Stamboom Tienkamp Brandenburg

Parenteel Mentinck / Menting

       Afstammelingen van Mentinck, Gijsebart

Generatie 1

 1. Mentinck, Gijsebart. Gijsebart werd geboren rond 1565 in Hasselt. Hij overleed na
  1626-10-22 in Hasselt op een leeftijd van meer dan ongeveer 61
  jaren, 9 maanden. Hij trouwde Herms, Swaene voor 1595. Opmerkingen bij Mentinck, Gijsebart De hoeve Mentinck is gelegen in de oude bewoningskern van Appen,
  onder de Appense enk. Zij is, evenals de hele oude bewoningskern,
  gelegen op een hoge zwarte enkeerdgrond met lemig fijn zand
  (zEZ23). Blijkbaar waren de plaggen gestoken op gronden die
  dichter bij de beek lagen, zodat er met het meegenomen zand ook
  een hoger leemgehalte naar de bouwlanden werd vervoerd. Voor deze
  bouwlanden zijn in dat geval andere plaggen gebruikt dan voor de
  noordelijker gelegen enk; deze bevat minder leem. De hoeve
  Mentinck is vermoedelijk zeer oud; door gebrek aan
  bronnenmateriaal komen we ook haar niet eerder tegen dan in de
  fragmentrekening van beden van de graaf van Gelre, opgemaakt
  omstreeks 1326. Daarin wordt een zekere Willem Mentinc genoemd,
  die horig man was van de abt van Prüm. (398) In het tynsboek van
  de Hertog van 1357 (399) komt hij ook voor: Wilhelmus Mentinc
  moest toen voor 15 morgen en 5 hont het bedrag van 5 stuivers en 5
  mite betalen. In 1448 (400) betaalden Wilhelmus, zoon van
  Wilhelmus Mentinck samen met zijn vrouw Geertrud het bedrag van 5
  stuivers en 5 mite voor 15 morgen en 5 hont, wel oppervlak later
  veranderd werd in 7 morgen en 2 hont, waarna er nog maar 2
  stuivers en 8 denariën betaald hoefden te worden. Kennelijk was er
  een deel van het goed afgesplitst. Het goed was eerder nog gekocht
  van de dochter van Regnerus Mentinx. Na 1546 komt het goed “met
  een even grote tynspost- nog in handen van Mr. Borghard van den
  Berge, en later Johan Huygen. In 1679 koopt Gerrit Willem Wijgman
  het goed, die het in 1701 verkoopt aan het Zutphense Bornhoff. Tot
  1811 wordt door hen de tyns betaald.Mentinck is vermoedelijk een
  oud hofhorig goed geweest van de abdij van Prüm. Tegelijk met de
  overige horige goederen van de abdij zal het in 1419 van een horig
  goed tot een keurmedig goed zijn geworden. Als zodanig komt het in
  het leenboek van Prüm (401) in 1451 voor. Het wordt dan genoemd
  “Dat guet, geheiten Meyntinck, mit bossch, mit broick, mit heyde,
  mit weyde, mit riis, mit twiich, mit hoge ende ledich lant ende
  mit alle synen rechten ende toebehoir”. Hertger Beerntss te
  Beekbergen kreeg oprukking (402) van horig worden naar het goed
  voor 0 jaren. In 1452 gaf hij samen met zijn vrouw Lummoit
  (mogelijk de dochter van Regnerus Mentinck, zie de tynsregisters)
  het erfrecht van het goed aan Geertrude ter Ynden, die het goed
  samen met haar man Wilhelm Meyntinck, voogd, bezat. In 1453 kregen
  zij toestemming om het goed te bezwaren met een rente van 9
  molders rogge per jaar, ten behoeve van Geertruijt Aelbert
  Schroedersdr. Als dit bedrag niet in 12 jaar afgelost zou zijn,
  dan had de abdij van Prüm het recht de volle inkomsten uit het
  goed te beuren, totdat de rente afgelost zou zijn. Vervolgens
  wordt het een tijdje stil rond Mentinck. Pas in 1485 duikt het
  goed weer op, het blijkt dan een leengoed van de abdij geworden te
  zijn. De omschrijving luidt dan “Dat erve ind guet, geheiten
  Mentynck, myt egge, myt eende, myt hoge, myt leghe, myt allen
  synen tobehoer ind rechten, soe dat gelegen ys in den kerspel van
  Voerst, in der buerscapp van Appen”. Op 1 februari 1485 bezwaart
  Herman van Wamel Meyntinck met een rente van 1 molder rogge per
  jaar ten behoeve van Henrick die Leryck. Na 8 jaar zou de rente
  alleen aflosbaar worden door de ambtman van de abdij. In de marge
  wordt dan de opmerking “It. Wychman heet dat gevriet van Henrick
  dat yerste jaer”. Met Wychman wordt de ambtman van de abdij van
  Prüm bedoeld. Alvorens de samenvoeging van Mentynck met Egelinck
  ter sprake komt, zal de vroegste geschiedenis van Egelinck worden
  besproken. De tynspost van deze hoeve stond direct boven die van
  Mentynck, reeds in 1357, wat een topografische nabijheid doet
  vermoeden. De post in 1357 (403) luidt “Item Egheninc de XVII jug.
  V hont V st. X d. II mit.” Over Egheninc, groot 17 morgen en 5
  hont, dus 5 stuivers, 10 denariën en 2 mite worden betaald. In
  1448 (404) is de post nog even groot, en wordt deze betaald door
  Johannes Egelynck. In de marge wordt een “Abba” genoemd, mogelijk
  wordt hiermee de abt van Prüm om wat voor reden ook bedoeld. In
  1454 krijgt Gerit Egelinck Heilwigszn. na de dood van zijn moeder
  oprukking van horig worden naar het goed voor 6 jaar. (405) Beide
  goederen komen ook “als Prüms goed- voor in het inkomstenregister
  van Van Hengel uit 1405 (406). Beide moesten als een der “bonorum
  Servilium, teutonice eyghen goede” op de jaarlijkse dag van
  betaling 30 denariën betalen. Bovendien moest Eghelinc, bewoond
  door Johannes Eghelinc, nog 2 molder rogge en 6 molder gerst
  betalen.(407) Op Mentinc rustte niet zo’n verplichting in natura.
  Johan Eghelinc en Riquyn Myntinc en diens vrouw en 3 kinderen
  waren horige personen van de abdij.(408) Uit de goederen Eghlinc
  en Mentinck moest ook nog de smalle tiende aan de abdij worden
  betaald.(409) Na deze korte onderbreking gaan we weer verder met
  de beleningen van Mentinck (410). In 1486 droeg Herman van Wamel
  het over aan Wychman van Eymeren. Deze overleed in 1513, waarna
  diens zoon Roloff de volgende leenman werd. In de duistere periode
  hierna zal Mentinck samen zijn gevoegd met Eghelinck. In een akte
  uit 1545 blijkt dat nog niet. Mr. Borchart van den Berge, kanunnik
  van St. Walburg in Arnhem, verklaart, aan het Bornhof te Zutphen
  33 penningen erftyns schuldig te zijn uit de erven Kuminck en
  Mentinck in het kerspel Voorst. (411) In 1556 werd Gerlich Dois,
  raadsman van de keizer, na opdracht door Egbert Kuiper, namens
  heer Burchert van den Berge, deken van Arnhem, de volgende
  leenman. In 1559 ontving de weduwe van Gerlich Doys “idt guet
  Mentinck und Eggelinck”. Haar oudste zoon Peter werd voogd. De
  samenvoeging kan mogelijk hierbij op de jaren tussen 1545 en 1559
  gesteld worden. Maris (412) meent de samenvoeging van de lenen op
  ca. 1490 te kunnen stellen, doch geeft daarvoor geen reden. Nog de
  dag erna werd het goed overgedragen aan Gerlichs dochter Anna ange
  Merckt, wiens broer Willem Doys als voogd optrad. Heer Peter Doys,
  deken van Deventer, beloofde een week erna zijn moeder, broers en
  zusters hun aandelen te zullen vergoeden. In 1563 deed Gossen van
  Wamell, kleinzoon van de eerdere leenman Herman van Wamell, een
  verzoek beleend te worden, maar dit verzoek werd afgewezen. Een
  jaar later werd hij alsnog de nieuwe leenman. In 1569 werd het
  leen bezwaard met 1000 daalders. Floris van Wamell, mogelijk de
  zoon van Gossen, werd leenman in 1580. Hij verpandde in 1584 uit
  zijn leen aan Johan Hueghen en diens vrouw Elsken Broeders de
  Kuminckhoeve en Heselmate. In datzelfde jaar bezwaarde Floris het
  leen met 200 daalders. (413) Na Floris werd zijn neef Gaert van
  Wamel in 1589 de leenvolger. Gaert verpandde daarop aan Johan
  Hueghen enkele bouwlanden uit het leengoed, onder meer den
  Berckelt en de Lokempkens. In 1590 kreeg Floris toestemming het
  hele leen aan Johan Huegen, burgemeester van Deventer, mede namens
  zijn vrouw Elysabeth, te verpanden. Tevens werden zij toen
  (opnieuw) beleend met “dye vurs. hoffstede dye Cuyminckhoeven”. Op
  15 oktober 1615 werd het goed van de leenband ontslagen en tot een
  Prüms tynsgoed gemaakt. De enige vermelding in het Prümse
  tynsregister dateert van de datum van tynsmaking, 15 oktober 1615,
  en daaruit blijkt dat Mentinck en Egelinck, te vertynsen waren met
  6 oude Vlaamse groten per jaar, door Johan Huygen, broeder van
  Wilhelm, te betalen. (414) Zoals eerder deze paragraaf te lezen
  was, is in het tynsboek van de Hertog van Gelre, als voormalig
  voogd van Prüm ook tyns heffend uit het goed Mentinck, niet veel
  meer informatie te vinden dan dat het goed later verkocht werd aan
  het Zutphense Bornhoff. Nog in 1832 was het Bornhof de eigenaar
  van de hoeve Mannink, zoals deze toen werd genoemd. Het kreeg
  kadastraal de aanduiding F 820, en was 9,7 hectare groot. Wat er
  met de hoeve Egelinck is gebeurd, is onduidelijk. In het
  verpondingskohier van 1648 (415) werd deze niet meer genoemd.
  Echter, ook van Mentinck was in dit kohier geen sprake.
  Onduidelijk is waarom. In 1716 was H. Oldenhof de pachter van de
  hoeve Mentink. In 1749 wordt de hoeve Mentink gepacht door Hendrik
  Hendriks, en hoort er 11 morgen zandland bij. In 1802 tenslotte is
  Hendrik Bosch de pachter. De namen Mentinck en Egelinck lijken
  typische “inc – namen te zijn. De voornamen waar ze van zijn
  afgeleid zijn onbekend; bovendien is een datering van deze -inc –
  namen op de 11e eeuw, zoals uitgelegd in het hoofdstuk Gietelo,
  mogelijk aan de late kant. Datering van deze hoeven op
  vroeg-middeleeuws is gevaarlijk; zolang geen duidelijkhheid is
  verkregen omtrent de ouderdom van -inc – namen, is het niet
  verstandig deze hoeven op vroegmiddeleeuws te schatten. Moerman
  (416) wijst ook op de onduidelijkheid van de periode waaruit deze
  namen stammen; hij vermoedt wel dat de meeste -inc – namen niet
  uit de vroege middeleeuwen stammen. De discrepantie in het gegeven
  dat de -ing – namen in Engeland eerder voorkomen dan de -inc-namen
  op het Saksische vasteland, terwijl beiden van Saksische,
  continentale oorsprong zouden zijn, kan Moerman ook niet verklaren
  en laat dit over aan historici. De -inc – naam kan in haar actieve
  tijd, mogelijk dus het begin van de late middeleeuwen, een oudere
  naam hebben verdrongen. Dit maakt het mogelijk dat de hoeve toch
  ouder is. Tot het goed Mentinck behoorde blijkens het leenboek van
  de abdij van Prüm (417) ook de Bossweyde, die in 1600 werd
  afgesplitst van het leengoed Mentinck. Oorspronkelijk was deze
  bosweide een “bomenakker”, een perceel waar bomen voor het hout
  werden geteeld geweest. Het soort bomen wat in deze beekdalrand,
  volgens het bodemtype een komvormige laagte, kon groeien wordt
  duidelijk uit de naam die het vanaf 1696 droeg: Peppelenbosch. Nog
  op kaarten en luchtfotos uit de 19e en 20e eeuw is het perceel
  geheel bebost, losstaand van de grote heidebebossingen in de 20e
  eeuw. Op de kaart van De Man (418) uit 1811 is te zien dat slechts
  in het midden een verticale strook niet bebost is. In die tijd was
  het Appense veld nog heideveld. Aan de ontginningsvorm te zien zal
  dit tegelijk met de identieke ontginningen aan de overzijde van de
  Voorsterbeek ontgonnen zijn. Daarbij valt te denken aan het begin
  de 14e eeuw, mogelijk iets eerder. In elk geval werd het goed in
  1600 voor het eerst beschreven, en wel als “Hett Busweittien,”
  onder hett goedt Mentinck, der abdie Prum leenruirich, gelegen,
  streckende oestwaertt und westwaertt then beyden syden ahn vurs.
  eheluyden voirs. landt, zuydtwaert aen die beecke, noirtwaert anet
  Appense veldt”. Deze omschrijving duidt ook goed de locatie aan,
  die op de kadasterkaart van 1832 zonder enige problemen is aan te
  wijzen. Op 14 augustus 1600 kochten Gerrit Kreynck en zijn vrouw
  de bossweyde uit het goed Mentinck van de leenman van dat goed,
  Johan Huigen. Zij bezwaarden achtereenvolgens het leen met 200
  daalders (1610), 116 daalders (1613) en wederom 200 daalders
  (1615). In 1615 verkochten zij het goed aan Reyner Vrijthoff. Drie
  jaar later verkoopt Hendrick Wilbrenninck namens hem het goed weer
  aan Henrick Hanneman. Deze overleed enkele jaren later, en liet
  een weduwe en twee zonen (Derrick en Johan) na. De weduwe
  hertrouwde met Gerardus Scheppinck; zij namen de eerder genoemde
  Wilbrenninck als voogd. Toen ook Gerardus Scheppinck overleden
  was, verkocht zoon Theodorus het goed in 1696 aan de weduwe
  Adriaen Scharff, die ermee beleend werd en haar zoon Hendrick als
  hulder aanstelde. Voor het eerst werd in de leenboeken de naam
  Peppelenbosch gebruikt. In 1724 werd de minderjarige Adriaen
  Scharff, zoon van wijlen Adriaen Scharff (wijnkoper te Amsterdam),
  beleend. Nicolaes van Hamel trad op als voogd. In 1736 blijkt
  Adriaen meerderjarig te zijn, en vernieuwt hij de eed. Dr. Bernard
  Huinink werd voogd. In 1742 wordt de leenband nogmaals vernieuwd,
  en in 1749 werd het goed uit de leenband ontslagen. Het
  verpondingskohier van 1648 gebruikt de naam “den Peppelenbos” al.
  Docter Schoppinck was eigenaar. Dit is de eerder genoemde Gerardus
  Scheppinck. Kennelijk verpachtte hij aan Gerrit Peters het huis,
  de hof en 3 koeweiden, voor 24 daalders. Op ongeveer 1 schepel
  “geseeij” waren telligen aangeplant.(419) In 1716 bewoonde H.
  Cornelissen de hoeve. In 1749 was dat Cornelis Hendriks, mogelijk
  een zoon van de pachter in 1716. In 1802 was Herman Jansen de
  pachter. In 1832 was de Peppelenbosch eigendom van Hendrik
  Ribbius; het huis en erf waren 13 hectare groot en hadden
  kadastraal het nummer F 687 gekregen. In diverse stambomen van mensen die afstammen van het geslacht
  Mentinck uit Hasselt (Ov) duikt de naam op van de stammoeder
  Jantien Moorsche. Dit is een blunder, want Jantien Moorsche heeft
  nooit bestaan. Bij een doop op 23-11-1595 te Hasselt heette de
  moeder Swane Haermsz en van de drie getuijgen heette er één Jan
  ten Moersche. Fout lezen en verkeerd interpreteren is mogelijk het
  resultaat geweest van iemand die geen oud schrift kon ontcijferen. Kinderen van Herms, Swaene en Mentinck, Gijsebart 11 i. Mentinck, Geertruijt. Geertruijt werd geboren in 1590. Zij
  overleed in 1626. 12 ii. Mentinck, Aeltijn. Aeltijn werd geboren in 1593 in Hasselt.
  • 13 iii. Mentinck, Jan Gijsebarts. Hij werd gedoopt op 1595-11-23 te
   Hasselt.. Hij overleed rond 1670 in Hasselt. 14 iv. Mentinck, Willemken. Willemken werd geboren rond 1598 in
   Hasselt. 15 v. Mentinck, Griete. Griete werd geboren rond 1600 in Hasselt. 16 vi. Mentinck, Lutgart. Lutgart werd geboren rond 1605 in Hasselt. 17 vii. Mentinck, Arent. Arent werd geboren rond 1609 in Hasselt. Opmerkingen van Herms, Swaene en Mentinck, Gijsebart: Gijsebaert Mentinck, Jantien Haermsz en Albertien Jansz zijn
   getuijgen op 31 Julijus 1597 bij de doop van Aeltien, d.v. Aert
   Haermens en Griete (sijn) vrouw. (=Arent Haermens en Grietien
   Clasen). Gijsebart Mentinck en Albert Jans Metselaer zijn getuijgen op 1
   Feb: 1618 bij de doop van Lammeken, d.v. Jan Berens, touweslager
   en Anna Jans. Swane Haerms, Clas Geerts, Geert Jansz, Anna Lubbaers en Euert van
   Ruinen zijn getuijgen op 9 Jannua: 1594 bij de doop van Anneken,
   d.v. Hendrijck van Swol en Marrijcken Jacobs. Swane Hermsz is getuijge op 27 Jannua: 1602 bij de doop van Arijs
   Hendricks, z.v. Hendrijck Connick.

Generatie 2

 1. Mentinck, Geertruijt. Geertruijt werd geboren in 1590. Zij overleed in 1626 op een
  leeftijd van 36 jaren. Zij was de dochter van Mentinck, Gijsebart
  en Herms, Swaene.
 2. Mentinck, Aeltijn. Aeltijn werd geboren in 1593 in Hasselt. Zij was de dochter van
  Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene.
 3. Mentinck, Jan Gijsebarts. Hij werd gedoopt op 1595-11-23 te Hasselt.. Hij overleed rond 1670
  in Hasselt. Hij was de zoon van Mentinck, Gijsebart en Herms,
  Swaene. Hij trouwde Geuchjens, Anna in 1628 in Hasselt. Kinderen van Geuchjens, Anna en Mentinck, Jan Gijsebarts 131 i. Mentinck, Matte. Matte werd geboren in 1621. Zij overleed voor
  1624. 132 ii. Mentinck, Mette. Mette werd geboren in 1624. 133 iii. Mentinck, Swaentien. Swaentien werd geboren in 1626. Zij
  overleed voor 1670.
  • 134 iv. Mentincks, Lambert Jans. Lambert Jans werd geboren op
   1629-12-13 in Hasselt. Hij overleed voor 1676-06-00 in
   Hoogeveen. 135 v. Mentinck, Geertruit. Geertruit werd geboren in 1634.
 4. Mentinck, Willemken. Willemken werd geboren rond 1598 in Hasselt. Zij was de dochter
  van Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene.
 5. Mentinck, Griete. Griete werd geboren rond 1600 in Hasselt. Zij was de dochter van
  Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene.
 6. Mentinck, Lutgart. Lutgart werd geboren rond 1605 in Hasselt. Hij was de zoon van
  Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene.
 7. Mentinck, Arent. Arent werd geboren rond 1609 in Hasselt. Hij was de zoon van
  Mentinck, Gijsebart en Herms, Swaene. Hij trouwde Veldcamp,
  Fennechien Lubberts rond 1634. Opmerkingen van Veldcamp, Fennechien Lubberts en Mentinck, Arent: 2 kinderen gedoopt te Hasselt (bron: Henk Elsinga)

Generatie 3

 1. Mentinck, Matte. Matte werd geboren in 1621. Zij overleed voor 1624 at the age of
  minder dan 3 jaren. Zij was de dochter van Mentinck, Jan
  Gijsebarts en Geuchjens, Anna.
 2. Mentinck, Mette. Mette werd geboren in 1624. Zij was de dochter van Mentinck, Jan
  Gijsebarts en Geuchjens, Anna.
 3. Mentinck, Swaentien. Swaentien werd geboren in 1626. Zij overleed voor 1670 at the age
  of minder dan 44 jaren. Zij was de dochter van Mentinck, Jan
  Gijsebarts en Geuchjens, Anna.
 4. Mentincks, Lambert Jans. Lambert Jans werd geboren op 1629-12-13 in Hasselt. Hij overleed
  voor 1676-06-00 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 46
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Mentinck, Jan Gijsebarts en
  Geuchjens, Anna. Hij trouwde Karstens, Suzanna Paladanna in 1655
  in Hasselt. Opmerkingen bij Mentincks, Lambert Jans Naam ook: Menting. Kinderen van Karstens, Suzanna Paladanna en Mentincks, Lambert
  Jans 1341 i. Mentincks, Gijsbarth. Gijsbarth werd geboren op 1656-04-07 in
  Hasselt. Hij overleed rond 1730.
  • 1342 ii. Mentinck, Annachjen Lamberts. Annachjen Lamberts werd geboren
   op 1657-08-16 in Hasselt. Zij overleed in 1730 in De Wijk.
  • 1343 iii. Menting, Christiaen. Christiaen werd geboren in 1658. Hij
   overleed rond 1730. 1344 iv. Mentincks, Christiana. Christiana werd geboren op 1659-08-29 in
   Hasselt. Zij overleed rond 1730.
  • 1345 v. Mentincks, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1661-04-27 in
   Hasselt. Hij overleed rond 1730.
  • 1346 vi. Mentinck, Jan. Jan werd geboren rond 1662 in Hoogeveen. 1347 vii. Mentinck, Catharina. Catharina werd geboren rond 1664 in
   Hoogeveen. Zij overleed na 1683 in Hoogeveen.
  • 1348 viii. Menting, Willem Lamberts. Willem Lamberts werd geboren rond
   1. Hij overleed op 1773-12-11 in Leiderdorp.
 5. Mentinck, Geertruit. Geertruit werd geboren in 1634. Zij was de dochter van Mentinck,
  Jan Gijsebarts en Geuchjens, Anna.

Generatie 4

 1. Mentincks, Gijsbarth. Gijsbarth werd geboren op 1656-04-07 in Hasselt. Hij overleed rond
  1730 op een leeftijd van rond 73 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon
  van Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna Paladanna. Opmerkingen bij Mentincks, Gijsbarth Naam ook: of Menting.
 2. Mentinck, Annachjen Lamberts. Annachjen Lamberts werd geboren op 1657-08-16 in Hasselt. Zij
  overleed in 1730 in De Wijk op een leeftijd van 72 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Mentincks, Lambert Jans en
  Karstens, Suzanna Paladanna. Zij trouwde Reijnts, Geugien op
  1679-04-21 in IJhorst. Zij trouwde tevens Teunis, Court op
  1697-12-19 in Koekange. Kinderen van Mentinck, Annachjen Lamberts en Reijnts, Geugien 13421 i. Geugiens, Roelof Reijnts. Roelof Reijnts werd geboren op
  1681-09-11 in De Wijk. Hij overleed in 1750. 13422 ii. Geugiens, Lambert Mentinck. Lambert Mentinck werd geboren op
  1682-12-24 in De Wijk. Hij overleed in 1750. 13423 iii. Geugiens, Jentjen. Jentjen werd geboren op 1684-06-27 in De
  Wijk. Zij overleed in 1750. 13424 iv. Geugiens, Catharina. Catharina werd geboren op 1686-01-31 in De
  Wijk. Zij overleed in 1750.
  • 13425 v. Mentinck, Susanna Geugjes. Susanna Geugjes werd geboren op
   1686-01-31 in De Wijk. Zij overleed op 1776-08-29 in Hoogeveen. 13426 vi. Geugiens, Albert Roelofs. Albert Roelofs werd geboren op
   1687-09-04 in De Wijk. Hij overleed in 1750. 13427 vii. Geugiens, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1689-03-24 in De
   Wijk. Hij overleed in 1750. 13428 viii. Geugiens, Jan. Jan werd geboren op 1691-01-01 in De Wijk. Hij
   overleed in 1750. 13429 ix. Geugiens, Aeltjen. Aeltjen werd geboren op 1692-10-30 in De
   Wijk. Zij overleed in 1750. 1342A x. Geugiens, Kerst Peters. Kerst Peters werd geboren op 1694-06-03
   in De Wijk. Hij overleed in 1750. Kinderen van Mentinck, Annachjen Lamberts en Teunis, Court 1342B i. Courts, Wolter. Wolter werd geboren op 1698-03-13 in IJhorst.
 3. Menting, Christiaen. Christiaen werd geboren in 1658. Hij overleed rond 1730 op een
  leeftijd van rond 72 jaren. Hij was de zoon van Mentincks, Lambert
  Jans en Karstens, Suzanna Paladanna. Hij trouwde de Heus, Fijtje
  rond 1680. Kinderen van de Heus, Fijtje en Menting, Christiaen 13431 i. Menting, Willem Lambert. Willem Lambert werd geboren op
  1682-01-11 in Delft. 13432 ii. Mentinck, Lambert. Lambert werd geboren op 1683-10-19 in Delft. 13433 iii. Menting, Susanna. Susanna werd geboren op 1687-01-19 in Delft. 13434 iv. Menting, Kristijna. Kristijna werd geboren op 1697-02-14 in
  Alkmaar.
 4. Mentincks, Christiana. Christiana werd geboren op 1659-08-29 in Hasselt. Zij overleed
  rond 1730 at the age of rond 70 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna
  Paladanna. Opmerkingen bij Mentincks, Christiana Naam ook: of Menting.
 5. Mentincks, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1661-04-27 in Hasselt. Hij overleed rond
  1730 op een leeftijd van rond 68 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon
  van Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna Paladanna. Hij
  trouwde Reinders, Judith op 1685-03-01 in Meppel. Opmerkingen bij Mentincks, Hendrik Naam ook: of Menting. Kinderen van Reinders, Judith en Mentincks, Hendrik 13451 i. Mentinck, Lambert. Lambert werd geboren op 1686-02-03 in
  Alkmaar. 13452 ii. Menting, Reindert. Reindert werd geboren op 1687-10-01 in
  Alkmaar. 13453 iii. Mentinck, Jannetjen. Jannetjen werd geboren op 1688-12-09 in
  Alkmaar.
 6. Mentinck, Jan. Jan werd geboren rond 1662 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna Paladanna. Hij had
  een relatie met Bleiehoex, Engeltje Jans rond 1686. Hij trouwde
  tevens Stuivens, Johanna rond 1695. Kinderen van Bleiehoex, Engeltje Jans en Mentinck, Jan 13461 i. Mentinck, Jan. Jan werd geboren op 1687-01-16 in Delft. Kinderen van Stuivens, Johanna en Mentinck, Jan 13462 i. Menting, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1700-08-15 in
  Delft. Opmerkingen van Stuivens, Johanna en Mentinck, Jan: 2 kinderen gedoopt te Delft
 7. Mentinck, Catharina. Catharina werd geboren rond 1664 in Hoogeveen. Zij overleed na
  1683 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan ongeveer 19 jaren.
  Zij was de dochter van Mentincks, Lambert Jans en Karstens,
  Suzanna Paladanna.
 8. Menting, Willem Lamberts. Willem Lamberts werd geboren rond 1680. Hij overleed op 1773-12-11
  in Leiderdorp op een leeftijd van rond 93 jaren, 11 maanden. Hij
  was de zoon van Mentincks, Lambert Jans en Karstens, Suzanna
  Paladanna. Hij trouwde Palsgraaf, Cornelia Abrams op 1705-12-20 in
  Delft. Hij trouwde tevens Fabius, Maria op 1730-10-07 in Delft.. Kinderen van Palsgraaf, Cornelia Abrams en Menting, Willem
  Lamberts 13481 i. Menting, Lijsbet Willem. Lijsbet Willem werd geboren op
  1706-09-14 in Delft. 13482 ii. Menting, Crisstijaan. Crisstijaan werd geboren op 1708-07-29 in
  Delft. 13483 iii. Menting, Pieternella. Pieternella werd geboren op 1709-12-22 in
  Voorhout. 13484 iv. Menting, Elisabeth. Elisabeth werd geboren rond 1710 in Delft. 13485 v. Menting, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1711-08-12 in
  Voorhout. 13486 vi. Menting, Hendricus. Hendricus werd geboren op 1712-12-11 in
  Voorhout. 13487 vii. Menting, Johanna. Johanna werd geboren op 1714-06-17 in
  Voorhout. 13488 viii. Menting, Lambertus. Lambertus werd geboren op 1715-12-22. 13489 ix. Menting, Alida. Alida werd geboren op 1717-08-15 in
  Voorschoten. 1348A x. Menting, Susanna. Susanna werd geboren op 1719-02-25 in
  Voorschoten. 1348B xi. Menting, Willem. Willem werd geboren op 1724-04-23 in
  Voorschoten. 1348C xii. Menting, Johannes. Johannes werd geboren op 1725-11-11 in
  Voorschoten.

Generatie 5

 1. Geugiens, Roelof Reijnts. Roelof Reijnts werd geboren op 1681-09-11 in De Wijk. Hij overleed
  in 1750 op een leeftijd van 68 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
  van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 2. Geugiens, Lambert Mentinck. Lambert Mentinck werd geboren op 1682-12-24 in De Wijk. Hij
  overleed in 1750 op een leeftijd van 67 jaren, 8 dagen. Hij was de
  zoon van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 3. Geugiens, Jentjen. Jentjen werd geboren op 1684-06-27 in De Wijk. Zij overleed in
  1750 op een leeftijd van 65 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter
  van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 4. Geugiens, Catharina. Catharina werd geboren op 1686-01-31 in De Wijk. Zij overleed in
  1750 op een leeftijd van 63 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter
  van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 5. Mentinck, Susanna Geugjes. Susanna Geugjes werd geboren op 1686-01-31 in De Wijk. Zij
  overleed op 1776-08-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren,
  6 maanden. Zij was de dochter van Reijnts, Geugien en Mentinck,
  Annachjen Lamberts. Zij trouwde Schonewil, Hendrik Hendriks op
  1705-06-21 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Mentinck, Susanna Geugjes Zij doet kerst 1718 belijdenis. . Kinderen van Mentinck, Susanna Geugjes en Schonewil, Hendrik
  Hendriks
  • 134251 i. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1706-01-01 in Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen.
  • 134252 ii. Lunenborger, Annechien Hendriks. Annechien Hendriks werd
   geboren op 1708-02-02 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1780.
  • 134253 iii. Schonewil, Geugjen Hendriks. Geugjen Hendriks werd geboren in
   1710-02-00 in Hoogeveen. Hij overleed op 1778-05-08 in
   Hoogeveen. 134254 iv. Schonewil, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1712 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.
  • 134255 v. Schonewil, Aaltien. Aaltien werd geboren in 1714 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1780 in Hoogeveen.
  • 134256 vi. Lunenborg, Elsien Hendriks. Elsien Hendriks werd geboren op
   1718-07-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1795-11-20 in
   Hoogeveen. 134257 vii. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1724-01-30 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1725 in Hoogeveen. 134258 viii. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1725-06-24 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen. 134259 ix. Lunenborger, Stoffer Hendriks. Stoffer Hendriks werd geboren op
   1728-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed in 1764.
 6. Geugiens, Albert Roelofs. Albert Roelofs werd geboren op 1687-09-04 in De Wijk. Hij overleed
  in 1750 op een leeftijd van 62 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
  van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 7. Geugiens, Gijsbert. Gijsbert werd geboren op 1689-03-24 in De Wijk. Hij overleed in
  1750 op een leeftijd van 60 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van
  Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 8. Geugiens, Jan. Jan werd geboren op 1691-01-01 in De Wijk. Hij overleed in 1750 op
  een leeftijd van 59 jaren. Hij was de zoon van Reijnts, Geugien en
  Mentinck, Annachjen Lamberts.
 9. Geugiens, Aeltjen. Aeltjen werd geboren op 1692-10-30 in De Wijk. Zij overleed in
  1750 op een leeftijd van 57 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter
  van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.

1342A. Geugiens, Kerst Peters.

 Kerst Peters werd geboren op 1694-06-03 in De Wijk. Hij overleed 
 in 1750 op een leeftijd van 55 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon 
 van Reijnts, Geugien en Mentinck, Annachjen Lamberts.

1342B. Courts, Wolter.

 Wolter werd geboren op 1698-03-13 in IJhorst. Hij was de zoon van 
 Teunis, Court en Mentinck, Annachjen Lamberts.
 1. Menting, Willem Lambert. Willem Lambert werd geboren op 1682-01-11 in Delft. Hij was de
  zoon van Menting, Christiaen en de Heus, Fijtje.
 2. Mentinck, Lambert. Lambert werd geboren op 1683-10-19 in Delft. Hij was de zoon van
  Menting, Christiaen en de Heus, Fijtje.
 3. Menting, Susanna. Susanna werd geboren op 1687-01-19 in Delft. Zij was de dochter
  van Menting, Christiaen en de Heus, Fijtje.
 4. Menting, Kristijna. Kristijna werd geboren op 1697-02-14 in Alkmaar. Zij was de
  dochter van Menting, Christiaen en de Heus, Fijtje.
 5. Mentinck, Lambert. Lambert werd geboren op 1686-02-03 in Alkmaar. Hij was de zoon van
  Mentincks, Hendrik en Reinders, Judith.
 6. Menting, Reindert. Reindert werd geboren op 1687-10-01 in Alkmaar. Hij was de zoon
  van Mentincks, Hendrik en Reinders, Judith.
 7. Mentinck, Jannetjen. Jannetjen werd geboren op 1688-12-09 in Alkmaar. Zij was de
  dochter van Mentincks, Hendrik en Reinders, Judith.
 8. Mentinck, Jan. Jan werd geboren op 1687-01-16 in Delft. Hij was de zoon van
  Mentinck, Jan en Bleiehoex, Engeltje Jans.
 9. Menting, Cornelis. Cornelis werd geboren op 1700-08-15 in Delft. Hij was de zoon van
  Mentinck, Jan en Stuivens, Johanna.
 10. Menting, Lijsbet Willem. Lijsbet Willem werd geboren op 1706-09-14 in Delft. Zij was de
  dochter van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia
  Abrams.
 11. Menting, Crisstijaan. Crisstijaan werd geboren op 1708-07-29 in Delft. Hij was de zoon
  van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.
 12. Menting, Pieternella. Pieternella werd geboren op 1709-12-22 in Voorhout. Zij was de
  dochter van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia
  Abrams.
 13. Menting, Elisabeth. Elisabeth werd geboren rond 1710 in Delft. Zij was de dochter van
  Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.
 14. Menting, Cornelia. Cornelia werd geboren op 1711-08-12 in Voorhout. Zij was de
  dochter van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia
  Abrams.
 15. Menting, Hendricus. Hendricus werd geboren op 1712-12-11 in Voorhout. Hij was de zoon
  van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.
 16. Menting, Johanna. Johanna werd geboren op 1714-06-17 in Voorhout. Zij was de dochter
  van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.
 17. Menting, Lambertus. Lambertus werd geboren op 1715-12-22. Hij was de zoon van Menting,
  Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.
 18. Menting, Alida. Alida werd geboren op 1717-08-15 in Voorschoten. Zij was de
  dochter van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia
  Abrams.

1348A. Menting, Susanna.

 Susanna werd geboren op 1719-02-25 in Voorschoten. Zij was de 
 dochter van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia 
 Abrams.

1348B. Menting, Willem.

 Willem werd geboren op 1724-04-23 in Voorschoten. Hij was de zoon 
 van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.

1348C. Menting, Johannes.

 Johannes werd geboren op 1725-11-11 in Voorschoten. Hij was de 
 zoon van Menting, Willem Lamberts en Palsgraaf, Cornelia Abrams.

Generatie 6

 1. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1706-01-01 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1780 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren. Hij
  was de zoon van Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna
  Geugjes. Hij trouwde Hilberts, Elisabeth in 1736 in Meppel. Opmerkingen bij Lunenborg, Hendrik Hendriks Naam ook: Wijkman. Kinderen van Hilberts, Elisabeth en Lunenborg, Hendrik Hendriks 1342511 i. Lunenborg, Suzanne. Zij werd gedoopt op 1737-02-10 te
  Hoogeveen. Zij overleed op 1816-01-10 in Hoogeveen. 1342512 ii. Lunenborg, Hendrikjen. Zij werd gedoopt op 1738-12-21 te
  Hoogeveen. Zij overleed voor 1743 in Hoogeveen. 1342513 iii. Lunenborg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1741-03-05 in
  Hoogeveen. Hij overleed voor 1750 in Hoogeveen. 1342514 iv. Lunenborg, Hendrikje. Zij werd gedoopt op 1743-03-24 te
  Hoogeveen. Zij overleed op 1826-07-16 in Hoogeveen. 1342515 v. Lunenborg, Trijntien. Zij werd gedoopt op 1745-10-24 te
  Hoogeveen. Zij werd begraven op 1807-06-28 te Hoogeveen.
  • 1342516 vi. Wijkman, Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op
   1747-11-15 in Hoogeveen. Hij overleed in 1830 in Hoogeveen. 1342517 vii. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1750-08-30 in Hoogeveen.
  • 1342518 viii. Lunenborg, Elizabeth Hendriks. Elizabeth Hendriks werd geboren
   op 1753-11-04 in Hoogeveen. Zij overleed op 1833-12-13 in
   Hoogeveen.
 2. Lunenborger, Annechien Hendriks. Annechien Hendriks werd geboren op 1708-02-02 in Hoogeveen. Zij
  overleed rond 1780 at the age of rond 71 jaren, 10 maanden. Zij
  was de dochter van Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck,
  Susanna Geugjes. Zij trouwde Blokzijl, Kasper Jans rond 1728 in
  Hoogeveen. Opmerkingen bij Lunenborger, Annechien Hendriks Naam ook: Menting of Mentinck. Kinderen van Lunenborger, Annechien Hendriks en Blokzijl, Kasper
  Jans
  • 1342521 i. Blokzijl, Zusanna Kaspers. Zusanna Kaspers werd geboren in 1729
   in Hoogeveen. Zij overleed rond 1800 in Hoogeveen?. 1342522 ii. Blokzijl, Jan. Jan werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Hij
   overleed in 1800.
  • 1342523 iii. Blokzijl, Anna Maria Caspers. Anna Maria Caspers werd geboren
   op 1732-08-17 in Hoogeveen. Zij overleed op 1813-04-11 in
   Hoogeveen. 1342524 iv. Blokzijl, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1734 in Hoogeveen.
   Hij overleed rond 1800 in Hoogeveen. 1342525 v. Blokzijl, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1736 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1737 in Hoogeveen. 1342526 vi. Blokzijl, Lambert. Lambert werd geboren in 1738 in Hoogeveen.
   Hij overleed in 1800 in Hoogeveen. 1342527 vii. Blokzijl, Stoffer. Stoffer werd geboren in 1740 in Hoogeveen.
   Hij overleed in 1800. 1342528 viii. Blokzijl, Trijntien. Trijntien werd geboren in 1743 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1800. 1342529 ix. Blokzijl, Beertien. Beertien werd geboren in 1745 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1800. 134252A x. Blokzijl, Jantien. Jantien werd geboren in 1752 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1800.
 3. Schonewil, Geugjen Hendriks. Geugjen Hendriks werd geboren in 1710-02-00 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1778-05-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 68 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Schonewil, Hendrik Hendriks en
  Mentinck, Susanna Geugjes. Hij trouwde ten Hoorn, Arentien Jans in
  1732 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Schonewil, Geugjen Hendriks Naam ook: Lunenborg en Strijker. Kinderen van ten Hoorn, Arentien Jans en Schonewil, Geugjen
  Hendriks
  • 1342531 i. Lunenborg, Suzanna Geuchjes. Zij werd gedoopt in 1732. Zij werd
   begraven op 1776-08-29 te Hoogeveen. 1342532 ii. Schonewil, Fijgjen. Fijgjen werd geboren op 1733-12-13 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1772-12-04 in Hoogeveen. 1342533 iii. Schonewil, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1736-03-11 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1800. 1342534 iv. Schonewil, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1738-10-26 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1738 in Hoogeveen.
  • 1342535 v. Strijker, Trijntje Geugies. Trijntje Geugies werd geboren op
   1740-03-27 in Hoogeveen. Zij overleed op 1814-11-23 in
   Hoogeveen. 1342536 vi. Schonewil, Janna. Janna werd geboren op 1743-06-23 in
   Hoogeveen.
  • 1342537 vii. Strijker, Jan Arends Geuchiensz. Jan Arends Geuchiensz werd
   geboren op 1746-03-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-11-02
   in Hoogeveen. 1342538 viii. Schonewil, Pieter. Pieter werd geboren in 1749 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1813-02-19 in Hoogeveen.
 4. Schonewil, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1712 in Hoogeveen. Zij overleed in 1780
  in Hoogeveen op een leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van
  Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna Geugjes.
 5. Schonewil, Aaltien. Aaltien werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt op
  1714-09-02 te Hoogeveen. Zij overleed in 1780 in Hoogeveen op een
  leeftijd van 66 jaren. Zij was de dochter van Schonewil, Hendrik
  Hendriks en Mentinck, Susanna Geugjes. Zij trouwde met Veuger,
  Willem. Zij trouwde tevens met Gort, Aaldert Klaas. Kinderen van Schonewil, Aaltien en Veuger, Willem 1342551 i. Veuger, Geert Willems. Hij werd gedoopt op 1736-10-07 te
  Hoogeveen.. Hij overleed op 1814-06-12 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewil, Aaltien en Gort, Aaldert Klaas 1342552 i. Gort, Klaas Aalderts. Hij werd gedoopt op 1752-12-17 te
  Hoogeveen.. Hij werd begraven op 1788-05-05 te Hoogeveen..
  • 1342553 ii. Gort, Stoffer Aalderts. Hij werd gedoopt op 1754-12-01 te
   Hoogeveen.. Hij overleed op 1824-03-20 in Hoogeveen.
 6. Lunenborg, Elsien Hendriks. Elsien Hendriks werd geboren op 1718-07-24 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1795-11-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren,
  3 maanden. Zij werd begraven op 1795-11-24 te Hoogeveen. Zij was
  de dochter van Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna
  Geugjes. Zij trouwde met Smeding, Jan Arend Harms. Zij trouwde
  tevens met Scholten, Jan Otten. Opmerkingen bij Lunenborg, Elsien Hendriks Naam ook: Elsje Hendriks Strijker. Kinderen van Lunenborg, Elsien Hendriks en Smeding, Jan Arend
  Harms 1342561 i. Smeding, Annechien Jans. Annechien Jans werd geboren op
  1742-12-02 in Hoogeveen. Zij overleed rond 1743. 1342562 ii. Smeding, Annechien Jans. Annechien Jans werd geboren op
  1744-10-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1799-03-13 in
  Hoogeveen. Kinderen van Lunenborg, Elsien Hendriks en Scholten, Jan Otten 1342563 i. Scholten, Roelof Jans. Hij werd gedoopt op 1753-05-31 te
  Hoogeveen.. Hij overleed op 1836-02-02 in Hoogeveen.
  • 1342564 ii. Scholten, Otto Jans. Otto Jans werd geboren op 1748-01-01 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1820 in Hoogeveen.
  • 1342565 iii. Scholten, Susanna Jans Otten. Susanna Jans Otten werd geboren
   op 1758-07-09 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-12-13 in
   Hoogeveen.
 7. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1724-01-30 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  op 1724-01-30 te Hoogeveen.. Hij overleed in 1725 in Hoogeveen op
  een leeftijd van 11 maanden, 2 dagen. Hij werd begraven op
  1725-06-12 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Schonewil, Hendrik
  Hendriks en Mentinck, Susanna Geugjes.
 8. Schonewil, Albert. Albert werd geboren op 1725-06-24 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  op 1725-06-24 te Hoogeveen.. Hij overleed in 1780 in Hoogeveen op
  een leeftijd van 54 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van
  Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna Geugjes.
 9. Lunenborger, Stoffer Hendriks. Stoffer Hendriks werd geboren op 1728-01-04 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1764 op een leeftijd van 35 jaren, 11 maanden. Hij was
  de zoon van Schonewil, Hendrik Hendriks en Mentinck, Susanna
  Geugjes. Hij trouwde Vos, Annechien Hendriks in 1754 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Lunenborger, Stoffer Hendriks Naam ook: Olde.

Generatie 7

 1. Lunenborg, Suzanne. Zij werd gedoopt op 1737-02-10 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1816-01-10 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborg, Hendrik
  Hendriks en Hilberts, Elisabeth. Zij trouwde met Veuger, Geert
  Willems.
 2. Lunenborg, Hendrikjen. Zij werd gedoopt op 1738-12-21 te Hoogeveen. Zij overleed voor
  1743 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborg, Hendrik
  Hendriks en Hilberts, Elisabeth.
 3. Lunenborg, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1741-03-05 in Hoogeveen. Hij overleed voor
  1750 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 8 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Lunenborg, Hendrik Hendriks en
  Hilberts, Elisabeth.
 4. Lunenborg, Hendrikje. Zij werd gedoopt op 1743-03-24 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1826-07-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborg, Hendrik
  Hendriks en Hilberts, Elisabeth.
 5. Lunenborg, Trijntien. Zij werd gedoopt op 1745-10-24 te Hoogeveen. Zij werd begraven op
  1807-06-28 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Lunenborg, Hendrik
  Hendriks en Hilberts, Elisabeth.
 6. Wijkman, Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op 1747-11-15 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1830 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van Lunenborg, Hendrik Hendriks en
  Hilberts, Elisabeth. Hij trouwde Gort, Jantje Derks in 1775 in
  Hoogeveen. Opmerkingen bij Wijkman, Hilbert Hendriks Naam zowel Hilbert Hendriks als Hilbert Wijkman. Op 14 augustus
  1780 met vervolg op 1 juni 1781
  vindt er een afkoopregeling plaats tussen de weeskinderen, waarbij
  Harm Derks Gort het
  boerenplaatsje behoudt en afrekent met zwagers Jan Harms Koster en
  Hilbert Hendriks Wijkman en
  met de hoofmomber over de onmondige kinderen Fake Lucas. Deze
  onmondige kinderen zijn Femmigje,
  Claas en Jantjen. Medemombers zijn Aaldert Claas (Gort), Albert
  Claas (Gort) en Albert Harms. . Kinderen van Gort, Jantje Derks en Wijkman, Hilbert Hendriks
  • 13425161 i. Wijkman, Derk Hilberts. Derk Hilberts werd geboren op
   1774-09-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1852-03-20 in
   Hoogeveen. 13425162 ii. Wijkman, Hendrik Hilberts. Hij werd gedoopt op 1776-09-29 te
   Hoogeveen.. Hij overleed op 1813-03-21 in Hoogeveen.
  • 13425163 iii. Wijkman, Roelfjen Hilbers. Roelfjen Hilbers werd geboren op
   1779-01-03 in Hoogeveen. Zij overleed op 1856-12-27 in
   Hoogeveen. 13425164 iv. Hilberts, Hilbert. Hilbert werd geboren op 1792-07-08 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1873-08-08 in Hoogeveen.
 7. Lunenborg, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1750-08-30 in Hoogeveen. Hij was
  de zoon van Lunenborg, Hendrik Hendriks en Hilberts, Elisabeth. Opmerkingen bij Lunenborg, Hendrik Hendriks Naam ook: Wijkman. .
 8. Lunenborg, Elizabeth Hendriks. Elizabeth Hendriks werd geboren op 1753-11-04 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1833-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren,
  1 maand. Zij was de dochter van Lunenborg, Hendrik Hendriks en
  Hilberts, Elisabeth. Zij trouwde Stoter, Harm Alberts in 1775 in
  Hoogeveen. Opmerkingen bij Lunenborg, Elizabeth Hendriks Naam ook: Wijkman. . Kinderen van Lunenborg, Elizabeth Hendriks en Stoter, Harm Alberts
  • 13425181 i. Stoter, Fijgje Harms. Fijgje Harms werd geboren op 1779-04-05
   in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-06-04 in Hoogeveen.
  • 13425182 ii. Stoter, Elisabeth Harms. Elisabeth Harms werd geboren op
   1789-09-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1849-06-22 in
   Zwartsluis.
 9. Blokzijl, Zusanna Kaspers. Zusanna Kaspers werd geboren in 1729 in Hoogeveen. Zij werd
  gedoopt op 1729-05-26 te Hoogeveen. Zij overleed rond 1800 in
  Hoogeveen? op een leeftijd van rond 71 jaren. Zij was de dochter
  van Blokzijl, Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks. Zij
  trouwde met Wever, Jan Berents. Kinderen van Blokzijl, Zusanna Kaspers en Wever, Jan Berents
  • 13425211 i. Wever, Annigje Jans. Annigje Jans werd geboren in 1764 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1841-02-27 in Hoogeveen.
 10. Blokzijl, Jan. Jan werd geboren in 1730 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800 op een
  leeftijd van 70 jaren. Hij was de zoon van Blokzijl, Kasper Jans
  en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 11. Blokzijl, Anna Maria Caspers. Anna Maria Caspers werd geboren op 1732-08-17 in Hoogeveen. Zij
  werd gedoopt op 1732-08-17 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1813-04-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 7 maanden.
  Zij was de dochter van Blokzijl, Kasper Jans en Lunenborger,
  Annechien Hendriks. Zij trouwde Schonewille, Stoffer Geerts in
  1757 in Hoogeveen. Kinderen van Blokzijl, Anna Maria Caspers en Schonewille, Stoffer
  Geerts 13425231 i. Oelen, Trijntjen. Zij werd gedoopt op 1765-04-07 te Hoogeveen.
  • 13425232 ii. Schonewille, Geert Stoffers. Geert Stoffers werd geboren op
   1757-12-04 in Hoogeveen. Hij overleed op 1817-01-03 in
   Hoogeveen.
  • 13425233 iii. Schonewille, Jan Philips Stoffers. Jan Philips Stoffers werd
   geboren op 1760-12-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1840-03-22
   in Hoogeveen. 13425234 iv. Schonewille, Kasper. Kasper werd geboren op 1762-10-10 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1817-12-30 in Hoogeveen.
  • 13425235 v. Oelen, Lambert Stoffers. Lambert Stoffers werd geboren op
   1767-05-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1830-04-02 in
   Hollandscheveld.
  • 13425236 vi. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1769-10-22 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1842-12-14 in Hoogeveen.
  • 13425237 vii. Oelen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1772-08-30 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1835-01-01 in Hoogeveen. 13425238 viii. Schonewille, Annigje. Annigje werd geboren op 1775-11-03 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1823-01-21 in Hoogeveen.
 12. Blokzijl, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1734 in Hoogeveen. Hij overleed rond 1800
  in Hoogeveen op een leeftijd van rond 66 jaren. Hij was de zoon
  van Blokzijl, Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 13. Blokzijl, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1736 in Hoogeveen. Zij overleed in 1737
  in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter van
  Blokzijl, Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 14. Blokzijl, Lambert. Lambert werd geboren in 1738 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren. Hij was de zoon van
  Blokzijl, Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 15. Blokzijl, Stoffer. Stoffer werd geboren in 1740 in Hoogeveen. Hij overleed in 1800 op
  een leeftijd van 60 jaren. Hij was de zoon van Blokzijl, Kasper
  Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 16. Blokzijl, Trijntien. Trijntien werd geboren in 1743 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800
  op een leeftijd van 57 jaren. Zij was de dochter van Blokzijl,
  Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 17. Blokzijl, Beertien. Beertien werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800
  op een leeftijd van 55 jaren. Zij was de dochter van Blokzijl,
  Kasper Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.

134252A. Blokzijl, Jantien.

 Jantien werd geboren in 1752 in Hoogeveen. Zij overleed in 1800 op
 een leeftijd van 48 jaren. Zij was de dochter van Blokzijl, Kasper
 Jans en Lunenborger, Annechien Hendriks.
 1. Lunenborg, Suzanna Geuchjes. Zij werd gedoopt in 1732. Zij werd begraven op 1776-08-29 te
  Hoogeveen. Zij was de dochter van Schonewil, Geugjen Hendriks en
  ten Hoorn, Arentien Jans. Zij trouwde met Boer, Hendrik Jans. Kinderen van Lunenborg, Suzanna Geuchjes en Boer, Hendrik Jans
  • 13425311 i. Boer, Albertien Hendriks. Zij werd gedoopt op 1751-12-05 te
   Hoogeveen.
 2. Schonewil, Fijgjen. Fijgjen werd geboren op 1733-12-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1772-12-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 38 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn,
  Arentien Jans. Opmerkingen bij Schonewil, Fijgjen Naam ook: Lunenborg .
 3. Schonewil, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1736-03-11 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1800 op een leeftijd van 63 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van
  Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn, Arentien Jans. Opmerkingen bij Schonewil, Hendrik Naam ook: Lunenborg .
 4. Schonewil, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1738-10-26 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1738 in Hoogeveen op een leeftijd van (9 maanden, 25 dagen). Zij
  was de dochter van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn,
  Arentien Jans. Opmerkingen bij Schonewil, Trijntje Naam ook: Lunenborg .
 5. Strijker, Trijntje Geugies. Trijntje Geugies werd geboren op 1740-03-27 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1814-11-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren,
  7 maanden. Zij was de dochter van Schonewil, Geugjen Hendriks en
  ten Hoorn, Arentien Jans. Zij trouwde met Jongevos, Hendrik
  Hendriks. Kinderen van Strijker, Trijntje Geugies en Jongevos, Hendrik
  Hendriks 13425351 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1758-09-17 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1758-10-19 in Hoogeveen.
  • 13425352 ii. Jongevos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1760-09-14 in Hoogeveen. Hij overleed op 1807-06-19 in
   Hoogeveen.
  • 13425353 iii. Vos, Geugien Hendriks. Geugien Hendriks werd geboren op
   1762-11-17 in Hoogeveen. Hij overleed op 1829-03-05 in
   Hoogeveen. 13425354 iv. Jongevos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1764-09-30 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1842-07-19 in Hoogeveen. 13425355 v. Jongevos, Arentien. Arentien werd geboren op 1767-09-13 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1800 in Hoogeveen.
  • 13425356 vi. Vos, Jan Arends Hendriks. Jan Arends Hendriks werd geboren op
   1767-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op 1838-02-10 in
   Hoogeveen.
  • 13425357 vii. Hendriks Vos, Femmegien. Femmegien werd geboren op 1770-04-08
   in Hoogeveen. Zij overleed op 1840-06-30 in Hoogeveen. 13425358 viii. Jongevos, Susanne. Susanne werd geboren op 1772-11-02 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1850.
  • 13425359 ix. Vos, Annegje. Annegje werd geboren op 1774-12-18 in Hoogeveen.
   Zij overleed na 1811-06-00 in Hoogeveen. 1342535A x. Jongevos, Arend. Arend werd geboren op 1777-10-26 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1779-10-02 in Hoogeveen.
  • 1342535B xi. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1780-01-16 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1855-10-06 in Hoogeveen. 1342535C xii. Jongevos, Arent. Arent werd geboren op 1784-08-29 in Hoogeveen.
   Hij overleed in 1785 in Hoogeveen.
  • 1342535D xiii. Vos, Arent Hendrik. Arent Hendrik werd geboren op 1786-04-30 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1814-04-04 in Zuidwolde.
 6. Schonewil, Janna. Janna werd geboren op 1743-06-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn, Arentien Jans. Opmerkingen bij Schonewil, Janna Naam ook: Lunenborg .
 7. Strijker, Jan Arends Geuchiensz. Jan Arends Geuchiensz werd geboren op 1746-03-13 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1837-11-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 91 jaren,
  7 maanden. Hij was de zoon van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten
  Hoorn, Arentien Jans. Hij trouwde Vogelzang, Jantje Derks in 1765
  in Hoogeveen. Kinderen van Vogelzang, Jantje Derks en Strijker, Jan Arends
  Geuchiensz 13425371 i. Strijker, Geuchien. Geuchien werd geboren in 1768 in Hoogeveen.
  Hij overleed in 1769 in Hoogeveen.
  • 13425372 ii. Strijker, Hilligje Jans. Hilligje Jans werd geboren op
   1769-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1806-11-01 in
   Hoogeveen. 13425373 iii. Strijker, Arendje. Arendje werd geboren in 1771 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1840. 13425374 iv. Strijker, Geuchien. Geuchien werd geboren in 1774 in Hoogeveen.
   Hij overleed in 1840. 13425375 v. Strijker, Reinder Jans. Reinder Jans werd geboren in 1777 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1840 in Hoogeveen. 13425376 vi. Strijker, Derk. Derk werd geboren in 1779 in Hoogeveen. Hij
   overleed in 1840.
 8. Schonewil, Pieter. Pieter werd geboren in 1749 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1813-02-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Schonewil, Geugjen Hendriks en ten Hoorn, Arentien
  Jans. Opmerkingen bij Schonewil, Pieter Naam ook: Lunenborg .
 9. Veuger, Geert Willems. Hij werd gedoopt op 1736-10-07 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1814-06-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Veuger, Willem en
  Schonewil, Aaltien. Hij trouwde met Lunenborg, Suzanne.
 10. Gort, Klaas Aalderts. Hij werd gedoopt op 1752-12-17 te Hoogeveen.. Hij werd begraven op
  1788-05-05 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van Gort, Aaldert Klaas
  en Schonewil, Aaltien. Hij trouwde met Glasenberg, Geesjen
  Gerhardus.
 11. Gort, Stoffer Aalderts. Hij werd gedoopt op 1754-12-01 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1824-03-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Gort, Aaldert Klaas
  en Schonewil, Aaltien. Hij trouwde met Pegman, Femmigje Jans. Kinderen van Pegman, Femmigje Jans en Gort, Stoffer Aalderts
  • 13425531 i. Gort, Klaas Stoffers. Hij werd gedoopt op 1799-01-27 te
   Hoogeveen..
 12. Smeding, Annechien Jans. Annechien Jans werd geboren op 1742-12-02 in Hoogeveen. Zij
  overleed rond 1743 at the age of rond 30 dagen. Zij was de dochter
  van Smeding, Jan Arend Harms en Lunenborg, Elsien Hendriks.
 13. Smeding, Annechien Jans. Annechien Jans werd geboren op 1744-10-25 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1799-03-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 54 jaren,
  4 maanden. Zij was de dochter van Smeding, Jan Arend Harms en
  Lunenborg, Elsien Hendriks. Zij trouwde Veldman, Andries Harms
  rond 1765.
 14. Scholten, Roelof Jans. Hij werd gedoopt op 1753-05-31 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1836-02-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Scholten, Jan Otten
  en Lunenborg, Elsien Hendriks. Hij trouwde Ymker, Aaltje Thomas op
  1830-11-15 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens met Schonewille,
  Roelofje.
 15. Scholten, Otto Jans. Otto Jans werd geboren op 1748-01-01 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1820 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren. Hij was de zoon
  van Scholten, Jan Otten en Lunenborg, Elsien Hendriks. Hij trouwde
  Schonewille, Jantje Roelofs op 1775-03-26 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Jantje Roelofs en Scholten, Otto Jans
  • 13425641 i. Otten, Jan Otto. Hij werd gedoopt op 1778-11-01 te Hoogeveen..
   Hij overleed op 1850-04-11 in Hoogeveen. 13425642 ii. Otten, Roelof. Roelof werd geboren op 1783-02-02 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1857-03-18 in Hoogeveen.
 16. Scholten, Susanna Jans Otten. Susanna Jans Otten werd geboren op 1758-07-09 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1806-12-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren,
  5 maanden. Zij was de dochter van Scholten, Jan Otten en
  Lunenborg, Elsien Hendriks. Zij trouwde Jongevos, Hendrik Hendriks
  in 1786 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Susanna Jans Otten en Jongevos, Hendrik
  Hendriks 134253521 i. Jongevos, dood kind. dood kind werd geboren op 1783-05-28 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1783-05-28 in Hoogeveen. 134253522 ii. Hendriks Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1787-02-27 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1787-07-19 in Hoogeveen. 134253523 iii. Hendriks Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1788-04-27 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1788-07-11 in Hoogeveen.
  • 134253524 iv. Hendriks Vos, Jan. Jan werd geboren op 1789-05-24 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1842-06-21 in Hoogeveen.
  • 134253525 v. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1791-10-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-08-07 in
   Hoogeveen. 134253526 vi. Hendriks Vos, Geugien. Geugien werd geboren op 1794-10-19 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1823-03-30 in Hoogeveen. 134253527 vii. Vos, Lammert Hendriks. Lammert Hendriks werd geboren op
   1797-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1858-09-08 in
   Hoogeveen. 134253528 viii. Hendriks Vos, Elsje. Elsje werd geboren op 1800-07-13 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.

Generatie 8

 1. Wijkman, Derk Hilberts. Derk Hilberts werd geboren op 1774-09-04 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1852-03-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren,
  6 maanden. Hij was de zoon van Wijkman, Hilbert Hendriks en Gort,
  Jantje Derks. Hij trouwde Snippe, Grietje Willems rond 1805. Kinderen van Snippe, Grietje Willems en Wijkman, Derk Hilberts
  • 134251611 i. Wijkman, Jantje Derks. Jantje Derks werd geboren in 1806 in
   Hoogeveen.
 2. Wijkman, Hendrik Hilberts. Hij werd gedoopt op 1776-09-29 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1813-03-21 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Wijkman, Hilbert
  Hendriks en Gort, Jantje Derks. Hij trouwde met Duinkerken,
  Margje. Opmerkingen bij Wijkman, Hendrik Hilberts Naam ook: Hendrik Hilberts. vermeld in haardstedenregisters van
  1807 en 1812 op resp. nr A 250 en
  A 215; in het register van 1797 wordt een Hendrik Wijkman vermeld,
  oud 28 jaar, schipper,
  getrouwd, geen kinderen. tenzij er fouten bij deze inschrijving
  zijn gemaakt, moet dit wel een
  andere zijn, ofschoon niemand te vinden is, die hiervoor in
  aanmerking komt;.
 3. Wijkman, Roelfjen Hilbers. Roelfjen Hilbers werd geboren op 1779-01-03 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1856-12-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van Wijkman, Hilbert Hendriks en
  Gort, Jantje Derks. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik op 1807-03-15
  in Hoogeveen. Opmerkingen bij Wijkman, Roelfjen Hilbers Mogelijk overleden 24-12-1856 (Voerman). Kinderen van Wijkman, Roelfjen Hilbers en Jonge Vos, Hendrik 134251631 i. Vos, dochter. dochter werd geboren op 1807-10-10 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1807-10-10 in Hoogeveen.
  • 134251632 ii. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1809-08-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-08-11 in
   Deventer. 134251633 iii. Vos (Luine), Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op
   1811-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-06-04 in Druten.
  • 134251634 iv. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1814-04-21 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-30 in Hoogeveen.
  • 134251635 v. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1816-01-13 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1903-01-20 in Hasselt.
  • 134251636 vi. Jongevos, Trijntjen. Trijntjen werd geboren op 1819-04-01 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1851-03-21 in Hoogeveen. 134251637 vii. Vos, nn. nn werd geboren op 1820-10-10 in Hoogeveen. Zij
   overleed op 1820-10-10 in Hoogeveen.
 4. Hilberts, Hilbert. Hilbert werd geboren op 1792-07-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1873-08-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Wijkman, Hilbert Hendriks en Gort, Jantje Derks.
 5. Stoter, Fijgje Harms. Fijgje Harms werd geboren op 1779-04-05 in Hoogeveen. Zij werd
  gedoopt op 1782-11-03 te Hoogeveen. Zij overleed op 1858-06-04 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 1 maand. Zij was de
  dochter van Stoter, Harm Alberts en Lunenborg, Elizabeth Hendriks.
  Zij trouwde met Otten, Jan Otto. Kinderen van Stoter, Fijgje Harms en Otten, Jan Otto
  • 134251811 i. Otten, Elisabeth Jans. Elisabeth Jans werd geboren rond 1800 in
   Hoogeveen?. Zij overleed na 1850 in Hoogeveen.
 6. Stoter, Elisabeth Harms. Elisabeth Harms werd geboren op 1789-09-13 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1849-06-22 in Zwartsluis op een leeftijd van 59 jaren,
  9 maanden. Zij was de dochter van Stoter, Harm Alberts en
  Lunenborg, Elizabeth Hendriks. Zij trouwde Seine, Jan Arents op
  1818-01-24 in Hoogeveen. Kinderen van Stoter, Elisabeth Harms en Seine, Jan Arents
  • 134251821 i. Seine, Harm Jans. Harm Jans werd geboren in 1820 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1862-04-14 in Hoogeveen.
  • 134251822 ii. Seinen, Arend Jans. Arend Jans werd geboren op 1823-03-11 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1889-11-03 in Hoogeveen.
 7. Wever, Annigje Jans. Annigje Jans werd geboren in 1764 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt
  op 1764-03-04 te Hoogeveen. Zij overleed op 1841-02-27 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij was de
  dochter van Wever, Jan Berents en Blokzijl, Zusanna Kaspers. Zij
  trouwde met Kreeft, Roelof Christiaans. Opmerkingen bij Wever, Annigje Jans Bij de volkstelling van 1829 vermeld als Wever (en NIET als
  Schonewille!). Kinderen van Wever, Annigje Jans en Kreeft, Roelof Christiaans 134252111 i. Kreeft, Roelof Roelofs. Roelof Roelofs werd geboren op
  1802-05-18 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-09-03 in
  Hoogeveen.
 8. Oelen, Trijntjen. Zij werd gedoopt op 1765-04-07 te Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl, Anna Maria Caspers.
 9. Schonewille, Geert Stoffers. Geert Stoffers werd geboren op 1757-12-04 in Hoogeveen. Hij werd
  gedoopt op 1757-12-05 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1817-01-03 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 59 jaren, 30 dagen. Hij was de zoon
  van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl, Anna Maria Caspers.
  Hij trouwde Schonewille, Jantien Seine in 1779 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Schonewille, Geert Stoffers Naam ook: “Oelen”. Kinderen van Schonewille, Jantien Seine en Schonewille, Geert
  Stoffers 134252321 i. Oelen, Stoffer Geerts. Stoffer Geerts werd geboren op
  1780-01-30 in Hoogeveen. Hij overleed op 1851-02-24 in
  Hoogeveen. 134252322 ii. Oelen, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1781 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1850.
  • 134252323 iii. Oelen, Seijne Geerts. Seijne Geerts werd geboren op 1783-11-30
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1840-07-31 in Hollandscheveld. 134252324 iv. Oelen, Jan. Jan werd geboren in 1789 in Hoogeveen. Hij overleed
   in 1850. 134252325 v. Oelen, Margje. Margje werd geboren in 1791 in Hoogeveen. Zij
   overleed in 1791 in Hoogeveen.
  • 134252326 vi. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1792-02-12 in Hoogeveen. 134252327 vii. Oelen, Jantje. Jantje werd geboren in 1795 in Hoogeveen. Zij
   overleed in 1850. 134252328 viii. Oelen, Grietje. Grietje werd geboren in 1798 in Hoogeveen. Zij
   overleed in 1850. 134252329 ix. Oelen, Geert. Geert werd geboren in 1802 in Hoogeveen. Hij
   overleed in 1850. 13425232A x. Oelen, Maria Geerts. Maria Geerts werd geboren op 1785-12-17 in
   Hoogeveen.
 10. Schonewille, Jan Philips Stoffers. Jan Philips Stoffers werd geboren op 1760-12-17 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1840-03-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Stoffer Geerts en
  Blokzijl, Anna Maria Caspers. Hij trouwde Strijker, Hilligje Jans
  in 1788 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Schonewille, Jan Philips Stoffers «Overlijden Opm: Gr.Kerksteeg C814». Naam ook: “Oelen”. Kinderen van Strijker, Hilligje Jans en Schonewille, Jan Philips
  Stoffers
  • 134252331 i. Oele, Jantje Jans Philips. Jantje Jans Philips werd geboren op
   1789-12-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1844-04-22 in
   Hollandscheveld. 134252332 ii. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1823-01-30 in Hoogeveen.
  • 134252333 iii. Oelen, Janna. Janna werd geboren op 1792-12-16 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1853-06-03 in Deventer.
  • 134252334 iv. Oelen, Stoffer. Stoffer werd geboren op 1794-11-02 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1864-03-13 in Hoogeveen. 134252335 v. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1796-08-28 in Hoogeveen. Hij
   overleed in 1860. 134252336 vi. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1799-08-14 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1876-11-25 in Hoogeveen. 134252337 vii. Oelen, Arendje. Arendje werd geboren op 1802-02-17 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1841-03-07 in Hoogeveen. 134252338 viii. Oelen, Reinder. Reinder werd geboren op 1804-03-04 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1850-07-01 in Hoogeveen. 134252339 ix. Oelen, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1806-01-09 in
   Hoogeveen. Zij overleed rond 1860 in Hoogeveen?.
 11. Schonewille, Kasper. Kasper werd geboren op 1762-10-10 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1817-12-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 55 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl, Anna
  Maria Caspers. Opmerkingen bij Schonewille, Kasper Naam ook: “Oelen”.
 12. Oelen, Lambert Stoffers. Lambert Stoffers werd geboren op 1767-05-10 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1830-04-02 in Hollandscheveld op een leeftijd van 62
  jaren, 10 maanden. Hij werd begraven op 1830-04-13 te
  Hollandscheveld.. Hij was de zoon van Schonewille, Stoffer Geerts
  en Blokzijl, Anna Maria Caspers. Hij trouwde Schonewille, Aaltje
  Christiaans in 1792 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Lambert Stoffers «Overlijden Opm: A127». Naam ook: “Oelen”. Kinderen van Schonewille, Aaltje Christiaans en Oelen, Lambert
  Stoffers
  • 134252351 i. Oelen, Marchje Lamberts. Zij werd gedoopt op 1790-11-27 te
   Hoogeveen. Zij overleed op 1869-04-24 in Hollandscheveld.
  • 134252352 ii. Oelen, Annechien Lamberts. Annechien Lamberts werd geboren op
   1793-10-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1858-02-19 in
   Hoogeveen. 134252353 iii. Oelen, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1796-03-28 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1822-10-25 in Hoogeveen. 134252354 iv. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-02-11 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1798-04-26 in Hoogeveen. 134252355 v. Oelen, Albertje. Albertje werd geboren op 1804-01-15 in
   Hoogeveen. Zij overleed voor 1812-01-20 in Hoogeveen. 134252356 vi. Oelen, Anna. Anna werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij
   overleed op 1825-05-26 in Hoogeveen. 134252357 vii. Oelen, Albert. Albert werd geboren op 1806-06-08 in Hoogeveen.
   Hij overleed rond 1870 in Hoogeveen. 134252358 viii. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1808-06-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1841-02-24 in Hoogeveen.
 13. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1769-10-22 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1842-12-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 73 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl, Anna
  Maria Caspers. Hij trouwde met Benjamins, Marchien. Opmerkingen bij Oelen, Jan Naam ook: “Schonewille”. Kinderen van Benjamins, Marchien en Oelen, Jan 134252361 i. Oelen, Marechien. Zij werd gedoopt op 1794-06-15 te Hoogeveen.
  Zij overleed op 1819-03-15 in Hoogeveen.
  • 134252362 ii. Oelen, Benjamin. Hij werd gedoopt op 1798-12-09 te Hoogeveen..
   Hij overleed op 1833-11-28 in Hoogeveen. 134252363 iii. Oelen, Petertje. Zij werd gedoopt op 1802-08-14 te Hoogeveen.
 14. Oelen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1772-08-30 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1835-01-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl, Anna
  Maria Caspers. Hij trouwde met Profijt, Margje Pieters. Opmerkingen bij Oelen, Hendrik Naam ook: “Schonewille”. Kinderen van Profijt, Margje Pieters en Oelen, Hendrik 134252371 i. Oelen, Stoffer. Hij werd gedoopt op 1795-11-08 te Hoogeveen..
  Hij overleed op 1872-11-20 in Hoogeveen.
 15. Schonewille, Annigje. Annigje werd geboren op 1775-11-03 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1823-01-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 47 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Stoffer Geerts en Blokzijl,
  Anna Maria Caspers. Opmerkingen bij Schonewille, Annigje Naam ook: “Oelen”.
 16. Boer, Albertien Hendriks. Zij werd gedoopt op 1751-12-05 te Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Boer, Hendrik Jans en Lunenborg, Suzanna Geuchjes. Zij trouwde
  met Boer, Jacob Berents. Kinderen van Boer, Albertien Hendriks en Boer, Jacob Berents 134253111 i. Boer, Hendrik Jacobs. Hendrik Jacobs werd geboren op 1776-03-24
  in Hoogeveen. Hij overleed op 1842-03-26 in Noord.
 17. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1758-09-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1758-10-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 2 dagen. Hij
  was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje
  Geugies.
 18. Jongevos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1760-09-14 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1807-06-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren,
  9 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Scholten, Susanna Jans
  Otten in 1786 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Susanna Jans Otten en Jongevos, Hendrik
  Hendriks 134253521 i. Jongevos, dood kind. dood kind werd geboren op 1783-05-28 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1783-05-28 in Hoogeveen. 134253522 ii. Hendriks Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1787-02-27 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1787-07-19 in Hoogeveen. 134253523 iii. Hendriks Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1788-04-27 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1788-07-11 in Hoogeveen.
  • 134253524 iv. Hendriks Vos, Jan. Jan werd geboren op 1789-05-24 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1842-06-21 in Hoogeveen.
  • 134253525 v. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op
   1791-10-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-08-07 in
   Hoogeveen. 134253526 vi. Hendriks Vos, Geugien. Geugien werd geboren op 1794-10-19 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1823-03-30 in Hoogeveen. 134253527 vii. Vos, Lammert Hendriks. Lammert Hendriks werd geboren op
   1797-09-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1858-09-08 in
   Hoogeveen. 134253528 viii. Hendriks Vos, Elsje. Elsje werd geboren op 1800-07-13 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1870 in Hoogeveen.
 19. Vos, Geugien Hendriks. Geugien Hendriks werd geboren op 1762-11-17 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1829-03-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren,
  3 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Meinen, Aaltje Jans in
  1788 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Imbergen, Geesjen Klaas op
  1806-09-29 in Hoogeveen.. Kinderen van Meinen, Aaltje Jans en Vos, Geugien Hendriks 134253531 i. Jongevos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1789-09-27 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1789-11-19 in Hoogeveen. 134253532 ii. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1791-12-25 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1832-03-11 in Breda. 134253533 iii. Jongevos, Marchien. Marchien werd geboren op 1795-04-12 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1795-07-20 in Hoogeveen. 134253534 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1798-12-16 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1799-01-07 in Hoogeveen. Kinderen van Imbergen, Geesjen Klaas en Vos, Geugien Hendriks
  • 134253535 i. Vos, Hendrik Geugiens. Hendrik Geugiens werd geboren op
   1807-08-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-04-22 in
   Hoogeveen.
  • 134253536 ii. Jongevos, Albert. Albert werd geboren op 1810-11-04 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1885-07-09 in Hoogeveen. 134253537 iii. Jonge Vos, Catrina. Catrina werd geboren op 1813-09-21 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1875-04-16 in Hoogeveen. 134253538 iv. Jonge Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1816-09-26 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1897-01-08 in Hoogeveen. 134253539 v. Jongevos, Albertien. Albertien werd geboren in 1820 in
   Hoogeveen. Zij overleed in 1880.
 20. Jongevos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1764-09-30 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1842-07-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 9 maanden.
  Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker,
  Trijntje Geugies. Opmerkingen bij Jongevos, Aaltje Mogelijk ook:overleden in maart 1804.
 21. Jongevos, Arentien. Arentien werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1800 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden. Zij was
  de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje
  Geugies.
 22. Vos, Jan Arends Hendriks. Jan Arends Hendriks werd geboren op 1767-09-13 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1838-02-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren,
  4 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Friezen, Marchjen Freriks
  in 1795 in Hoogeveen. Kinderen van Friezen, Marchjen Freriks en Vos, Jan Arends Hendriks 134253561 i. Vos, Frerik. Frerik werd geboren op 1796-03-06 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1875-03-27 in Hoogeveen. 134253562 ii. Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-06-07 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1798-08-04 in Hoogeveen.
  • 134253563 iii. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1800-01-19 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1833-07-10 in Hoogeveen. 134253564 iv. Vos, Trijntje. Zij werd gedoopt op 1802-01-10 te Hoogeveen. Zij
   overleed op 1865-10-15 in Hoogeveen.
  • 134253565 v. Vos, Jacob. Jacob werd geboren op 1804-04-02 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1838-02-07 in Hoogeveen. 134253566 vi. Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1807-04-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1814-07-14 in Hoogeveen. 134253567 vii. Vos, Jan Jans. Jan Jans werd geboren op 1814-04-28 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1837-04-23 in Hoogeveen.
 23. Hendriks Vos, Femmegien. Femmegien werd geboren op 1770-04-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1840-06-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker,
  Trijntje Geugies. Zij trouwde Berends, Otto in 1795 in Hoogeveen. Kinderen van Hendriks Vos, Femmegien en Berends, Otto 134253571 i. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1796-05-01 in
  Hoogeveen. Hij overleed in 1800 in Hoogeveen. 134253572 ii. Berends, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-02-18 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1850. 134253573 iii. Berends, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1799-12-22 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1850 in Hoogeveen. 134253574 iv. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1801-10-27 in
  Hoogeveen. Hij overleed in 1850 in Hoogeveen. 134253575 v. Berends, Otte. Otte werd geboren op 1806-02-16 in Hoogeveen.
  Hij overleed in 1850. 134253576 vi. Berends, Suzanna. Suzanna werd geboren op 1808-12-21 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1850. 134253577 vii. Berends, Lutgertjen. Lutgertjen werd geboren op 1810-05-13 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1850.
 24. Jongevos, Susanne. Susanne werd geboren op 1772-11-02 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1850 op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand. Zij was de dochter van
  Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje Geugies.
 25. Vos, Annegje. Annegje werd geboren op 1774-12-18 in Hoogeveen. Zij overleed na
  1811-06-00 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan 36 jaren, 5
  maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Strijker, Trijntje Geugies. Zij trouwde Klos, Jan Jans in 1800 in
  Hoogeveen. Opmerkingen bij Vos, Annegje Naam ook: Lunenborger . Kinderen van Vos, Annegje en Klos, Jan Jans 134253591 i. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1800-07-27 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1810 in Hoogeveen. 134253592 ii. Klos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1803-01-09 in Hoogeveen.
  Hij overleed in 1850. 134253593 iii. Klos, Albert. Albert werd geboren op 1805-08-25 in Hoogeveen.
  Hij overleed in 1850. 134253594 iv. Klos, Geugje. Geugje werd geboren op 1808-03-20 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1894-01-01 in Avereest. 134253595 v. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1811-06-30 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1850.

1342535A. Jongevos, Arend.

 Arend werd geboren op 1777-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1779-10-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar, 11 maanden. 
 Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, 
 Trijntje Geugies.

1342535B. Jonge Vos, Hendrik.

 Hendrik werd geboren op 1780-01-16 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1855-10-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 75 jaren, 8 maanden. 
 Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, 
 Trijntje Geugies. Hij trouwde Wijkman, Roelfjen Hilbers op 
 1807-03-15 in Hoogeveen.

 Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik

 Hij werd ook genoemd "Hendrik Luine" of Hendrik Lunenborg. In de 
 lijst van deserteurs komt voor:
 Hendrik Hendriks Luunenburg - geboren in Hoogeveen, laatste 
 woonplaats aldaar - 20
 a 21 jaar oud, lengte 5 voet 2 duim - ogen blauw, neus ordinair, 
 mond ordinair, haar
 blond, wenkbrauwen blond, kin rond, aangezicht ordinair, voorhoofd
 rond, kleur blozend -
 behorende tot 1e bataillon infanterie landmilitie - datum afgifte 
 signalement 7-10-1815 Het
 is mij niet bekend of dit de zelfde Hendrik betreft.

 Bij de volkstelling van 1829 werd hij Hendrik Hendriks Jonge Vos 
 genoemd. Hij woonde toen Noord 588. .

 Bij het trouwen van zijn zoon Hendrik droeg hij de naam Hendrik 
 Vos de Jonge.

 Hij heeft in 1811 de naam Jonge Vos aangenomen.

 Kinderen van Wijkman, Roelfjen Hilbers en Jonge Vos, Hendrik

  134251631 i. Vos, dochter. dochter werd geboren op 1807-10-10 in Hoogeveen. 
   Zij overleed op 1807-10-10 in Hoogeveen.

 + 134251632 ii. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 
   1809-08-06 in Hoogeveen. Hij overleed op 1891-08-11 in 
   Deventer.

  134251633 iii. Vos (Luine), Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op
   1811-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 1874-06-04 in Druten.

 + 134251634 iv. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1814-04-21 in 
   Hoogeveen. Hij overleed op 1893-12-30 in Hoogeveen.

 + 134251635 v. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1816-01-13 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1903-01-20 in Hasselt.

 + 134251636 vi. Jongevos, Trijntjen. Trijntjen werd geboren op 1819-04-01 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1851-03-21 in Hoogeveen.

  134251637 vii. Vos, nn. nn werd geboren op 1820-10-10 in Hoogeveen. Zij 
   overleed op 1820-10-10 in Hoogeveen.

1342535C. Jongevos, Arent.

 Arent werd geboren op 1784-08-29 in Hoogeveen. Hij overleed in 
 1785 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 maanden, 3 dagen. Hij was 
 de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Strijker, Trijntje 
 Geugies.

1342535D. Vos, Arent Hendrik.

 Arent Hendrik werd geboren op 1786-04-30 in Hoogeveen. Hij 
 overleed op 1814-04-04 in Zuidwolde op een leeftijd van 27 jaren, 
 11 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en 
 Strijker, Trijntje Geugies. Hij trouwde Okken, Helena Jacobs in 
 1810 in Balk.

 Kinderen van Okken, Helena Jacobs en Vos, Arent Hendrik

 + 1342535D1 i. Vos, Jacob Arents. Jacob Arents werd geboren op 1812-05-24 in 
   Balk. Hij overleed op 1890-01-01 in Hoogeveen.
 1. Strijker, Geuchien. Geuchien werd geboren in 1768 in Hoogeveen. Hij overleed in 1769
  in Hoogeveen op een leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van
  Strijker, Jan Arends Geuchiensz en Vogelzang, Jantje Derks.
 2. Strijker, Hilligje Jans. Hilligje Jans werd geboren op 1769-10-01 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1806-11-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 37 jaren,
  1 maand. Zij was de dochter van Strijker, Jan Arends Geuchiensz en
  Vogelzang, Jantje Derks. Zij trouwde Schonewille, Jan Philips
  Stoffers in 1788 in Hoogeveen. Kinderen van Strijker, Hilligje Jans en Schonewille, Jan Philips
  Stoffers
  • 134252331 i. Oele, Jantje Jans Philips. Jantje Jans Philips werd geboren op
   1789-12-13 in Hoogeveen. Zij overleed op 1844-04-22 in
   Hollandscheveld. 134252332 ii. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1823-01-30 in Hoogeveen.
  • 134252333 iii. Oelen, Janna. Janna werd geboren op 1792-12-16 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1853-06-03 in Deventer.
  • 134252334 iv. Oelen, Stoffer. Stoffer werd geboren op 1794-11-02 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1864-03-13 in Hoogeveen. 134252335 v. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1796-08-28 in Hoogeveen. Hij
   overleed in 1860. 134252336 vi. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1799-08-14 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1876-11-25 in Hoogeveen. 134252337 vii. Oelen, Arendje. Arendje werd geboren op 1802-02-17 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1841-03-07 in Hoogeveen. 134252338 viii. Oelen, Reinder. Reinder werd geboren op 1804-03-04 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1850-07-01 in Hoogeveen. 134252339 ix. Oelen, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1806-01-09 in
   Hoogeveen. Zij overleed rond 1860 in Hoogeveen?.
 3. Strijker, Arendje. Arendje werd geboren in 1771 in Hoogeveen. Zij overleed in 1840 op
  een leeftijd van 69 jaren. Zij was de dochter van Strijker, Jan
  Arends Geuchiensz en Vogelzang, Jantje Derks.
 4. Strijker, Geuchien. Geuchien werd geboren in 1774 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840
  op een leeftijd van 66 jaren. Hij was de zoon van Strijker, Jan
  Arends Geuchiensz en Vogelzang, Jantje Derks.
 5. Strijker, Reinder Jans. Reinder Jans werd geboren in 1777 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1840 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren. Hij was de zoon
  van Strijker, Jan Arends Geuchiensz en Vogelzang, Jantje Derks.
 6. Strijker, Derk. Derk werd geboren in 1779 in Hoogeveen. Hij overleed in 1840 op
  een leeftijd van 61 jaren. Hij was de zoon van Strijker, Jan
  Arends Geuchiensz en Vogelzang, Jantje Derks.
 7. Gort, Klaas Stoffers. Hij werd gedoopt op 1799-01-27 te Hoogeveen.. Hij was de zoon van
  Gort, Stoffer Aalderts en Pegman, Femmigje Jans. Hij trouwde de
  Jonge, Woltertien Simons op 1820-11-11 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Gort, Klaas Stoffers woont 1829 op Krakeel 825. Kinderen van de Jonge, Woltertien Simons en Gort, Klaas Stoffers 134255311 i. Gort, Stoffer. Stoffer werd geboren op 1821-02-11 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1882-12-19 in Hoogeveen. 134255312 ii. Gort, Klaas. Klaas werd geboren in 1825 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1891-01-12 in Hoogeveen. 134255313 iii. Gort, Jentje. Jentje werd geboren op 1826-06-23 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1889-06-17 in Hoogeveen. 134255314 iv. Gort, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1828-07-12 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1872-03-31 in Hoogeveen.
  • 134255315 v. Gort, Jan Klaas. Jan Klaas werd geboren op 1830-06-09 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1868-09-23 in Hoogeveen. 134255316 vi. Gort, Johannes. Johannes werd geboren op 1835-08-09 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1918-11-26 in Hoogeveen.
 8. Otten, Jan Otto. Hij werd gedoopt op 1778-11-01 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1850-04-11 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Scholten, Otto Jans
  en Schonewille, Jantje Roelofs. Hij trouwde met Stoter, Fijgje
  Harms. Kinderen van Stoter, Fijgje Harms en Otten, Jan Otto
  • 134251811 i. Otten, Elisabeth Jans. Elisabeth Jans werd geboren rond 1800 in
   Hoogeveen?. Zij overleed na 1850 in Hoogeveen.
 9. Otten, Roelof. Roelof werd geboren op 1783-02-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1857-03-18 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Scholten, Otto Jans en Schonewille, Jantje
  Roelofs. Hij trouwde Dekker, Aaltje Jans op 1806-03-30 in
  Hoogeveen.
 10. Jongevos, dood kind. dood kind werd geboren op 1783-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1783-05-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna Jans
  Otten.
 11. Hendriks Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1787-02-27 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1787-07-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 4 maanden, 21 dagen.
  Zij was de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten,
  Susanna Jans Otten.
 12. Hendriks Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1788-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1788-07-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 14 dagen.
  Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten,
  Susanna Jans Otten.
 13. Hendriks Vos, Jan. Jan werd geboren op 1789-05-24 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1842-06-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 53 jaren, 28 dagen.
  Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten,
  Susanna Jans Otten. Hij trouwde Scholten, Jantje Jans op
  1819-03-20 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Slot, Aaltje Egberts
  op 1839-02-27 in Hoogeveen.. Kinderen van Scholten, Jantje Jans en Hendriks Vos, Jan 1342535241 i. Jonge Vos, Susanna. Susanna werd geboren op 1821-04-09 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1838-11-13 in Hoogeveen. 1342535242 ii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1824-01-29 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1830-12-08 in Hoogeveen. 1342535243 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1826-10-08 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1876-01-11 in Hoogeveen.
  • 1342535244 iv. Vos, Albert Jans. Albert Jans werd geboren op 1828-04-27 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1872-02-05 in Hoogeveen. 1342535245 v. Jonge Vos, Johanna. Johanna werd geboren op 1832-05-07 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1864-08-14 in Hoogeveen. Kinderen van Slot, Aaltje Egberts en Hendriks Vos, Jan 1342535246 i. Jonge Vos, Egbert. Egbert werd geboren op 1839-12-13 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1891-03-30 in Zwolle. 1342535247 ii. Jonge Vos, doodgeboren zoon. doodgeboren zoon werd geboren op
   1841-07-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1841-07-02 in
   Hoogeveen.
 14. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1874-08-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 82 jaren,
  9 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Scholten, Susanna Jans Otten. Hij trouwde Scholten, Stijntien Jans
  op 1823-05-18 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Stijntien Jans en Jonge Vos, Hendrik
  Hendriks 1342535251 i. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25
  in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-02-25 in Hoogeveen.
 15. Hendriks Vos, Geugien. Geugien werd geboren op 1794-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1823-03-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 28 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten,
  Susanna Jans Otten.
 16. Vos, Lammert Hendriks. Lammert Hendriks werd geboren op 1797-09-24 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1858-09-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren,
  11 maanden. Hij was de zoon van Jongevos, Hendrik Hendriks en
  Scholten, Susanna Jans Otten. Hij trouwde Hilberts, Albertje
  Jannes op 1824-05-01 in Beilen.
 17. Hendriks Vos, Elsje. Elsje werd geboren op 1800-07-13 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1870 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 5 maanden. Zij was
  de dochter van Jongevos, Hendrik Hendriks en Scholten, Susanna
  Jans Otten.

Generatie 9

 1. Wijkman, Jantje Derks. Jantje Derks werd geboren in 1806 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Wijkman, Derk Hilberts en Snippe, Grietje Willems. Zij trouwde
  Scholten, Caspar Jans op 1828-06-08 in Hoogeveen. Kinderen van Wijkman, Jantje Derks en Scholten, Caspar Jans 1342516111 i. Scholten, Derk. Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. 1342516112 ii. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen.
  • 1342516113 iii. Scholten, Stijntje. Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen.
 2. Vos, dochter. dochter werd geboren op 1807-10-10 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1807-10-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen Hilbers. Opmerkingen bij Vos, dochter Ook: Luine.
 3. Jonge Vos, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren op 1809-08-06 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1891-08-11 in Deventer op een leeftijd van 82 jaren, 5
  dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen
  Hilbers. Hij trouwde Huisjes, Annigje Egberts op 1830-02-28 in
  Hoogeveen. Hij trouwde tevens Katerberg, Janna Geerts op
  1860-11-21 in Hoogeveen.. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hendriks Hij heeft de naam Jonge Vos aangenomen in Hoogeveen. Kinderen van Huisjes, Annigje Egberts en Jonge Vos, Hendrik
  Hendriks
  • 1342516321 i. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op
   1831-01-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1905-03-04 in
   Hoogeveen. 1342516322 ii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op
   1833-04-24 in Hoogeveen. Hij overleed op 1833-10-14 in
   Hoogeveen. 1342516323 iii. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op
   1834-10-01 in Hoogeveen. Hij overleed na 1900 in Hoogeveen?. 1342516324 iv. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren
   op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed na 1900 in Hoogeveen?. 1342516325 v. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op
   1839-10-28 in Hoogeveen. Zij overleed op 1841-11-22 in
   Hoogeveen.
  • 1342516326 vi. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-02-15 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1923-12-13 in Amsterdam.
  • 1342516327 vii. Jonge Vos, Roelof Hendriks. Roelof Hendriks werd geboren op
   1845-11-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1889-04-30 in
   Medemblik. 1342516328 viii. Jonge Vos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op
   1848-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-03-22 in
   Hoogeveen.
  • 1342516329 ix. Jongevos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op
   1851-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 1916-09-30 in
   Zwartsluis.
 4. Vos (Luine), Hilbert Hendriks. Hilbert Hendriks werd geboren op 1811-11-19 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1874-06-04 in Druten op een leeftijd van 62 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman,
  Roelfjen Hilbers. Hij trouwde Huigen, Grietje geschat rond 1840 in
  Hoogeveen?. Opmerkingen bij Vos (Luine), Hilbert Hendriks Naam ook: Luine.
 5. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1814-04-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1893-12-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen
  Hilbers. Hij trouwde Klos, Hilligje op 1842-12-28 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend Hij was turfschipper met als ligplaats Klazienaveen. Kinderen van Klos, Hilligje en Jonge Vos, Arend 1342516341 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-10-29 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1846-11-09 in Hoogeveen.
  • 1342516342 ii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1846-04-01 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1915-11-24 in Hoogeveen. 1342516343 iii. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1849-03-11 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1849-05-09 in Hoogeveen. 1342516344 iv. Jonge Vos, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren op
   1851-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed op 1854-09-10 in
   Hoogeveen. 1342516345 v. Jonge Vos, Hendrik Arents. Hendrik Arents werd geboren op
   1855-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op 1856-01-23 in
   Hoogeveen.
  • 1342516346 vi. Jonge Vos, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren rond
   1857 in Hoogeveen. Hij overleed in 1900.
 6. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1816-01-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1903-01-20 in Hasselt op een leeftijd van 87 jaren, 7 dagen. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen Hilbers.
  Hij trouwde Smit, Albertien op 1839-12-18 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens Appelo, Hendrika op 1868-07-24 in Hasselt.. Hij
  trouwde tevens Stegeman, Hillegien op 1886-06-17 in Hasselt.. Opmerkingen bij Jongevos, Jan Bij de volkstelling van 1829 woonde hij bij zijn ouders als 12
  jarige op Noord 588. Kinderen van Smit, Albertien en Jongevos, Jan 1342516351 i. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1840-10-12 in
  Hoogeveen. Zij overleed voor 1844-01-00 in Hoogeveen. 1342516352 ii. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1844 in Arnhem.
  Zij overleed rond 1900. 1342516353 iii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1846-01-31 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1847-09-06 in Zwolle. 1342516354 iv. Jonge Vos, Johannes. Johannes werd geboren in 1849 in Arnhem.
  Hij overleed rond 1900. 1342516355 v. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1856-06-11 in
  Zutphen. Zij overleed rond 1910. 1342516356 vi. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1856-06-11 in
  Zutphen. Zij overleed rond 1910. 1342516357 vii. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-01-23 in
  Hasselt. Zij overleed rond 1920. 1342516358 viii. Jonge Vos, Alberdina. Alberdina werd geboren op 1861-12-27 in
  Hasselt. Zij overleed rond 1920.
 7. Jongevos, Trijntjen. Trijntjen werd geboren op 1819-04-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1851-03-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 31 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen
  Hilbers. Zij trouwde Baarslag, Arend op 1839-05-15 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Jongevos, Trijntjen Bij de volkstelling van 1829 woonde zij bij haar ouders als 10
  jarige op Noord 588. Naam ook:
  Luine. Kinderen van Jongevos, Trijntjen en Baarslag, Arend
  • 1342516361 i. Baardslag, Reintje. Reintje werd geboren op 1840-05-25 in
   Hoogeveen. Zij overleed rond 1900.
 8. Vos, nn. nn werd geboren op 1820-10-10 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1820-10-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik en Wijkman, Roelfjen Hilbers.
 9. Otten, Elisabeth Jans. Elisabeth Jans werd geboren rond 1800 in Hoogeveen?. Zij overleed
  na 1850 in Hoogeveen op een leeftijd van meer dan ongeveer 50
  jaren. Zij was de dochter van Otten, Jan Otto en Stoter, Fijgje
  Harms. Zij trouwde Kroezen, Jan Hendriks op 1826-07-30 in
  Hoogeveen. Kinderen van Otten, Elisabeth Jans en Kroezen, Jan Hendriks
  • 1342518111 i. Kroezen, Jantien. Jantien werd geboren op 1849-08-01 in Ruinen.
   Zij overleed op 1927-04-16 in Hoogeveen.
 10. Seine, Harm Jans. Harm Jans werd geboren in 1820 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1862-04-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 42 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Seine, Jan Arents en Stoter, Elisabeth Harms.
  Hij trouwde de Vries, Annigje rond 1855 in Hoogeveen?. Kinderen van de Vries, Annigje en Seine, Harm Jans
  • 1342518211 i. Seinen, Antje. Antje werd geboren op 1857-02-23 in Hoogeveen.
 11. Seinen, Arend Jans. Arend Jans werd geboren op 1823-03-11 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1889-11-03 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 7
  maanden. Hij was de zoon van Seine, Jan Arents en Stoter,
  Elisabeth Harms. Hij trouwde de Vries, Klaasje op 1848-04-01 in
  Hoogeveen. Kinderen van de Vries, Klaasje en Seinen, Arend Jans
  • 1342518221 i. Seinen, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1850 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1907-12-10 in Arnhem.
 12. Kreeft, Roelof Roelofs. Roelof Roelofs werd geboren op 1802-05-18 in Hoogeveen. Hij werd
  gedoopt op 1802-05-23 te Hoogeveen.. Hij overleed op 1846-09-03 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 44 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon
  van Kreeft, Roelof Christiaans en Wever, Annigje Jans.
 13. Oelen, Stoffer Geerts. Stoffer Geerts werd geboren op 1780-01-30 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1851-02-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 71 jaren,
  25 dagen. Hij was de zoon van Schonewille, Geert Stoffers en
  Schonewille, Jantien Seine.
 14. Oelen, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1781 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1850 op een leeftijd van 69 jaren. Zij was de dochter van
  Schonewille, Geert Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.
 15. Oelen, Seijne Geerts. Seijne Geerts werd geboren op 1783-11-30 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1840-07-31 in Hollandscheveld op een leeftijd van 56
  jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Schonewille, Geert Stoffers
  en Schonewille, Jantien Seine. Hij trouwde Oele, Jantje Jans
  Philips op 1813-03-27 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Seijne Geerts «Overlijden Opm: A160». Kinderen van Oele, Jantje Jans Philips en Oelen, Seijne Geerts
  • 1342523231 i. Oelen, Hilbert Seine. Hilbert Seine werd geboren op 1814-03-24
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-04-22 in Hollandscheveld.
 16. Oelen, Jan. Jan werd geboren in 1789 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op een
  leeftijd van 61 jaren. Hij was de zoon van Schonewille, Geert
  Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.
 17. Oelen, Margje. Margje werd geboren in 1791 in Hoogeveen. Zij overleed in 1791 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Zij was de dochter van
  Schonewille, Geert Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.
 18. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1792-02-12 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewille, Geert Stoffers en Schonewille, Jantien Seine. Zij
  trouwde van der Weide, Arend Egberts op 1818-07-07 in Hoogeveen. Kinderen van Oelen, Margje en van der Weide, Arend Egberts
  • 1342523261 i. van der Weide, Arend. Arend werd geboren op 1831-09-22 in
   Hoogeveen.
 19. Oelen, Jantje. Jantje werd geboren in 1795 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op
  een leeftijd van 55 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Geert Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.
 20. Oelen, Grietje. Grietje werd geboren in 1798 in Hoogeveen. Zij overleed in 1850 op
  een leeftijd van 52 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Geert Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.
 21. Oelen, Geert. Geert werd geboren in 1802 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850 op
  een leeftijd van 48 jaren. Hij was de zoon van Schonewille, Geert
  Stoffers en Schonewille, Jantien Seine.

13425232A. Oelen, Maria Geerts.

 Maria Geerts werd geboren op 1785-12-17 in Hoogeveen. Zij was de 
 dochter van Schonewille, Geert Stoffers en Schonewille, Jantien 
 Seine. Zij trouwde Hartman, Jan Hendriks op 1819-03-06 in 
 Hoogeveen.
 1. Oele, Jantje Jans Philips. Jantje Jans Philips werd geboren op 1789-12-13 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1844-04-22 in Hollandscheveld op een leeftijd van 54
  jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips
  Stoffers en Strijker, Hilligje Jans. Zij trouwde Oelen, Seijne
  Geerts op 1813-03-27 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oele, Jantje Jans Philips «Overlijden Opm: A160». Kinderen van Oele, Jantje Jans Philips en Oelen, Seijne Geerts
  • 1342523231 i. Oelen, Hilbert Seine. Hilbert Seine werd geboren op 1814-03-24
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1849-04-22 in Hollandscheveld.
 2. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1791-10-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1823-01-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 31 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers en
  Strijker, Hilligje Jans.
 3. Oelen, Janna. Janna werd geboren op 1792-12-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1853-06-03 in Deventer op een leeftijd van 60 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers en
  Strijker, Hilligje Jans. Zij trouwde Booij, Harm Hendriks op
  1823-07-27 in Hoogeveen. Kinderen van Oelen, Janna en Booij, Harm Hendriks
  • 1342523331 i. Booij, Jan Roelofs. Jan Roelofs werd geboren op 1815-03-30 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-04 in Hoogeveen. 1342523332 ii. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1826 in Zwartsluis. 1342523333 iii. Booij, Elbert. Elbert werd geboren rond 1830 in Hattem.
 4. Oelen, Stoffer. Stoffer werd geboren op 1794-11-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1864-03-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Schonewille, Jan Philips Stoffers en Strijker,
  Hilligje Jans. Hij trouwde Schonewille, Margaretha op 1795-08-09
  in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Margaretha en Oelen, Stoffer 1342523341 i. Oelen, Jan Stoffers. Jan Stoffers werd geboren op 1821-03-10 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1866-11-16 in Hoogeveen. 1342523342 ii. Oelen, Sent. Sent werd geboren op 1823-08-24 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1874-11-17 in Hoogeveen. 1342523343 iii. Oelen, Hillechien. Hillechien werd geboren op 1826-09-17 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1904-08-28 in Hoogeveen. 1342523344 iv. Oelen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1830 in Hoogeveen.
 5. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1796-08-28 in Hoogeveen. Hij overleed in 1860
  op een leeftijd van 63 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van
  Schonewille, Jan Philips Stoffers en Strijker, Hilligje Jans.
 6. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1799-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1876-11-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers en
  Strijker, Hilligje Jans.
 7. Oelen, Arendje. Arendje werd geboren op 1802-02-17 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1841-03-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 39 jaren, 19 dagen.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers en
  Strijker, Hilligje Jans.
 8. Oelen, Reinder. Reinder werd geboren op 1804-03-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1850-07-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 46 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Schonewille, Jan Philips Stoffers en Strijker,
  Hilligje Jans.
 9. Oelen, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1806-01-09 in Hoogeveen. Zij overleed
  rond 1860 in Hoogeveen? op een leeftijd van rond 53 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Philips Stoffers
  en Strijker, Hilligje Jans.
 10. Oelen, Marchje Lamberts. Zij werd gedoopt op 1790-11-27 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1869-04-24 in Hollandscheveld. Zij was de dochter van Oelen,
  Lambert Stoffers en Schonewille, Aaltje Christiaans. Zij trouwde
  Booij, Pieter Johannes op 1815-03-31 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Marchje Lamberts Naam ook: “Stoffers”. Kinderen van Oelen, Marchje Lamberts en Booij, Pieter Johannes 1342523511 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen.
  • 1342523512 ii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in
   Hollandscheveld. Zij overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld.
  • 1342523513 iii. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in
   Hoogeveen.
 11. Oelen, Annechien Lamberts. Annechien Lamberts werd geboren op 1793-10-13 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1858-02-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 64 jaren,
  4 maanden. Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en
  Schonewille, Aaltje Christiaans. Zij trouwde Boer, Berend Berends
  op 1819-08-07 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Annechien Lamberts Naam ook: “Oelen”. Kinderen van Oelen, Annechien Lamberts en Boer, Berend Berends
  • 1342523521 i. Boer, Aaltje Berends. Aaltje Berends werd geboren op 1821-09-11
   in Hoogeveen. Zij overleed op 1873-02-15 in Hoogeveen. 1342523522 ii. Boer, Annigje Berends. Annigje Berends werd geboren op
   1832-10-20 in Hoogeveen.
 12. Oelen, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1796-03-28 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1822-10-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 26 jaren, 6
  maanden. Hij was de zoon van Oelen, Lambert Stoffers en
  Schonewille, Aaltje Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Christiaan Naam ook: “Oelen”.
 13. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-02-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1798-04-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 15 dagen.
  Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille,
  Aaltje Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Trijntje Naam ook: “Oelen”.
 14. Oelen, Albertje. Albertje werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij overleed
  voor 1812-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 8
  jaren, 4 dagen. Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en
  Schonewille, Aaltje Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Albertje Naam ook: “Oelen”.
 15. Oelen, Anna. Anna werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1825-05-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 21 jaren, 4 maanden.
  Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille,
  Aaltje Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Anna Naam ook: “Oelen”.
 16. Oelen, Albert. Albert werd geboren op 1806-06-08 in Hoogeveen. Hij overleed rond
  1870 in Hoogeveen op een leeftijd van rond 63 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille, Aaltje
  Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Albert Naam ook: “Oelen”.
 17. Oelen, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1808-06-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1841-02-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Oelen, Lambert Stoffers en Schonewille,
  Aaltje Christiaans. Opmerkingen bij Oelen, Trijntje Naam ook: “Oelen”.
 18. Oelen, Marechien. Zij werd gedoopt op 1794-06-15 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1819-03-15 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Oelen, Jan en
  Benjamins, Marchien. Zij trouwde Schonewille, Klaas Jans op
  1818-08-29 in Hoogeveen.
 19. Oelen, Benjamin. Hij werd gedoopt op 1798-12-09 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1833-11-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Oelen, Jan en
  Benjamins, Marchien. Hij trouwde Gritter, Evertje Jans rond 1820
  in Hoogeveen. Kinderen van Gritter, Evertje Jans en Oelen, Benjamin 1342523621 i. Oelen, Geert. Geert werd geboren op 1822-02-01 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1888-04-30 in Hoogeveen.
 20. Oelen, Petertje. Zij werd gedoopt op 1802-08-14 te Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Oelen, Jan en Benjamins, Marchien.
 21. Oelen, Stoffer. Hij werd gedoopt op 1795-11-08 te Hoogeveen.. Hij overleed op
  1872-11-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Oelen, Hendrik en
  Profijt, Margje Pieters. Hij trouwde Schonewille, Annegien
  Hendriks rond 1830 in Hoogeveen.
 22. Boer, Hendrik Jacobs. Hendrik Jacobs werd geboren op 1776-03-24 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1842-03-26 in Noord op een leeftijd van 66 jaren, 2
  dagen. Hij was de zoon van Boer, Jacob Berents en Boer, Albertien
  Hendriks. Hij trouwde met Stoter, Judith Arends.
 23. Jongevos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1789-09-27 in Hoogeveen. Zij werd gedoopt
  op 1789-09-27 te Hoogeveen. Zij overleed op 1789-11-19 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij werd begraven
  op 1789-11-19 te Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Geugien
  Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.
 24. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1791-12-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1832-03-11 in Breda op een leeftijd van 40 jaren, 2 maanden. Hij
  was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.
 25. Jongevos, Marchien. Marchien werd geboren op 1795-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1795-07-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 maanden, 8 dagen.
  Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje
  Jans.
 26. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1798-12-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1799-01-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 22 dagen. Zij was de
  dochter van Vos, Geugien Hendriks en Meinen, Aaltje Jans.
 27. Vos, Hendrik Geugiens. Hendrik Geugiens werd geboren op 1807-08-26 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1846-04-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 38 jaren,
  7 maanden. Hij was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen,
  Geesjen Klaas. Hij trouwde Klos, Albertje Jans op 1831-11-06 in
  Hoogeveen. Kinderen van Klos, Albertje Jans en Vos, Hendrik Geugiens 1342535351 i. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1832-09-04 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1832-11-28 in Hoogeveen. 1342535352 ii. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1833-10-20 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1914-02-17 in Hoogeveen. 1342535353 iii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1836-04-12 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1906-08-19 in Hoogeveen. 1342535354 iv. Jonge Vos, Geugje. Geugje werd geboren op 1838-07-05 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1929-03-10 in Hoogeveen.
  • 1342535355 v. Vos, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1840-11-16 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1903-02-27 in Alteveer (Hoogeveen). 1342535356 vi. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1842-11-23 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1915-01-16 in Hoogeveen. 1342535357 vii. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1845-08-09 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1926-12-22 in Hoogeveen.
 28. Jongevos, Albert. Albert werd geboren op 1810-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1885-07-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen
  Klaas. Hij trouwde Benjamins, Arendina in 1840 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens Stoffers, Grietje op 1861-11-30 in Hoogeveen.. Kinderen van Benjamins, Arendina en Jongevos, Albert 1342535361 i. Jongevos, Geugje. Geugje werd geboren op 1840-07-01 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1872-08-09 in Hoogeveen. 1342535362 ii. Jonge Vos, Benjamin. Benjamin werd geboren op 1842-10-13 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1906-01-07 in Hoogeveen. 1342535363 iii. Jongevos, Geert. Geert werd geboren op 1846-07-07 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1925-11-16 in Hoogeveen. 1342535364 iv. Jongevos, Lena. Lena werd geboren op 1849-03-16 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1849-05-25 in Hoogeveen. 1342535365 v. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1849-03-17 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1849-04-10 in Hoogeveen. 1342535366 vi. Jongevos, Leendert. Leendert werd geboren op 1850-06-21 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1854-04-23 in Hoogeveen. 1342535367 vii. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1854-01-19 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1867-03-09 in Hoogeveen. 1342535368 viii. Jongevos, Helena. Helena werd geboren op 1856-09-28 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1905-02-15 in Hoogeveen.
 29. Jonge Vos, Catrina. Catrina werd geboren op 1813-09-21 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1875-04-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 61 jaren, 6 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen
  Klaas.
 30. Jonge Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1816-09-26 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1897-01-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Geugien Hendriks en Imbergen, Geesjen
  Klaas.
 31. Jongevos, Albertien. Albertien werd geboren in 1820 in Hoogeveen. Zij overleed in 1880
  op een leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van Vos, Geugien
  Hendriks en Imbergen, Geesjen Klaas.
 32. Vos, Frerik. Frerik werd geboren op 1796-03-06 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1875-03-27 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 21 dagen.
  Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen
  Freriks.
 33. Vos, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-06-07 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1798-08-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 27 dagen. Zij
  was de dochter van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen
  Freriks.
 34. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1800-01-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1833-07-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 33 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen
  Freriks. Hij trouwde Jonker, Margje op 1830-05-16 in Hoogeveen. Kinderen van Jonker, Margje en Vos, Hendrik 1342535631 i. Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren op
  1831-01-20 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-01-20 in
  Hoogeveen.
 35. Vos, Trijntje. Zij werd gedoopt op 1802-01-10 te Hoogeveen. Zij overleed op
  1865-10-15 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Vos, Jan Arends
  Hendriks en Friezen, Marchjen Freriks.
 36. Vos, Jacob. Jacob werd geboren op 1804-04-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1838-02-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 33 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen
  Freriks. Hij trouwde Berghuis, Metje op 1833-05-26 in Hoogeveen. Kinderen van Berghuis, Metje en Vos, Jacob 1342535651 i. Vos, Warner Veldman. Warner Veldman werd geboren op 1835-04-26
  in Hoogeveen. Hij overleed op 1837-07-08 in Hoogeveen.
 37. Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1807-04-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1814-07-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 7 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen,
  Marchjen Freriks.
 38. Vos, Jan Jans. Jan Jans werd geboren op 1814-04-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1837-04-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 22 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Jan Arends Hendriks en Friezen, Marchjen
  Freriks.
 39. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1796-05-01 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1800 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 8 maanden. Hij was
  de zoon van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 40. Berends, Trijntje. Trijntje werd geboren op 1798-02-18 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1850 op een leeftijd van 51 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter
  van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 41. Berends, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1799-12-22 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1850 in Hoogeveen op een leeftijd van 50 jaren, 10 dagen. Zij was
  de dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 42. Berends, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1801-10-27 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1850 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 2 maanden. Hij was
  de zoon van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 43. Berends, Otte. Otte werd geboren op 1806-02-16 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850
  op een leeftijd van 43 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van
  Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 44. Berends, Suzanna. Suzanna werd geboren op 1808-12-21 in Hoogeveen. Zij overleed in
  1850 op een leeftijd van 41 jaren, 11 dagen. Zij was de dochter
  van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 45. Berends, Lutgertjen. Lutgertjen werd geboren op 1810-05-13 in Hoogeveen. Zij overleed
  in 1850 op een leeftijd van 39 jaren, 7 maanden. Zij was de
  dochter van Berends, Otto en Hendriks Vos, Femmegien.
 46. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1800-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed in 1810
  in Hoogeveen op een leeftijd van 9 jaren, 5 maanden. Hij was de
  zoon van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.
 47. Klos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1803-01-09 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1850 op een leeftijd van 46 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van
  Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.
 48. Klos, Albert. Albert werd geboren op 1805-08-25 in Hoogeveen. Hij overleed in
  1850 op een leeftijd van 44 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van
  Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.
 49. Klos, Geugje. Geugje werd geboren op 1808-03-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1894-01-01 in Avereest op een leeftijd van 85 jaren, 9 maanden.
  Zij was de dochter van Klos, Jan Jans en Vos, Annegje.
 50. Klos, Jan. Jan werd geboren op 1811-06-30 in Hoogeveen. Hij overleed in 1850
  op een leeftijd van 38 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Klos,
  Jan Jans en Vos, Annegje.

1342535D1. Vos, Jacob Arents.

 Jacob Arents werd geboren op 1812-05-24 in Balk. Hij overleed op 
 1890-01-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 7 maanden. 
 Hij was de zoon van Vos, Arent Hendrik en Okken, Helena Jacobs. 
 Hij trouwde Kranghand, Johanna Harms op 1835-04-11 in Hoogeveen.

 Kinderen van Kranghand, Johanna Harms en Vos, Jacob Arents

  1342535D11 i. Vos, Helena Jacobs. Helena Jacobs werd geboren op 1836-03-17 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1836-05-02 in Hoogeveen.
 1. Gort, Stoffer. Stoffer werd geboren op 1821-02-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1882-12-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 61 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge, Woltertien
  Simons.
 2. Gort, Klaas. Klaas werd geboren in 1825 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1891-01-12 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 11 dagen.
  Hij was de zoon van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge, Woltertien
  Simons.
 3. Gort, Jentje. Jentje werd geboren op 1826-06-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1889-06-17 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge,
  Woltertien Simons.
 4. Gort, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1828-07-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1872-03-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 43 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge,
  Woltertien Simons.
 5. Gort, Jan Klaas. Jan Klaas werd geboren op 1830-06-09 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1868-09-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 38 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge, Woltertien
  Simons. Hij trouwde Botter, Maria op 1857-05-07 in Hoogeveen. Kinderen van Botter, Maria en Gort, Jan Klaas 1342553151 i. Gort, Klaas. Klaas werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1925-05-24 in Hoogeveen. 1342553152 ii. Gort, Jan. Jan werd geboren op 1860-09-04 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1896-06-24 in Hoogeveen. 1342553153 iii. Gort, Berend. Berend werd geboren op 1863-12-15 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1878-05-26 in Hoogeveen. 1342553154 iv. Gort, Anna. Anna werd geboren in 1870.
 6. Gort, Johannes. Johannes werd geboren op 1835-08-09 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1918-11-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 83 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Klaas Stoffers en de Jonge, Woltertien
  Simons.
 7. Jonge Vos, Susanna. Susanna werd geboren op 1821-04-09 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1838-11-13 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 jaren, 7 maanden.
  Zij was de dochter van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.
 8. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1824-01-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1830-12-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.
 9. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1826-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1876-01-11 in Hoogeveen op een leeftijd van 49 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.
  Hij trouwde Steenbergen, Jentje op 1857-05-14 in Hoogeveen.
 10. Vos, Albert Jans. Albert Jans werd geboren op 1828-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1872-02-05 in Hoogeveen op een leeftijd van 43 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje
  Jans. Hij trouwde van Eck, Catharina op 1863-09-12 in Hoogeveen. Kinderen van van Eck, Catharina en Vos, Albert Jans
  • 13425352441 i. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1865-12-18 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1945-07-16 in Beilen.
 11. Jonge Vos, Johanna. Johanna werd geboren op 1832-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1864-08-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Hendriks Vos, Jan en Scholten, Jantje Jans.
 12. Jonge Vos, Egbert. Egbert werd geboren op 1839-12-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1891-03-30 in Zwolle op een leeftijd van 51 jaren, 3 maanden. Hij
  was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Slot, Aaltje Egberts.
 13. Jonge Vos, doodgeboren zoon. doodgeboren zoon werd geboren op 1841-07-02 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1841-07-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen.
  Hij was de zoon van Hendriks Vos, Jan en Slot, Aaltje Egberts.
 14. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1827-02-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Scholten, Stijntien Jans.

Generatie 10

 1. Scholten, Derk. Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Hij trouwde Jonge
  Vos, Hendrikje Hendriks op 1860-05-26 in Hoogeveen.
 2. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
  Graaf, Gerrit op 1871-05-20 in Hoogeveen.
 3. Scholten, Stijntje. Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
  Graaf, Jan op 1874-03-14 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan 13425161131 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen. 13425161132 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld. 13425161133 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld. 13425161134 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.
 4. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op 1831-01-14 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1905-03-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren,
  1 maand. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Smid, Lukas op 1858-01-16 in
  Hoogeveen. Kinderen van Jonge Vos, Roelofje Hendriks en Smid, Lukas 13425163211 i. Smid, Jentje. Jentje werd geboren in berekend 1865. 13425163212 ii. Smid, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1900-11-09 in Hoogeveen. 13425163213 iii. Smid, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in
  Zuidwolde. Zij overleed op 1940-02-14 in Zwolle. 13425163214 iv. Smid, Jan. Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1880-02-05 in Zuidwolde. 13425163215 v. Smid, Annigje. Annigje werd geboren in berekend 1862 in
  Hoogeveen.
 5. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op 1833-04-24 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1833-10-14 in Hoogeveen op een leeftijd van 5 maanden,
  20 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts.
 6. Jonge Vos, Egbert Hendriks. Egbert Hendriks werd geboren op 1834-10-01 in Hoogeveen. Hij
  overleed na 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan 65
  jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks
  en Huisjes, Annigje Egberts.
 7. Jonge Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren op 1837-02-07 in Hoogeveen. Zij
  overleed na 1900 in Hoogeveen? op een leeftijd van meer dan 62
  jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik
  Hendriks en Huisjes, Annigje Egberts. Zij trouwde Scholten, Derk
  op 1860-05-26 in Hoogeveen.
 8. Jonge Vos, Roelofje Hendriks. Roelofje Hendriks werd geboren op 1839-10-28 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1841-11-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren,
  25 dagen. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts.
 9. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1923-12-13 in Amsterdam op een leeftijd van 80 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Huisjes,
  Annigje Egberts. Hij trouwde Hagen, Jantje op 1861-11-23 in
  Hoogeveen. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Bij zijn trouwen was Hendrik schippersknecht (18 jaar oud) en zijn
  vader was schipper. Jantje (20
  jaar) was zonder beroep.
  Hij is 15 november 1873 in Ouder Amstel komen wonen. Hij was op
  dat moment schipper van beroep, maar kwam niet voor in het
  Schippersregister van 1888. In die tijd vestigden zich veel
  Drenten, vooral afkomstig uit Hoogeveen (zoals aanverwante takken
  als Seinen en Schonewille), in Ouder Amstel. Bij de geboortes van
  zijn kinderen werd zijn beroep zowel aangeduid als “werkman” als
  “kalkbrander”. Mogelijk werkte Hendrik bij de kalkovens van Egbert
  de Langen. Deze stonden aan de Omval in wijk C, d.w.z. aan de
  Amstel vlak voor Duivendrecht. Van deze Kalkovens zélf is weinig
  bekend. Er bestaat nog wel een aanvraag voor uitbreiding van de
  fabriek aan de Keulsevaart. Hendrik woonde in Wijk C nr 179.
  Waarschijnlijk wordt hiermee klein Duivendrecht aangeduid.
  Bovendien stond in deze contreien nog een porseleinfabriek.
  Op 23 mei 1892 is het hele gezin verhuisd naar Nieuwer Amstel (nu:
  Amstelveen), adres: (Nieuwe) Weteringstraat. Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik 13425163261 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel. 13425163262 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen. 13425163263 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.
  • 13425163264 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.
  • 13425163265 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.
  • 13425163266 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder
   Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.
  • 13425163267 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder
   Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.
  • 13425163268 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder
   Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam. 13425163269 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder
   Amstel. Zij overleed op 1960-11-16 in Bussum.
 10. Jonge Vos, Roelof Hendriks. Roelof Hendriks werd geboren op 1845-11-10 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1889-04-30 in Medemblik op een leeftijd van 43 jaren,
  5 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Remmeken, Aaltje op
  1871-02-23 in Hoogeveen. Kinderen van Remmeken, Aaltje en Jonge Vos, Roelof Hendriks 13425163271 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1872-01-16 in
  Hoogeveen. 13425163272 ii. Jonge Vos, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in
  Utrecht. Hij overleed op 1879-11-07 in Harderwijk.
 11. Jonge Vos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op 1848-12-15 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1849-03-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 maanden,
  7 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts.
 12. Jongevos, Berend Hendriks. Berend Hendriks werd geboren op 1851-05-15 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1916-09-30 in Zwartsluis op een leeftijd van 65 jaren,
  4 maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en
  Huisjes, Annigje Egberts. Hij trouwde Hartman, Maria op 1879-04-17
  in Avereest. Kinderen van Hartman, Maria en Jongevos, Berend Hendriks 13425163291 i. Jongevos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in
  Avereest. Zij overleed op 1957-03-06 in Zaandam. 13425163292 ii. Jongevos, Arend. Arend werd geboren op 1882-04-01 in Utrecht. 13425163293 iii. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1883-08-00 in Gouda.
  Hij overleed op 1884-07-15 in Asperen. 13425163294 iv. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1885-01-12 in Weesp.
  Hij overleed op 1885-02-05 in Kedichem. 13425163295 v. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1886-03-26 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1888-04-05 in Nieuw-Amsterdam. 13425163296 vi. Jongevos, Geertje. Geertje werd geboren in 1888 in Muiden. Zij
  overleed op 1951-11-04 in Dalfsen. 13425163297 vii. Jongevos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1891-02-02 in
  Beesd. Zij overleed op 1920-07-28 in Rotterdam.
 13. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1846-11-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 11 dagen. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.
 14. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1846-04-01 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1915-11-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 69 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje. Hij
  trouwde Kroezen, Jantien op 1875-02-27 in Hoogeveen. Kinderen van Kroezen, Jantien en Jonge Vos, Jan
  • 13425163421 i. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1876-02-07 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1972-09-02 in Hoogeveen. 13425163422 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1879-07-15 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1885-07-04 in Hoogeveen. 13425163423 iii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1884-08-11 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1892-11-25 in Hoogeveen. 13425163424 iv. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1887-12-09 in
   Zwartsluis. Zij overleed op 1893-12-06 in Hoogeveen.
  • 13425163425 v. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1890-12-20 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1972-10-01 in Hoogeveen.
 15. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1849-03-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1849-05-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 29 dagen. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.
 16. Jonge Vos, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren op 1851-05-11 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1854-09-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.
 17. Jonge Vos, Hendrik Arents. Hendrik Arents werd geboren op 1855-04-02 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1856-01-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 9 maanden,
  21 dagen. Hij was de zoon van Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje.
 18. Jonge Vos, Hendrik Arends. Hendrik Arends werd geboren rond 1857 in Hoogeveen. Hij overleed
  in 1900 op een leeftijd van rond 43 jaren. Hij was de zoon van
  Jonge Vos, Arend en Klos, Hilligje. Hij trouwde NN, NN in 1863 in
  Hoogeveen. Kinderen van NN, NN en Jonge Vos, Hendrik Arends 13425163461 i. Jonge Vos, Stientje. Stientje werd geboren in 1870 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in Hoogeveen. 13425163462 ii. Jonge Vos, Sien. Sien werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij
  overleed in 1930 in Hoogeveen. 13425163463 iii. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in
  Avereest. Zij overleed op 1957-03-06 in Zaandam.
 19. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1840-10-12 in Hoogeveen. Zij overleed
  voor 1844-01-00 in Hoogeveen op een leeftijd van minder dan 3
  jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Jongevos, Jan en Smit,
  Albertien.
 20. Jonge Vos, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1844 in Arnhem. Zij overleed rond 1900 at
  the age of rond 56 jaren. Zij was de dochter van Jongevos, Jan en
  Smit, Albertien.
 21. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1846-01-31 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1847-09-06 in Zwolle op een leeftijd van 1 jaar, 7 maanden. Zij
  was de dochter van Jongevos, Jan en Smit, Albertien.
 22. Jonge Vos, Johannes. Johannes werd geboren in 1849 in Arnhem. Hij overleed rond 1900 op
  een leeftijd van rond 51 jaren. Hij was de zoon van Jongevos, Jan
  en Smit, Albertien.
 23. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond
  1910 at the age of rond 53 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter
  van Jongevos, Jan en Smit, Albertien.
 24. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1856-06-11 in Zutphen. Zij overleed rond
  1910 at the age of rond 53 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter
  van Jongevos, Jan en Smit, Albertien.
 25. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1859-01-23 in Hasselt. Zij overleed rond
  1920 at the age of rond 60 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter
  van Jongevos, Jan en Smit, Albertien.
 26. Jonge Vos, Alberdina. Alberdina werd geboren op 1861-12-27 in Hasselt. Zij overleed rond
  1920 at the age of rond 58 jaren, 5 dagen. Zij was de dochter van
  Jongevos, Jan en Smit, Albertien.
 27. Baardslag, Reintje. Reintje werd geboren op 1840-05-25 in Hoogeveen. Zij overleed rond
  1900 at the age of rond 59 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter
  van Baarslag, Arend en Jongevos, Trijntjen. Zij trouwde Kleine,
  Berend op 1865-06-10 in Hoogeveen. Kinderen van Baardslag, Reintje en Kleine, Berend
  • 13425163611 i. Kleine, Grietje. Grietje werd geboren op 1884-12-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1962-11-08 in Hoogeveen.
 28. Kroezen, Jantien. Jantien werd geboren op 1849-08-01 in Ruinen. Zij overleed op
  1927-04-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Kroezen, Jan Hendriks en Otten, Elisabeth
  Jans. Zij trouwde Jonge Vos, Jan op 1875-02-27 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Kroezen, Jantien «Doop Datum: 03 AUG 1849 te: Ruinen,dr». Kinderen van Kroezen, Jantien en Jonge Vos, Jan
  • 13425163421 i. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1876-02-07 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1972-09-02 in Hoogeveen. 13425163422 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1879-07-15 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1885-07-04 in Hoogeveen. 13425163423 iii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1884-08-11 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1892-11-25 in Hoogeveen. 13425163424 iv. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1887-12-09 in
   Zwartsluis. Zij overleed op 1893-12-06 in Hoogeveen.
  • 13425163425 v. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1890-12-20 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1972-10-01 in Hoogeveen.
 29. Seinen, Antje. Antje werd geboren op 1857-02-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Seine, Harm Jans en de Vries, Annigje. Zij trouwde Sieders,
  Aaldert Jan op 1875-08-14 in Hoogeveen. Kinderen van Seinen, Antje en Sieders, Aaldert Jan 13425182111 i. Sieders, Johannes. Johannes werd geboren op 1880-07-27 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1967-03-24 in Zaandam.
 30. Seinen, Elisabeth. Elisabeth werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1907-12-10 in Arnhem op een leeftijd van 57 jaren, 11 maanden. Zij
  was de dochter van Seinen, Arend Jans en de Vries, Klaasje. Zij
  trouwde van Raalte, Jan op 1869-07-24 in Hoogeveen. Kinderen van Seinen, Elisabeth en van Raalte, Jan
  • 13425182211 i. van Raalte, Klaasje Dina Regina. Klaasje Dina Regina werd
   geboren op 1872-07-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 1909-06-15
   in Hoogeveen.
 31. Oelen, Hilbert Seine. Hilbert Seine werd geboren op 1814-03-24 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1849-04-22 in Hollandscheveld op een leeftijd van 35
  jaren, 29 dagen. Hij was de zoon van Oelen, Seijne Geerts en Oele,
  Jantje Jans Philips. Hij trouwde Faken, Margrietha Jans op
  1833-05-26 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Hilbert Seine «Overlijden Opm: E260». Kinderen van Faken, Margrietha Jans en Oelen, Hilbert Seine 13425232311 i. Oelen, Jantje. Jantje werd geboren op 1841-07-02 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1904-09-20 in Hoogeveen.
  • 13425232312 ii. Oelen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-09-11 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1926-09-11 in Hollandscheveld.
 32. van der Weide, Arend. Arend werd geboren op 1831-09-22 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  van der Weide, Arend Egberts en Oelen, Margje. Hij trouwde Boer,
  Annigje Berends op 1862-03-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens
  Boer, Annigje op 1862-03-29 in Hoogeveen.. Kinderen van Boer, Annigje en van der Weide, Arend
  • 13425232611 i. van der Weide, Arend. Arend werd geboren in 1863 in
   Oosterhesselen.
 33. Booij, Jan Roelofs. Jan Roelofs werd geboren op 1815-03-30 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1906-01-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 9
  maanden. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna.
  Hij trouwde Slender, Lucherdina op 1864-02-27 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens Oldekamp, Stijntje rond 1850 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens de Vries, Antien in 1841 in Hoogeveen.. Opmerkingen bij Booij, Jan Roelofs In 1840 werd Jan Roelofs Oelen erkend door Harm Hendriks Booij als
  wettige zoon en heette in het
  vervolg Jan Roelofs Booij. Dit wordt bezegeld en ondertekend op
  last van “Willem” bij de gratie
  Gods, “Koning der Nederlanden”. Kinderen van Oldekamp, Stijntje en Booij, Jan Roelofs
  • 13425233311 i. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1853-11-05 in Hoogeveen. 13425233312 ii. Booij, Sieger. Sieger werd geboren op 1858-05-16 in Hoogeveen.
 34. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1826 in Zwartsluis. Hij was de zoon van
  Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna.
 35. Booij, Elbert. Elbert werd geboren rond 1830 in Hattem. Hij was de zoon van
  Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna.
 36. Oelen, Jan Stoffers. Jan Stoffers werd geboren op 1821-03-10 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1866-11-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 45 jaren, 8
  maanden. Hij was de zoon van Oelen, Stoffer en Schonewille,
  Margaretha.
 37. Oelen, Sent. Sent werd geboren op 1823-08-24 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1874-11-17 in Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Oelen, Stoffer en Schonewille, Margaretha.
 38. Oelen, Hillechien. Hillechien werd geboren op 1826-09-17 in Hoogeveen. Zij overleed
  op 1904-08-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Oelen, Stoffer en Schonewille,
  Margaretha.
 39. Oelen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1830 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Oelen, Stoffer en Schonewille, Margaretha.
 40. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde
  ten Cate, Berend op 1840-04-22 in Hoogeveen.
 41. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in Hollandscheveld. Zij
  overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld op een leeftijd van 92
  jaren, 12 dagen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en
  Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde Schonewille, Jan Jans op
  1843-04-26 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Booij, Elisabeth «Overlijden Opm: E205». Kinderen van Booij, Elisabeth en Schonewille, Jan Jans 13425235121 i. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in
  Hoogeveen. 13425235122 ii. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in
  Hoogeveen. 13425235123 iii. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen.
  • 13425235124 iv. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1930-01-16 in Hollandscheveld.
 42. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Hij trouwde
  Schokker, Lammigje op 1849-03-21 in Hoogeveen. Kinderen van Schokker, Lammigje en Booij, Lambert
  • 13425235131 i. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen.
 43. Boer, Aaltje Berends. Aaltje Berends werd geboren op 1821-09-11 in Hoogeveen. Zij werd
  gedoopt op 1821-10-06 te Hoogeveen. Zij overleed op 1873-02-15 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 51 jaren, 5 maanden. Zij was de
  dochter van Boer, Berend Berends en Oelen, Annechien Lamberts. Zij
  trouwde Vos, Jan Pieters op 1845-05-10 in Hoogeveen. Kinderen van Boer, Aaltje Berends en Vos, Jan Pieters 13425235211 i. Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1861-09-11 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1930-03-22 in Utrecht.
 44. Boer, Annigje Berends. Annigje Berends werd geboren op 1832-10-20 in Hoogeveen. Zij was
  de dochter van Boer, Berend Berends en Oelen, Annechien Lamberts.
  Zij trouwde van der Weide, Arend op 1862-03-29 in Hoogeveen.
 45. Oelen, Geert. Geert werd geboren op 1822-02-01 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1888-04-30 in Hoogeveen op een leeftijd van 66 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Oelen, Benjamin en Gritter, Evertje Jans.
 46. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1832-09-04 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1832-11-28 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 24 dagen.
  Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje
  Jans.
 47. Jonge Vos, Geesje. Geesje werd geboren op 1833-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1914-02-17 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje
  Jans.
 48. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1836-04-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1906-08-19 in Hoogeveen op een leeftijd van 70 jaren, 4 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje
  Jans.
 49. Jonge Vos, Geugje. Geugje werd geboren op 1838-07-05 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1929-03-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.
  Hij trouwde Metselaar, Aaltje op 1863-04-29 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens Strijker, Hendrikje op 1900-02-21 in Hoogeveen..
 50. Vos, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1840-11-16 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1903-02-27 in Alteveer (Hoogeveen) op een leeftijd van 62
  jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Vos, Hendrik Geugiens en
  Klos, Albertje Jans. Hij trouwde Bisschop, Hilligje op 1864-04-27
  in Hoogeveen. Hij trouwde tevens van Goor, Hilligje op 1872-09-27
  in Hoogeveen.. Kinderen van Bisschop, Hilligje en Vos, Jan Hendriks 13425353551 i. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1864 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1920. 13425353552 ii. Vos, Geert. Geert werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1920 in Hoogeveen. 13425353553 iii. Vos, Albert. Albert werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1920. Kinderen van van Goor, Hilligje en Vos, Jan Hendriks
  • 13425353554 i. Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1957-12-16 in Hoogeveen. 13425353555 ii. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1920.
 51. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1842-11-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1915-01-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje Jans.
  Zij trouwde Blokzijl, Roelof op 1863-04-29 in Hoogeveen.
 52. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1845-08-09 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1926-12-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 4 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Hendrik Geugiens en Klos, Albertje
  Jans.
 53. Jongevos, Geugje. Geugje werd geboren op 1840-07-01 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1872-08-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 54. Jonge Vos, Benjamin. Benjamin werd geboren op 1842-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1906-01-07 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina. Hij
  trouwde Schonewille, Aaltje op 1867-04-27 in Hoogeveen. Hij
  trouwde tevens Bruinsma, Sijke Bruin op 1883-02-14 in Hoogeveen..
 55. Jongevos, Geert. Geert werd geboren op 1846-07-07 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1925-11-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 79 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 56. Jongevos, Lena. Lena werd geboren op 1849-03-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1849-05-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 maanden, 9 dagen.
  Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 57. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1849-03-17 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1849-04-10 in Hoogeveen op een leeftijd van 24 dagen. Zij was de
  dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 58. Jongevos, Leendert. Leendert werd geboren op 1850-06-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1854-04-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 3 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina. Opmerkingen bij Jongevos, Leendert overleden door verdrinking.
 59. Jongevos, Geesje. Geesje werd geboren op 1854-01-19 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1867-03-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 13 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 60. Jongevos, Helena. Helena werd geboren op 1856-09-28 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1905-02-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 48 jaren, 4 maanden.
  Zij was de dochter van Jongevos, Albert en Benjamins, Arendina.
 61. Vos, Hendrikje Hendriks. Hendrikje Hendriks werd geboren op 1831-01-20 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1866-01-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 35 jaren.
  Zij was de dochter van Vos, Hendrik en Jonker, Margje.
 62. Vos, Warner Veldman. Warner Veldman werd geboren op 1835-04-26 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1837-07-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 2 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van Vos, Jacob en Berghuis, Metje.

1342535D11. Vos, Helena Jacobs.

 Helena Jacobs werd geboren op 1836-03-17 in Hoogeveen. Zij 
 overleed op 1836-05-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 1 maand, 
 16 dagen. Zij was de dochter van Vos, Jacob Arents en Kranghand, 
 Johanna Harms.
 1. Gort, Klaas. Klaas werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1925-05-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 67 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Jan Klaas en Botter, Maria.
 2. Gort, Jan. Jan werd geboren op 1860-09-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1896-06-24 in Hoogeveen op een leeftijd van 35 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Jan Klaas en Botter, Maria.
 3. Gort, Berend. Berend werd geboren op 1863-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1878-05-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 14 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Gort, Jan Klaas en Botter, Maria.
 4. Gort, Anna. Anna werd geboren in 1870. Zij was de dochter van Gort, Jan Klaas
  en Botter, Maria. Opmerkingen bij Gort, Anna Bron: Ank van den Brink.
 5. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1865-12-18 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1945-07-16 in Beilen op een leeftijd van 79 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Vos, Albert Jans en van Eck, Catharina. Hij
  trouwde van Raalte, Klaasje Dina Regina op 1894-08-18 in
  Hoogeveen. Kinderen van van Raalte, Klaasje Dina Regina en Vos, Roelof
  • 134251822111 i. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1905-05-28 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1980-01-29 in Hoogeveen.

Generatie 11

 1. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 2. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-10 in Hollandscheveld op een leeftijd van 4 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten,
  Stijntje.
 3. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-16 in Hollandscheveld op een leeftijd van 2 jaren, 17
  dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 4. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1886-02-11 in Hollandscheveld op een leeftijd van 6 maanden, 14
  dagen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 5. Smid, Jentje. Jentje werd geboren in berekend 1865. Zij was de dochter van Smid,
  Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.
 6. Smid, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1868-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1900-11-09 in Hoogeveen op een leeftijd van 32 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.
 7. Smid, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1875-05-23 in Zuidwolde. Zij overleed op
  1940-02-14 in Zwolle op een leeftijd van 64 jaren, 8 maanden. Zij
  was de dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.
 8. Smid, Jan. Jan werd geboren op 1858-11-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1880-02-05 in Zuidwolde op een leeftijd van 21 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.
 9. Smid, Annigje. Annigje werd geboren in berekend 1862 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Smid, Lukas en Jonge Vos, Roelofje Hendriks.
 10. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1876-01-24 in Ouder Amstel op een leeftijd van 13 jaren, 2
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen,
  Jantje.
 11. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1864-12-31 in Hoogeveen op een leeftijd van 17 dagen. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.
 12. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1873-05-21 in Hoogeveen op een leeftijd van 6 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje.
 13. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1952-02-02 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 3 maanden.
  Zij werd begraven op 1952-02-07 te Amsterdam. Zij was de dochter
  van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij trouwde Vlagsma,
  Hendrik op 1903-07-23 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Hendrik 134251632641 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1995-01-18 in Hilversum. 134251632642 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.
  • 134251632643 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in
   Amsterdam.
 14. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1945-03-19 in Amsterdam op een leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij
  trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan 134251632651 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam. 134251632652 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. 134251632653 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.
 15. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op
  1959-04-25 in Haarlem op een leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij
  trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel 134251632661 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. 134251632662 ii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.
 16. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed
  op 1929-10-23 in Amsterdam op een leeftijd van 51 jaren, 2
  maanden. Hij werd begraven op 1929-10-26 te Amsterdam.. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser,
  Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal &
  Co. Ivm zijn medewerking aan een
  diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren
  probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
  geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen
  om nog iets aan geld binnen
  te halen. Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik
  • 134251632671 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in
   Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.
  • 134251632672 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op
   1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in
   Bloemendaal.
  • 134251632673 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.
 17. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op
  1957-12-27 in Amsterdam op een leeftijd van 76 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Hij
  trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Anton Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de
  houthandel Jongevos (gespeld als één
  woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later
  voortgezet. Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton
  • 134251632681 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.
  • 134251632682 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in
   Amsterdam. Zij overleed na 1935.
  • 134251632683 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.
   Hij overleed na 1936. 134251632684 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij
   overleed in 1988 in Amsterdam.
 18. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed op
  1960-11-16 in Bussum op een leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Hagen, Jantje. Zij
  trouwde Kesting, Hermannus op 1916-12-10 in Amsterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Gesina Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo
  ongeveer waar nu station Sloterdijk
  is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen
  bereikbaar met zo’n hoog smal
  bruggetje. .
 19. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1872-01-16 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Roelof Hendriks en Remmeken, Aaltje.
 20. Jonge Vos, Jacobus. Jacobus werd geboren op 1879-10-09 in Utrecht. Hij overleed op
  1879-11-07 in Harderwijk op een leeftijd van 29 dagen. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Roelof Hendriks en Remmeken, Aaltje.
 21. Jongevos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in Avereest. Zij overleed op
  1957-03-06 in Zaandam op een leeftijd van 76 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.
 22. Jongevos, Arend. Arend werd geboren op 1882-04-01 in Utrecht. Hij was de zoon van
  Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.
 23. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1883-08-00 in Gouda. Hij overleed op
  1884-07-15 in Asperen op een leeftijd van 11 maanden, 14 dagen.
  Hij was de zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.
 24. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1885-01-12 in Weesp. Hij overleed op
  1885-02-05 in Kedichem op een leeftijd van 24 dagen. Hij was de
  zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.
 25. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1886-03-26 in Amsterdam. Hij overleed op
  1888-04-05 in Nieuw-Amsterdam op een leeftijd van 2 jaren, 10
  dagen. Hij was de zoon van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman,
  Maria.
 26. Jongevos, Geertje. Geertje werd geboren in 1888 in Muiden. Zij overleed op 1951-11-04
  in Dalfsen op een leeftijd van 63 jaren, 10 maanden. Zij was de
  dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman, Maria.
 27. Jongevos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1891-02-02 in Beesd. Zij overleed op
  1920-07-28 in Rotterdam op een leeftijd van 29 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Jongevos, Berend Hendriks en Hartman,
  Maria.
 28. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1876-02-07 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1972-09-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 96 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien. Hij
  trouwde Kleine, Grietje op 1912-05-11 in Hoogeveen. Kinderen van Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend
  • 134251634211 i. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij
   overleed op 1967-03-20 in Meppel.
 29. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1879-07-15 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1885-07-04 in Hoogeveen op een leeftijd van 5 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien.
 30. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1884-08-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1892-11-25 in Hoogeveen op een leeftijd van 8 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien.
 31. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1887-12-09 in Zwartsluis. Zij overleed
  op 1893-12-06 in Hoogeveen op een leeftijd van 5 jaren, 11
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Kroezen,
  Jantien.
 32. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1890-12-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1972-10-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 81 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Kroezen, Jantien. Hij
  trouwde Blokzijl, Hermanna op 1917-06-27 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan Hij woonde in Hoogeveen, Noord C106 Hij is overleden in hetzelfde
  bejaardentehuis als zijn broer
  Arend, 30 dagen later. Hij was beurtschipper, voer met zijn
  turfschip van Zwolle naar Rotterdam
  en had als bijnaam “Jan Lunen”. De naam van zijn schip was ook
  “Lunen” (volgens zijn kleinzoon
  Arend echter de “Anna”). In de meidagen van 1940 is zijn schip
  gebombardeerd door de Duitsers
  in de haven van Rotterdam en gezonken. Hij is daarna met zijn
  gezin naar Nieuw Amsterdam
  vertrokken. Kinderen van Blokzijl, Hermanna en Jonge Vos, Jan
  • 134251634251 i. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1917-09-23 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 2002-06-10 in Scheveningen. 134251634252 ii. Jonge Vos, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1919-10-15 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1998-10-08 in Lobith. 134251634253 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1921-01-27 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 2008-06-18 in Sliedrecht. 134251634254 iv. Jonge Vos, Derk. Derk werd geboren op 1922-04-13 in Hoogeveen. 134251634255 v. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1923-09-27 in
   Vianen.
  • 134251634256 vi. Jonge Vos, Willem. Willem werd geboren op 1924-11-21 in
   Rotterdam.
  • 134251634257 vii. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1926-08-30 in
   Rotterdam. Hij overleed op 2001-07-19 in Winterswijk. 134251634258 viii. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1927-10-08 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1928-04-03 in Vianen. 134251634259 ix. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1929-04-24 in
   Rotterdam. Hij overleed op 2015-02-07 in Emmen. 13425163425A x. Jonge Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1930-10-19 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 2005-04-29 in Emmen. 13425163425B xi. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1932-10-09 in
   Hoogeveen.
 33. Jonge Vos, Stientje. Stientje werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930
  in Hoogeveen op een leeftijd van 60 jaren. Zij was de dochter van
  Jonge Vos, Hendrik Arends en NN, NN.
 34. Jonge Vos, Sien. Sien werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1930 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 55 jaren. Zij was de dochter van
  Jonge Vos, Hendrik Arends en NN, NN.
 35. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1880-05-08 in Avereest. Zij overleed op
  1957-03-06 in Zaandam op een leeftijd van 76 jaren, 9 maanden. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Arends en NN, NN. Zij
  trouwde Sieders, Johannes op 1906-01-24 in Schoonhoven.
 36. Kleine, Grietje. Grietje werd geboren op 1884-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1962-11-08 in Hoogeveen op een leeftijd van 77 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Kleine, Berend en Baardslag, Reintje. Zij
  trouwde Jonge Vos, Arend op 1912-05-11 in Hoogeveen. Kinderen van Kleine, Grietje en Jonge Vos, Arend
  • 134251634211 i. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij
   overleed op 1967-03-20 in Meppel.
 37. Sieders, Johannes. Johannes werd geboren op 1880-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1967-03-24 in Zaandam op een leeftijd van 86 jaren, 7 maanden. Hij
  was de zoon van Sieders, Aaldert Jan en Seinen, Antje. Hij trouwde
  Jonge Vos, Annigje op 1906-01-24 in Schoonhoven.
 38. van Raalte, Klaasje Dina Regina. Klaasje Dina Regina werd geboren op 1872-07-12 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1909-06-15 in Hoogeveen op een leeftijd van 36 jaren,
  11 maanden. Zij was de dochter van van Raalte, Jan en Seinen,
  Elisabeth. Zij trouwde Vos, Roelof op 1894-08-18 in Hoogeveen. Kinderen van van Raalte, Klaasje Dina Regina en Vos, Roelof
  • 134251822111 i. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1905-05-28 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1980-01-29 in Hoogeveen.
 39. Oelen, Jantje. Jantje werd geboren op 1841-07-02 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1904-09-20 in Hoogeveen op een leeftijd van 63 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Oelen, Hilbert Seine en Faken, Margrietha
  Jans.
 40. Oelen, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1843-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1926-09-11 in Hollandscheveld op een leeftijd van 83 jaren. Hij
  was de zoon van Oelen, Hilbert Seine en Faken, Margrietha Jans.
  Hij trouwde Botter, Geesje op 1870-05-06 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Hendrik «Overlijden Opm: 246A». Kinderen van Botter, Geesje en Oelen, Hendrik 134252323121 i. Oelen, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1871 in Hoogeveen.
  Zij overleed in 1940. 134252323122 ii. Oelen, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1874 in Hoogeveen. Zij
  overleed in 1940. 134252323123 iii. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1875-11-05 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1915-07-22 in Hoogeveen.
  • 134252323124 iv. Oelen, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1881-11-24 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1962-03-23 in Hoogeveen.
 41. van der Weide, Arend. Arend werd geboren in 1863 in Oosterhesselen. Hij was de zoon van
  van der Weide, Arend en Boer, Annigje. Hij trouwde van der Weide,
  Aaltje op 1896-05-09 in Hoogeveen. Kinderen van van der Weide, Aaltje en van der Weide, Arend
  • 134252326111 i. van der Weide, Egbert Harm. Egbert Harm werd geboren in 1899 in
   Hoogeveen. Hij overleed rond 1940.
 42. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1853-11-05 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Jan Roelofs en Oldekamp, Stijntje. Hij trouwde Vos, Jentje
  rond 1880 in Nieuw-Amsterdam. Kinderen van Vos, Jentje en Booij, Jan 134252333111 i. Booij, Broer. Broer werd geboren in 1888 in Nieuw-Amsterdam.
 43. Booij, Sieger. Sieger werd geboren op 1858-05-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Jan Roelofs en Oldekamp, Stijntje.
 44. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
 45. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
 46. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1881-12-26 in Hoogeveen op een leeftijd van 37 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
  Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1867-04-27 in Hoogeveen.
 47. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1930-01-16 in Hollandscheveld op een leeftijd van 83 jaren, 1
  maand. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij,
  Elisabeth. Zij trouwde Kikkert, Harm op 1872-04-06 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Schonewille, Maria «Overlijden Opm: 246A». Kinderen van Schonewille, Maria en Kikkert, Harm 134252351241 i. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen.
  Zij overleed in 1883 in Hoogeveen. 134252351242 ii. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen.
  Zij overleed in 1950.
  • 134252351243 iii. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1969-08-02 in Hoogeveen. 134252351244 iv. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij
   overleed in 1950. 134252351245 v. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1950. 134252351246 vi. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1950.
 48. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Lambert en Schokker, Lammigje. Hij trouwde van de Belt,
  Annegien op 1890-07-25 in Emmen. Kinderen van van de Belt, Annegien en Booij, Pieter 134252351311 i. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien
  werd geboren rond 1885.
 49. Vos, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1861-09-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1930-03-22 in Utrecht op een leeftijd van 68 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Vos, Jan Pieters en Boer, Aaltje Berends. Zij
  trouwde Sloot, Albert op 1882-10-27 in Hardenberg.
 50. Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1864 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 op
  een leeftijd van 56 jaren. Hij was de zoon van Vos, Jan Hendriks
  en Bisschop, Hilligje.
 51. Vos, Geert. Geert werd geboren in 1866 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 in
  Hoogeveen op een leeftijd van 54 jaren. Hij was de zoon van Vos,
  Jan Hendriks en Bisschop, Hilligje.
 52. Vos, Albert. Albert werd geboren in 1870 in Hoogeveen. Hij overleed in 1920 op
  een leeftijd van 50 jaren. Hij was de zoon van Vos, Jan Hendriks
  en Bisschop, Hilligje.
 53. Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1957-12-16 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Vos, Jan Hendriks en van Goor, Hilligje.
  Zij trouwde Everts, Evert op 1906-05-05 in Hoogeveen. Kinderen van Vos, Albertje en Everts, Evert
  • 134253535541 i. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld.
 54. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Zij overleed in 1920
  op een leeftijd van 29 jaren. Zij was de dochter van Vos, Jan
  Hendriks en van Goor, Hilligje.
 55. Vos, Roelof. Roelof werd geboren op 1905-05-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1980-01-29 in Hoogeveen op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Vos, Roelof en van Raalte, Klaasje Dina
  Regina. Hij trouwde Flokstra, Femmigje op 1929-08-06 in Dwingeloo. Kinderen van Flokstra, Femmigje en Vos, Roelof
  • 1342518221111 i. Vos, Jacoba Grietje. Jacoba Grietje werd geboren op 1935-08-10
   in Hoogeveen.

Generatie 12

 1. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Hij overleed op
  1995-01-18 in Hilversum op een leeftijd van 90 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.
 2. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  1928-03-18 in Amsterdam op een leeftijd van 22 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika.
 3. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij is de dochter
  van Vlagsma, Hendrik en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners,
  Louis voor 1940 in Amsterdam. Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis 1342516326431 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.
 4. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren in 1905 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 5. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij is de dochter van
  Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 6. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van
  Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 7. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij is de zoon van Rijken,
  Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.
 8. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.
 9. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in
  1988 in Amsterdam op een leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
  Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van
  “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
  zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en
  Amsterdam (2x). Jan deed de
  inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn
  zoon Henk leidt het
  schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
  in Badhoevedorp en was naast
  zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging
  Lijnden). Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik
  • 1342516326711 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in
   Amsterdam.
  • 1342516326712 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
   1931-09-11 in Amsterdam.
  • 1342516326713 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19
   in Amsterdam.
 10. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd
  gedoopt op 1908-04-05 te Amsterdam.. Hij overleed op 1940-09-20 in
  Bloemendaal op een leeftijd van 32 jaren, 6 maanden. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
  Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Karel Cornelis Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij
  Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging
  hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
  werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
  moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat
  bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en
  speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de
  beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij
  bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
  vertegenwoordiger. GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan
  Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon
  Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT
  verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse
  geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft. Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij
  pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen.
  HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware
  depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw
  gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater uit
  Vogelenzang het advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij
  braaf getrouwd blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens:
  Karel moest vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen.
  Een voor die tijd vooruitstrevend standpunt. Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
  Cornelis
  • 1342516326721 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.
  • 1342516326722 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
   Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland. 1342516326723 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
   1937-02-11 in Haarlem.
 11. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op
  1986-01-16 in Hilversum op een leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
  trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in
  Amsterdam.. Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947
  had hij samen met zijn broer
  Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
  (2x). Hij kocht de collectie
  in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel
  voor kleur en mode. Na de
  scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de
  Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
  op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en
  schoonschrijven en maakte zelf
  de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen.
  Tijdens de oorlogsjaren was Jan
  hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf
  onderduiken. Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan 1342516326731 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op
  1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in
  Hilversum.
  • 1342516326732 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren
   op 1939-04-03 in Hilversum.
  • 1342516326733 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in
   Hilversum.
  • 1342516326734 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in
   Hilversum.
 12. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op
  1984-08-11 in Amsterdam op een leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba.
  Hij trouwde Peet, Wilhelmina Anthonia op 1931-10-11 in Amsterdam. Kinderen van Peet, Wilhelmina Anthonia en Jongevos, Hendrik
  • 1342516326811 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in
   Amsterdam.
 13. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij overleed na
  1935 at the age of meer dan 24 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij
  trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1931-07-23 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus 1342516326821 i. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. 1342516326822 ii. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.
 14. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed na
  1936 op een leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
  Samuel, Loes Th.A. in 1936-06-00 in Amsterdam. Kinderen van Samuel, Loes Th.A. en Jongevos, Anton 1342516326831 i. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. 1342516326832 ii. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.
 15. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988
  in Amsterdam op een leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
  Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.
 16. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1917-09-20 in Meppel. Hij overleed op
  1967-03-20 in Meppel op een leeftijd van 49 jaren, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Arend en Kleine, Grietje. Hij trouwde
  Brug, Aaltje Gerritsje op 1944-01-19 in Meppel. Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan Hij was boekhouder bij de Scheepswerven N.V. Worst in Meppel. Kinderen van Brug, Aaltje Gerritsje en Jonge Vos, Jan
  • 1342516342111 i. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1945-09-14 in
   Meppel. 1342516342112 ii. Jonge Vos, Femmegien Grietje. Femmegien Grietje werd geboren op
   1947-09-17 in Meppel.
 17. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1917-09-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
  2002-06-10 in Scheveningen op een leeftijd van 84 jaren, 8
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl,
  Hermanna. Zij trouwde Mooiman, Johannes op 1946-05-01 in
  Scheveningen. Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Mooiman, Johannes 1342516342511 i. Mooiman, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op
  1947-05-10 in Scheveningen. 1342516342512 ii. Mooiman, Jan. Jan werd geboren op 1951-04-12 in Scheveningen. 1342516342513 iii. Mooiman, Johannes. Johannes werd geboren op 1954-03-29 in
  Scheveningen.
 18. Jonge Vos, Geertruida. Geertruida werd geboren op 1919-10-15 in Hoogeveen. Zij overleed
  op 1998-10-08 in Lobith op een leeftijd van 78 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.
 19. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1921-01-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  2008-06-18 in Sliedrecht op een leeftijd van 87 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij
  trouwde van Beek, Anthonia Aagje in 1946 in Hoogeveen. Hij trouwde
  tevens Westerduin, Maartje in 1967 in Den Haag.. Opmerkingen bij Jonge Vos, Jan Hij woont sinds 1974 in de A.Schweitzerstraat 42, 6441 HG
  Brunssum. In de zestiger jaren woonde
  hij in Den Haag. Hij werkte bij het CBS. Hij heeft in die tijd nog
  kontakt gehad met Carla. Hij
  is gereformeerd. Hij heeft geen kinderen.
 20. Jonge Vos, Derk. Derk werd geboren op 1922-04-13 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
  Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde Harms, Geertien
  in 1950 in Veendam.
 21. Jonge Vos, Grietje. Grietje werd geboren op 1923-09-27 in Vianen. Zij is de dochter
  van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Zij trouwde Koning,
  Egbert in 1940 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Jonge Vos, Grietje Door haar vader werd zij wel “Grietje Lunen” genoemd.
 22. Jonge Vos, Willem. Willem werd geboren op 1924-11-21 in Rotterdam. Hij is de zoon van
  Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde Stoll, Elisabeth
  Hermina in 1950. Kinderen van Stoll, Elisabeth Hermina en Jonge Vos, Willem
  • 1342516342561 i. Jonge Vos, Carla. Carla werd geboren op 1964-01-23. 1342516342562 ii. Jonge Vos, Christina Geertruida. Christina Geertruida werd
   geboren op 1952-11-03. 1342516342563 iii. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1957-06-04.
 23. Jonge Vos, Arend. Arend werd geboren op 1926-08-30 in Rotterdam. Hij overleed op
  2001-07-19 in Winterswijk op een leeftijd van 74 jaren, 10
  maanden. Hij was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.
  Hij trouwde de Lange, Hilligje op 1947-02-15 in Ommen. Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend Hij woonde in Ommen, werkte bij de Shell en woonde ca 1990 in
  Vragender (bij Lichtenvoorde). Nu
  in Winterswijk. In memoriam Arie Jonge Vos Op vrijdag 19 juli
  overleed, vrij onverwacht, ons
  gewaardeerde lid Arie Jonge Vos. Arie bereikte de leeftijd van
  bijna 76 jaar. Hij heeft voor
  Voeksregio Twente van maart 1991 t/m februari 1998 het
  penningmeesterschap vervuld. Hiervoor
  werd hij door het Hoofdbestuur van Voeks benoemd tot Lid van
  Verdienste. Arie bleef actief als
  welzijnswerker in de regio Winterswijk. We kenden Arie als een
  rustige man, betrokken bij het
  wel en wee van Voeks in de regio Twente. Zelden ontbrak hij op de
  bijeenkomsten, maar door de
  ziekte van zijn vrouw Hilly zagen we hem steeds minder. Wij zullen
  hem missen. Kinderen van de Lange, Hilligje en Jonge Vos, Arend
  • 1342516342571 i. Jonge Vos, Jan Herman. Jan Herman werd geboren op 1947-05-30 in
   Ommen. 1342516342572 ii. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1951-05-16 in
   Ommen.
  • 1342516342573 iii. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1954-11-11 in
   Schoonebeek.
 24. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1927-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1928-04-03 in Vianen op een leeftijd van 5 maanden, 26 dagen. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.
 25. Jonge Vos, Gerrit. Gerrit werd geboren op 1929-04-24 in Rotterdam. Hij overleed op
  2015-02-07 in Emmen op een leeftijd van 85 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Hij trouwde
  Schots, Annechien op 1956-07-03 in Emmen.

13425163425A. Jonge Vos, Roelof.

 Roelof werd geboren op 1930-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 2005-04-29 in Emmen op een leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Hij 
 was de zoon van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna.

13425163425B. Jonge Vos, Elisabeth.

 Elisabeth werd geboren op 1932-10-09 in Hoogeveen. Zij is de 
 dochter van Jonge Vos, Jan en Blokzijl, Hermanna. Zij trouwde 
 Bouman, Bastiaan in 1955.
 1. Oelen, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Zij overleed in 1940
  op een leeftijd van 69 jaren. Zij was de dochter van Oelen,
  Hendrik en Botter, Geesje.
 2. Oelen, Aaltje. Aaltje werd geboren in 1874 in Hoogeveen. Zij overleed in 1940 op
  een leeftijd van 66 jaren. Zij was de dochter van Oelen, Hendrik
  en Botter, Geesje.
 3. Oelen, Margje. Margje werd geboren op 1875-11-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1915-07-22 in Hoogeveen op een leeftijd van 39 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Oelen, Hendrik en Botter, Geesje. Zij
  trouwde Boertien, Jan op 1905-05-06 in Hoogeveen.
 4. Oelen, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1881-11-24 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1962-03-23 in Hoogeveen op een leeftijd van 80 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Oelen, Hendrik en Botter, Geesje. Zij
  trouwde Kikkert, Arend op 1906-01-20 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Oelen, Roelofje «Overlijden Opm: Zuideropgaande 81». Kinderen van Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend
  • 1342523231241 i. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in
   Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen.
 5. van der Weide, Egbert Harm. Egbert Harm werd geboren in 1899 in Hoogeveen. Hij overleed rond
  1940 op een leeftijd van rond 41 jaren. Hij was de zoon van van
  der Weide, Arend en van der Weide, Aaltje. Hij trouwde Stam,
  Margje op 1922-09-16 in Hoogeveen. Kinderen van Stam, Margje en van der Weide, Egbert Harm
  • 1342523261111 i. van der Weide, Arend. Arend werd geboren op 1925-10-13. Hij
   overleed op 1997-01-03.
 6. Booij, Broer. Broer werd geboren in 1888 in Nieuw-Amsterdam. Hij was de zoon van
  Booij, Jan en Vos, Jentje. Hij trouwde Dunnink, Grietje rond 1910
  in Nieuw-Amsterdam.
 7. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen. Zij overleed in 1883
  in Hoogeveen op een leeftijd van 11 jaren. Zij was de dochter van
  Kikkert, Harm en Schonewille, Maria.
 8. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op een leeftijd van 75 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm
  en Schonewille, Maria.
 9. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1969-08-02 in Hoogeveen op een leeftijd van 90 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Kikkert, Harm en Schonewille, Maria. Hij
  trouwde Oelen, Roelofje op 1906-01-20 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Kikkert, Arend «Overlijden Opm: Zuideropgaande 81». Kinderen van Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend
  • 1342523231241 i. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in
   Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen.
 10. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op
  een leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm en
  Schonewille, Maria.
 11. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op een leeftijd van 65 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm
  en Schonewille, Maria.
 12. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op een leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van Kikkert, Harm
  en Schonewille, Maria.
 13. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien werd geboren rond 1885. Hij is de zoon
  van Booij, Pieter en van de Belt, Annegien.
 14. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld. Hij is de zoon
  van Everts, Evert en Vos, Albertje. Hij trouwde Kikkert, Geesje
  geschat rond 1935. Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan
  • 13425232312411 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.
 15. Vos, Jacoba Grietje. Jacoba Grietje werd geboren op 1935-08-10 in Hoogeveen. Zij is de
  dochter van Vos, Roelof en Flokstra, Femmigje. Zij trouwde
  Voerman, Hugo op 1958-09-23 in Hoogeveen. Kinderen van Vos, Jacoba Grietje en Voerman, Hugo 13425182211111 i. Voerman, Jan. Jan werd geboren op 1959-06-16 in Hoogeveen.

Generatie 13

 1. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners,
  Louis en Vlagsma, Jantje.
 2. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
  Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in Badhoevedorp. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G. 13425163267111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in
  Badhoevedorp. 13425163267112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in
  Badhoevedorp.
 3. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
  Zij trouwde Hogenbirk, Joh. in 1955 in Badhoevedorp. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Joh. 13425163267121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. 13425163267122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.
 4. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij
  trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in
  Badhoevedorp. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Jan Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog
  het kenmerk van een hardlopende
  struisvogel met “Nu-FIT”. Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik
  Jan
  • 13425163267131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in
   Badhoevedorp. 13425163267132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in
   Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.
 5. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
  overleed op 2017-10-29 in Ermelo op een leeftijd van 85 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
  Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
  1952-05-22 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan
  • 13425163267211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
   1953-08-22 in Haarlem.
  • 13425163267212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
   1954-12-17 in IJmuiden.
  • 13425163267213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
   1961-05-01 in Heemskerk.
 6. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  2000-12-07 in Portland op een leeftijd van 65 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink,
  Christina Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op
  1955-07-27 in Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde,
  Josephine in 1972 in Wateringen.. Hij trouwde tevens Bierschenk,
  Christel Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).. Opmerkingen bij Jonge Vos, Hendrik Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
  Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
  Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
  Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
  1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
  zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
  houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
  betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
  software engineer zijn. Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik 13425163267221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
  1960-03-22 in Zeist. 13425163267222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
  1964-01-03 in Leiderdorp. 13425163267223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
  1965-02-13 in Leiderdorp.
  • 13425163267224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
   geboren op 1968-08-09 in Leiden.
 7. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
  Hendrika. Zij had een relatie met van Zanen, Barteld.
 8. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij
  overleed op 1989-09-29 in Hilversum op een leeftijd van 53 jaren,
  3 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij,
  Catharina Sophia.
 9. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
  de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij
  trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij
  trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A. 13425163267321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren
  op 1964-04-26 in Hilversum. 13425163267322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op
  1966-03-03 in Amersfoort. 13425163267323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. 13425163267324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op
  1974-06-10 in Amersfoort. 13425163267325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op
  1977-09-04 in Hilversum.
 10. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
  Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes,
  Michiel in 1976 in Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN 13425163267331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in
  Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel 13425163267332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in
  Hilversum. 13425163267333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op
  1980-11-07 in Hilversum.
 11. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
  Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten. Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor 13425163267341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in
  Bunschoten. 13425163267342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in
  Bunschoten. 13425163267343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in
  Bunschoten.
 12. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Jongevos, Hendrik en Peet, Wilhelmina Anthonia. Hij trouwde
  van de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam. Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert 13425163268111 i. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op
  1971-12-16 in Amsterdam. 13425163268112 ii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren
  op 1972-11-11 in Amsterdam.
 13. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.
 14. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen,
  Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.
 15. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..
 16. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van
  Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..
 17. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1945-09-14 in Meppel. Hij is de zoon van
  Jonge Vos, Jan en Brug, Aaltje Gerritsje. Hij trouwde Kooijman,
  Mathilde in 1970 in Rotterdam. Opmerkingen bij Jonge Vos, Arend Jan Hij is gemeenteraadslid voor de PvdA in Oosterhout en oprichter
  van een Milieu -educatief centrum
  annex kinderboerderij. Kinderen van Kooijman, Mathilde en Jonge Vos, Arend Jan 13425163421111 i. Jonge Vos, Saskia. Saskia werd geboren op 1971-04-28 in
  Rotterdam. 13425163421112 ii. Jonge Vos, Eelco Jan. Eelco Jan werd geboren op 1977-04-18 in
  Rotterdam.
 18. Jonge Vos, Femmegien Grietje. Femmegien Grietje werd geboren op 1947-09-17 in Meppel. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Jan en Brug, Aaltje Gerritsje. Zij trouwde
  van Dijk, Ronald Erik Walscheid in 1970 in Utrecht.
 19. Mooiman, Johanna Wilhelmina. Johanna Wilhelmina werd geboren op 1947-05-10 in Scheveningen. Zij
  is de dochter van Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.
 20. Mooiman, Jan. Jan werd geboren op 1951-04-12 in Scheveningen. Hij is de zoon van
  Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.
 21. Mooiman, Johannes. Johannes werd geboren op 1954-03-29 in Scheveningen. Hij is de
  zoon van Mooiman, Johannes en Jonge Vos, Jantje.
 22. Jonge Vos, Carla. Carla werd geboren op 1964-01-23. Zij is de dochter van Jonge Vos,
  Willem en Stoll, Elisabeth Hermina. Zij trouwde Peters, Harmen
  geschat rond 1990. Kinderen van Jonge Vos, Carla en Peters, Harmen 13425163425611 i. Peters, Jolien. Jolien werd geboren op 1994-01-14. 13425163425612 ii. Peters, Annemiek. Annemiek werd geboren op 1994-01-14. 13425163425613 iii. Peters, Koen. Koen werd geboren op 1996-10-24.
 23. Jonge Vos, Christina Geertruida. Christina Geertruida werd geboren op 1952-11-03. Zij is de dochter
  van Jonge Vos, Willem en Stoll, Elisabeth Hermina.
 24. Jonge Vos, Hermanna. Hermanna werd geboren op 1957-06-04. Zij is de dochter van Jonge
  Vos, Willem en Stoll, Elisabeth Hermina.
 25. Jonge Vos, Jan Herman. Jan Herman werd geboren op 1947-05-30 in Ommen. Hij is de zoon van
  Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Hij trouwde Wemmers,
  Antonia Johanna in 1970. Kinderen van Wemmers, Antonia Johanna en Jonge Vos, Jan Herman 13425163425711 i. Jonge Vos, Angelique. Angelique werd geboren op 1970-05-16. 13425163425712 ii. Jonge Vos, Bianca. Bianca werd geboren op 1973-07-11.
 26. Jonge Vos, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1951-05-16 in Ommen. Zij is de dochter
  van Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Zij trouwde Soeterik,
  Johannes Gerhardus in 1980.
 27. Jonge Vos, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1954-11-11 in Schoonebeek. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Arend en de Lange, Hilligje. Hij trouwde
  Wonnink, Gerda Hendrika op 1977-10-05 in Winterswijk. Kinderen van Wonnink, Gerda Hendrika en Jonge Vos, Arend Jan 13425163425731 i. Jonge Vos, Arjen Arend. Arjen Arend werd geboren op 1980-08-11
  in ’s Gravenhage. 13425163425732 ii. Jonge Vos, Gert Jan. Gert Jan werd geboren op 1984-01-11 in ’s
  Gravenhage.
 28. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed
  op 1972-05-01 in Hoogeveen op een leeftijd van 62 jaren, 10
  maanden. Zij was de dochter van Kikkert, Arend en Oelen, Roelofje.
  Zij trouwde Everts, Jan geschat rond 1935. Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan
  • 13425232312411 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.
 29. van der Weide, Arend. Arend werd geboren op 1925-10-13. Hij overleed op 1997-01-03 op
  een leeftijd van 71 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van van der
  Weide, Egbert Harm en Stam, Margje. Hij trouwde Schonewille,
  Beekje rond 1955. Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend 13425232611111 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op
  1965-03-31.
 30. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
  Everts, Jan en Kikkert, Geesje. Hij trouwde Fieten, Anna op
  1959-04-22 in Hoogeveen. Opmerkingen bij Everts, Arend «Geboorte Opm: Bentincksdijk». Kinderen van Fieten, Anna en Everts, Arend 134252323124111 i. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in
  Hoogeveen. 134252323124112 ii. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20
  in Hoogeveen.
 31. Voerman, Jan. Jan werd geboren op 1959-06-16 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
  Voerman, Hugo en Vos, Jacoba Grietje.

Generatie 14

 1. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij
  trouwde Saaksma, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.
 2. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.
 3. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
  Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.
 4. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
  Hogenbirk, Joh. en Jonge Vos, Catharina Johanna.
 5. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
  Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard 134251632671311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. 134251632671312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. 134251632671313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.
 6. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
  2004-04-26 in Hoofddorp op een leeftijd van 38 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
  Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in
  Badhoevedorp.
 7. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  met Brandenburg, Margaretha Johanna. Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
  Alexander 134251632672111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
  in Alkmaar. 134251632672112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
  in Alkmaar.
 8. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar. Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred 134251632672121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. 134251632672122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. 134251632672123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
  Alkmaar.
 9. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
  trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
  trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
  trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20. Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
  Jan 134251632672131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
  Alkmaar. 134251632672132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.
 10. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
 11. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
 12. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Opmerkingen bij Jonge Vos, Eric Leonard Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
  heeft een aantal keren in Japan
  opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
  en samenwonend met André de
  Haan. Momenteel wonend in Berlijn.
 13. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
  trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden. Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
  Christiaan 134251632672241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.
 14. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
  de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika
  Catharina.
 15. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is
  de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
 16. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van
  Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Opmerkingen bij Lansdorp, Sung Il Geadopteerd.
 17. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de
  zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Opmerkingen bij Jonge Vos, Tobias Marius Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
  de familienaam Jonge Vos
  aangenomen.
 18. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is
  de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
 19. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon
  van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.
 20. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon
  van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
 21. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is
  de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
 22. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
  van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 23. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter
  van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 24. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de
  dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 25. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina. Opmerkingen bij Jongevos, Sandra Fridolijn Zij woont in Amstelveen. .
 26. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.
 27. Jonge Vos, Saskia. Saskia werd geboren op 1971-04-28 in Rotterdam. Zij is de dochter
  van Jonge Vos, Arend Jan en Kooijman, Mathilde.
 28. Jonge Vos, Eelco Jan. Eelco Jan werd geboren op 1977-04-18 in Rotterdam. Hij is de zoon
  van Jonge Vos, Arend Jan en Kooijman, Mathilde.
 29. Peters, Jolien. Jolien werd geboren op 1994-01-14. Zij is de dochter van Peters,
  Harmen en Jonge Vos, Carla.
 30. Peters, Annemiek. Annemiek werd geboren op 1994-01-14. Zij is de dochter van Peters,
  Harmen en Jonge Vos, Carla.
 31. Peters, Koen. Koen werd geboren op 1996-10-24. Hij is de zoon van Peters, Harmen
  en Jonge Vos, Carla.
 32. Jonge Vos, Angelique. Angelique werd geboren op 1970-05-16. Zij is de dochter van Jonge
  Vos, Jan Herman en Wemmers, Antonia Johanna.
 33. Jonge Vos, Bianca. Bianca werd geboren op 1973-07-11. Zij is de dochter van Jonge
  Vos, Jan Herman en Wemmers, Antonia Johanna.
 34. Jonge Vos, Arjen Arend. Arjen Arend werd geboren op 1980-08-11 in ’s Gravenhage. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Arend Jan en Wonnink, Gerda Hendrika.
 35. Jonge Vos, Gert Jan. Gert Jan werd geboren op 1984-01-11 in ’s Gravenhage. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Arend Jan en Wonnink, Gerda Hendrika.
 36. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der
  Weide, Arend en Schonewille, Beekje.
 37. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen. Zij is de
  dochter van Everts, Arend en Fieten, Anna.
 38. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen. Hij is de
  zoon van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Generatie 15

 1. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter
  van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 2. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
  Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 3. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van
  Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 4. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
  van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
 5. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
  Johanna.
 6. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.
 7. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.
 8. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja.
 9. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 10. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
  Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 11. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
  Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.