Stamboom Tienkamp Brandenburg

Karst Karsten Wapserveen vermoord in 1900

Vooroudersverslag voor Karsten, Karst

Generatie 1

1. Karsten, Karst. (I32451) Karst werd geboren op 1828-07-06 in Wapserveen.    Hij overleed op 1900-06-09 in Wapserveen op een leeftijd van 71 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Karsten, Jan en Roelofs, Grietje. Hij trouwde Daalwijk, Lamberdina Johanna op 1853-12-10 in Steenwijkerwold.    (F11133)Hij trouwde tevens Greve, Jantje op 1871-07-28 in Havelte..    (F11134)

Echtgeno(o)t(e):Daalwijk, Lamberdina Johanna. (I32452)

Lamberdina Johanna werd geboren op 1823-10-07 in Dalfsen.    Zij overleed op 1871-03-20 in Wapserveen op een leeftijd van 47 jaren, 5 maanden.   

Echtgeno(o)t(e):Greve, Jantje. (I32456)

Jantje werd geboren in 1823.    Zij overleed op 1894-01-11 in Wapserveen op een leeftijd van 71 jaren, 10 dagen.   

Opmerkingen bij Karsten, Karst

In juni 1900 verdwijnt de 71-jarige timmerman Karst Karsten¹ spoorloos. Alles wijst erop dat z’n buren, Klaas Bruinewoud² en diens vrouw Annegje Bruinewoud-Kuiper³, meer weten van de verdwijning – maar niets kan bewezen worden.

In 1911 ontdekt veldwachter Jan Heiting (naam ook gespeld als Heijting), die nacht aan nacht onder het raam van de woning van de Bruinewouds had liggen luisteren, zoveel bijzonderheden uit gesprek-ken van de ruzieënde echtelieden, dat ze gearresteerd kunnen worden.

De Telegraaf, 21 juni 1900: “Wij deelden eenige dagen geleden mede, dat te Wapserveen, onder de gemeente Havelte, de timmerman K. spoorloos verdwenen zou zijn. Thans zijn daar, naar de U.D. meldt, de gemoederen in beroering. In het voorjaar hoorde men daar van brandstichting, later van kindermoord en thans is de geheimzinnnige verdwijning van genoemden timmerman het gerucht der gesprekken. Er loopt nu een gerucht, dat hij vermoord en daarna verbrand zou zijn, ten einde zoodoende het onderzoek naar de misdaad zoo goed als onmogelijk te maken.”

De Tijd, 1 januari 1904: “Men zal zich herinneren, dat voor ongeveer 3 jaar op raadselachtige wijze verdwenen is de timmerman Karsten, van    Wapserveen, een reeds bejaard man. Algemeen dacht men aan    moord, doch het zoeken naar het lijk door velen, dagen en dagen lang, had geen resultaat. Maandag is, bij toeval, door een paar arbeiders, bezig zijnde met diepspitten, onder Steenwijk, niet ver van den rijksweg naar Meppel, een geheel menschengeraamte gevonden. Het lag slechts een paar spit onder den grond. Natuurlijk brengt men het een en ander met elkander in verband. Nadere gegevens ontbreken nog.”

Het gevonden skelet bleek niet de verdwenen timmerman te zijn. Wie het wel was, is nooit bekend geworden.

Bron: https://www.bartfmdroog.com/droog/cct/jl/1900/index.html#0609

Vondst skelet Karst Karsten

Nieuwsblad van het Noorden, 5 augustus 1911: “Ruim 11 jaar geleden was op zekeren dag spoorloos verdwenen de timmerman Karsten te    Wapserveen. Hij was aan het werk bij een zekeren Bruinewold. Men had K. wel het huis van B. zien binnengaan, maar niet er uit. De publieke opinie was, dat K. door B. (die niet te best staat aangeschreven) was vermoord, maar alle nasporingen van de politie, met behulp van speurhonden bleven vruchteloos. “

Er doen in de kranten uit 1911 veel wilde verhalen over Annegje en haar man de ronde. Zo citeert de Telegraaf op 6 augustus 1912 een bron ‘uit Steenwijk’:

“Als reden van het misdrijf hoorden wij reeds vroeger, en ook nu, noemen, verdenking van Bruinewold van te intieme verhouding tusschen zijn vrouw en timmerman Karsten.

De vrouw, Annigje K., een krachtig, gezond, welgebouwd jong wijf, met meestal een vriendelijken lach op ’t gelaat, hebben wij van haar kinderjaren gekend. Reeds als kind was ’t een kwaadaardig, stijfhoofdig, onbruikbaar schepseltje, met een on-verzettelijken wil. Op latere leeftijd werd dat niet beter.

Gisteren schreven wij, dat zij voor ’t begaan van bijna een moord een paar jaar had gezeten.”

De bron uit Steenwijk heeft het hier over de poging tot doodslag uit 1905, waarvoor Annegje tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld werd. De voorstelling van zaken die hij geeft, klopt niet helemaal met wat er op de rechtszitting in 1905 naar voren kwam. Hoe het ook zij:

“Daarover thans het volgende: Zij woonde nog met haar man te Wapserveen en bezaten een koe. Annigje hield er van, om ale goederen gemeen te maken en liet haar koe dagelijks weiden op land van een aangrenzenden landbouwer. Deze verbood het haar gedurig; doch zij stoorde zich aan niets. Ten slotte joeg hij de koe van zijn land. Annigje zag het, en driftig en kwaadaardig als zij is, liep zij haar woning binnen, greep het jachtgeweer van haar man, die gedeeltelijk met stroopen zijn brood verdiende en schoot dit, onmiddellijk voor den landbouwer staande, op hem af. Zij trof hem zeer ernstig in den schouder. Volgens haar eigen verklaring, en dit bleek ook wel uit de daad, was haar doel geweest hem te dooden.

Een paar jaar daarna ontmoetten wij op een wandeling een zwaar-gebouwde vrouw, torschende onder een zwaar pak. Wij kender haar niet meer. Met haar was ’t echter anders. Zij sprak ons aan en ’t bleek Annigje te zijn. Op onze vraag waar zij van daan kwam, klonk het forsch en onbeschaamd: “Uit de gevangenis.” Mijnheer weet zeker niet, dat ik voor een paar jaar zoo’n gevalletje met een boer heb gehad?” Wij wisten het zeer goed en hadden er meermalen over geschreven, doch hielden ons van den domme. ““Nu daar heb ik voor gezeten, maar best dat ik het in de gevangenis had, daar is geen voorbeeld van. Ik had een kind van een paar maanden, ’t is nu een jongen zoo vet als een mol, en geen wonder, eieren en melk kreeg ik volop. Allen waren even goed voor mij, maar ik hoop er nooit weer te komen. Mijnheer weet wel, ik heb zoo’n ‘gekken kop’, maar ik ben toch blij, die boer niet dood-geschoten te hebben, al was het mijn plan.”

Met de woorden, dat ’t te hopen was en nu toch ook hoog tijd werd, dat zij haar ‘gekken kop’ leerde bedwingen, gingen wij verder.

Zooaals wij gisteren reeds schreven, hadden zij na den moord geen rust of duur, daar zij door ieder vooor de moordenaars werden gehouden.

Toen men na dagen en dagen zoeken, nog niets van den vermiste gevonden had, wilde men met geweld Bruinewold tot bekentenis te brengen. Wetende dat hij van huis was, werd hij door een heele troep volk opgewacht en ontving bij zijn huiswaarts keeren, een geducht pak slaag. Van alle kanten werd hij aangevallen, geslagen, gestompt en geschopt. Na dien tijd was Bruinewold, die nu ongeveer een veertig jaar zal zijn, geen man meer als vroeger. Hij kreeg een soort St. Vitusdans. Schokkend, armzwaaiend, handen slingerend, knie en beenbuigend en zwikkend, ging hij steeds Daarheen, zoodat men hem alhier ’t beste kende, als de man, die zoo raar liep en zoo raar deed.”

Leeuwarder Courant, 7 augustus 1911: “Het geraamte van den vermoorde is op 20 meter afstands van de woning der gearresteerden opgegraven.”

Tilburgsche Courant, 10 augustus 1911: “Eenige dagen [na de verdwijning van Karsten] hierna werd een waterketel toebehoorende aan Karstens, in een veenput gevonden, waar de verdachte K. B. tot voor korten tijd werkte. Nog meer voorwerpen werden uit het huis van den vermoorde vermist. Met nieuwen moed ging men naar een oplossing zoeken, doch alles bleek vruchteloos. Dat K. B. wel degelijk steeds verdacht is geweest, zegt het feit, dat B. enkele malen door de bevolking is afgeranseld geworden, en men hem zelfs alle inkoopen weigerde, met het doel het echtpaar uit de gemeente te verdrijven. Dit is inderdaad ook gelukt. B. verhuisde niet lang na den moord naar Darp, gem. Havelte, om na de onbewoonbaarverklaring van zijn woning aldaar weer naar Wapserveen terug te keeren.”

Verklaring Annegje K.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (PO&ZC), 20 november 1911: ” Na veel moeite mocht het den veldwachter [Heiting] gelukken licht in deze zaak te brengen. Vrouw B. deelde hem mede dat haar man indertijd Karsten had gedood en zij zou aan de justitie de plek aanwijzen waar het lijk verborgen was. Den 5den Augustus vertrok de justitie naar Wapserveen en op aanwijzing van vrouw B. werd het lijk van een geheel gekleed manspersoon opgegraven op het erf van B. In het graf vond men onder het lijk een rood koperen tabaksdoos, waarop stond K. J. Karsten.”

Annegje verklaarde dit aan de rechter-commissaris:

“In 1900 leefde ik met Karsten op intiemen voet, mijn man kwam daar achter en was woedend. Op voorstel van mijn man overlegden wij, Karsten in ons huis te lokken en dan zou mijn man met Karsten afrekenen. Het was mij bekend, dat hij niet veel goeds in den zin had, want hij deelde mij mede, dat hij Karsten zoo onder handen zou nemen, dat ik nooit meer last van hem zou hebben. Daarop heb ik Karsten gevraagd of hij even bij ons wilde komen om iets te timmeren.

Om ongeveer elf uur kwam hij bij ons en begaf ik mij met hem naar het achterhuis. Mijn man stond op de loer om te zien wat wij uitvoerden; op een gegeven oogenblik kwam mijn man in het achterhuis met een hakmes in de hand, waarmede hij Karsten een slag gaf tegen diens lichaam ter hoogte van de heup. Ik ben daarop naar buiten geloopen, omdat ik voor Karsten geen woord wilde hebben, dat ik hem in huis had gelokt. Door mij is gezien, dat Karsten buiten kwam, met zijn eene hand steunende op den grond en met de andere hand in de zijde. Ik heb niet gezien dat Karsten weg is gegaan. Op de plaats in het achterhuis, waar mijn man Karsten een slag heeft gegeven, lag bloed op den grond.

Des middags om twee uur vertelde mijn man mij, dat Karsten dood lag in een greppel dicht bij onze woning, waarop wij hem op een kruiwagen hebben gelegd en in ons achterhuis gezet. Toen het donker was, heeft mijn man een kuil gegraven, terwijl ik op den uitkijk stond om hem te waarschuwen als er onraad aankwam. Toen de kuil gereed was, heeft hij het lijk er heen gereden, doch ik kan mij niet herinneren of ik hem geholpen heb Karsten in de kuil te leggen, wel weet ik dat Karsten werkelijk dood was, want hij was ijskoud.

Mijn man heeft toen de kuil dichtgegooid en daarop zijn we naar de woning van Karsten gegaan en hebben diens kleeren gehaald, welke wij in onze woning verbrand hebben. Dit deden we om te doen voorkomen alsof Karsten vertrokken was. Een koperen ketel, die ik van Karsten te leen had, heb ik in een der veenputten achter ons huis geworpen.”

PO&ZC, 20 november 1911: “Vrouw B. en haar man werden bij het lijk gebracht, de vrouw bleef bij haar aan den rechtercommissaris gedane opgave volharden, doch B. ontkende alle schuld en wist van de zaak niets af. Dat het lijk op zijn erf begraven was wist hij wel doch hij gaf zijn vrouw alle schuld. Het echtpaar B. is daarop gevangen genomen, doch de uitgebreide instructie heeft geen voldoende bewijzen van schuld opgeleverd tegen den verdachte B. die alle schuld bleef ontkennen. B. is op 7 November jl. weer in vrijheid gesteld doch zijn vrouw bleef gevangen.

Rechtszitting

Op 20 november 1900 staat Annegje (in de pers consequent ‘Annigje’genoemd, in de rechtbank te Assen, op de aanklacht dat zij op 9 juni 1900, Karst Karsten in hun woning gelokt heeft, om haar man, K. Bruinewold, gelegenheid te bieden met een snoeimes Karsten opzettelijk zwaar letsel toe te brengen. Waardoor waaraan Karsten overleed of zwaar gewond werd. En dat ze dit alles vooraf met haar man beraamd had.

Als haar verdediger trad mr. A. Kloekers uit Assen op.

PO&ZC, 20 november 1911: “Vijf getuigen zijn in deze zaak gedagvaard, die eenige mededeelingen doen omtrent huiselijke toestanden van het echtpaar B. en gezegden die op den moord betrekking hebben. Getuige Jan van Dijk, schoonzoon van den vermoorde, herkent de gevonden tabaksdoos als die van zijn schoonvader.”

Nieuwsblad van het Noorden, 21 november 1911: Sannigje Bruinewoud, stiefdochter van bekl. zegt, gehoord te hebben: „Klaas, schei uit”. Dit zei Karsten, toen hij op de knieën in ’t achterhuis lag. Meteen kreeg hij een klap van Bruinewoud. Waar de klap viel, weet ze niet. Verder weet ze van de zaak niet af, daar ze is weggegaan naar school, (Getuige is thans 20 jaar oud). (…) Get. Bartelds, familie van bekl., zegt in Juni 1900 te hebben gezien, dat K [Karsten], achter Bruinewouds’ woning op de knieën lag. Hij dacht dat K. niet in orde was, en deze verklaarde dat dit ook zoo was.”

Voor de rechtvank herroept Annegje haar eerdere verklaring, Nu zegt ze: dat ze wist dat haar man Karsten kwaad wilde doen, maar dat ze niet gezien heeft dat hij het slachtoffer mret een snoeimes te lijf ging.

PO&ZC: “De president wijst haar op haar vroegere verklaring, doch ze zegt die gedaan te hebben om de straf van haar man te verzwaren. Ze leefde met haar man in oneenigheid en wilde graag van hem af. Ze ziet er voor haar zelf niet tegen op de gevangenis in te gaan, want dat leven vindt ze mooier dan het gewone leven.”

Volgens de officier van justitie is Annigje de drijfveer achter de moord. Hij concludeert dat de haar ten laste gelegde medeplichtigheid geheel bewezen is door de verschillende aanwijzingen en getuigeverklaringen, en vindt dat de medeplichtigheid als een geheel op zich zelf staand feit is te beschouwen. Hij eist negen jaar gevangenisstraf.

Verdediging

NvhNn, 21 november 1911: “De verdediger, mr. A. Kloekers, te Assen, acht het wettig bewijs niet geleverd. Niet is bewezen, dat Karsten door bekl. bij haar in huis is gelokt om te timmeren. Van gelegenheid geven aan Bruinewoud is dus geen sprake. Karsten kwam er, omdat zij zeide, dat hij timmeren moest, wat inderdaad dan ook het geval was en wat thans is gebleken uit de verklaring van Bartelds, die het timmeren heeft gehoord.

Ook is niet bewezen, dat het plan door Bruinewoud beraamd om Karsten zwaar lichamelijk letsel toe te brengen aan bekl. bekend was. Uit de door B. gebezigde woorden: “„Ik zal hem zoo onderhanden nemen dat je geen last meer van hem hebt” kan zulks niet volgen.

Gesteld, dat de identiteit van het lijk als dat van Karsten vaststaat, dan nog is niet bewezen, dat Bruinewoud Karsten zoodanig met het mes zou hebben geslagen, dat deze dientengevolge is overleden. Bij de lijkschouwing kon geen doodsoorzaak worden vastgesteld wegens den verren slaat van ontbinding, waarin het lijk verkeerde; het was niet meer doenlijk voor den dokter, om uit te maken, of het een man dan wel een vrouw was.

Ook kan uit tabaksdoos en zakdoek niet blijken, dat de verslagene Karsten is geweest.

Derhalve is niet bewezen, dat het misdrijf, waartoe bekl. aan haar man gelegenheid zou hebben gegeven, is volvoerd, en, indien volvoerd zijnde, is het wettig bewijs niet geleverd. Zeer wel mogelijk is het, dat Karsten van den zolder is gevallen en door den val hersenschudding heeft gekregen. Spreker vermeent alzoo, dat van al hetgeen aan beklaagde is ten laste gelegd, niets is bewezen.”

Op 4 december 1911 luidt het vonnis van de rechtbank te Assen: vrijspraak voor Annegje Kuiper.

De Tijd, 11 januari 1912: “Zooals vroeger reeds werd medegedeeld, werd in Augustus van het vorige jaar in verband met een in 1900 te Wapserveen    gepleegden    moord    het echtpaar Bruinewoud aldaar gearresteerd, naar aanleiding van uitlatingen der vrouw. De man werd daarna wegens gebrek aan bewijs ontslagen, terwijl de vrouw, tegen wie 9 jaar gevangenisstraf werd geëischt, vrijgesproken werd.

Hoewel de vrouw haar man had aangeklaagd, om hem in de gevangenis te krijgen, omdat ze een hekel aan hem had, hebben ze elkaar toch weer opgezocht en zich gevestigd in de buurt van Havelte.

Niemand is echter van hun verblijf aldaar gediend. Hun eerste woning werd door kwaadwilligen in brand gestoken, toen zijn ze zelf aan het bouwen gegaan op de Schierenk bij Darp (gem. Havelte). Een armzalige keet, half in, half boven den grond, dient hun dan thans tot woning.”

Hoewel alles er op wijst dat haar man Klaas Bruinewoud de 71-jarige Karst Karsten vermoord en begraven heeft, is hij nooit daarvoor aangeklaagd.

Kinderen van Daalwijk, Lamberdina Johanna en Karsten, Karst

i. Karsten, Jan. (I32453) Jan werd geboren in 1854.   

ii. Karsten, Berend. (I32454) Berend werd geboren rond 1857.   

iii. Karsten, Grietje. (I32455) Grietje werd geboren op 1861-11-27 in Wapserveen.   

Meer over Daalwijk, Lamberdina Johanna en Karsten, Karst:

Huwelijk: 1853-12-10, Steenwijkerwold.   

Meer over Greve, Jantje en Karsten, Karst:

Huwelijk: 1871-07-28, Havelte.   

Generatie 2

2. Karsten, Jan. (I32449) Hij werd gedoopt op 1789-11-22 te Wapserveen.. Hij overleed na 1871.    Hij was de zoon van Geerts, Karst en Lensen, Trijntjen Harms. Hij trouwde Roelofs, Grietje op 1819-11-02 in Wapserveen.    (F11132)

Meer over Karsten, Jan:

Doopsel: 1789-11-22, Wapserveen.   

Beroep: timmerman.   

3. Roelofs, Grietje. (I32450) Zij werd gedoopt op 1792-08-12 te Wapserveen. Zij overleed voor 1871.    Zij was de dochter van Roelofs, Roelf en Egberts, Marchien.

Meer over Roelofs, Grietje:

Doopsel: 1792-08-12, Wapserveen.   

Kinderen van Roelofs, Grietje en Karsten, Jan

i. Karsten, Trientjen. (I32460) Trientjen werd geboren op 1820-07-04 in Wapserveen.   

ii. Karsten, Karst. (I32451) Karst werd geboren op 1828-07-06 in Wapserveen.    Hij overleed op 1900-06-09 in Wapserveen.   

iii. Karsten, Roelof. (I32459) Roelof werd geboren op 1831-02-15 in Wapserveen.   

Meer over Roelofs, Grietje en Karsten, Jan:

Huwelijk: 1819-11-02, Wapserveen.   

Generatie 3

4. Geerts, Karst. (I32461) Hij werd gedoopt op 1741-03-15 te Wapserveen.. Hij overleed op 1817-05-21 in Wapserveen.    Hij was de zoon van Karsten, Geert en Jacobs, Jantien. Hij trouwde Lensen, Trijntjen Harms rond 1780.    (F11136)

Meer over Geerts, Karst:

Doopsel: 1741-03-15, Wapserveen.   

5. Lensen, Trijntjen Harms. (I32462) Trijntjen Harms werd geboren op 1750-04-19 in Wapserveen.    Zij overleed op 1830-12-24 in Wapserveen op een leeftijd van 80 jaren, 8 maanden.    Zij was de dochter van Lensen, Harm en Berents, Femmigjen.

Meer over Lensen, Trijntjen Harms:

Beroep: vroedvrouw.   

Kinderen van Lensen, Trijntjen Harms en Geerts, Karst

i. Karsten, Geert. (I32468) Hij werd gedoopt op 1783-05-29 te Wapserveen.. Hij overleed op 1843-09-12 in Smilde.   

ii. Karsten, Jan. (I32449) Hij werd gedoopt op 1789-11-22 te Wapserveen.. Hij overleed na 1871.   

Meer over Lensen, Trijntjen Harms en Geerts, Karst:

Huwelijk: rond 1780.   

6. Roelofs, Roelf. (I32463) Hij werd gedoopt op 1767-10-11 te Wapserveen.. Hij werd begraven op 1810-09-15 te Wapserveen.. Hij was de zoon van Kiers, Roelof en Jacobs, Barber. Hij trouwde Egberts, Marchien op 1789-12-20 in Wapserveen.    (F11137)

Meer over Roelofs, Roelf:

Geboortenaam: Roelf Roelfs

Geboortenaam: Roelof Kleis

Geboortenaam: Roelof Roelofs

Doopsel: 1767-10-11, Wapserveen.   

Beroep: landbouwer.   

Begrafenis: 1810-09-15, Wapserveen.   

7. Egberts, Marchien. (I32464) Marchien werd geboren op 1763-10-02 in Wapserveen.    Zij overleed op 1822-06-01 in Wapserveen op een leeftijd van 58 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van Kleis, Egbert en Oostinge, Roelofje Willems.

Meer over Egberts, Marchien:

Geboortenaam: Margijn

Geboortenaam: Margjen

Geboortenaam: Marregien

Beroep: landbouwster.   

Kinderen van Egberts, Marchien en Roelofs, Roelf

i. Roelofs, Egbert. (I32477) Hij werd gedoopt op 1790-10-15 te Wapserveen.. Hij overleed op 1814-03-06 in Wapserveen.   

ii. Roelofs, Grietje. (I32450) Zij werd gedoopt op 1792-08-12 te Wapserveen. Zij overleed voor 1871.   

iii. Roelofs, Kleis. (I32478) Hij werd gedoopt op 1795-03-01 te Wapserveen.. Hij overleed op 1840-06-07 in Nijensleek (Steenwijk).   

iv. Roelofs, Roelf. (I32479) Hij werd gedoopt op 1798-01-21 te Wapserveen..

v. Roelofs, Roelofje. (I32469) Zij werd gedoopt op 1801-04-06 te Havelte. Zij overleed op 1841-01-20 in Wapserveen.   

Meer over Egberts, Marchien en Roelofs, Roelf:

Huwelijk: 1789-12-20, Wapserveen.   

Generatie 4

8. Karsten, Geert. (I32465) Geert werd geboren rond 1710 in Wapserveen.    Hij was de zoon van Stevens, Karst en Geerts, Grietien. Hij trouwde Jacobs, Jantien op 1736-05-13 in Vledder.    (F11138)

Meer over Karsten, Geert:

Geboortenaam:    Carsten

Beroep: landbouwer.   

9. Jacobs, Jantien. (I32466) Jantien werd geboren rond 1710 in Wapse.   

Kinderen van Jacobs, Jantien en Karsten, Geert

i. Karsten, Jacob. (I32467) Hij werd gedoopt op 1737-09-29 te Vledder..

ii. Geerts, Karst. (I32461) Hij werd gedoopt op 1741-03-15 te Wapserveen.. Hij overleed op 1817-05-21 in Wapserveen.   

Meer over Jacobs, Jantien en Karsten, Geert:

Huwelijk: 1736-05-13, Vledder.   

10. Lensen, Harm. (I32485) Harm werd geboren op 1703-11-04 in Wapserveen.    Hij overleed op 1791-04-03 in Wapserveen op een leeftijd van 87 jaren, 4 maanden.    Hij trouwde Berents, Femmigjen op 1746-02-20 in Wapserveen.    (F11143)

11. Berents, Femmigjen. (I32486) Femmigjen werd geboren op 1726-04-19 in Wapserveen.    Zij overleed op 1791-09-10 in Wapserveen op een leeftijd van 65 jaren, 4 maanden.    Zij was de dochter van Jannes, Berent en Egberts, Lutgertien.

Kinderen van Berents, Femmigjen en Lensen, Harm

i. Lensen, Trijntjen Harms. (I32462) Trijntjen Harms werd geboren op 1750-04-19 in Wapserveen.    Zij overleed op 1830-12-24 in Wapserveen.   

ii. Lensen, Jantjen Harms. (I32505) Jantjen Harms werd geboren in 1751.    Zij overleed in 1819.   

iii. Harms, Lense. (I32506) Lense werd geboren in 1756.    Hij overleed in 1803.   

iv. Lensen, Berent Harms. (I32507) Berent Harms werd geboren in 1759.    Hij overleed in 1826.   

v. Lensen, Luitjen Harms. (I32488) Luitjen Harms werd geboren op 1762-10-17 in Havelte.    Zij overleed op 1845-11-23 in Wapserveen.   

vi. Lensen, Egbert Harms. (I32487) Egbert Harms werd geboren in 1766 in Havelte.    Hij overleed op 1831-05-16 in Doldersum (Vledder).   

Meer over Berents, Femmigjen en Lensen, Harm:

Huwelijk: 1746-02-20, Wapserveen. eerste proclamatie.   

12. Kiers, Roelof. (I32489) Hij werd gedoopt op 1733-01-18 te Wapserveen.. Hij was de zoon van Roelofs, Kier en Jans, Marregien. Hij trouwde Jacobs, Barber op 1755-10-26 in Wapserveen.    (F11144)

Meer over Kiers, Roelof:

Doopsel: 1733-01-18, Wapserveen.   

13. Jacobs, Barber. (I32490) Barber werd geboren rond 1730.   

Meer over Jacobs, Barber:

Geboortenaam: Barbertjen

Kinderen van Jacobs, Barber en Kiers, Roelof

i. Roelofs, Kier. (I32494) Kier werd geboren op 1756-10-24 in Wapserveen.    Hij overleed op 1826-01-07 in Wapserveen.   

ii. Roelofs, Jacob. (I32492) Hij werd gedoopt op 1758-09-23 te Wapserveen.. Hij overleed op 1832-09-19 in Wapserveen.   

iii. Roelofs, Roelf. (I32463) Hij werd gedoopt op 1767-10-11 te Wapserveen.. Hij werd begraven op 1810-09-15 te Wapserveen..

iv. Kiers, Jan Roelofs. (I32491) Hij werd gedoopt op 1770-06-03 te Wapserveen.. Hij overleed op 1836-01-25 in Wapserveen.   

Meer over Jacobs, Barber en Kiers, Roelof:

Huwelijk: 1755-10-26, Wapserveen.   

14. Kleis, Egbert. (I32480) Hij werd gedoopt op 1731-06-01 te Wapserveen.. Hij overleed na 1763.    Hij was de zoon van Egberts, Kleis en Tijs, Arentien. Hij trouwde Oostinge, Roelofje Willems op 1762-06-13 in Wapserveen.    (F11141)

Meer over Kleis, Egbert:

Doopsel: 1731-06-01, Wapserveen.   

15. Oostinge, Roelofje Willems. (I32481) Roelofje Willems werd geboren rond 1730.    Zij was de dochter van Oostinge, Willem.

Kinderen van Oostinge, Roelofje Willems en Kleis, Egbert

i. Egberts, Marchien. (I32464) Marchien werd geboren op 1763-10-02 in Wapserveen.    Zij overleed op 1822-06-01 in Wapserveen.   

Meer over Oostinge, Roelofje Willems en Kleis, Egbert:

Huwelijksafkondiging: 1762-05-16, Havelte.   

Huwelijk: 1762-06-13, Wapserveen.   

Generatie 5

16. Stevens, Karst. (I32584) Karst werd geboren rond 1680.    Hij had een relatie met Geerts, Grietien..    (F11167)

Opmerkingen bij Stevens, Karst

Uit Steenwijk, keuter, arm te Wapserveen, vertrekt 27 november 1752 naar Kolderveen.(G.Zomer)

17. Geerts, Grietien. (I32585) Zij werd gedoopt op 1682-03-26 te Wapserveen. Zij was de dochter van de Goes, Geert Jans en , Aeltjen.

Meer over Geerts, Grietien:

Doopsel: 1682-03-26, Wapserveen.   

Kinderen van Geerts, Grietien en Stevens, Karst

i. Karsten, Geert. (I32465) Geert werd geboren rond 1710 in Wapserveen.   

ii. Karsten, Jan Kerst. (I32586) Hij werd gedoopt op 1717-10-24 te Wapserveen.. Hij overleed op 1806-12-21 in Kolderveen.   

22. Jannes, Berent. (I32500) Berent werd geboren rond 1690.    Hij trouwde Egberts, Lutgertien op 1724-10-29 in Wapserveen.    (F11148)

23. Egberts, Lutgertien. (I32501) Lutgertien werd geboren op 1692-09-18 in Vledder.    Zij was de dochter van Hendricks, Egbert en Roelofs, Trijntien.

Kinderen van Egberts, Lutgertien en Jannes, Berent

i. Berents, Femmigjen. (I32486) Femmigjen werd geboren op 1726-04-19 in Wapserveen.    Zij overleed op 1791-09-10 in Wapserveen.   

ii. Berents, Egbert. (I32504) Egbert werd geboren op 1726-04-19 in Wapserveen.   

Meer over Egberts, Lutgertien en Jannes, Berent:

Huwelijk: 1724-10-29, Wapserveen.   

24. Roelofs, Kier. (I32497) Kier werd geboren rond 1710.    Hij trouwde Jans, Marregien rond 1730.    (F11146)

25. Jans, Marregien. (I32498) Marregien werd geboren rond 1710.   

Kinderen van Jans, Marregien en Roelofs, Kier

i. Kiers, Roelof. (I32489) Hij werd gedoopt op 1733-01-18 te Wapserveen..

Meer over Jans, Marregien en Roelofs, Kier:

Huwelijk: rond 1730.   

28. Egberts, Kleis. (I32482) Kleis werd geboren rond 1700 in Wapserveen.    Hij trouwde Tijs, Arentien op 1724-10-29 in Vledder.    (F11142)

29. Tijs, Arentien. (I32483) Arentien werd geboren rond 1700 in Nijensleek (Steenwijk).   

Meer over Tijs, Arentien:

Geboortenaam:    Tien

Kinderen van Tijs, Arentien en Egberts, Kleis

i. Kleis, Egbert. (I32484) Hij werd gedoopt op 1726-01-13 te Wapserveen.. Hij overleed voor 1731.   

ii. Kleis, Egbert. (I32480) Hij werd gedoopt op 1731-06-01 te Wapserveen.. Hij overleed na 1763.   

Meer over Tijs, Arentien en Egberts, Kleis:

Huwelijksafkondiging: 1724-09-24, Wapserveen.   

Huwelijk: 1724-10-29, Vledder.   

30. Oostinge, Willem. (I32499) Willem werd geboren rond 1700.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F11147)

Kinderen van Onbekend en Oostinge, Willem

i. Oostinge, Roelofje Willems. (I32481) Roelofje Willems werd geboren rond 1730.   

Generatie 6

34. de Goes, Geert Jans. (I32587) Geert Jans werd geboren rond 1660.    Hij had een relatie met , Aeltjen..    (F11168)

35. , Aeltjen. (I32588) Aeltjen werd geboren rond 1660.   

Kinderen van , Aeltjen en de Goes, Geert Jans

i. Geerts, Grietien. (I32585) Zij werd gedoopt op 1682-03-26 te Wapserveen.

46. Hendricks, Egbert. (I32502) Egbert werd geboren rond 1670.    Hij trouwde Roelofs, Trijntien rond 1690.    (F11149)

47. Roelofs, Trijntien. (I32503) Trijntien werd geboren rond 1670.   

Kinderen van Roelofs, Trijntien en Hendricks, Egbert

i. Egberts, Lutgertien. (I32501) Lutgertien werd geboren op 1692-09-18 in Vledder.   

Meer over Roelofs, Trijntien en Hendricks, Egbert:

Huwelijk: rond 1690.