaaks, Schoontje. Geboren 1793 te Warschau, (Warsawa) Polen.    Overleden 1858 te Amsterdam.    Huwde Nijstad, Froukje Joëls 1851 te Assen.

Kinderen van Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson

111 i. Moeijon, Lea Samuel. Geboren 1823 te Hoogeveen.    Overleden 1843.

112 ii. Moeijon, Betje. Geboren 1825 te Hoogeveen.    Overleden 1828 te Assen.

113 iii. Moeijon, Schoontje. Geboren 1827 te Assen.    Overleden 1897 te Aardscheveld (Assen).

114 iv. Moeijon, Betje. Geboren 1829 te Assen.    Overleden 1897 te Duitsland.

115 v. Moeijon, Joel. Geboren 1832 te Assen.    Overleden 1849.

116 vi. Moeijon, Amalia. Geboren 1834 te Assen.    Overleed 1881 te Nice (F).

117 vii. Moeijon, Simson. Geboren 1837 te Assen.    Overleden 1897 te San Francisco (USA).

118 viii. Moeijon, Saartje. Geboren 1840 te Assen.    Overleden 1842 te Assen.

119 ix. Moeijon, Jitschak. Geboren 1843 te Assen.    Overleden 1849.

 1. Moeijon, Lea Samuel.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1823 te Hoogeveen.    Overleden 1843.    Huwde Blok, Hartog 1843 te Medemblik.

 1. Moeijon, Betje.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1825 te Hoogeveen.    Overleden 1828 te Assen.

 1. Moeijon, Schoontje.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1827 te Assen.    Overleden 1897 te Aardscheveld (Assen).    Ongetrouwde relatie met Onbekend. Ook een relatie met Elst, Henderikus.. Huwde tevens Dekker, Roelof Heymens op 1873.

Opmerkingen bij Moeijon, Schoontje

1850-01-18

Inbraak bij Salomon van Zuiden

In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.

Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.

Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.

(Steenw.Ct)

NB: Salomon van Zuilen woonde naast de synagoge aan de Groningerstraat.

1850-01-24

Assen

Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.

Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij    zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.

– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21

De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:

de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;

zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten,    dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Schoontje werd pas in 1851, zij was toen 24, erkend als kind van Samuel Moeijon.

Haar typisch Joodse voornaam doet vermoeden dat hij ook de biologische vader was.

In 1864 bij de geboorte van haar zoon Samuel Simson wordt vermeld, dat Schoontje niet kan onderteekenen omdat zij niet heeft leren schrijven.

Schoontje heeft totaal 9 kinderen gekregen. Bij alle kinderen was zij ongehuwd, en werd vermeld dat zij geen beroep had.

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Onbekend

1131 i. Moeijon, Ico. Geboren 1845 te Aardscheveld (Assen).    Overleden 1866 te Aardscheveld (Assen).

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Elst, Henderikus

1132 i. Elst, Vrouwtje. Geboren 1856 te Westerbork.    Overleden 1856 te Westerbork.

1133 ii. Elst, Leentje. Geboren 1857 te Sleen.    Overleden 1858 te Odoornerveen.

1134 iii. Elst, Froukje. Geboren 1858 te Assen.

1135 iv. Elst, Leentje. Geboren 1861 te Assen.

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens

1136 i. Moeijon, Simson. Geboren 1862 te Assen.    Overleden 1879.

1137 ii. Moeijon, Samuel Simson. Geboren 1864 te Assen.    Overleden 1877.

1138 iii. Dekker, Iko. Geboren 1866 te Assen.    Overleden 1911.

1139 iv. Dekker, Joël Roelof Heiman. Geboren 1868 te Assen.    Overleden 1938 te Amsterdam.

113A v. Dekker, Amalia. Geboren 1870 te Assen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Moeijon, Ico.

Zoon van Moeijon, Schoontje. Geboren 1845 te Aardscheveld (Assen).    Overleden 1866 te Aardscheveld (Assen).

 1. Elst, Vrouwtje.

Dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje. Geboren 1856 te Westerbork.    Overleden 1856 te Westerbork.

 1. Elst, Leentje.

Dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje. Geboren 1857 te Sleen.    Overleden 1858 te Odoornerveen.

 1. Elst, Froukje.

Dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje. Geboren 1858 te Assen.

Opmerkingen bij Elst, Froukje

Geboren: Moeijon

 1. Elst, Leentje.

Dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje. Geboren 1861 te Assen.

Opmerkingen bij Elst, Leentje

Geboren: Moeijon

 1. Moeijon, Simson.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1862 te Assen.    Overleden 1879.

Opmerkingen bij Moeijon, Simson

Geboren: Moeijon

 1. Moeijon, Samuel Simson.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1864 te Assen.    Overleden 1877.

 1. Dekker, Iko.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1866 te Assen.    Overleden 1911.

 1. Dekker, Joël Roelof Heiman.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1868 te Assen.    Overleden 1938 te Amsterdam.    Huwde Turksma, Betje 1895 te Leeuwarden.

Kinderen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman

11391 i. Dekker, Maurits Rudolf Joël. Geboren 1896 te Amsterdam.    Overleden 1962 te Amsterdam.

11392 ii. Dekker, Martha Susanna Betje. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1989 te Amsterdam.

Opmerkingen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman:

Feitelijk leefden zij vanaf 1904 gescheiden.

Vader Dekker liet het gezin in 1915 in de steek en is tot 1928 spoorloos.

Later bleek dat hij in Buenos Aires verbleef.

Het huwelijk werd in 1916 op verzoek van moeder Dekker door de rechtbank ontbonden.

 1. Dekker, Maurits Rudolf Joël.

Zoon van Dekker, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Geboren 1896 te Amsterdam.    Overleden 1962 te Amsterdam.    Huwde Hellingman, Maria Engelina 1923 te Amsterdam. Huwde tevens van Assen, Hendrika Christina op 1955 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Onderstaand artikel is in feite een transcriptie van een artikel uit 1938. Maurits Dekker heeft voor 1940 meerdere malen opgetreden tegen het opkomend Nationaal-Socialisme en Fascisme in Europa.

Maurits Dekker voor de rechtbank Wegens beleediging van Hitler f 100 hoete geëist.

De Amsterdamse rechtbank, gepresideerd door mr V. G. Bolt behandelde gisteren de strafzaak tegen den letterkundige Maurlts Dekker, verdacht van beleediging van het hoofd van een bevriende staat.

Hem U ten laste gelegd, dat hij In 1938 opzettelijk ln het openbaar bij geschrifte het hoofd van den bevriende staat Duitsland. Adoll Hltler. heeft beledigd. door met het opzet om de eer of goeden naam van dit staatshoofd aan te randen door tenlastelegging van bepaalde feiten, met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven en opzettelijk beledigend heeft geschreven en doen uitgeven een brochure, getiteld “Hltler, een poging tot verklaring”. •

Vervolgens legt de dagvaarding enlge termen uit de brochure ten laste, die naar het oordeel van het Hof beledlgend voor het hoofd van den Duitse staat zijn. Ook Is in de dagvaarding de brochure in haar geheel opgenomen.

Eerst hoorde de rechtbank den uitgever W. Salm die o.a. verklaarde, dat hij — alvorens tot de uitgave over te gaan — nog enkele uitdrukkingen had geschrapt die nodeloos waren.

Prof. dr H. L. Rümke. hoogleraar In de psychiatrie. had op last van den rechter-commissaris een uitvoerig rapport uitgebracht waarin hij tot de volgende conclusie komt: „Uit het werk blijkt ln leder gevat dat Dekker zich de moeite heeft gegeven, dat hij ernstig heeft gepoogd zich psychologisch In Hitler te verdiepen. Een deel van Dekker, uitkomsten kan lk — aldus prof. Rümke — als psychologisch juist aanvaarden, een deel acht ik discutabel; een deel acht ik onjuist. Verstaat men onder „psychologisch verantwoord dat de door Dekker geuite oordelen door de feiten, dle hij aanbrengt een graad van evidentie hebben gekregen, dat zij als onomstotelijk mogen gelden, dan zou men nlet mogen zeggen, dat de Inhoud van dit boekje geheel psychologisch verantwoord Is. Ik vraag mij echter af — aldus desk. — of er dan wel heel veel psychologisch verantwoorde publicaties werden gedaan. Verstaat men onder een psychologisch verantwoorde inhoud een inhoud, die niet bestaat ult in den wilde gedane beweringen, doch uit al dan niet juiste resultaten van ernstige overwegingen dan kan men zeggen dat de Inhoud van dit boekje voor het allergrootste gedeelte als psychologisch verantwoord mag worden beschouwd.

Op een vraag van den verdediger, mr. Th. Eskens, zegt deskundige, het met Dekker eens te zijn dat men bepaalde dingen kan aanvoeren, waaruit blijkt dat Hitler de leugen heeft verdedigd. Hitler heeft In “Mein Kampf” zelf erkend, dat hij de leugen mag bezigen als propagandamiddel. Het Is echter volgen, desk. psychologisch niet juist nu de leugenachtigheid als kern van Hitlers karakter te kenschetsen.

Datzelfde geldt voor de kwalificatie ‘hysterisch’. Het woord is daarop aan den Officier van Justitie mr B. Kist.

Requisitoir.

Evenals zoovele politieke gedingen heeft deze zaak Juridisch weinig te betekenen. Het lelt U volkomen bewezen en of de Inhoud psychologisch verantwoord is doet er voor de strafbaarheid niet toe.

Wanneer we het begrip “aanranding van eer en goeden naam” bekijken, zien we. dat dit een zeer relatief begrip ls. De eer van het hoofd van een groten Europese staat zal eerder zijn ‘ aangetast dan die van een willekeurig mens. De jurisprudentie wijst ook in deze richting. Spreker gaf hiervan een aantal voorbeelden. Belediging van een hoofd van een staat met een grote „uitwendige” eer zal veel eerder plaats hebben dan de belediging van een willekeurig mens. al zal diens eergevoel dan ook even groot zijn.

Verdachte noemt Hitler o.a. clown, leugenaar ‘druckeberger’ enz. Het hele boekje ademt een geest van haat en minachting. De uitgever heeft reeds enige van dergelijke uitdrukkingen geschrapt doch helaas heeft hij er nog een groot aantal laten staan.

Zouden wij ons niet gegriefd voelen, merkte spreker op, wanneer een dergelijk boekje over onze Koningin in het buitenland uitkwam.

Dit boekje is een knap en handig geschreven psychologische verhandeling, geschreven door een niet-psycholoog en tegenstander van het Hitlerbewind. Aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte.

Ik heb echter den Indruk, dat verdachte niet in herhaling zal vervallen. Spr. vorderde f 100 boete, sub. 20 dagen hechtenis.

Pleidooi.

De verdediger, mr. Th. Eskens. hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij allereerst de dagvaarding aanviel die z.i. op juridische gronden nietig Is.

Daarna besprak hij den zakelijke Inhoud van de dagvaarding en van het boekje.

Pleiter bestreed, dat deze brochure iets anders bedoelt te zijn als een poging tot verklaring, niet echter als een belediging. Bij de beoordeling of er beledigd is, moeten we een Nederlandse maatstaf en niet een Duitse aanleggen, we moeten de zaak objectief zien. Successievelijk behandelde pl. vervolgens de ten laste gelegde woorden, die de officier beledigend acht met welke opvatting pl. het In dit geval niet eens is.

Dit goed geschreven werk van de hand van een kunstenaar is samengesteld onder invloed van een zekere stemmingen vervoering en hij heeft niet — zoals een jurist dat pleegt te doen — zijn woorden gewikt en gewogen. Zijn heilige verontwaardiging wordt door duizenden weldenkende mensen gedeeld. Verdachte vreest dat door het dictatuur regiem een nieuwe wereldoorlog zal ontbranden, hij lijdt onder de vervolging, waaraan zovelen In Duitsland bloot staan. In dit licht gezien is zijn felheid te begrijpen. De rechtbank moge zich bij de beoordeling van dit feit indenken in verdedigers gemoedstoestand, waarin hij de brochure schreef.

Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.

Het laatste woord.

Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.

Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.

De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.

Bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 22-04-1938, Ochtend

Kinderen van Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël

113911 i. Dekker, Eleonora Maurits. Geboren 1916 te Amsterdam.    Overleden 2009 te Verenigde Staten.

113912 ii. Dekker, Meavedea. Geboren 1921 te Schoorl.    Overleden 1984 te Nijmegen.

 1. Dekker, Eleonora Maurits.

Dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Geboren 1916 te Amsterdam.    Overleden 2009 te Verenigde Staten.    Relatie met Bons, Jan..

 1. Dekker, Meavedea.

Dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Geboren 1921 te Schoorl.    Overleden 1984 te Nijmegen.    Huwde Arpeau, Gerardus Johannes Josephus 1940 te Amsterdam. Huwde tevens Blazer, Carel Adriaan 1950 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Meavedea

Zij ontving het Verzetsherdenkingskruis (VHK)

Handelsblad 08-03-1954

De prijs voor het beste stilleven was voor Mea Dekker, die als een tube waterverf tussen het feestgevoel bewoog.

Kinderen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan

1139121 i. Blazer, Dominga. Geboren 1950 te Amsterdam.

Opmerkingen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan:

Tijdens de tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij het verzet. Hij maakt deel uit van de fotografenverzetsgroep De Ondergedoken Camera, die de Duitse bezetting van Nederland documenteren. Daarnaast is hij ook actief bij Persoon Bewijzen Centrale met het vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten. Blazer wordt in april 1943 samen met zijn latere leerlingen Ad Windig en Krijn Taconis opgepakt door de Duitsers. Hij wordt beschuldigd van spionage en door het Kriegsgericht ter dood veroordeeld. Hij blijft echter ontkennen en zijn verdediging weet de schuld op iemand anders te schuiven die op dat moment in Zwitserland verblijft en geen gevaar loopt. Hij wordt op 10 februari 1944 vrijgelaten. Zijn zuster en haar man worden bij dezelfde gelegenheid opgepakt en naar Birkenau gestuurd. Zij overleven de oorlog niet.

De bevrijding brengt Blazer uitgebreid in beeld. Hij fotografeert bij de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, de gevangenneming van Duitse soldaten en officieren en de feestvreugde bij de intocht van de Canadezen in Amsterdam. Ook legt hij op verschillende plekken in het land de verwoestingen van de oorlog vast.

Tijdens de oorlog heeft hij Mea Dekker, de dochter van de schrijver Maurits Dekker, leren kennen. Ze wordt zijn assistent en model. In 1950 trouwen ze en uit dit huwelijk wordt dochter Dominga geboren. Zij komt ook regelmatig voor op de foto’s van Blazer. Het huwelijk wordt in 1963 ontbonden. Hij is intussen een relatie begonnen met Willemien Pieters met wie hij in 1974 in het huwelijk treed.

 1. Blazer, Dominga.

Dochter van Blazer, Carel Adriaan en Dekker, Meavedea. Geboren 1950 te Amsterdam.

 1. Dekker, Martha Susanna Betje.

Dochter van Dekker, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1989 te Amsterdam.    Huwde Belinfante, Daniel Aron 1923 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Martha Susanna Betje

Zij ontving een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten aan Nederland. Zij sloeg de uitnodiging om het huwelijk bij te wonen van Kon. Beatrix met Claus, omdat hij een Duitser was!

Opmerkingen van Dekker, Martha Susanna Betje en Belinfante, Daniel Aron:

Daniël werd op 19 augustus 1942 door de politie opgepakt en ging via de Zentralstelle naar de Joodsche Schouwburg. Welk verzetswerk heeft Daniël gedaan en waar hij uiteindelijk voor is opgepakt weten we dankzij de website Cellosonate . Hoewel zelf ondergedoken, droeg hij zorg voor andere onderduikers. Hij zorgde bijvoorbeeld voor voedsel, geld en papieren. Hij deed dit uit een gevoel van ‘recht en medemenselijkheid’. Hij nam ook diverse schuilnamen aan. Zo gebruikte hij de naam ‘Hafkamp’ om een onbewoonbaar verklaarde woning te huren. Via een andere schuilnaam, ‘Meneer Mulder’, vroeg hij gas, elektriciteit en licht aan. Hij hielp mensen waar hij maar kon. In de avonduren luisterde hij naar de Engelse radio. Dat zou hem fataal worden. Hij werd opgepakt toen hij de dagelijkse radioberichten aan een tussenadres kwam brengen. Hij liep ook nog eens extra risico door het niet dragen van de verplichte Davidster. Vanuit de Hollandsche Schouwburg ging hij naar Westerbork. Vanuit Westerbork ging hij naar Auschwitz om uiteindelijk in Fürstengrube terecht te komen. Fürstengrube was een zogenaamd subkamp van Auschwitz. Het was pas in de zomer van 1943 georganiseerd en was in feite een steenkoolmijn (antraciet werd er gedolven). Het kamp lag ongeveer 30 kilometer van Auschwitz in de buurt van Myslowice (Myslowitz).

De bovengenoemde website ‘Cellosonate’ citeert uit de aantekeningen van Martha. Zij schrijft over Daniël het volgende: “Werd eerst in ’t orkest, later in de mijnen te werk gesteld. Kreeg, hoewel van ijzersterke constitutie, door ondervoeding en slechte behandeling beenziekte. Werd in ’t hospitaal gestopt – dit werd bij nadering der Russen in brand gestoken door bataljon Wehrmacht, dat hiervoor speciaal kwam. Geen joods mens mocht eruit. Ooggetuigen brachten dit bericht.” Het was 27 januari 1945!

113A. Dekker, Amalia.

Dochter van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1870 te Assen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Ongetrouwde relatie met Onbekend. Huwde tevens van der Veen, Salomon op 1894 te Assen.

Opmerkingen bij Dekker, Amalia

Amalia van der Veen-Dekker was een dochter en jongste kind van Roelof Heijmens Dekker (11 maart 1839 Ooststellingwerf-27 juli 1900 Aardscheveld) en Schoontje Moeyon (10 februari 1827 Assen-26 november 1897 Assen?). Zij trouwde op 23 mei 1894 te Assen met Salomon van der Veen (6 augustus 1865 Westerbork-17 januari 1933 Assen). Amalia was de zus van Joel Dekker, die op zijn beurt de vader was van de letterkundige Maurits Dekker (1896-1962).

Bron: helpdesk Akevoth van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Kinderen van Dekker, Amalia en Onbekend

113A1 i. Dekker, Hermanus. Geboren 1893 te Assen.    Overleden 1893 te Assen.

Kinderen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon

113A2 i. van der Veen, Schoontje. Geboren 1895 te Westerbork.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A3 ii. van der Veen, Saartje. Geboren 1898 te Assen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A4 iii. van der Veen, Mannes. Geboren 1902 te Westerbork.    Overleed 1991.

113A5 iv. van der Veen, Joël. Geboren 1905 te Westerbork.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A6 v. van der Veen, Johannes Gerard. Geboren 1910 te Sleen.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A7 vi. van der Veen, Izak. Geboren 1916 te Westerbork.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon:

In Assen zijn op 28-10-2015 hier 2 Stolpersteine gelegd voor: Izak van der Veen en Amalia van der Veen-Dekker.

113A1. Dekker, Hermanus.

Zoon van Dekker, Amalia. Geboren 1893 te Assen.    Overleden 1893 te Assen.

113A2. van der Veen, Schoontje.

Dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1895 te Westerbork.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde van Coevorden, Joel 1924 te Groningen.

Kinderen van van der Veen, Schoontje en van Coevorden, Joel

113A21 i. van Coevorden, Clara. Geboren 1930 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A21. van Coevorden, Clara.

Dochter van van Coevorden, Joel en van der Veen, Schoontje. Geboren 1930 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van Coevorden, Clara

Clara van Coevorden is op 26 oktober 1930 blind geboren.

Ze is als meisje van 5 jaar in het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg komen wonen. Dan komt de oorlog. Omdat Clara blind is, wordt zij tijdens de razzia van 28 november 1942 overgeslagen, net als andere zieken en mensen met een beperking. Maar op 9 april 1943 moet ook Clara naar Kamp Westerbork. Op 13 april 1943 wordt Clara, samen met haar moeder Schoontje van der Veen, op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, waar beiden op 16 april 1943 om het leven komen in de gaskamer.

Om Clara niet te vergeten is er vlak voor de deur van Visio De Heukelom (voor de Vlindertuin) in Haren een stolpersteine (struikelsteen) geplaatst. Een stolpersteine is een steentje, met een koperen kop, hierop staan de gegevens gegraveerd van mensen die in de tweede wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord. ’s Avonds op 4 mei legt een van de Visio-begeleiders een bloemetje bij de steen.

113A3. van der Veen, Saartje.

Dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1898 te Assen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Cohen, Philip 1921 te Westerbork.

Kinderen van van der Veen, Saartje en Cohen, Philip

113A31 i. Cohen, Jetta Amalia. Geboren 1922 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A32 ii. Cohen, Rebecca. Geboren 1924 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A33 iii. Cohen, Schoontje. Geboren 1929 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A34 iv. Cohen, Amalia. Geboren 1930.

113A31. Cohen, Jetta Amalia.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1922 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A32. Cohen, Rebecca.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1924 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A33. Cohen, Schoontje.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1929 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A34. Cohen, Amalia.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1930.

Opmerkingen bij Cohen, Amalia

Deze dochter werd genoemd bij het leggen van de Stolpersteine op het adres Lonerstraat 20.

113A4. van der Veen, Mannes.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1902 te Westerbork.    Overleed 1991.    Huwde Toxopeus, Johanna Geertruida 1935..

Opmerkingen bij van der Veen, Mannes

Mannes van der Veen, verzekeringsagent, geboren op 6 september 1902 te Westerbork, zoon van Salomon van der Veen en Amalia Dekker; heeft de oorlog overleefd. Gehuwd met Johanna Geertruida Toxopeus, niet-Joods.

Kinderen van Toxopeus, Johanna Geertruida en van der Veen, Mannes

113A41 i. van der Veen, Salomon Sebo. Geboren 1938 te Assen.    Overleden 1938 te Assen.

113A42 ii. van der Veen, Luchina Amalia. Geboren 1942.

113A41. van der Veen, Salomon Sebo.

Zoon van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida. Geboren 1938 te Assen.    Overleden 1938 te Assen.

113A42. van der Veen, Luchina Amalia.

Dochter van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida. Geboren 1942.

113A5. van der Veen, Joël.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1905 te Westerbork.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Aronius, Saartje 1940 te Amsterdam.

Kinderen van Aronius, Saartje en van der Veen, Joël

113A51 i. van der Veen, Amalia. Geboren 1941 te Amsterdam.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A51. van der Veen, Amalia.

Dochter van van der Veen, Joël en Aronius, Saartje. Geboren 1941 te Amsterdam.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van der Veen, Amalia

Stolperstein: Rembrandtlaan 50, Assen

113A6. van der Veen, Johannes Gerard.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1910 te Sleen.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Simmeren, Leentje 1938 te Groningen.

Kinderen van Simmeren, Leentje en van der Veen, Johannes Gerard

113A61 i. van der Veen, Salomon. Geboren 1940 te Groningen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A61. van der Veen, Salomon.

Zoon van van der Veen, Johannes Gerard en Simmeren, Leentje. Geboren 1940 te Groningen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

113A7. van der Veen, Izak.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1916 te Westerbork.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van der Veen, Izak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60706) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Stolperstein:

Rembrandtlaan 50, Assen

 1. Moeijon, Betje.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1829 te Assen.    Overleden 1897 te Duitsland.

Opmerkingen bij Moeijon, Betje

1850-01-18

Inbraak bij Salomon van Zuiden

In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.

Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.

Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.

(Steenw.Ct)

1850-01-24

Assen

Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.

Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.

– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21

De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:

de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;

zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

 1. Moeijon, Joel.

Zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1832 te Assen.    Overleden 1849.

 1. Moeijon, Amalia.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1834 te Assen.    Overleed 1881 te Nice (F).    Huwde Snoek, Israel Simon 1855 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Moeijon, Amalia

Kinderen van Moeijon, Amalia en Snoek, Israel Simon

1161 i. Snoek, Vrouchien. Geboren 1858 te Assen.

1162 ii. Snoek, Elias. Geboren 1867 te Amsterdam.    Overleden 1915 te Londen (UK).

1163 iii. Snoek, Cato. Geboren 1869 te Amsterdam.

1164 iv. Snoek, Isaac. Geboren 1870 te Londen (UK).    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Snoek, Vrouchien.

Dochter van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Geboren 1858 te Assen.

 1. Snoek, Elias.

Zoon van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Geboren 1867 te Amsterdam.    Overleden 1915 te Londen (UK).    Huwde Croes, Anna Maria Josephina 1899 te Zaandam. Huwde tevens Willemsen, Frederika Paulina 1894 te Londen (UK).

Kinderen van Willemsen, Frederika Paulina en Snoek, Elias

11621 i. Snoek, Amalia Anthonia. Geboren 1896 te Zaandam.    Overleden 1897 te Zaandam.

11622 ii. Snoek, Antoine Henri David. Geboren 1897 te Zaandam.    Overleden 1899 te Zaandam.

11623 iii. Snoek, Amalia Josephina. Geboren 1898 te Zaandam.    Overleden 1992 te Antwerpen (B).

 1. Snoek, Amalia Anthonia.

Dochter van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina. Geboren 1896 te Zaandam.    Overleden 1897 te Zaandam.

 1. Snoek, Antoine Henri David.

Zoon van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina. Geboren 1897 te Zaandam.    Overleden 1899 te Zaandam.

 1. Snoek, Amalia Josephina.

Dochter van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina. Geboren 1898 te Zaandam.    Overleden 1992 te Antwerpen (B).    Huwde Vermeulen, Raymond Ludovicus Cornelia 1930..

Opmerkingen bij Snoek, Amalia Josephina

Fled during WWII to Vendémian France via train (animal transport wagons filled with straw) with her husband, children & her mother Anna Maria Josephina Croes. Returned in 1944 to Belgium.

 1. Snoek, Cato.

Dochter van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Geboren 1869 te Amsterdam.

 1. Snoek, Isaac.

Zoon van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Geboren 1870 te Londen (UK).    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Salomons, Esther 1894 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Snoek, Isaac

Isaac werd geboren in Londen waar zijn vader werkte als diamantslijper-bewerker. Hij vertrok met zijn ouders, twee broers en zusje naar Amsterdam in 1879. Hij woonde in de Quellijnstraat 445. In 1880 vertrok het gezin naar Parijs. Ze trokken vandaar naar Marseille. Isaacs moeder overleed in 1881, zijn vader in 1886. Isaac en zijn broertje Elias gingen toen met een oom terug naar Amsterdam

Kinderen van Salomons, Esther en Snoek, Isaac

11641 i. Snoek, Israel David. Geboren 1894 te Amsterdam.    Overleden 1919 te Amsterdam.

11642 ii. Snoek, Sara. Geboren 1895 te Amsterdam.    Overleden 1897 te Amsterdam.

11643 iii. Snoek, Aron. Geboren 1898 te Amsterdam.    Overleden 1934.

11644 iv. Snoek, Abraham. Geboren 1899 te Amsterdam.    Overleden 1982 te Amsterdam.

11645 v. Snoek, Amalia. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1902 te Amsterdam.

11646 vi. Snoek, Elias. Geboren 1901 te Amsterdam.    Overleden 1975 te Amsterdam.

11647 vii. Snoek, Lina. Geboren 1903 te Amsterdam.    Overleden 1903 te Amsterdam.

 1. Snoek, Israel David.

Zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1894 te Amsterdam.    Overleden 1919 te Amsterdam.

 1. Snoek, Sara.

Dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1895 te Amsterdam.    Overleden 1897 te Amsterdam.

 1. Snoek, Aron.

Zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1898 te Amsterdam.    Overleden 1934.    Huwde Kalkman, Wilhelmina Maria 1934 te Voorburg.

 1. Snoek, Abraham.

Zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1899 te Amsterdam.    Overleden 1982 te Amsterdam.    Huwde Benjamin, Sophie 1924 te Amsterdam. Huwde tevens Nowak, Adelheid Marie op 1937 te Amsterdam.

 1. Snoek, Amalia.

Dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1902 te Amsterdam.

 1. Snoek, Elias.

Zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1901 te Amsterdam.    Overleden 1975 te Amsterdam.    Huwde Menist, Dina 1932 te Amsterdam.

Kinderen van Menist, Dina en Snoek, Elias

116461 i. Snoek, Ronald. Geboren 1938 te Amsterdam.

 1. Snoek, Ronald.

Zoon van Snoek, Elias en Menist, Dina. Geboren 1938 te Amsterdam.

 1. Snoek, Lina.

Dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Geboren 1903 te Amsterdam.    Overleden 1903 te Amsterdam.

 1. Moeijon, Simson.

Zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1837 te Assen.    Overleden 1897 te San Francisco (USA).    Huwde Müller, Amelia 1865.. Huwde tevens Mensor, Therese op 1889 te San Francisco (USA).

Kinderen van Müller, Amelia en Moeijon, Simson

1171 i. Magnin, Julius. Geboren 1868 te Hawaiï (USA).

1172 ii. Magnin, Florence. Geboren 1873 te San Francisco (USA).

Kinderen van Mensor, Therese en Moeijon, Simson

1173 i. Magnin, Minnie. Geboren 1890 te San Francisco (USA).

 1. Magnin, Julius.

Zoon van Moeijon, Simson en Müller, Amelia. Geboren 1868 te Hawaiï (USA).

 1. Magnin, Florence.

Dochter van Moeijon, Simson en Müller, Amelia. Geboren 1873 te San Francisco (USA).

 1. Magnin, Minnie.

Dochter van Moeijon, Simson en Mensor, Therese. Geboren 1890 te San Francisco (USA).

 1. Moeijon, Saartje.

Dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1840 te Assen.    Overleden 1842 te Assen.

 1. Moeijon, Jitschak.

Zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Geboren 1843 te Assen.    Overleden 1849.