Stamboom Tienkamp Brandenburg

Dekker, de Joodse tak

Afstammelingen van Dekker, Roelof Heymens

 1. Dekker, Roelof Heymens.

Zoon van Dekker, Heymen Everts en Doek, Lammertje. Geboren 1839 te Ooststellingwerf.    Overleden 1900 te Aardscheveld (Assen).    Huwde Moeijon, Schoontje 1873.

Opmerkingen bij Dekker, Roelof Heymens

Roelof Dekker was van huis uit Hervormd. Door zijn verhuizing naar het Aardscheveld bij Assen ( het gebied waar nu het van Boeyenoord is gevestigd) kreeg hij een relatie met Schoontje Moeijon. Schoontje was een dochter van de wiskunde docent Samuel Samsom Moeijon. Raadselachtig is waarom zij op het extreem armoedige Aardscheveld terecht kwam. Schoontje was Joods en daardoor waren haar/hun kinderen dat ook. Van de generaties hierna is een groot deel tijdens WO2 door de Duitsers vermooed inn Auschwitz en Sobibor. Een ander deel bleef voor de Duitsers geheel uit beeld.

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens

11 i. Moeijon, Simson. Geboren 1862 te Assen.    Overleden 1879.

12 ii. Moeijon, Samuel Simson. Geboren 1864 te Assen.    Overleden 1877.

13 iii. Dekker, Iko. Geboren 1866 te Assen.    Overleden 1911.

14 iv. Dekker, Joël Roelof Heiman. Geboren 1868 te Assen.    Overleden 1938 te Amsterdam.

15 v. Dekker, Amalia. Geboren 1870 te Assen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Moeijon, Simson.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1862 te Assen.    Overleden 1879.

Opmerkingen bij Moeijon, Simson

Geboren: Moeijon

 1. Moeijon, Samuel Simson.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1864 te Assen.    Overleden 1877.

 1. Dekker, Iko.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1866 te Assen.    Overleden 1911.

 1. Dekker, Joël Roelof Heiman.

Zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1868 te Assen.    Overleden 1938 te Amsterdam.    Huwde Turksma, Betje 1895 te Leeuwarden.

Kinderen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman

141 i. Dekker, Maurits Rudolf Joël. Geboren 1896 te Amsterdam.    Overleden 1962 te Amsterdam.

142 ii. Dekker, Martha Susanna Betje. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1989 te Amsterdam.

Opmerkingen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman:

Feitelijk leefden zij vanaf 1904 gescheiden.

Vader Dekker liet het gezin in 1915 in de steek en is tot 1928 spoorloos.

Later bleek dat hij in Buenos Aires verbleef.

Het huwelijk werd in 1916 op verzoek van moeder Dekker door de rechtbank ontbonden.

 1. Dekker, Maurits Rudolf Joël.

Zoon van Dekker, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Geboren 1896 te Amsterdam.    Overleden 1962 te Amsterdam.    Huwde Hellingman, Maria Engelina 1923 te Amsterdam. Huwde tevens van Assen, Hendrika Christina op 1955 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Onderstaand artikel is in feite een transcriptie van een artikel uit 1938. Maurits Dekker heeft voor 1940 meerdere malen opgetreden tegen het opkomend Nationaal-Socialisme en Fascisme in Europa.

Maurits Dekker voor de rechtbank Wegens beleediging van Hitler f 100 hoete geëist.

De Amsterdamse rechtbank, gepresideerd door mr V. G. Bolt behandelde gisteren de strafzaak tegen den letterkundige Maurlts Dekker, verdacht van beleediging van het hoofd van een bevriende staat.

Hem U ten laste gelegd, dat hij In 1938 opzettelijk ln het openbaar bij geschrifte het hoofd van den bevriende staat Duitsland. Adoll Hltler. heeft beledigd. door met het opzet om de eer of goeden naam van dit staatshoofd aan te randen door tenlastelegging van bepaalde feiten, met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven en opzettelijk beledigend heeft geschreven en doen uitgeven een brochure, getiteld “Hltler, een poging tot verklaring”. •

Vervolgens legt de dagvaarding enlge termen uit de brochure ten laste, die naar het oordeel van het Hof beledlgend voor het hoofd van den Duitse staat zijn. Ook Is in de dagvaarding de brochure in haar geheel opgenomen.

Eerst hoorde de rechtbank den uitgever W. Salm die o.a. verklaarde, dat hij — alvorens tot de uitgave over te gaan — nog enkele uitdrukkingen had geschrapt die nodeloos waren.

Prof. dr H. L. Rümke. hoogleraar In de psychiatrie. had op last van den rechter-commissaris een uitvoerig rapport uitgebracht waarin hij tot de volgende conclusie komt: „Uit het werk blijkt ln leder gevat dat Dekker zich de moeite heeft gegeven, dat hij ernstig heeft gepoogd zich psychologisch In Hitler te verdiepen. Een deel van Dekker, uitkomsten kan lk — aldus prof. Rümke — als psychologisch juist aanvaarden, een deel acht ik discutabel; een deel acht ik onjuist. Verstaat men onder „psychologisch verantwoord dat de door Dekker geuite oordelen door de feiten, dle hij aanbrengt een graad van evidentie hebben gekregen, dat zij als onomstotelijk mogen gelden, dan zou men nlet mogen zeggen, dat de Inhoud van dit boekje geheel psychologisch verantwoord Is. Ik vraag mij echter af — aldus desk. — of er dan wel heel veel psychologisch verantwoorde publicaties werden gedaan. Verstaat men onder een psychologisch verantwoorde inhoud een inhoud, die niet bestaat ult in den wilde gedane beweringen, doch uit al dan niet juiste resultaten van ernstige overwegingen dan kan men zeggen dat de Inhoud van dit boekje voor het allergrootste gedeelte als psychologisch verantwoord mag worden beschouwd.

Op een vraag van den verdediger, mr. Th. Eskens, zegt deskundige, het met Dekker eens te zijn dat men bepaalde dingen kan aanvoeren, waaruit blijkt dat Hitler de leugen heeft verdedigd. Hitler heeft In “Mein Kampf” zelf erkend, dat hij de leugen mag bezigen als propagandamiddel. Het Is echter volgen, desk. psychologisch niet juist nu de leugenachtigheid als kern van Hitlers karakter te kenschetsen.

Datzelfde geldt voor de kwalificatie ‘hysterisch’. Het woord is daarop aan den Officier van Justitie mr B. Kist.

Requisitoir.

Evenals zoovele politieke gedingen heeft deze zaak Juridisch weinig te betekenen. Het lelt U volkomen bewezen en of de Inhoud psychologisch verantwoord is doet er voor de strafbaarheid niet toe.

Wanneer we het begrip “aanranding van eer en goeden naam” bekijken, zien we. dat dit een zeer relatief begrip ls. De eer van het hoofd van een groten Europese staat zal eerder zijn ‘ aangetast dan die van een willekeurig mens. De jurisprudentie wijst ook in deze richting. Spreker gaf hiervan een aantal voorbeelden. Belediging van een hoofd van een staat met een grote „uitwendige” eer zal veel eerder plaats hebben dan de belediging van een willekeurig mens. al zal diens eergevoel dan ook even groot zijn.

Verdachte noemt Hitler o.a. clown, leugenaar ‘druckeberger’ enz. Het hele boekje ademt een geest van haat en minachting. De uitgever heeft reeds enige van dergelijke uitdrukkingen geschrapt doch helaas heeft hij er nog een groot aantal laten staan.

Zouden wij ons niet gegriefd voelen, merkte spreker op, wanneer een dergelijk boekje over onze Koningin in het buitenland uitkwam.

Dit boekje is een knap en handig geschreven psychologische verhandeling, geschreven door een niet-psycholoog en tegenstander van het Hitlerbewind. Aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte.

Ik heb echter den Indruk, dat verdachte niet in herhaling zal vervallen. Spr. vorderde f 100 boete, sub. 20 dagen hechtenis.

Pleidooi.

De verdediger, mr. Th. Eskens. hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij allereerst de dagvaarding aanviel die z.i. op juridische gronden nietig Is.

Daarna besprak hij den zakelijke Inhoud van de dagvaarding en van het boekje.

Pleiter bestreed, dat deze brochure iets anders bedoelt te zijn als een poging tot verklaring, niet echter als een belediging. Bij de beoordeling of er beledigd is, moeten we een Nederlandse maatstaf en niet een Duitse aanleggen, we moeten de zaak objectief zien. Successievelijk behandelde pl. vervolgens de ten laste gelegde woorden, die de officier beledigend acht met welke opvatting pl. het In dit geval niet eens is.

Dit goed geschreven werk van de hand van een kunstenaar is samengesteld onder invloed van een zekere stemmingen vervoering en hij heeft niet — zoals een jurist dat pleegt te doen — zijn woorden gewikt en gewogen. Zijn heilige verontwaardiging wordt door duizenden weldenkende mensen gedeeld. Verdachte vreest dat door het dictatuur regiem een nieuwe wereldoorlog zal ontbranden, hij lijdt onder de vervolging, waaraan zovelen In Duitsland bloot staan. In dit licht gezien is zijn felheid te begrijpen. De rechtbank moge zich bij de beoordeling van dit feit indenken in verdedigers gemoedstoestand, waarin hij de brochure schreef.

Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.

Het laatste woord.

Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.

Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.

De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.

Bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 22-04-1938, Ochtend

Kinderen van Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël

1411 i. Dekker, Eleonora Maurits. Geboren 1916 te Amsterdam.    Overleden 2009 te Verenigde Staten.

1412 ii. Dekker, Meavedea. Geboren 1921 te Schoorl.    Overleden 1984 te Nijmegen.

 1. Dekker, Eleonora Maurits.

Dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Geboren 1916 te Amsterdam.    Overleden 2009 te Verenigde Staten.    Relatie met Bons, Jan..

 1. Dekker, Meavedea.

Dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Geboren 1921 te Schoorl.    Overleden 1984 te Nijmegen.    Huwde Arpeau, Gerardus Johannes Josephus 1940 te Amsterdam. Huwde tevens Blazer, Carel Adriaan 1950 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Meavedea

Zij ontving het Verzetsherdenkingskruis (VHK)

Handelsblad 08-03-1954

De prijs voor het beste stilleven was voor Mea Dekker, die als een tube waterverf tussen het feestgevoel bewoog.

Kinderen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan

14121 i. Blazer, Dominga. Geboren 1950 te Amsterdam.

Opmerkingen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan:

Tijdens de tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij het verzet. Hij maakt deel uit van de fotografenverzetsgroep De Ondergedoken Camera, die de Duitse bezetting van Nederland documenteren. Daarnaast is hij ook actief bij Persoon Bewijzen Centrale met het vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten. Blazer wordt in april 1943 samen met zijn latere leerlingen Ad Windig en Krijn Taconis opgepakt door de Duitsers. Hij wordt beschuldigd van spionage en door het Kriegsgericht ter dood veroordeeld. Hij blijft echter ontkennen en zijn verdediging weet de schuld op iemand anders te schuiven die op dat moment in Zwitserland verblijft en geen gevaar loopt. Hij wordt op 10 februari 1944 vrijgelaten. Zijn zuster en haar man worden bij dezelfde gelegenheid opgepakt en naar Birkenau gestuurd. Zij overleven de oorlog niet.

De bevrijding brengt Blazer uitgebreid in beeld. Hij fotografeert bij de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, de gevangenneming van Duitse soldaten en officieren en de feestvreugde bij de intocht van de Canadezen in Amsterdam. Ook legt hij op verschillende plekken in het land de verwoestingen van de oorlog vast.

Tijdens de oorlog heeft hij Mea Dekker, de dochter van de schrijver Maurits Dekker, leren kennen. Ze wordt zijn assistent en model. In 1950 trouwen ze en uit dit huwelijk wordt dochter Dominga geboren. Zij komt ook regelmatig voor op de foto’s van Blazer. Het huwelijk wordt in 1963 ontbonden. Hij is intussen een relatie begonnen met Willemien Pieters met wie hij in 1974 in het huwelijk treed.

 1. Blazer, Dominga.

Dochter van Blazer, Carel Adriaan en Dekker, Meavedea. Geboren 1950 te Amsterdam.

 1. Dekker, Martha Susanna Betje.

Dochter van Dekker, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Geboren 1900 te Amsterdam.    Overleden 1989 te Amsterdam.    Huwde Belinfante, Daniel Aron 1923 te Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Martha Susanna Betje

Zij ontving een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten aan Nederland. Zij sloeg de uitnodiging om het huwelijk bij te wonen van Kon. Beatrix met Claus, omdat hij een Duitser was!

Opmerkingen van Dekker, Martha Susanna Betje en Belinfante, Daniel Aron:

Daniël werd op 19 augustus 1942 door de politie opgepakt en ging via de Zentralstelle naar de Joodsche Schouwburg. Welk verzetswerk heeft Daniël gedaan en waar hij uiteindelijk voor is opgepakt weten we dankzij de website Cellosonate . Hoewel zelf ondergedoken, droeg hij zorg voor andere onderduikers. Hij zorgde bijvoorbeeld voor voedsel, geld en papieren. Hij deed dit uit een gevoel van ‘recht en medemenselijkheid’. Hij nam ook diverse schuilnamen aan. Zo gebruikte hij de naam ‘Hafkamp’ om een onbewoonbaar verklaarde woning te huren. Via een andere schuilnaam, ‘Meneer Mulder’, vroeg hij gas, elektriciteit en licht aan. Hij hielp mensen waar hij maar kon. In de avonduren luisterde hij naar de Engelse radio. Dat zou hem fataal worden. Hij werd opgepakt toen hij de dagelijkse radioberichten aan een tussenadres kwam brengen. Hij liep ook nog eens extra risico door het niet dragen van de verplichte Davidster. Vanuit de Hollandsche Schouwburg ging hij naar Westerbork. Vanuit Westerbork ging hij naar Auschwitz om uiteindelijk in Fürstengrube terecht te komen. Fürstengrube was een zogenaamd subkamp van Auschwitz. Het was pas in de zomer van 1943 georganiseerd en was in feite een steenkoolmijn (antraciet werd er gedolven). Het kamp lag ongeveer 30 kilometer van Auschwitz in de buurt van Myslowice (Myslowitz).

De bovengenoemde website ‘Cellosonate’ citeert uit de aantekeningen van Martha. Zij schrijft over Daniël het volgende: “Werd eerst in ’t orkest, later in de mijnen te werk gesteld. Kreeg, hoewel van ijzersterke constitutie, door ondervoeding en slechte behandeling beenziekte. Werd in ’t hospitaal gestopt – dit werd bij nadering der Russen in brand gestoken door bataljon Wehrmacht, dat hiervoor speciaal kwam. Geen joods mens mocht eruit. Ooggetuigen brachten dit bericht.” Het was 27 januari 1945!

 1. Dekker, Amalia.

Dochter van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Geboren 1870 te Assen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Ongetrouwde relatie met Onbekend. Huwde tevens van der Veen, Salomon op 1894 te Assen.

Opmerkingen bij Dekker, Amalia

Amalia van der Veen-Dekker was een dochter en jongste kind van Roelof Heijmens Dekker (11 maart 1839 Ooststellingwerf-27 juli 1900 Aardscheveld) en Schoontje Moeyon (10 februari 1827 Assen-26 november 1897 Assen?). Zij trouwde op 23 mei 1894 te Assen met Salomon van der Veen (6 augustus 1865 Westerbork-17 januari 1933 Assen). Amalia was de zus van Joel Dekker, die op zijn beurt de vader was van de letterkundige Maurits Dekker (1896-1962).

Bron: helpdesk Akevoth van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Kinderen van Dekker, Amalia en Onbekend

151 i. Dekker, Hermanus. Geboren 1893 te Assen.    Overleden 1893 te Assen.

Kinderen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon

152 i. van der Veen, Schoontje. Geboren 1895 te Westerbork.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

153 ii. van der Veen, Saartje. Geboren 1898 te Assen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

154 iii. van der Veen, Mannes. Geboren 1902 te Westerbork.    Overleed 1991.

155 iv. van der Veen, Joël. Geboren 1905 te Westerbork.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

156 v. van der Veen, Johannes Gerard. Geboren 1910 te Sleen.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

157 vi. van der Veen, Izak. Geboren 1916 te Westerbork.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon:

In Assen zijn op 28-10-2015 hier 2 Stolpersteine gelegd voor: Izak van der Veen en Amalia van der Veen-Dekker.

 1. Dekker, Hermanus.

Zoon van Dekker, Amalia. Geboren 1893 te Assen.    Overleden 1893 te Assen.

 1. van der Veen, Schoontje.

Dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1895 te Westerbork.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde van Coevorden, Joel 1924 te Groningen.

Kinderen van van der Veen, Schoontje en van Coevorden, Joel

1521 i. van Coevorden, Clara. Geboren 1930 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. van Coevorden, Clara.

Dochter van van Coevorden, Joel en van der Veen, Schoontje. Geboren 1930 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van Coevorden, Clara

Clara van Coevorden is op 26 oktober 1930 blind geboren.

Ze is als meisje van 5 jaar in het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg komen wonen. Dan komt de oorlog. Omdat Clara blind is, wordt zij tijdens de razzia van 28 november 1942 overgeslagen, net als andere zieken en mensen met een beperking. Maar op 9 april 1943 moet ook Clara naar Kamp Westerbork. Op 13 april 1943 wordt Clara, samen met haar moeder Schoontje van der Veen, op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, waar beiden op 16 april 1943 om het leven komen in de gaskamer.

Om Clara niet te vergeten is er vlak voor de deur van Visio De Heukelom (voor de Vlindertuin) in Haren een stolpersteine (struikelsteen) geplaatst. Een stolpersteine is een steentje, met een koperen kop, hierop staan de gegevens gegraveerd van mensen die in de tweede wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord. ’s Avonds op 4 mei legt een van de Visio-begeleiders een bloemetje bij de steen.

 1. van der Veen, Saartje.

Dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1898 te Assen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Cohen, Philip 1921 te Westerbork.

Kinderen van van der Veen, Saartje en Cohen, Philip

1531 i. Cohen, Jetta Amalia. Geboren 1922 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

1532 ii. Cohen, Rebecca. Geboren 1924 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

1533 iii. Cohen, Schoontje. Geboren 1929 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

1534 iv. Cohen, Amalia. Geboren 1930.

 1. Cohen, Jetta Amalia.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1922 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Cohen, Rebecca.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1924 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Cohen, Schoontje.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1929 te Groningen.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. Cohen, Amalia.

Dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje. Geboren 1930.

Opmerkingen bij Cohen, Amalia

Deze dochter werd genoemd bij het leggen van de Stolpersteine op het adres Lonerstraat 20.

 1. van der Veen, Mannes.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1902 te Westerbork.    Overleed 1991.    Huwde Toxopeus, Johanna Geertruida 1935..

Opmerkingen bij van der Veen, Mannes

Mannes van der Veen, verzekeringsagent, geboren op 6 september 1902 te Westerbork, zoon van Salomon van der Veen en Amalia Dekker; heeft de oorlog overleefd. Gehuwd met Johanna Geertruida Toxopeus, niet-Joods.

Kinderen van Toxopeus, Johanna Geertruida en van der Veen, Mannes

1541 i. van der Veen, Salomon Sebo. Geboren 1938 te Assen.    Overleden 1938 te Assen.

1542 ii. van der Veen, Luchina Amalia. Geboren 1942.

 1. van der Veen, Salomon Sebo.

Zoon van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida. Geboren 1938 te Assen.    Overleden 1938 te Assen.

 1. van der Veen, Luchina Amalia.

Dochter van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida. Geboren 1942.

 1. van der Veen, Joël.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1905 te Westerbork.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Aronius, Saartje 1940 te Amsterdam.

Kinderen van Aronius, Saartje en van der Veen, Joël

1551 i. van der Veen, Amalia. Geboren 1941 te Amsterdam.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. van der Veen, Amalia.

Dochter van van der Veen, Joël en Aronius, Saartje. Geboren 1941 te Amsterdam.    Overleden 1943 te Sobibor, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van der Veen, Amalia

Stolperstein: Rembrandtlaan 50, Assen

 1. van der Veen, Johannes Gerard.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1910 te Sleen.    Overleden 1943 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Huwde Simmeren, Leentje 1938 te Groningen.

Kinderen van Simmeren, Leentje en van der Veen, Johannes Gerard

1561 i. van der Veen, Salomon. Geboren 1940 te Groningen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. van der Veen, Salomon.

Zoon van van der Veen, Johannes Gerard en Simmeren, Leentje. Geboren 1940 te Groningen.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

 1. van der Veen, Izak.

Zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Geboren 1916 te Westerbork.    Overleden 1942 te Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.

Opmerkingen bij van der Veen, Izak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60706) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Stolperstein:

Rembrandtlaan 50, Assen