Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Booy beknopt

       Afstammelingsverslag voor Boyes, Focke

Generatie 1

 1. Boyes, Focke. Focke werd geboren omstreeks 1512 in Kooten (Fr). Hij was de zoon
  van , Booij. Hij trouwde Onbekend geschat omstreeks 1535. Notities bij Boyes, Focke Oorsprong van de naam: De familienaam Booij was oorspronkelijk een
  voornaam, gespeld als Boije en Booije, waarschijnlijk ontleend aan
  de heilige Boius. De betekenis van deze naam ligt echter in het
  duister. Volgens anderen was het de heilige Bodo wiens naam als
  voorbeeld zou hebben gediend. Deze naam van oud-saksische
  herkomst, werd in het oud-Hoogduits geschreven als Boto en in het
  oud-Engels als Boda, wat bieden, gebieden of ontbieden betekende.
  Bron: Inge de Goede – Booij. Kinderen van Onbekend en Boyes, Focke
  • 11 i. Boyes, Boye Fockes. Boye Fockes werd geboren omstreeks 1538 in
   Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten (Fr). 12 ii. Boyes, Lyebe Fockes. Lyebe Fockes werd geboren omstreeks 1540. 13 iii. Boyes, Focke Kockes. Focke Kockes werd geboren omstreeks 1543.

Generatie 2

 1. Boyes, Boye Fockes. Boye Fockes werd geboren omstreeks 1538 in Kootstertille. Hij
  overleed in 1596 in Kooten (Fr) op de leeftijd van ongeveer 58
  jaren. Hij was de zoon van Boyes, Focke. Hij trouwde Wymerdr,
  Jesel. Notities bij Boyes, Boye Fockes In 1581 was hij Kerkvoogd te Kooten. . Kinderen van Wymerdr, Jesel en Boyes, Boye Fockes 111 i. Boyedr., Romck. Romck werd geboren omstreeks 1560. 112 ii. Boyes, Popcke. Popcke werd geboren omstreeks 1560. Hij overleed
  voor 1622-06-17 in Surhuisterveen (Fr).
  • 113 iii. Boyes, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1565 in Kooten
   (Fr). Hij overleed omstreeks 1632 in Kootstertille.
 2. Boyes, Lyebe Fockes. Lyebe Fockes werd geboren omstreeks 1540. Zij was de dochter van
  Boyes, Focke.
 3. Boyes, Focke Kockes. Focke Kockes werd geboren omstreeks 1543. Hij was de zoon van
  Boyes, Focke.

Generatie 3

 1. Boyedr., Romck. Romck werd geboren omstreeks 1560. Zij was de dochter van Boyes,
  Boye Fockes en Wymerdr, Jesel.
 2. Boyes, Popcke. Popcke werd geboren omstreeks 1560. Hij overleed voor 1622-06-17
  in Surhuisterveen (Fr) op de leeftijd van minder dan ongeveer 62
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en
  Wymerdr, Jesel. Notities bij Boyes, Popcke Op 17 juni 1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van
  wijlen Popke Boeijes, De broer
  van Lieuwe, “int gemeen staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn
  weduwe en zijn drie kinderen bij
  gemeld Thomaske, op welke drie kinderen hij zijn goederen vererft.
  De scheidingsacte wordt
  opgemaakt ten verzoeke van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als
  oom en geauthiriseerde curator.
  De kinderen zijn Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en
  Mayke Popkes 5 jaar. Het
  sterfhuis staat in het nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke
  meter doot ontruimet en althans
  bij de weduwe bewoont en genruikt, staende aen het diep op een
  huirde plaets.”. Bij het
  sterfhuis bezit Popcke nog een akker land met “een stal uitgesaide
  roggebou”. Op 31-10-1625
  ondertekent Lyuue Boeijes met zijn handmerk. Hij woonde te
  Surhuisterveen.
 3. Boyes, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1565 in Kooten (Fr). Hij overleed
  omstreeks 1632 in Kootstertille op de leeftijd van ongeveer 67
  jaren. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr, Jesel.
  Hij trouwde Bartelsdr., Gees. Notities bij Boyes, Lieuwe Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator
  geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van
  wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling
  te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde
  datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen
  bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het
  onroerend goed vinden we: “Het sterfhuis met de Schuiere, staende
  in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken,
  dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick
  aen de landen”. Op 11.09.1612 (b) wordt Lieuwe Boyes aangesteld als curator over
  de twee weeskinderen van zijn zuster Romck Boyedr. bij Albert
  Hendricx. Tien jaar later wordt hij ‘als oom’ curator over de
  kinderen van Thomas Jansdr. bij wijlen Popcke Boyes (c). Op 05.06.1626 is Lieuwe eigenaar van een zesde deel van land,
  genaamd de Bosk te Kooten. Vijf zesde deel is eigendom van Sybe
  Tieerdts en Bouck Ritskedr., echtelieden te Eestrum, en wordt
  verkocht aan Reyner Gercks (d). Als taxateur treden Lieuwe en zijn buurman Hindrick Ubeles op in
  1627 wegens de prijs van het huis en toebehoren van de
  weeskinderen van Jurck Jurcks en Imck Hansdr.(e). Het recht van niaar oefent Lieuwe in 1630 uit op een halve sate
  land te Kooten (f). Dit land wordt gerechtelijk verkocht door Epke
  Bouwes te Bergum, die dan optreedt als curator over de innocente
  Lyuke Lyuwedr. (mogelijk een familielid van Lieuwe Boyes) (w.s.
  dochter van zijn oom? Lyebbe Fockes en Romck Wymersdr. PK). Na het overlijden van zijn vrouw, Gees Bartels, wordt in mei 1632
  (g) een akte opgemaakt, waarin hun bezit gedetailleerd wordt
  beschreven; “Inventarisatie van het sterfhuis en de goederen
  achtergelaten bij Gees Bartelsdr., in leven huisvrouw van Lyuue
  Boyes, wonende bij Cootstertille en met in communione staande,
  vererft op haar vijf erfgenamen, wesende kinderen en
  kindskinderen, namenlijk Bartel Liuus wonende op Heerefeen, Harmen
  Lyuues in de Cooten, Boy Lyuues te Eestrum, de kinderen van Wymer
  Lyuues op Surhuisterveen en het kind van Focke Lyuues in de
  Cooten”. Aan vast goed wordt beschreven: “Het sterfhuis staende op
  het suiden van Cornelisdiep en op het oost van de Herenwech,
  sijnde voor met een stenen opgaende gevel en de sijdwanden
  stuckwijs oock met steen en de rest van liem, lang ende langs met
  dack gedeckt, behalven voor ofte het binnenhuis dat met pannen
  gedeckt is, daerbij sekere schuiere in het huis betimmert, voorts
  bomen en plantagie, hecken, stecken, ruich en ruichscherne met de
  eigendom, daer aen hieminge en het landt daer achter wtleggende,
  groot ongeveerlijck 2 madt, omtrent half met haver besaijt, alles
  vrij van lasten, daertoe een fenne, groot ongeveer 6 madt,
  hebbende de Cootster patroon ten suiden en Hindrick Everts ten
  noorden, noch een 1/2 madt mieden, het eene binnen de sijlen,
  mandelich met Hindrick Ubles, met een acker boulandt; een
  hiemstede ten sijden van Menne Pebies, groot omtrent een half
  lopenstal, hebbende Menne ten noorden en Riener Sioerts ten
  suiden. Alle deze landen sijn bij Lyuue selfs gebruickt”. Kinderen van Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe
  • 1131 i. Booy, Boy Lieuwes. Boy Lieuwes werd geboren omstreeks 1593 in
   Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel. 1132 ii. Lieuwes, Bartel. Bartel werd geboren omstreeks 1595. 1133 iii. Lieuwes, Harmen. Harmen werd geboren omstreeks 1598. 1134 iv. Lieuwes, Wymer. Wymer werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed
   in 1633-01-00 in Kooten (Fr). 1135 v. Lieuwes, Focke. Focke werd geboren omstreeks 1603. Hij overleed
   in 1631 in Kooten (Fr).

Generatie 4

 1. Booy, Boy Lieuwes. Boy Lieuwes werd geboren omstreeks 1593 in Kootstertille. Hij
  overleed voor 1677 in Meppel op de leeftijd van minder dan
  ongeveer 84 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en
  Bartelsdr., Gees. Hij trouwde Jurcks, Griet. Hij trouwde tevens
  Alberts, Lutien. Notities bij Booy, Boy Lieuwes Boye werd op 16-08-1654 burger van Meppel met als aantekening “van
  Meppel”. Kinderen van Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes
  • 11311 i. Booij, Fake. Fake werd geboren omstreeks 1621 in Jistrum. Hij
   overleed voor 1702 in Hoogeveen.
  • 11312 ii. Booij, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1622 in Eestrum. 11313 iii. Booij, Fobbeken. Fobbeken werd geboren omstreeks 1650 in
   Eestrum. 11314 iv. Booij, Wimer. Wimer werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum. Notities voor Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes: Boy werd ook wel Boye Lebes of Lewes genoemd, hij en Grietje
   woonden in 1632 nog in Jistrum (volgens de inventarisatie akte bij
   de boedelscheiding van zijn ouders 23.05.1632 is dat Eestrum).
   Jistrum (nederlandse benaming) en Eestrum (Friese benaming) zijn
   één en dezelfde plaats!). Bij het opmaken van de inventarisakte van haar ouders in 1638
   wonen zij reeds in Echten (Dr), daar werd het van Echtens Hogeveen
   mee bedoeld. In Hoogeveen is een straat vernoemd naar de verlaat waaraan men
   zijn naam gaf “Het Booyenverlaat” in de wijk Kattouw. Op 12 maart 1631 werd de “Compagnie van de 5000 Morgen” opgericht.
   Het doel van deze Compagnie was het afgraven van de Echtener hoge
   venen, het latere Hoogeveen. Voor de afvoer van de turf werd de Nieuwe Grift, de latere
   Hoogeveensche Vaart, gegraven. De Compagnie betaalde de kosten.
   Omdat Meppel veel lager ligt dan Hoogeveen, was het een heel gedoe
   om de vaart bevaarbaar te houden. Om het wegvloeiende water vast
   te houden, werden er verlaten in het kanaal aangebracht. Een
   verlaat is geen sluis, een verlaat kan men zich het beste
   voorstellen als een groot houten schot dat over de gehele breedte
   van het kanaal wordt neergelaten, zodat het wegstromende water
   wordt tegengehouden. Als er een turfpraam door moest, dan werd dit schot met handkracht
   omhoog gedraaid, waarna de praam er onder door kon varen. In
   tijden dat er weinig water in de vaart stond, hetgeen nogal eens
   het geval was, zal de verlaatsman met het openen van het verlaat
   hebben gewacht tot er meerdere pramen voor lagen. Zo zal men, met
   een aantal pramen tegelijk, van verlaat naar verlaat hebben
   gevaren. Hierdoor zal het wel even hebben geduurd voor men in
   Meppel was. De Heer Van Echten was de hoofddirecteur van de Compagnie en hij
   had o.a. de verantwoordelijkheid van de schouw over de vaart. Hij
   had dan ook recht op de helft van de verlaatsgelden. Ook het
   onderhoud van de vaart was voor rekening van de Compagnie. Helaas zijn de notulen van de Compagnie over de jaren 1631 ‑ 1635
   niet bewaard gebleven. In de notulen van 1637 is o.a. te lezen dat
   er zo’n schouw werd gehouden. Over het eerste verlaat wordt b.v.
   gezegd dat de palen van de beschoeiïng die stuk zijn vervangen
   moeten worden. Ook het anker, dat kapot is, moet worden vervangen. De verlaatswoning moet van ongeveer 50 dakpannen worden voorzien
   en achter het verlaat moet de vaart over een afstand van ongeveer
   50 roeden worden uitgediept. Ook moet worden gezorgd dat de deur
   van het verlaat hoog genoeg kan worden opgedraaid. Hieronder staat dat men ook op het verlaat van Booy Lewes is
   geweest. Boije Lieuwes was dus als verlaatsman in dienst van de
   Compagnie! Hij en zijn gezin zullen ook in een door de Compagnie
   gebouwde verlaatswoning hebben gewoond. In het jaar 1636 was er in
   Hoogeveen voor het eerst sprake van permanente bewoning. In
   augustus van dat jaar werd besloten dat er schoorstenen in de
   huizen in ’t veen gemaakt mochten worden. Boije Lieuwes behoorde
   bij de eerste bewoners van Hoogeveen. “Uit het notulenboek v.d. Compagnie v.d. 5000 morgen i jan. 1638
   (41) O.A.H.” punt 7 Op Boije Leewes Slaat weesende het sevende is niet geresolveert. Tot ongeveer 1650 was de Compagnie de enige vervener en de turf
   werd grotendeels met eigen pramen vervoerd. De bevaarbaarheid van
   de vaart bleef een probleem. In de notulen van 1647 is
   bijvoorbeeld te lezen dat de Heer Van Echten de Schout zal
   opdragen om de verlaatslieden die, hetzij door sloffigheijt
   (slordigheid) of kwaadwilligheid het water laten weglopen, een
   boete op te leggen en deze te innen via hun tractement of uit
   andere middelen waarover zij beschikken! Dat jaar werd tevens besloten om bij de volgende schouw van de
   vaart op een daarvoor geschikte plaats in het kanaal, tussen
   Hoogeveen en het verlaat Boijgens (Booij) een grondbalk te
   plaatsen, die door de rentmeester zelf verhoogd en verlaagd moet
   worden naargelang de waterstand, teneinde het te zwaar beladen van
   turfschepen tegen te gaan. Een praam die te zwaar beladen was kon aan de grond lopen en
   zodoende stremmingen veroorzaken. Door het plaatsen van een balk,
   waar de praam overheen moest kunnen varen, probeerde men dit te
   voorkomen. In de jaren 1648 ‑ 1649 zal men geen gebrek aan water hebben
   gehad. Het waren zeer natte jaren en in de turf werden slechte
   zaken gedaan. Er werd besloten om de eigen schepen van de Compagnie te verkopen
   en vanaf die tijd kwamen er steeds meer schippers die voor eigen
   rekening gingen varen. Booij Lewes woonde dus in Hoogeveen, toen nog vaak Echten genoemd,
   bij het eerste verlaat. In het jaar 1651 treffen wij Booij Lewes (Boije Lieuwes) in Meppel
   aan. Wanner hij en tenminste een deel van zijn gezin van Hoogeveen
   naar Meppel is verhuisd, is niet bekend. Aan het eind van de
   Tachtigjarige Oorlog in 1648 woonden hij en zijn vrouw nog in
   Echten (Hoogeveen). Ook is naar de reden van deze verhuizing slechts te gissen.
   Misschien had het te maken met de privatisering van de turfvervoer
   en dacht hij als schipper meer geld te kunnen verdienen. Het kan
   echter ook zijn dat het overlijden van zijn vrouw Griet Jurcks de
   reden voor zijn verhuizing was. Hoe dan ook, op 12 oktober 1651 heeft de familie waarschijnlijk
   een groot bruiloftsfeest gehouden. Daar was in ieder geval alle
   reden toe, want op die dag waren er drie huwelijken te vieren.
   Vader Boy Lieuwes hertrouwde en dochter Marien en zoon Fake
   stapten voor het eerst in het huwelijksbootje. Booij Lewes, na zijn tweede huwelijk schipper, misschien op de
   praam van Jan Jacobs (de overleden man van Lutien Alberts), woonde
   met zijn vrouw volgens opgave van kerkelijke lidmaten op
   22.02.1652 te Meppel langs Den Oever. Deze plaats werd ook wel
   aangeduid als “achter het kerkhof”. Op 16.08.1654 werd Booij Lieuwes burger van Meppel. In Meppel werd
   een Vestigingswillekeur gehanteerd van 29.04.1644. Een ieder die
   zich in Meppel vestigde had gedurende jaar en dag geen
   burgerrechten. Men moest dit burgerrecht kopen. Het geld kwam ten
   behoeve van de diaconie en omdat veel weduwen als onvermogenden
   ten laste van de diaconie kwamen, hoefde men maar de helft van het
   voorgeschreven bedrag te betalen als men met een Meppeler weduwe
   trouwde! Booij Lieuwes betaalde zijn “borgerschap” met f.5.12.0 (vijf
   gulden, twaalf stuivers en nul penningen). Ook het begraven, het
   luiden van de (doods) klok werd geregeld. “1655 den 5e augusty is Booij, schyper aegter kerkhoff
   verackondyert voor hem en syn nakomelynge van de klocke betaelt
   f.1.4.0″ Ik (A.J.Booij) heb niet kunnen vinden wanneer Booij Lieuwes is
   begraven. Op een zogenaamde Monsterrol uit 1672 staat zijn naam
   nog vermeld, zodat hij toen kennelijk nog leefde. Op 25.05.1677
   leeft hij in ieder geval niet meer. Op die datum leent Lutien
   Alberts, weduwe van Zaeliger Booij Lewes, van Willem Jans
   Corporaal de som van honderd Carolus gulden. Op 30.09.1691 werd Lutien (Luijchien) Alberts, weduwe van Booij
   Lebes te Meppel begraven. (A.J.Booy, Zwolle ‑ P.Kleine, Schoonebeek) Kinderen van Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes 11315 i. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) op 1656-09-10 in Meppel. Hij
   overleed voor 1661 in Meppel.
  • 11316 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij
   overleed op 1717-12-14 in Meppel. 11317 iii. Booijs, Booy. Hij werd gedoopt (chr) op 1668-10-18 in Meppel.
 2. Lieuwes, Bartel. Bartel werd geboren omstreeks 1595. Hij was de zoon van Boyes,
  Lieuwe en Bartelsdr., Gees.
 3. Lieuwes, Harmen. Harmen werd geboren omstreeks 1598. Hij was de zoon van Boyes,
  Lieuwe en Bartelsdr., Gees. Notities bij Lieuwes, Harmen Volgens de boedelscheiding van zijn ouders in 1632 woonde Harm in
  de Cooten. Volgens het lidmaten boek aldaar woonden zij in 1667 te
  Oostermeer, bij de Wal. Harmen was gehuwd met Auck Saeckes.
 4. Lieuwes, Wymer. Wymer werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in
  Kooten (Fr) op de leeftijd van ongeveer 33 jaren. Hij was de zoon
  van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees. Notities bij Lieuwes, Wymer Bij de boedelscheiding in 1632 van zijn ouders blijkt dat Wymer
  niet meer leeft, want in het rijtje van namen van ervers staat; de
  kinderen van Wymer Lyuues op Surhuisterveen. In 1633 vond er een gerechtelijke verkoop plaats van Wymers
  miedland te Kooten. Wijmer was gehuwd met Hylck Roelofsdr..
 5. Lieuwes, Focke. Focke werd geboren omstreeks 1603. Hij overleed in 1631 in Kooten
  (Fr) op de leeftijd van ongeveer 28 jaren. Hij was de zoon van
  Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees. Notities bij Lieuwes, Focke Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator
  geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van
  wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling
  te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde
  datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen
  bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het
  ontoerend goed vinden we: “Het sterfhuis met de Schuiere, staende
  in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken,
  dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick
  aen de landen”. bij Lyuue selfs gebruickt”. a: R.A. Achtkarspelen M6. Focke is getrouwd rond 1626 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige
  leeftijd met Wipck Montedr..

Generatie 5

 1. Booij, Fake. Fake werd geboren omstreeks 1621 in Jistrum. Hij overleed voor
  1702 in Hoogeveen op de leeftijd van minder dan ongeveer 81 jaren.
  Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij
  trouwde Egberts, Jutien. Hij trouwde tevens Bartels, Femmeken. Hij
  trouwde tevens ten Cate, Hilligje Faken. Notities bij Booij, Fake Geregistreerd als kerkelijk lidmaat te Hoogeveen in 1682. Hij
  woonde in 1691 volgens het
  haardstedenregister in het Zuidwoldiger-Rot. Kinderen van Egberts, Jutien en Booij, Fake 113111 i. Faken, Egbertien. Zij werd gedoopt (chr) op 1654-05-03 in
  Meppel. 113112 ii. Faken, Grietina. Zij werd gedoopt (chr) op 1656-01-27 in
  Meppel. Kinderen van Bartels, Femmeken en Booij, Fake 113113 i. Booy, Jantien Faken. Jantien Faken werd geboren omstreeks 1659
  in Meppel. Zij werd begraven op 1753-08-14 in Hoogeveen.
  • 113114 ii. ten Kate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) in 1675 in
   Meppel. Kinderen van ten Cate, Hilligje Faken en Booij, Fake
  • 113115 i. Booys, Geesjen Faken. Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678
   in Meppel. Zij overleed op 1745-01-05 in Hoogeveen.
 2. Booij, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1622 in Eestrum. Hij was de zoon van
  Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij trouwde Willems, Grietjen
  omstreeks 1665. Kinderen van Willems, Grietjen en Booij, Lieuwe
  • 113121 i. Booij, Booij Lieuwes. He werd gedoopt op 1668-10-18 in Meppel.
 3. Booij, Fobbeken. Fobbeken werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum. Hij was de zoon
  van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.
 4. Booij, Wimer. Wimer werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum. Hij was de zoon van
  Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.
 5. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) op 1656-09-10 in Meppel. Hij overleed voor
  1661 in Meppel. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Alberts,
  Lutien.
 6. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij werd gedoopt (chr)
  op 1661-12-15 in Meppel. Hij overleed op 1717-12-14 in Meppel op
  de leeftijd van 56 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Booy, Boy
  Lieuwes en Alberts, Lutien. Hij trouwde Lubberts, Marrighjen. Hij
  trouwde tevens Geerts, Stijntje. Notities bij Booij, Jan Jan Boijs en Stijntjen Geertz, “sijn huisvrou”, komen 25 -12-1686
  met attestatie van Meppel naar
  Hoogeveen; Er bestaat een familiewapen van Jan Booij. Info: Inge Booij: Het
  familiewapen: In blauw een opgetuigd gouden tjalk, geladen met
  zwarte turven op een golvend zilveren schildvoet, beladen met een
  golvende dwarsbalk. Helmteken: een blauw anker. Dekkleden: zwart,
  gevoerd met zilver. Dit wapen is in 1982 ontworpen en
  geregistreerd op verzoek van Elizabeth Hillegona Booij, geboren te
  oostzaan 26-11-1927, nu wonende te Hoogeveen, dochter van Hendrik
  Booij en jacoba Adriana Leijs, ten behoeve van de nakomelingen van
  Jan Booij(s) (1661-1717), zoon van Boije lewes, die als eerste de
  naam Booij als achternaam voerde. Een afbeelding van dit wapen is
  te vinden in het Jaarboek voor de genealogie, deel 36, 1982, op
  blz. 281 nr. 267. In een rechtzaak die op 22 nov. 1699 voor de Etstoel (hoogste
  rechtscollege in Drenthe) werd gehouden, werd Jan Booijs
  aangeklaagd door Alert Veneman en zijn vrouw Lamme Pieters wegens
  het verwonden met een mes, waaraan de vrouw twee lamme vingers had
  overgehouden. Dit was gebeurd op 22 april 1699, op die datum had
  Mr. Jan van Loon volgens zijn verklaring ’s avonds de hand van
  Lamme Pieters verbonden. Jan Booijs voerde tot zijn verdediging aan dat Lamme hem met een
  puister (blaaspijp om het vuur aan te blazen) op het hoofd had
  geslagen en dat haar man en de dienstmeid hem ook hadden willen
  aanvallen, zodat hij wel gedwongen was zich met een mes te
  verdedigen. Mr. Henric Bennink verklaarde dat hij op 22 april, ’s avonds om
  ongeveer 9.00 uur voor de eerste maal en op 23 april voor de
  tweede maal, het hoofd van Jan Booijs had verbonden. Bovendien had
  de vrouw Jan Booijs uitgescholden voor “lichtmisse” (losbol) die
  zijn huur niet kon betalen. Deze zaak kwam eerder aan de orde op de goorspraak (lage
  rechtspraak) te Meppel op 18 sept. 1699. In een schrijven van 14 mei 1699 gaf Baron van Pallant, de Drost
  van Drenthe, opdracht aan de landschrijver Kiers om de zaak te
  onderzoeken van de landlopers en heidens (vagebonden), die bij
  enige ingezetenen van Meppel onderdak vonden. Deze ingezetenen
  zouden helers zijn, want zij kochten en verkochten de spullen die
  door deze vagebonden gestolen werden. Bij de getuigen die werden opgeroepen waren ook Jan Booijs en zijn
  vrouw Marechjen Lubberts, die toen 37 jaar oud was. Jan Booijs vertelde dat hij op Hemelsvaartsdag 1699 al zeer vroeg
  in actie kwam, omdat rumoer buitenshuis hem waarschuwde dat er
  iets aan de hand was. Hij stapte uit zijn bed en liep op blote
  voeten naar buiten. Hij zag toen aan de overkant van het
  Meppelerdiep twee mannen staan, die hem vroegen hen over te
  zetten. Hij had dit geweigerd, omdat achter deze twee mannen een
  derde man kwam aanlopen. Deze man had een roer (geweer) in de hand
  en riep “holt de dief”. De twee mannen waren daarop te water gegaan, de één zonder kleren
  en de ander met de kleren aan. De man zonder kleren zwom naar de
  overkant, maar de man die de kleren had aangehouden dreigde te
  verdrinken. Jan Booij was daarop in zijn boot gestapt, had de man
  uit het water gevist en hem aan de Olde Staphorsterzijde bij zijn
  achtervolger afgeleverd. Kinderen van Geerts, Stijntje en Booij, Jan
  • 113161 i. Booij, Hermen Jans. Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in
   Meppel.
  • 113162 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in
   Meppel. Hij overleed op 1728-11-30 in Hoogeveen.
 7. Booijs, Booy. Hij werd gedoopt (chr) op 1668-10-18 in Meppel. Hij was de zoon
  van Booy, Boy Lieuwes en Alberts, Lutien.

Generatie 6

 1. Faken, Egbertien. Zij werd gedoopt (chr) op 1654-05-03 in Meppel. Zij was de dochter
  van Booij, Fake en Egberts, Jutien.
 2. Faken, Grietina. Zij werd gedoopt (chr) op 1656-01-27 in Meppel. Zij was de dochter
  van Booij, Fake en Egberts, Jutien.
 3. Booy, Jantien Faken. Jantien Faken werd geboren omstreeks 1659 in Meppel. Zij werd
  begraven op 1753-08-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij,
  Fake en Bartels, Femmeken. Zij trouwde Homan, Barelt.
 4. ten Kate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) in 1675 in Meppel. Hij was de zoon van
  Booij, Fake en Bartels, Femmeken. Hij trouwde ten Cate, Geessien
  Hendriks. Notities bij ten Kate, Berent Faken In de haardstedenregisters wordt hij vermeld als Berend Faken
  Kaat, Katen Faken, Faken Kate, maar
  meest Berend Faken. Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en ten Kate, Berent Faken 1131141 i. Faken, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren
  omstreeks 1710 in Hoogeveen.
  • 1131142 ii. ten Kaat, Femmegien Berends. Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1766-09-30 in Hoogeveen. 1131143 iii. Faken, Hendrik Berends. Hendrik Berends werd geboren omstreeks
   1710 in Hoogeveen.
  • 1131144 iv. ten Caat, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in
   Hoogeveen. Hij werd begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen.
 5. Booys, Geesjen Faken. Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678 in Meppel. Zij overleed
  op 1745-01-05 in Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 67 jaren, 4
  dagen. Zij was de dochter van Booij, Fake en ten Cate, Hilligje
  Faken. Zij trouwde Kleine, Berend Frederiks. Notities bij Booys, Geesjen Faken 05-01-1745: Geesje Faken leent 120 Car.gld naar 3% van zoon
  Berend. Kinderen van Booys, Geesjen Faken en Kleine, Berend Frederiks
  • 1131151 i. Kleine, Frerik Berends. Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in
   Hoogeveen. 1131152 ii. Kleine, Berend. Berend werd geboren omstreeks 1705 in
   Hoogeveen.
 6. Booij, Booij Lieuwes. He werd gedoopt op 1668-10-18 in Meppel. Hij was de zoon van
  Booij, Lieuwe en Willems, Grietjen. Hij trouwde Roelofs, Aaltje
  omstreeks 1700. Kinderen van Roelofs, Aaltje en Booij, Booij Lieuwes
  • 1131211 i. Booij, Roelof. Roelof werd geboren in 1702. Hij overleed na
   1738. Notities voor Roelofs, Aaltje en Booij, Booij Lieuwes: Bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-slot/R4289.php
 7. Booij, Hermen Jans. Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in Meppel. Hij was de zoon
  van Booij, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde Hendriks, Lutjen. Notities bij Booij, Hermen Jans vermeld in 1732 in het Zuidwoldiger Rot nr 81 en in 1755 op nr 52. Kinderen van Hendriks, Lutjen en Booij, Hermen Jans
  • 1131611 i. Booij, Stijntje Harms. Stijntje Harms werd geboren op
   1730-12-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1800-12-05 in
   Hoogeveen.
 8. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in Meppel. Hij overleed op
  1728-11-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 43 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde
  Harmens, Hendrikje. Notities bij Booij, Hendrik Jans Hij woont in 1704 in het Zuidwoldiger Rot. Kinderen van Harmens, Hendrikje en Booij, Hendrik Jans 1131621 i. Booij, Geert Hendriks. Geert Hendriks werd geboren in 1710 in
  Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in Hoogeveen.
  • 1131622 ii. Booij, Stijntje Hendriks. Zij werd gedoopt (chr) op 1712-02-01
   in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1769-11-17 in Hoogeveen. 1131623 iii. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1714 in
   Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in Hoogeveen.
  • 1131624 iv. Booij, Harm Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1716-08-28 in
   Hoogeveen.
  • 1131625 v. Booij, Geert Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1726-04-14 in
   Hoogeveen. Hij werd begraven op 1791-03-07 in Hoogeveen.
  • 1131626 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1787-09-19 in Hoogeveen.

Generatie 7

 1. Faken, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Zij
  was de dochter van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien
  Hendriks. Zij trouwde Vijl, Albert Hendriks.
 2. ten Kaat, Femmegien Berends. Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1766-09-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Kate, Berent
  Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Zij trouwde Bloemberg,
  Aaldert Alberts. Kinderen van ten Kaat, Femmegien Berends en Bloemberg, Aaldert
  Alberts 11311421 i. Bloemberg, Berend Aalderts. Berend Aalderts werd geboren in
  1737. 11311422 ii. Bloemberg, Annigje Aalderts. Annigje Aalderts werd geboren in
  1739. 11311423 iii. Bloemberg, Geesjen Aalderts. Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in
  Hoogeveen. Zij overleed in 1782 in Hoogeveen. 11311424 iv. Bloemberg, Berent. Berent werd geboren in 1743. 11311425 v. Bloemberg, Pieter Aalderts. Pieter Aalderts werd geboren in
  1746. 11311426 vi. Bloemberg, Grietje Aalderts. Grietje Aalderts werd geboren in
  1748. 11311427 vii. Bloemberg, Albert Aalderts. Albert Aalderts werd geboren in
  1751.
 3. Faken, Hendrik Berends. Hendrik Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Hij was
  de zoon van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks.
  Hij trouwde Wybrants, Geesjen.
 4. ten Caat, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in Hoogeveen. Hij werd
  begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Kate,
  Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde
  Bloemberg, Mettien Jans in 1734 in Hoogeveen. Notities bij ten Caat, Fake Berents Hij is gedoopt als Vake Boy. Kinderen van Bloemberg, Mettien Jans en ten Caat, Fake Berents
  • 11311441 i. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren in 1741 in
   Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in Hoogeveen.
  • 11311442 ii. ten Cate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1806-09-16 in Hoogeveen.
 5. Kleine, Frerik Berends. Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken. Hij trouwde
  Hartman, Elisabeth Lamberts. Kinderen van Hartman, Elisabeth Lamberts en Kleine, Frerik Berends
  • 11311511 i. Kleine, Grietjen Freriks. Grietjen Freriks werd geboren
   omstreeks 1730.
 6. Kleine, Berend. Berend werd geboren omstreeks 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken.
 7. Booij, Roelof. Roelof werd geboren in 1702. Hij overleed na 1738 op de leeftijd
  van meer dan 36 jaren. Hij was de zoon van Booij, Booij Lieuwes en
  Roelofs, Aaltje. Hij trouwde Schiphorst, Aaltje Jans omstreeks
  1730. Kinderen van Schiphorst, Aaltje Jans en Booij, Roelof 11312111 i. Booij, Aaltje Roelofs. Aaltje Roelofs werd geboren in 1730.
  • 11312112 ii. Booij, Jan Roelofs. He werd gedoopt op 1731-12-05 in Meppel. 11312113 iii. Booij, Jentien Roelofs. Jentien Roelofs werd geboren in 1734.
   Zij overleed in 1812. 11312114 iv. Booij, Grietjen Roelofs. Grietjen Roelofs werd geboren in 1736.
   Zij overleed in 1820. 11312115 v. Booij, Booij Lieuwes. Booij Lieuwes werd geboren in 1738.
 8. Booij, Stijntje Harms. Stijntje Harms werd geboren op 1730-12-01 in Hoogeveen. Zij werd
  gedoopt (chr) in 1730-12-00 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1800-12-05 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 4 dagen. Zij
  was de dochter van Booij, Hermen Jans en Hendriks, Lutjen. Zij
  trouwde Hagen, Casper Jans. Kinderen van Booij, Stijntje Harms en Hagen, Casper Jans 11316111 i. Hagen, Margjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1756-10-31 in
  Hoogeveen. 11316112 ii. Hagen, Lutjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1758-08-13 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1829-02-28 in Hoogeveen.
  • 11316113 iii. Hagen, Harm Caspars. Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in
   Hollandscheveld. Hij overleed op 1818-08-03 in Hollandscheveld.
  • 11316114 iv. Hagen, Jantje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1763-07-03 in
   Hoogeveen. Zij werd begraven op 1805-07-04 in Hoogeveen.
  • 11316115 v. Hagen, Jan Kaspers. Hij werd gedoopt (chr) op 1766-08-17 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1844-04-26 in Hoogeveen. 11316116 vi. Hagen, Albertje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1769-03-26
   in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1806-01-14 in Hoogeveen. 11316117 vii. Hagen, Hendrikje. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-12-01 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1817-06-16 in Hoogeveen.
 9. Booij, Geert Hendriks. Geert Hendriks werd geboren in 1710 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1710-02-23 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in
  Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 5 jaren. Hij was de zoon van
  Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.
 10. Booij, Stijntje Hendriks. Zij werd gedoopt (chr) op 1712-02-01 in Hoogeveen. Zij werd
  begraven op 1769-11-17 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij,
  Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Zij trouwde van Goor, Gerrit
  Alberts in 1740 in Hoogeveen. Kinderen van Booij, Stijntje Hendriks en van Goor, Gerrit Alberts 11316221 i. van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op
  1742-02-25 in Hoogeveen. 11316222 ii. van Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1744-08-02 in
  Hoogeveen. 11316223 iii. van Goor, Aaltien. Aaltien werd geboren op 1746-10-16 in
  Hoogeveen.
  • 11316224 iv. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op
   1748-12-01 in Hoogeveen.
  • 11316225 v. van Goor, Hendrik Gerrits. Hendrik Gerrits werd geboren
   omstreeks 1750.
 11. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1714-05-06 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in
  Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 1 jaar. Hij was de zoon van
  Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.
 12. Booij, Harm Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1716-08-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde Koster,
  Trijntje Jacobs. Notities bij Booij, Harm Hendrik Hij huurde in 1767 kerkbank I. Hij had in 1770 een topjaar als
  iemker met 16 zwermen. Kinderen van Koster, Trijntje Jacobs en Booij, Harm Hendrik 11316241 i. Booij, Hendrik Harm. Hij werd gedoopt (chr) op 1747-08-20 in
  Hoogeveen. Hij werd begraven op 1807-01-17 in Hoogeveen.
 13. Booij, Geert Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1726-04-14 in Hoogeveen. Hij werd
  begraven op 1791-03-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij,
  Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde Koster, Grietje
  Jans. Kinderen van Koster, Grietje Jans en Booij, Geert Hendriks
  • 11316251 i. Booij, Hendrik Geerts. Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in
   Hoogeveen.
  • 11316252 ii. Booij, Jan Geerts. Hij werd gedoopt (chr) op 1765-11-17 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1792-10-20 in Hoogeveen.
 14. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1787-09-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 64 jaren, 1 maand.
  Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij
  trouwde Johannis, Pietertijn in 1745 in Hoogeveen. Kinderen van Johannis, Pietertijn en Booij, Jan Hendriks 11316261 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij
  overleed in 1746 in Hoogeveen. 11316262 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren in 1746 in
  Hoogeveen.
  • 11316263 iii. Booij, Jannes Jans. Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1799-11-30 in Hoogeveen. 11316264 iv. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1752 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1752 in Hoogeveen. 11316265 v. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1753 in Hoogeveen. 11316266 vi. Booij, Harm. Hij werd gedoopt (chr) in 1754 in Hoogeveen. 11316267 vii. Booij, Geertjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1757 in Hoogeveen. 11316268 viii. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) in 1761 in Hoogeveen.
  • 11316269 ix. Booij, Albert Jans. Albert Jans werd geboren in 1765 in
   Hoogeveen.

Generatie 8

 1. Bloemberg, Berend Aalderts. Berend Aalderts werd geboren in 1737. Hij was de zoon van
  Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 2. Bloemberg, Annigje Aalderts. Annigje Aalderts werd geboren in 1739. Zij was de dochter van
  Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 3. Bloemberg, Geesjen Aalderts. Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in Hoogeveen. Zij overleed in 1782
  in Hoogeveen. Zij was de dochter van Bloemberg, Aaldert Alberts en
  ten Kaat, Femmegien Berends.
 4. Bloemberg, Berent. Berent werd geboren in 1743. Hij was de zoon van Bloemberg,
  Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 5. Bloemberg, Pieter Aalderts. Pieter Aalderts werd geboren in 1746. Hij was de zoon van
  Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 6. Bloemberg, Grietje Aalderts. Grietje Aalderts werd geboren in 1748. Zij was de dochter van
  Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 7. Bloemberg, Albert Aalderts. Albert Aalderts werd geboren in 1751. Hij was de zoon van
  Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.
 8. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren in 1741 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1741-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in
  Hoogeveen op de leeftijd van 57 jaren. Hij werd begraven op
  1798-04-21 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
  Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
  Annegien Harms. Notities bij ten Cate, Jan Faken Jan Faken, die nooit ergens ten Kate wordt genoemd, wordt vermeld
  in de haardsteden registers van
  het Hollanse Rot van 1774 en 1784 en betaalt 4 car .gld.
  haardstedengeld. Kinderen van Schonewille, Annegien Harms en ten Cate, Jan Faken
  • 113114411 i. ten Cate, Fake Jans. Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1823-06-30 in Hoogeveen. 113114412 ii. ten Cate, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-02-03 in Hoogeveen.
  • 113114413 iii. Faken, Mettien Jans. Zij werd gedoopt (chr) in 1780. 113114414 iv. ten Cate, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1850-10-25 in Hoogeveen. 113114415 v. ten Cate, Jentje Jans. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1844-12-31 in Hoogeveen.
 9. ten Cate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1806-09-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
  Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
  Geesje Harms (Dwirrel) in 1772 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel) en ten Cate,
  Berent Faken
  • 113114421 i. ten Cate, Annechien Berends. Annechien Berends werd geboren
   omstreeks 1770 in Hoogeveen. 113114422 ii. ten Cate, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in
   Hollandscheveld. Hij overleed omstreeks 1810.
  • 113114423 iii. ten Cate, Harm Berents Faken. He werd gedoopt op 1774-06-26 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1838-12-07 in Hoogeveen.
  • 113114424 iv. ten Cate, Jan Berends. He werd gedoopt op 1776-07-28 in
   Hoogeveen.
  • 113114425 v. ten Cate, Metje Berents Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
   1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1860-11-20 in
   Hoogeveen.
  • 113114426 vi. ten Cate, Hendrikjen Berends. Hendrikjen Berends werd geboren
   op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-11-08 in
   Hoogeveen. 113114427 vii. ten Cate, Jantje Berends Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
   1789-10-11 in Hoogeveen.
  • 113114428 viii. ten Cate, Hendrik Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-04-17 in Hollandscheveld.
 10. Kleine, Grietjen Freriks. Grietjen Freriks werd geboren omstreeks 1730. Zij was de dochter
  van Kleine, Frerik Berends en Hartman, Elisabeth Lamberts. Zij
  trouwde Salomons, Arent. Kinderen van Kleine, Grietjen Freriks en Salomons, Arent
  • 113115111 i. Salomons, Margrieta. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1849-01-11 in Hoogeveen.
 11. Booij, Aaltje Roelofs. Aaltje Roelofs werd geboren in 1730. Zij was de dochter van Booij,
  Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans.
 12. Booij, Jan Roelofs. He werd gedoopt op 1731-12-05 in Meppel. Hij was de zoon van
  Booij, Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans. Hij trouwde Deutgenius,
  Maria op 1762-11-10 in Meppel. Kinderen van Deutgenius, Maria en Booij, Jan Roelofs 113121121 i. Booij, Lieuwe Jans. He werd gedoopt op 1763-08-31 in Meppel.
 13. Booij, Jentien Roelofs. Jentien Roelofs werd geboren in 1734. Zij overleed in 1812 op de
  leeftijd van 78 jaren. Zij was de dochter van Booij, Roelof en
  Schiphorst, Aaltje Jans.
 14. Booij, Grietjen Roelofs. Grietjen Roelofs werd geboren in 1736. Zij overleed in 1820 op de
  leeftijd van 84 jaren. Zij was de dochter van Booij, Roelof en
  Schiphorst, Aaltje Jans.
 15. Booij, Booij Lieuwes. Booij Lieuwes werd geboren in 1738. Hij was de zoon van Booij,
  Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans.
 16. Hagen, Margjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1756-10-31 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.
 17. Hagen, Lutjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1758-08-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1829-02-28 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans
  en Booij, Stijntje Harms.
 18. Hagen, Harm Caspars. Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in Hollandscheveld. Hij
  werd gedoopt (chr) op 1760-09-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1818-08-03 in Hollandscheveld op de leeftijd van 57 jaren, 10
  maanden. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje
  Harms. Hij trouwde Scholten, Jantien Coenders omstreeks 1794 in
  Hoogeveen?. Notities bij Hagen, Harm Caspars Naam ook Booy. Hij wordt vermeld in het haardstedenregister van
  1807 en 1812 onder resp. nr B 87
  en A 345 Volgens het register van weerbare mannen van 1812 was
  Harm Booys Hagen van beroep
  “huisman” Harm wordt in 1807 tot hoofmomber benoemd over de 4
  onmondige kinderen van wijlen
  zijn zuster Jantje en Jan Koenderts Scholten, wegens diens
  hertrouwen met Hendrikje Jans Koster. Kinderen van Scholten, Jantien Coenders en Hagen, Harm Caspars
  • 113161131 i. Hagen, Caspar Harms. Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-11 in Hoogeveen. 113161132 ii. Hagen, Machteltjen. Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1875-01-09 in Hoogeveen. 113161133 iii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1799-03-06 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1835-07-29 in Hoogeveen.
  • 113161134 iv. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in
   Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1845.
  • 113161135 v. Hagen, Koendert. Koendert werd geboren op 1805-06-02 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1891-05-13 in Hoogeveen.
  • 113161136 vi. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1897-01-20 in Hoogeveen.
 19. Hagen, Jantje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1763-07-03 in Hoogeveen. Zij werd
  begraven op 1805-07-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen,
  Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Zij trouwde Scholten, Jan
  Koenderts. Kinderen van Hagen, Jantje Caspers en Scholten, Jan Koenderts 113161141 i. Scholten, Macheltien. Macheltien werd geboren op 1791-07-17 in
  Hoogeveen.
  • 113161142 ii. Scholten, Stijntien Jans. Stijntien Jans werd geboren op
   1794-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-03-20 in
   Hoogeveen.
  • 113161143 iii. Scholten, Caspar Jans. Caspar Jans werd geboren op 1803-11-20
   in Hoogeveen. Hij overleed na 1828.
 20. Hagen, Jan Kaspers. Hij werd gedoopt (chr) op 1766-08-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1844-04-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en
  Booij, Stijntje Harms. Hij trouwde Hofman, Geertje Andries. Kinderen van Hofman, Geertje Andries en Hagen, Jan Kaspers 113161151 i. Hagen, Andries. Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1861-12-09 in Hoogeveen. 113161152 ii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in
  Hoogeveen.
 21. Hagen, Albertje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1769-03-26 in Hoogeveen. Zij werd
  begraven op 1806-01-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen,
  Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.
 22. Hagen, Hendrikje. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-12-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1817-06-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans
  en Booij, Stijntje Harms.
 23. van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op 1742-02-25 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.
 24. van Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1744-08-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.
 25. van Goor, Aaltien. Aaltien werd geboren op 1746-10-16 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.
 26. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op 1748-12-01 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks. Hij
  trouwde Faken, Jantjen in geschat 1775. Kinderen van Faken, Jantjen en van Goor, Albert Gerrits 113162241 i. van Goor, Stijntje. Stijntje werd geboren op 1770-08-19 in
  Hoogeveen. 113162242 ii. van Goor, Fake. Fake werd geboren op 1771-10-20 in Hoogeveen.
  • 113162243 iii. van Goor, Gerrit Alberts. Gerrit Alberts werd geboren op
   1775-01-15 in Hoogeveen.
 27. van Goor, Hendrik Gerrits. Hendrik Gerrits werd geboren omstreeks 1750. Hij was de zoon van
  van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks. Hij trouwde
  Bloemberg, Metjen Hendriks omstreeks 1785. Kinderen van Bloemberg, Metjen Hendriks en van Goor, Hendrik
  Gerrits
  • 113162251 i. van Goor, Harm Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1789-08-02
   in Hoogeveen.
 28. Booij, Hendrik Harm. Hij werd gedoopt (chr) op 1747-08-20 in Hoogeveen. Hij werd
  begraven op 1807-01-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij,
  Harm Hendrik en Koster, Trijntje Jacobs.
 29. Booij, Hendrik Geerts. Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Geert Hendriks en Koster, Grietje Jans. Hij trouwde
  Meiboom, Hilligje. Kinderen van Meiboom, Hilligje en Booij, Hendrik Geerts
  • 113162511 i. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren op 1802-03-06
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1867-02-14 in Leiden.
 30. Booij, Jan Geerts. Hij werd gedoopt (chr) op 1765-11-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1792-10-20 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1792-10-20 in
  Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Geert Hendriks en Koster,
  Grietje Jans. Hij trouwde Schoonewille, Jantje Jans Pieters. Kinderen van Schoonewille, Jantje Jans Pieters en Booij, Jan
  Geerts
  • 113162521 i. Booij, Jan Jans. Hij werd gedoopt (chr) op 1784-09-26 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1820-06-11 in Hoogeveen.
 31. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij overleed in 1746 in
  Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Booij,
  Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
 32. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren in 1746 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1746-07-24 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan
  Hendriks en Johannis, Pietertijn. Notities bij Booij, Hendrik Jans Naam ook: Booijs.
 33. Booij, Jannes Jans. Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1799-11-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 50 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
  Hij trouwde Seine, Elisabeth in 1780 in Hoogeveen. Kinderen van Seine, Elisabeth en Booij, Jannes Jans 113162631 i. Booij, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1781 in
  Hollandscheveld. Hij overleed op 1812-08-25 in Hoogeveen. 113162632 ii. Booij, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1783 in
  Hollandscheveld. Hij overleed op 1827-06-18 in Hollandscheveld.
  • 113162633 iii. Booij, Seijne Jans. Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in
   Hollandscheveld. Hij overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld.
  • 113162634 iv. Booij, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op
   1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1844-02-14 in
   Hollandscheveld. 113162635 v. Booij, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in
   Hollandscheveld. Hij overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld.
  • 113162636 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op
   1795-06-14 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1850 in
   Hollandscheveld.
  • 113162637 vii. Booij, Pietertje Jans. Pietertje Jans werd geboren op
   1798-01-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-08-07 in
   Hollandscheveld.
  • 113162638 viii. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1878-08-28 in Hoogeveen.
 34. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1752 in Hoogeveen. Zij overleed in 1752
  in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en
  Johannis, Pietertijn.
 35. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1753 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
 36. Booij, Harm. Hij werd gedoopt (chr) in 1754 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
 37. Booij, Geertjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1757 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
 38. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) in 1761 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
 39. Booij, Albert Jans. Albert Jans werd geboren in 1765 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1765-04-08 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan
  Hendriks en Johannis, Pietertijn. Hij trouwde Hartman, Jantjen
  Hendriks. Kinderen van Hartman, Jantjen Hendriks en Booij, Albert Jans 113162691 i. Booij, Harm Alberts. Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in
  Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1850. 113162692 ii. Booij, Arend Alberts. Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18
  in Hoogeveen.

Generatie 9

 1. ten Cate, Fake Jans. Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1823-06-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 55 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
  Harms. Hij trouwde Schonewille, Aaltje Harms. Notities bij ten Cate, Fake Jans Huwelijk met Aaltje Harms volgens John Suk. Kinderen van Schonewille, Aaltje Harms en ten Cate, Fake Jans 1131144111 i. ten Cate, Annechjen Faken. Annechjen Faken werd geboren op
  1795-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1850. 1131144112 ii. ten Cate, Harm Faken. Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in
  Hoogeveen. 1131144113 iii. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in
  Hoogeveen. 1131144114 iv. ten Cate, Albert Faken. Albert Faken werd geboren op 1804-04-29
  in Hoogeveen.
 2. ten Cate, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1846-02-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 6 dagen.
  Hij was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
  Harms. Hij trouwde Onbekend.
 3. Faken, Mettien Jans. Zij werd gedoopt (chr) in 1780. Zij was de dochter van ten Cate,
  Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Zij trouwde de Graaf,
  Gerrit Jan in 1810 in Hoogeveen. Kinderen van Faken, Mettien Jans en de Graaf, Gerrit Jan 1131144131 i. de Graaf, Anna Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1844-10-19 in Coevorden.
  • 1131144132 ii. de Graaf, Jan. Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen. 1131144133 iii. de Graaf, Egbertjen. Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1843-09-28 in Hollandscheveld.
 4. ten Cate, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1850-10-25 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
  Faken en Schonewille, Annegien Harms.
 5. ten Cate, Jentje Jans. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1844-12-31 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
  Faken en Schonewille, Annegien Harms.
 6. ten Cate, Annechien Berends. Annechien Berends werd geboren omstreeks 1770 in Hoogeveen. Zij
  was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje
  Harms (Dwirrel). Zij trouwde Vos, Evert Berends. Kinderen van ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends
  • 1131144211 i. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op
   1795-02-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1868-08-11 in
   Hoogeveen.
 7. ten Cate, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in Hollandscheveld. Hij
  overleed omstreeks 1810. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
  Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Notities bij ten Cate, Fake Berents Gedoopt op 6 september 1772 als zoon van schipper Berent Faken ten
  Kaat en Geesje Harms
  Schonewille. Geboren en opgegroeid in het Hollandsche Veld. De
  23-jarige Fake was aldaar
  betrokken bij een incident tijdens de jaarwisseling van 1795 op
  1. Op nieuwjaarsavond
   persifleerden hij, zijn broer Harm, neven en vrienden de Franse
   troepen, en het kwam tot
   beschadiging van een woning. De jongemannen werden veroordeeld tot
   zes jaar zeedienst. Fake werd
   verplicht matroos. Als zodanig werd hij nog vermeld in 1798, toen
   een vrouw en een kind van hem
   in het Krakeel woonden. Daarna werd in de bronnen niets meer over
   hem gevonden. Voor zover
   bekend is hij niet terug gekeerd van de vloot. Hij moet tijdens
   het uitdienen van zijn straf
   zijn overleden. Zijn moeder woonde in 1811 in de Poepershoek.
 8. ten Cate, Harm Berents Faken. He werd gedoopt op 1774-06-26 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1838-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
  Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
  Schonewille, Grietje Wolters omstreeks 1798. Kinderen van Schonewille, Grietje Wolters en ten Cate, Harm
  Berents Faken
  • 1131144231 i. Faken, Berend Harms. Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1828-06-15 in Hollandscheveld.
 9. ten Cate, Jan Berends. He werd gedoopt op 1776-07-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij
  trouwde Schonewille, Femmichje Harms omstreeks 1800 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Femmichje Harms en ten Cate, Jan Berends 1131144241 i. ten Cate, Berend Faken. Berend Faken werd geboren op 1800-08-06
  in Hoogeveen.
  • 1131144242 ii. ten Cate, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15
   in Hoogeveen. 1131144243 iii. ten Cate, Fake. Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen.
 10. ten Cate, Metje Berents Faken. Zij werd gedoopt (chr) op 1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1860-11-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent
  Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde
  Schonewille, Hendrik Christiaans. Kinderen van ten Cate, Metje Berents Faken en Schonewille, Hendrik
  Christiaans
  • 1131144251 i. Schonewille, Christiaan Hendriks. He werd gedoopt op 1804-07-29
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-02-22 in Hoogeveen. 1131144252 ii. Schonewille, Berent. Berent werd geboren op 1806-10-26 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen. 1131144253 iii. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1809-09-10 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in Hoogeveen. 1131144254 iv. Schonewille, Geesina. Geesina werd geboren op 1812-05-12 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1812-07-03 in Hoogeveen. 1131144255 v. Schonewille, Gesina. Gesina werd geboren op 1813-09-23 in
   Hoogeveen. 1131144256 vi. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in
   Hoogeveen. 1131144257 vii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1881-03-12 in Hoogeveen. 1131144258 viii. Schonewille, Anna. Anna werd geboren op 1822-09-29 in
   Hoogeveen. Zij overleed na 1884.
 11. ten Cate, Hendrikjen Berends. Hendrikjen Berends werd geboren op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1830-11-08 in Hoogeveen op de leeftijd van 46 jaren,
  15 dagen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en
  Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde Profijt, Koert
  Arends op 1812-05-09 in Hoogeveen. Kinderen van ten Cate, Hendrikjen Berends en Profijt, Koert Arends 1131144261 i. Profijt, Arend Pieters. Arend Pieters werd geboren op
  1815-10-06 in Hoogeveen.
  • 1131144262 ii. Profijt, Geesje Koerts. Geesje Koerts werd geboren op
   1817-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-04-23 in
   Hoogeveen. 1131144263 iii. Profijt, Berend Koerts. Berend Koerts werd geboren op
   1819-11-28 in Hoogeveen. 1131144264 iv. Profijt, Grietje. Grietje werd geboren op 1821-10-05 in
   Hoogeveen.
 12. ten Cate, Jantje Berends Faken. Zij werd gedoopt (chr) op 1789-10-11 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms
  (Dwirrel). Zij trouwde Boertje, Harm Harms op 1814-11-22 in
  Hoogeveen.
 13. ten Cate, Hendrik Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1872-04-17 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van ten Cate,
  Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
  Kok, Jantien Derks. Kinderen van Kok, Jantien Derks en ten Cate, Hendrik Berents
  • 1131144281 i. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren op
   1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-05-21 in
   Hollandscheveld. 1131144282 ii. ten Cate, Berend. Berend werd geboren op 1819-01-30 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1894-01-18 in Hoogeveen. 1131144283 iii. ten Cate, Derk Hendriks. Derk Hendriks werd geboren op
   1820-12-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1905-03-31 in
   Hoogeveen. 1131144284 iv. ten Cate, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in
   Hollandscheveld. Hij overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld. 1131144285 v. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1878-05-06 in Hoogeveen.
 14. Salomons, Margrieta. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1849-01-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Salomons, Arent en
  Kleine, Grietjen Freriks. Zij trouwde Schonewille, Harmen Jans. Kinderen van Salomons, Margrieta en Schonewille, Harmen Jans
  • 1131151111 i. Schonewille, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in
   Hoogeveen. Hij overleed na 1844.
 15. Booij, Lieuwe Jans. He werd gedoopt op 1763-08-31 in Meppel. Hij was de zoon van
  Booij, Jan Roelofs en Deutgenius, Maria.
 16. Hagen, Caspar Harms. Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1869-01-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
  Coenders. Hij trouwde Katerberg, Henderica op 1839-11-20 in
  Hoogeveen. Kinderen van Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms
  • 1131611311 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1912-03-26 in Amsterdam. 1131611312 ii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1844-05-16 in Hoogeveen. 1131611313 iii. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen.
   Zij overleed op 1846-10-19 in Hoogeveen. 1131611314 iv. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1848-05-23 in Hoogeveen.
  • 1131611315 v. Hagen, Gesina. Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen.
   Zij overleed na 1918 in Hoogeveen?. 1131611316 vi. Hagen, nn. nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1852-12-29 in Hoogeveen. 1131611317 vii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1887-05-26 in Hoogeveen.
 17. Hagen, Machteltjen. Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in Hoogeveen. Zij overleed
  op 1875-01-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
  Coenders. Zij trouwde Kannegieter, Roelof op 1834-05-11 in
  Hoogeveen.
 18. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1799-03-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1835-07-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm
  Caspars en Scholten, Jantien Coenders.
 19. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed
  omstreeks 1845 op de leeftijd van ongeveer 43 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
  Coenders. Zij trouwde van der Wolde, Roelof op 1839-11-20 in
  Hoogeveen. Kinderen van Hagen, Femmigje en van der Wolde, Roelof 1131611341 i. van der Wolde, Teunis. Teunis werd geboren op 1840-08-19 in
  Havelte (Dr). Hij overleed op 1843-06-06 in Hoogeveen.
 20. Hagen, Koendert. Koendert werd geboren op 1805-06-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1891-05-13 in Hoogeveen op de leeftijd van 85 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
  Coenders. Hij trouwde Krans, Alberdina op 1848-05-04 in Hoogeveen. Kinderen van Krans, Alberdina en Hagen, Koendert 1131611351 i. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1849-01-20 in Hoogeveen. Hij
  overleed omstreeks 1920.
 21. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1897-01-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 88 jaren, 8 maanden.
  Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
  Coenders. Hij trouwde Katerberg, Lammegien op 1835-01-17 in
  Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kalenberg, Jantien op 1855-03-03 in
  Hoogeveen. Kinderen van Katerberg, Lammegien en Hagen, Jacob 1131611361 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen.
  Zij overleed omstreeks 1900. 1131611362 ii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen. 1131611363 iii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen. 1131611364 iv. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen. 1131611365 v. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1843-01-14. 1131611366 vi. Hagen, Koenraad. Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in
  Hoogeveen.
  • 1131611367 vii. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in
   Hoogeveen. 1131611368 viii. Hagen, Jakob. Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen. 1131611369 ix. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen.
 22. Scholten, Macheltien. Macheltien werd geboren op 1791-07-17 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Scholten, Jan Koenderts en Hagen, Jantje Caspers.
 23. Scholten, Stijntien Jans. Stijntien Jans werd geboren op 1794-11-19 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1866-03-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 71 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Scholten, Jan Koenderts en Hagen,
  Jantje Caspers. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op
  1823-05-18 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Stijntien Jans en Jonge Vos, Hendrik
  Hendriks 1131611421 i. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25
  in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-02-25 in Hoogeveen.
 24. Scholten, Caspar Jans. Caspar Jans werd geboren op 1803-11-20 in Hoogeveen. Hij overleed
  na 1828 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 1 maand. Hij was de
  zoon van Scholten, Jan Koenderts en Hagen, Jantje Caspers. Hij
  trouwde Wijkman, Jantje Derks op 1828-06-08 in Hoogeveen. Kinderen van Wijkman, Jantje Derks en Scholten, Caspar Jans
  • 1131611431 i. Scholten, Derk. Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. 1131611432 ii. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen.
  • 1131611433 iii. Scholten, Stijntje. Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen.
 25. Hagen, Andries. Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1861-12-09 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Jan Kaspers en
  Hofman, Geertje Andries.
 26. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Hagen, Jan Kaspers en Hofman, Geertje Andries.
 27. van Goor, Stijntje. Stijntje werd geboren op 1770-08-19 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen.
 28. van Goor, Fake. Fake werd geboren op 1771-10-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen.
 29. van Goor, Gerrit Alberts. Gerrit Alberts werd geboren op 1775-01-15 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen. Hij trouwde
  Bijl, Geertje Alberts in geschat 1795. Kinderen van Bijl, Geertje Alberts en van Goor, Gerrit Alberts 1131622431 i. van Goor, Albert. Albert werd geboren op 1797-05-02 in
  Hoogeveen. Hij overleed voor 1799. 1131622432 ii. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op
  1799-06-02 in Hoogeveen.
  • 1131622433 iii. van Goor, Hendrikje Gerrits. Hendrikje Gerrits werd geboren in
   1802 in Hoogeveen. 1131622434 iv. van Goor, Jantjen. Jantjen werd geboren op 1805-04-28 in
   Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1870.
 30. van Goor, Harm Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1789-08-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van van Goor, Hendrik Gerrits en Bloemberg, Metjen Hendriks. Hij
  trouwde Drogt, Albertjen Alberts op 1817-05-24 in Zuidwolde (Dr). Kinderen van Drogt, Albertjen Alberts en van Goor, Harm Hendriks
  • 1131622511 i. van Goor, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op
   1825-11-20 in Zuidwolde (Dr). Hij overleed op 1891-07-03 in Het
   Schut (Hoogeveen).
 31. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren op 1802-03-06 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1867-02-14 in Leiden op de leeftijd van 64 jaren, 11
  maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Geerts en Meiboom,
  Hilligje. Hij trouwde Oelen, Janna Jans op 1823-07-27 in
  Hoogeveen. Kinderen van Oelen, Janna Jans en Booij, Harm Hendriks 1131625111 i. Booij, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 1824-01-31 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1851-07-23 in Hoogeveen.
  • 1131625112 ii. Booij, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1826-10-06
   in Hollandscheveld. Hij overleed op 1898-03-03 in Ouder Amstel. 1131625113 iii. Booij, Elbert. Elbert werd geboren op 1829-05-09 in Hattem
   (Ge). Hij overleed op 1907-10-20 in Hoogeveen. 1131625114 iv. Booij, nn. nn werd geboren op 1834-03-16 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1834-03-16 in Hoogeveen.
 32. Booij, Jan Jans. Hij werd gedoopt (chr) op 1784-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1820-06-11 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Geerts en
  Schoonewille, Jantje Jans Pieters. Hij trouwde Thalen, Aaltjen
  Hendriks. Kinderen van Thalen, Aaltjen Hendriks en Booij, Jan Jans
  • 1131625211 i. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1876-08-15 in Hoogeveen.
 33. Booij, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1781 in Hollandscheveld. Hij overleed op
  1812-08-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 31 jaren, 7 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij
  trouwde Kreeft, Geesje Leenderts omstreeks 1800 in Hoogeveen.
 34. Booij, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1783 in Hollandscheveld. Hij overleed
  op 1827-06-18 in Hollandscheveld op de leeftijd van 44 jaren, 5
  maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
  Elisabeth.
 35. Booij, Seijne Jans. Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in Hollandscheveld. Hij
  overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld op de leeftijd van 64
  jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
  Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Janna Jans op 1814-04-25 in
  Hoogeveen. Kinderen van Vierkant, Janna Jans en Booij, Seijne Jans 1131626331 i. Booij, Johanna. Johanna werd geboren op 1814-06-16 in
  Hoogeveen. 1131626332 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in
  Hoogeveen. 1131626333 iii. Booij, Jan Seines. Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in
  Hoogeveen. Hij overleed in 1874.
 36. Booij, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op 1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij
  overleed op 1844-02-14 in Hollandscheveld op de leeftijd van 55
  jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
  Elisabeth. Hij trouwde Oelen, Marchje Lamberts op 1815-03-31 in
  Hoogeveen. Notities bij Booij, Pieter Johannes «Overlijden Opm: A128». Kinderen van Oelen, Marchje Lamberts en Booij, Pieter Johannes 1131626341 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen.
  Zij overleed op 1894-01-16 in Hoogeveen.
  • 1131626342 ii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in
   Hollandscheveld. Zij overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld.
  • 1131626343 iii. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in
   Hoogeveen.
  • 1131626344 iv. Booij, Jannes Pieters. Jannes Pieters werd geboren op
   1823-04-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1896-05-23 in
   Hoogeveen. 1131626345 v. Booij, Anna. Anna werd geboren op 1825-12-04 in Hoogeveen. 1131626346 vi. Booij, Wichertje. Wichertje werd geboren op 1828-04-24 in
   Hoogeveen. 1131626347 vii. Booij, Christina. Christina werd geboren op 1830-09-22 in
   Hoogeveen. 1131626348 viii. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1834-10-08 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1905-07-20 in Hoogeveen.
 37. Booij, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in Hollandscheveld. Hij
  overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld op de leeftijd van 70
  jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
  Elisabeth. Hij trouwde Schonewille, Heijltje omstreeks 1810 in
  Hoogeveen. Hij trouwde tevens Maatjes, Hillechien Geerts op
  1828-02-17 in Hoogeveen.
 38. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op 1795-06-14 in Hoogeveen. Hij
  overleed omstreeks 1850 in Hollandscheveld op de leeftijd van
  ongeveer 54 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes
  Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Annechien Jans op
  1816-11-30 in Hoogeveen. Kinderen van Vierkant, Annechien Jans en Booij, Hendrik Jannes
  • 1131626361 i. Booij, Jannes Hendriks. Jannes Hendriks werd geboren op
   1817-10-17 in Hoogeveen. 1131626362 ii. Booij, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in
   Hoogeveen. 1131626363 iii. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen. 1131626364 iv. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in
   Hoogeveen.
  • 1131626365 v. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen.
  • 1131626366 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in
   Hoogeveen.
 39. Booij, Pietertje Jans. Pietertje Jans werd geboren op 1798-01-21 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1830-08-07 in Hollandscheveld op de leeftijd van 32
  jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Booij, Jannes Jans en
  Seine, Elisabeth. Zij trouwde Bosveld, Harm Jans omstreeks 1820 in
  Hoogeveen. Zij trouwde tevens Bosveld, Matthijs op 1828-04-27 in
  Hoogeveen. Kinderen van Booij, Pietertje Jans en Bosveld, Matthijs 1131626371 i. Bosveld, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1828-10-19 in
  Hoogeveen. 1131626372 ii. Bosveld, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1830-05-15 in
  Hoogeveen.
 40. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1878-08-28 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij
  trouwde Moes, Annigje Jans op 1821-05-13 in Hoogeveen. Hij trouwde
  tevens Moes, Jantje Jans op 1826-11-26 in Hoogeveen. Kinderen van Moes, Annigje Jans en Booij, Jannes 1131626381 i. Booij, Johannes. Johannes werd geboren op 1822-10-23 in
  Hoogeveen. Kinderen van Moes, Jantje Jans en Booij, Jannes 1131626382 i. Booij, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. 1131626383 ii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1827-11-20 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1878-10-22 in Hoogeveen. 1131626384 iii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in
  Hoogeveen.
  • 1131626385 iv. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen.
  • 1131626386 v. Booij, Andries Jannes. Andries Jannes werd geboren op
   1841-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1935-11-17 in
   Nieuw-Amsterdam. 1131626387 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op
   1844-05-20 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1900 in Hoogeveen?.
  • 1131626388 vii. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1917-06-19 in Hoogeveen. 1131626389 viii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen.
 41. Booij, Harm Alberts. Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in Hoogeveen. Hij overleed
  omstreeks 1850 op de leeftijd van ongeveer 52 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen
  Hendriks. Hij trouwde Hofman, Grietje Alberts op 1822-05-05 in
  Hoogeveen.
 42. Booij, Arend Alberts. Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen Hendriks. Hij
  trouwde Winkel, Albertien Arents op 1825-05-23 in Hoogeveen.

Generatie 10

 1. ten Cate, Annechjen Faken. Annechjen Faken werd geboren op 1795-08-23 in Hoogeveen. Zij
  overleed omstreeks 1850 op de leeftijd van ongeveer 54 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Fake Jans en
  Schonewille, Aaltje Harms. Zij trouwde van der Weyde, Hendrik
  Egberts op 1815-04-15 in Hoogeveen.
 2. ten Cate, Harm Faken. Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
  trouwde Kroesen, Neesjen Alberts op 1819-12-28 in Hoogeveen. Notities bij ten Cate, Harm Faken Hij was in 1832 eigenaar van 17,0530 bunder veen.
 3. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde
  Hendriks, Vroukin op 1823-06-22 in Hoogeveen.
 4. ten Cate, Albert Faken. Albert Faken werd geboren op 1804-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
  trouwde Fidom, Marijchje op 1827-12-30 in Hoogeveen.
 5. de Graaf, Anna Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1844-10-19 in Coevorden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit
  Jan en Faken, Mettien Jans.
 6. de Graaf, Jan. Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans. Hij trouwde Martinus,
  Anna op 1839-05-15 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Botter, Maria
  op 1879-02-01 in Hoogeveen. Kinderen van Martinus, Anna en de Graaf, Jan 11311441321 i. de Graaf, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen. 11311441322 ii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1842-08-29 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1842-10-02 in Hoogeveen. 11311441323 iii. de Graaf, Albert. Albert werd geboren op 1843-10-04 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1846-06-05 in Hoogeveen.
  • 11311441324 iv. de Graaf, Jan. Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen.
 7. de Graaf, Egbertjen. Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1843-09-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 23 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit Jan en Faken,
  Mettien Jans.
 8. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1868-08-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van Vos, Evert Berends en ten Cate,
  Annechien Berends. Zij trouwde Duinkerken, Jan Jans op 1816-06-01
  in Hoogeveen. Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans
  • 11311442111 i. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23
   in Hoogeveen. 11311442112 ii. Duinkerken, Lefert. Lefert werd geboren op 1824-01-15 in
   Hoogeveen. 11311442113 iii. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.
 9. Faken, Berend Harms. Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1828-06-15 in Hollandscheveld op de leeftijd van 30 jaren, 2
  maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Harm Berents Faken en
  Schonewille, Grietje Wolters. Hij trouwde Schonewille, Woltertje
  Harms op 1823-06-22 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Woltertje Harms en Faken, Berend Harms
  • 11311442311 i. ten Cate, Harmen Faken. Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20
   in Hollandscheveld.
 10. ten Cate, Berend Faken. Berend Faken werd geboren op 1800-08-06 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
  Hij trouwde Schonewille, Jantje Harms op 1826-05-21 in Hoogeveen.
 11. ten Cate, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
  Zij trouwde Yken, Harm Arends op 1825-02-13 in Hoogeveen. Kinderen van ten Cate, Aaltje Jans en Yken, Harm Arends 11311442421 i. Yken, Geesje. Geesje werd geboren in 1851.
  • 11311442422 ii. Yken, Jan. Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen.
 12. ten Cate, Fake. Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten
  Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
 13. Schonewille, Christiaan Hendriks. He werd gedoopt op 1804-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1876-02-22 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik
  Christiaans en ten Cate, Metje Berents Faken. Hij trouwde Kok,
  Aaltje Harms op 1837-04-19 in Hoogeveen. Kinderen van Kok, Aaltje Harms en Schonewille, Christiaan Hendriks
  • 11311442511 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1838-05-01 in
   Hoogeveen. 11311442512 ii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1846-07-26
   in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-08-31 in Hollandscheveld. 11311442513 iii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1848-04-01
   in Hollandscheveld.
 14. Schonewille, Berent. Berent werd geboren op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in
  Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
  van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
  Faken.
 15. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
  (chr) op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in
  Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 1 maand. Hij was de zoon
  van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
  Faken. Hij trouwde Koster, Margaretha Koerts op 1835-09-05 in
  Hoogeveen.
 16. Schonewille, Geesina. Geesina werd geboren op 1812-05-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1812-07-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij
  was de dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
  Metje Berents Faken.
 17. Schonewille, Gesina. Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
  Faken. Zij trouwde Bakker, Hendrik op 1837-06-10 in Hoogeveen. Zij
  trouwde tevens Vos, Jan Harms op 1867-11-02 in Hoogeveen.
 18. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
  Faken.
 19. Schonewille, Jan. Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1881-03-12 in Hoogeveen op de leeftijd van 61 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
  Metje Berents Faken.
 20. Schonewille, Anna. Anna werd geboren op 1822-09-29 in Hoogeveen. Zij overleed na 1884
  op de leeftijd van meer dan 61 jaren, 3 maanden. Zij was de
  dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje
  Berents Faken.
 21. Profijt, Arend Pieters. Arend Pieters werd geboren op 1815-10-06 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
  Hij trouwde Smand, Catharina op 1833-11-10 in Hoogeveen.
 22. Profijt, Geesje Koerts. Geesje Koerts werd geboren op 1817-08-14 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1884-04-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 8
  maanden. Zij was de dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate,
  Hendrikjen Berends. Zij trouwde Oelen, Jan Harms op 1839-09-18 in
  Hoogeveen. Kinderen van Profijt, Geesje Koerts en Oelen, Jan Harms 11311442621 i. Oelen, nn. nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld.
  Zij overleed op 1840-03-28 in Hollandscheveld. 11311442622 ii. Oelen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1911-02-09 in Hoogeveen. 11311442623 iii. Oelen, Harm. Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1910-03-18 in Hoogeveen. 11311442624 iv. Oelen, Koert. Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1921-07-01 in Hoogeveen. 11311442625 v. Oelen, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in
  Hoogeveen. 11311442626 vi. Oelen, Arend. Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1853-06-07 in Hoogeveen. 11311442627 vii. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen.
 23. Profijt, Berend Koerts. Berend Koerts werd geboren op 1819-11-28 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
  Hij trouwde Swiers, Hillechien op 1843-05-03 in Hoogeveen.
 24. Profijt, Grietje. Grietje werd geboren op 1821-10-05 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
 25. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1884-05-21 in Hollandscheveld op de leeftijd van 68
  jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik
  Berents en Kok, Jantien Derks. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op
  1840-04-22 in Hoogeveen. Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks
  • 11311442811 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in
   Hoogeveen. 11311442812 ii. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1918-03-23 in Zwinderen.
 26. ten Cate, Berend. Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1894-01-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
  Derks. Hij trouwde Booij, Aaltje op 1840-04-22 in Hoogeveen.
 27. ten Cate, Derk Hendriks. Derk Hendriks werd geboren op 1820-12-08 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1905-03-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 84 jaren, 3
  maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok,
  Jantien Derks.
 28. ten Cate, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in Hollandscheveld. Hij
  overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld op de leeftijd van 28
  jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en
  Kok, Jantien Derks.
 29. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1878-05-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 44 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
  Derks.
 30. Schonewille, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed na
  1844 op de leeftijd van meer dan 26 jaren, 10 maanden. Hij was de
  zoon van Schonewille, Harmen Jans en Salomons, Margrieta. Hij
  trouwde Kikkert, Geertruid op 1841-04-21 in Hoogeveen. Kinderen van Kikkert, Geertruid en Schonewille, Hermannus
  • 11311511111 i. Schonewille, Harm. Harm werd geboren op 1844-12-14 in
   Hollandscheveld.
 31. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1912-03-26 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg,
  Henderica. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op 1861-11-23
  in Hoogeveen. Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik Hendriks 11316113111 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel. 11316113112 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen. 11316113113 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.
  • 11316113114 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.
  • 11316113115 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.
  • 11316113116 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder
   Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.
  • 11316113117 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder
   Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.
  • 11316113118 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder
   Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam. 11316113119 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder
   Amstel. Zij overleed op 1960-11-14 in Bussum.
 32. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1844-05-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
  was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
 33. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1846-10-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 10 maanden. Zij
  was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
 34. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1848-05-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 8 maanden, 10 dagen.
  Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
 35. Hagen, Gesina. Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed na
  1918 in Hoogeveen? op de leeftijd van meer dan 68 jaren, 3
  maanden. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg,
  Henderica. Zij trouwde Mande, Hermannus op 1888-10-13 in
  Hoogeveen. Kinderen van Hagen, Gesina en Mande, Hermannus 11316113151 i. Mande, Francina Henderica. Francina Henderica werd geboren in
  1890 in Watergraafsmeer (Amsterdam). Zij overleed na 1918. 11316113152 ii. Mande, Casper. Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam.
 36. Hagen, nn. nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1852-12-29 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
 37. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1887-05-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 32 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
  Hij trouwde Santink, Metje op 1877-09-01 in Hoogeveen.
 38. van der Wolde, Teunis. Teunis werd geboren op 1840-08-19 in Havelte (Dr). Hij overleed op
  1843-06-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van van der Wolde, Roelof en Hagen, Femmigje.
 39. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1849-01-20 in Hoogeveen. Hij overleed
  omstreeks 1920 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Hagen, Koendert en Krans, Alberdina.
 40. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen. Zij overleed
  omstreeks 1900 op de leeftijd van ongeveer 64 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 41. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 42. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 43. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde Botter,
  Berendina op 1868-12-24 in Hoogeveen.
 44. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1843-01-14 op de leeftijd van 2 maanden, 6 dagen. Zij was de
  dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 45. Hagen, Koenraad. Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 46. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde
  Westerveen, Hendrikje op 1866-03-10 in Hoogeveen. Kinderen van Westerveen, Hendrikje en Hagen, Harm Jacobs 11316113671 i. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen. 11316113672 ii. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. 11316113673 iii. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. 11316113674 iv. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. 11316113675 v. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. 11316113676 vi. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen.
 47. Hagen, Jakob. Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.
 48. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Zij trouwde Sieders,
  Harm op 1876-04-29 in Hoogeveen.
 49. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1827-02-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Scholten, Stijntien Jans.
 50. Scholten, Derk. Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Hij trouwde Jonge
  Vos, Hendrikje Hendriks op 1860-05-26 in Hoogeveen. Kinderen van Jonge Vos, Hendrikje Hendriks en Scholten, Derk 11316114311 i. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij
  overleed op 1881-02-09 in Amsterdam. 11316114312 ii. Scholten, Casper. Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis.
  Hij overleed op 1890-12-05 in Overschie. 11316114313 iii. Scholten, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij
  overleed op 1882-04-03 in Zuidbroek.
 51. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
  Graaf, Gerrit op 1871-05-20 in Hoogeveen.
 52. Scholten, Stijntje. Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
  Graaf, Jan op 1874-03-14 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan 113114413241 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen. 113114413242 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld. 113114413243 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld. 113114413244 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.
 53. van Goor, Albert. Albert werd geboren op 1797-05-02 in Hoogeveen. Hij overleed voor
  1799 op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 7 maanden. Hij was de
  zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts.
 54. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op 1799-06-02 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts. Hij
  trouwde Schonewille, Aaltjen op 1821-11-25 in Hoogeveen.
 55. van Goor, Hendrikje Gerrits. Hendrikje Gerrits werd geboren in 1802 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts. Zij
  trouwde Damming, Jan op 1828-12-31 in Hoogeveen. Kinderen van van Goor, Hendrikje Gerrits en Damming, Jan
  • 11316224331 i. Damming, Hendrina Willemina. Hendrina Willemina werd geboren op
   1837-07-21.
  • 11316224332 ii. Damming, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1840-10-31 in
   Hoogeveen. Hij overleed op 1903-02-26 in Groningen.
 56. van Goor, Jantjen. Jantjen werd geboren op 1805-04-28 in Hoogeveen. Zij overleed
  omstreeks 1870 op de leeftijd van ongeveer 64 jaren, 8 maanden.
  Zij was de dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje
  Alberts.
 57. van Goor, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1825-11-20 in Zuidwolde (Dr). Hij
  overleed op 1891-07-03 in Het Schut (Hoogeveen) op de leeftijd van
  65 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van Goor, Harm Hendriks
  en Drogt, Albertjen Alberts. Hij trouwde Bisschop, Jantje Alberts
  op 1847-09-11 in Hoogeveen. Kinderen van Bisschop, Jantje Alberts en van Goor, Hendrik Harms
  • 11316225111 i. van Goor, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1850-08-05 in
   Steenbergen (NB). Zij overleed op 1903-08-15 in Alteveer
   (Hoogeveen).
 58. Booij, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 1824-01-31 in Hoogeveen. Zij overleed
  op 1851-07-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 27 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.
 59. Booij, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1826-10-06 in Hollandscheveld. Hij
  overleed op 1898-03-03 in Ouder Amstel op de leeftijd van 71
  jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en
  Oelen, Janna Jans. Hij trouwde Stoter, Hermanna Hendriks op
  1849-01-24 in Hoogeveen. Kinderen van Stoter, Hermanna Hendriks en Booij, Hendrik Harms 11316251121 i. Booij, Jacob. Jacob werd geboren op 1859-12-19 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1930-04-25 in Hoogeveen.
 60. Booij, Elbert. Elbert werd geboren op 1829-05-09 in Hattem (Ge). Hij overleed op
  1907-10-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.
 61. Booij, nn. nn werd geboren op 1834-03-16 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1834-03-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
  zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.
 62. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1876-08-15 in Hoogeveen op de leeftijd van 65 jaren, 1 maand.
  Hij was de zoon van Booij, Jan Jans en Thalen, Aaltjen Hendriks.
  Hij trouwde Tichelaar, Alida Jacobs op 1835-05-16 in Hoogeveen. Kinderen van Tichelaar, Alida Jacobs en Booij, Hendrik Jans 11316252111 i. Booij, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren in 1846
  in Hoogeveen.
  • 11316252112 ii. Booij, Jacob Hendriks. Jacob Hendriks werd geboren op
   1842-06-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1908-01-29 in
   Westerbork.
 63. Booij, Johanna. Johanna werd geboren op 1814-06-16 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.
 64. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.
 65. Booij, Jan Seines. Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in Hoogeveen. Hij overleed
  in 1874 op de leeftijd van 46 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon
  van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.
 66. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1894-01-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje
  Lamberts. Zij trouwde ten Cate, Berend op 1840-04-22 in Hoogeveen.
 67. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in Hollandscheveld. Zij
  overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 92
  jaren, 12 dagen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en
  Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde Schonewille, Jan Jans op
  1843-04-26 in Hoogeveen. Notities bij Booij, Elisabeth «Overlijden Opm: E205». Kinderen van Booij, Elisabeth en Schonewille, Jan Jans 11316263421 i. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in
  Hoogeveen. 11316263422 ii. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in
  Hoogeveen. 11316263423 iii. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen.
  • 11316263424 iv. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1930-01-16 in Hollandscheveld.
 68. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Hij trouwde
  Schokker, Lammigje op 1849-03-21 in Hoogeveen. Kinderen van Schokker, Lammigje en Booij, Lambert
  • 11316263431 i. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen.
 69. Booij, Jannes Pieters. Jannes Pieters werd geboren op 1823-04-22 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1896-05-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 1
  maand. Hij was de zoon van Booij, Pieter Johannes en Oelen,
  Marchje Lamberts. Hij trouwde Oelen, Hillechien op 1848-04-29 in
  Hoogeveen. Kinderen van Oelen, Hillechien en Booij, Jannes Pieters
  • 11316263441 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1867 in Hoogeveen.
 70. Booij, Anna. Anna werd geboren op 1825-12-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.
 71. Booij, Wichertje. Wichertje werd geboren op 1828-04-24 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.
 72. Booij, Christina. Christina werd geboren op 1830-09-22 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.
 73. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1834-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1905-07-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje
  Lamberts.
 74. Booij, Jannes Hendriks. Jannes Hendriks werd geboren op 1817-10-17 in Hoogeveen. Hij was
  de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij
  trouwde Ymker, Rebekka op 1842-04-27 in Hoogeveen. Kinderen van Ymker, Rebekka en Booij, Jannes Hendriks 11316263611 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1856-03-22 in Hoogeveen.
 75. Booij, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.
 76. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde
  Mager, Aaltje op 1886-04-03 in Hoogeveen.
 77. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.
 78. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde
  Kikkert, Hilligje op 1862-03-01 in Hoogeveen. Kinderen van Kikkert, Hilligje en Booij, Seine 11316263651 i. Booij, Seine. Seine werd geboren omstreeks 1870 in Hoogeveen.
 79. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij
  trouwde ten Cate, Geessien Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen.
  Hij trouwde tevens Schonewille, Hendrikje op 1886-10-30 in
  Hoogeveen. Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks
  • 11311442811 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in
   Hoogeveen. 11311442812 ii. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1918-03-23 in Zwinderen. Kinderen van Schonewille, Hendrikje en Booij, Jan Hendriks 11316263663 i. Booij, Jentje. Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen. 11316263664 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in
   Hoogeveen.
 80. Bosveld, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1828-10-19 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Bosveld, Matthijs en Booij, Pietertje Jans.
 81. Bosveld, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1830-05-15 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Bosveld, Matthijs en Booij, Pietertje Jans.
 82. Booij, Johannes. Johannes werd geboren op 1822-10-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Jannes en Moes, Annigje Jans.
 83. Booij, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde Booij, Hendrik
  Hendriks op 1870-04-29 in Hoogeveen.
 84. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1827-11-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1878-10-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 50 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.
 85. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde
  Kikkert, Klaas op 1854-04-22 in Hoogeveen.
 86. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde de Graaf,
  Geesje op 1859-11-12 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kok,
  Hillegien op 1883-05-14 in Westerbork. Kinderen van de Graaf, Geesje en Booij, Pieter 11316263851 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Kinderen van Kok, Hillegien en Booij, Pieter 11316263852 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle.
 87. Booij, Andries Jannes. Andries Jannes werd geboren op 1841-09-26 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1935-11-17 in Nieuw-Amsterdam op de leeftijd van 94
  jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje
  Jans. Hij trouwde Moes, Wubbigje Egberts op 1864-03-19 in
  Hoogeveen. Kinderen van Moes, Wubbigje Egberts en Booij, Andries Jannes
  • 11316263861 i. Booij, Egberdina. Egberdina werd geboren op 1873-05-16 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1963-09-30 in Emmen.
 88. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op 1844-05-20 in Hoogeveen. Hij
  overleed voor 1900 in Hoogeveen? op de leeftijd van minder dan 55
  jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes,
  Jantje Jans. Hij trouwde Strijker, Hendrikje op 1867-05-04 in
  Hoogeveen.
 89. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1917-06-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 68 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde
  Strijker, Pietertje op 1871-04-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens
  Profijt, Aaltje Pieters op 1887-02-26 in Hoogeveen. Kinderen van Strijker, Pietertje en Booij, Seine 11316263881 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen. 11316263882 ii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen. 11316263883 iii. Booij, Wolter. Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen. Kinderen van Profijt, Aaltje Pieters en Booij, Seine 11316263884 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen.
  • 11316263885 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1957-06-19 in Zuidlaren (Dr). 11316263886 iii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1897-02-25 in
   Hoogeveen.
 90. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.

Generatie 11

 1. de Graaf, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
  Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Jantje op
  1871-05-20 in Hoogeveen.
 2. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1842-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1842-10-02 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 4 dagen. Zij
  was de dochter van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.
 3. de Graaf, Albert. Albert werd geboren op 1843-10-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1846-06-05 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 8 maanden. Hij
  was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.
 4. de Graaf, Jan. Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
  Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Stijntje op
  1874-03-14 in Hoogeveen. Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan 113114413241 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen. 113114413242 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld. 113114413243 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
  Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld. 113114413244 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.
 5. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts. Zij
  trouwde Woltinge, Roelof Harms op 1836-04-30 in Hoogeveen. Kinderen van Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms 113114421111 i. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr). 113114421112 ii. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in
  Ruinen (Dr). 113114421113 iii. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. 113114421114 iv. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in
  Hoogeveen. 113114421115 v. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. 113114421116 vi. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. 113114421117 vii. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. 113114421118 viii. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. 113114421119 ix. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen.
  • 11311442111A x. Woltinge, Fennigje. Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen.
 6. Duinkerken, Lefert. Lefert werd geboren op 1824-01-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.
 7. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.
 8. ten Cate, Harmen Faken. Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20 in Hollandscheveld. Hij
  was de zoon van Faken, Berend Harms en Schonewille, Woltertje
  Harms. Hij trouwde Gortworst, Hermanna op 1846-04-25 in Hoogeveen. Kinderen van Gortworst, Hermanna en ten Cate, Harmen Faken
  • 113114423111 i. ten Cate, Berend Fake. Berend Fake werd geboren in 1850 in
   Hoogeveen.
 9. Yken, Geesje. Geesje werd geboren in 1851. Zij was de dochter van Yken, Harm
  Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Zij trouwde Profijt, Pieter op
  1873-10-04 in Hoogeveen.
 10. Yken, Jan. Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Hij trouwde Lunenborg,
  Catharina op 1850-04-17 in Hoogeveen. Kinderen van Lunenborg, Catharina en Yken, Jan
  • 113114424221 i. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen.
 11. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1838-05-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms. Hij
  trouwde Vos, Aaltje op 1862-04-26 in Hoogeveen. Kinderen van Vos, Aaltje en Schonewille, Albert
  • 113114425111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1865 in
   Hoogeveen.
 12. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1846-07-26 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1846-08-31 in Hollandscheveld op de leeftijd van 1 maand, 5
  dagen. Hij was de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en
  Kok, Aaltje Harms.
 13. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1848-04-01 in Hollandscheveld. Hij was
  de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms.
 14. Oelen, nn. nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld. Zij overleed op
  1840-03-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 0 dagen. Zij was
  de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 15. Oelen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1911-02-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 16. Oelen, Harm. Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1910-03-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
  Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1877-01-20 in Hoogeveen.
 17. Oelen, Koert. Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1921-07-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 18. Oelen, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 19. Oelen, Arend. Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1853-06-07 in Hoogeveen op de leeftijd van 7 maanden, 25 dagen.
  Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 20. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1861-05-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 3 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
 21. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij
  trouwde Benjamins, Beekje op 1867-04-27 in Hoogeveen. Kinderen van Benjamins, Beekje en Booij, Hendrik
  • 113114428111 i. Booij, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in
   Hoogeveen.
 22. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed
  op 1918-03-23 in Zwinderen op de leeftijd van 66 jaren, 3 maanden.
  Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien
  Hendriks.
 23. Schonewille, Harm. Harm werd geboren op 1844-12-14 in Hollandscheveld. Hij was de
  zoon van Schonewille, Hermannus en Kikkert, Geertruid. Hij trouwde
  Snippe, Hendrikje op 1873-09-27 in Hoogeveen. Kinderen van Snippe, Hendrikje en Schonewille, Harm 113115111111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in
  Hollandscheveld.
  • 113115111112 ii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in
   1961.
 24. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1876-01-24 in Ouder Amstel op de leeftijd van 13 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen,
  Jantje.
 25. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1864-12-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 17 dagen. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
 26. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1873-05-21 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
 27. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1952-02-02 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden.
  Zij werd begraven op 1952-02-07 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Zij trouwde
  Vlagsma, Gerrit op 1903-07-23 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Gerrit 113161131141 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in
  Amsterdam. Zij overleed op 1995-01-18 in Hilversum. 113161131142 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in
  Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.
  • 113161131143 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in
   Amsterdam.
 28. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1945-03-19 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
  Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan 113161131151 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in
  Amsterdam. Hij overleed omstreeks 1970. 113161131152 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. 113161131153 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.
 29. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op
  1959-04-25 in Haarlem op de leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
  Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel 113161131161 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. 113161131162 ii. Rijken, Christina Johanna Frederika. Christina Johanna
  Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij overleed na
  1933. 113161131163 iii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.
 30. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed
  op 1929-10-23 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 2 maanden.
  Hij werd begraven op 1929-10-26 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser,
  Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal &
  Co. Ivm zijn medewerking aan een
  diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren
  probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
  geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen
  om nog iets aan geld binnen
  te halen. 1924-04-05 Krant Het Vaderland
  Gevonden voorwerpen:
  een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26; Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik
  • 113161131171 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in
   Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.
  • 113161131172 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op
   1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in
   Bloemendaal.
  • 113161131173 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam.
   Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.
 31. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op
  1957-12-27 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
  Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Anton Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de
  houthandel Jongevos (gespeld als één
  woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later
  voortgezet. Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton
  • 113161131181 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in
   Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.
  • 113161131182 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in
   Amsterdam. Zij overleed na 1935.
  • 113161131183 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.
   Hij overleed na 1936. 113161131184 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij
   overleed in 1988 in Amsterdam.
 32. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed op
  1960-11-14 in Bussum op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij
  was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
  Zij trouwde Kesting, Hermanus op 1916-12-10 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Gesina Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo
  ongeveer waar nu station Sloterdijk
  is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen
  bereikbaar met zo’n hoog smal bruggetje. 1960-03-29 –
  Gedaagde ivm ontruiming westelijk haven gebied – Niet verschenen.
 33. Mande, Francina Henderica. Francina Henderica werd geboren in 1890 in Watergraafsmeer
  (Amsterdam). Zij overleed na 1918 op de leeftijd van meer dan 28
  jaren. Zij was de dochter van Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.
 34. Mande, Casper. Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam. Hij was de zoon van
  Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.
 35. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1888 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde Hendriks,
  Jacoba op 1914-07-15 in Assen.
 36. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zwiep,
  Christiaan op 1894-08-25 in Hoogeveen.
 37. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zuidema,
  Klaas op 1906-02-03 in Hoogeveen.
 38. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde
  Schonewille, Aaltje op 1906-02-03 in Hoogeveen.
 39. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen,
  Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde van der Hulst,
  Jantina op 1922-02-18 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Spijkman,
  Jantje Elisabeth op 1908-08-08 in Hoogeveen.
 40. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde
  Streutker, Hendrik op 1899-03-04 in Hoogeveen.
 41. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1881-02-09 in Amsterdam op de leeftijd van 19 jaren, 1 maand. Zij
  was de dochter van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
  Hendriks.
 42. Scholten, Casper. Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis. Hij overleed op
  1890-12-05 in Overschie op de leeftijd van 24 jaren, 11 maanden.
  Hij was de zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
  Hendriks.
 43. Scholten, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij overleed op 1882-04-03
  in Zuidbroek op de leeftijd van 10 jaren, 3 maanden. Hij was de
  zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje Hendriks.
 44. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 8 maanden. Zij
  was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 45. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-10 in Hollandscheveld op de leeftijd van 4 jaren, 6
  maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten,
  Stijntje.
 46. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1884-06-16 in Hollandscheveld op de leeftijd van 2 jaren, 17
  dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 47. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1886-02-11 in Hollandscheveld op de leeftijd van 6 maanden, 14
  dagen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.
 48. Damming, Hendrina Willemina. Hendrina Willemina werd geboren op 1837-07-21. Zij was de dochter
  van Damming, Jan en van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij trouwde
  Huijer, Willem op 1862-06-08 in Hoogeveen. Kinderen van Damming, Hendrina Willemina en Huijer, Willem 113162243311 i. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren in 1863. 113162243312 ii. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1870-04-02 in Hoogeveen.
  • 113162243313 iii. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1875-06-21 in Zwolle. Hij
   overleed op 1944-08-02 in Harderwijk.
 49. Damming, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1840-10-31 in Hoogeveen. Hij overleed
  op 1903-02-26 in Groningen op de leeftijd van 62 jaren, 3 maanden.
  Hij was de zoon van Damming, Jan en van Goor, Hendrikje Gerrits.
  Hij trouwde Saan, Nantje op 1866-03-03 in Hoogeveen. Kinderen van Saan, Nantje en Damming, Barend Jan 113162243321 i. Damming, Jan. Jan werd geboren op 1866-06-06 in Groningen. 113162243322 ii. Damming, Nanne Mense. Nanne Mense werd geboren op 1869-10-20 in
  Groningen. Hij overleed op 1871-12-03 in Groningen.
  • 113162243323 iii. Damming, Hendrikje Barendina. Hendrikje Barendina werd geboren
   op 1872-05-15 in Groningen. 113162243324 iv. Damming, Nanrinus Mensiscus. Nanrinus Mensiscus werd geboren op
   1874-08-14 in Groningen. 113162243325 v. Damming, Hendrikus Gerhardus. Hendrikus Gerhardus werd geboren
   op 1877-02-27 in Groningen.
 50. van Goor, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1850-08-05 in Steenbergen (NB). Zij
  overleed op 1903-08-15 in Alteveer (Hoogeveen) op de leeftijd van
  53 jaren, 10 dagen. Zij was de dochter van van Goor, Hendrik Harms
  en Bisschop, Jantje Alberts. Zij trouwde Jonge Vos, Jan Hendriks
  op 1872-09-27 in Hoogeveen. Kinderen van van Goor, Hilligje en Jonge Vos, Jan Hendriks
  • 113162251111 i. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1957-12-16 in Hoogeveen. 113162251112 ii. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1920.
 51. Booij, Jacob. Jacob werd geboren op 1859-12-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1930-04-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Hendrik Harms en Stoter, Hermanna
  Hendriks.
 52. Booij, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de
  zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar, Alida Jacobs. Hij
  trouwde Booij, Hendrikje op 1870-04-29 in Hoogeveen.
 53. Booij, Jacob Hendriks. Jacob Hendriks werd geboren op 1842-06-03 in Hoogeveen. Hij
  overleed op 1908-01-29 in Westerbork op de leeftijd van 65 jaren,
  7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar,
  Alida Jacobs. Hij trouwde Schonewille, Geesje op 1865-07-08 in
  Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Geesje en Booij, Jacob Hendriks 113162521121 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in
  Hoogeveen. Hij overleed op 1934-06-01 in Hoogeveen.
 54. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
 55. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
 56. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1881-12-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 37 jaren, 11 maanden.
  Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
  Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1867-04-27 in Hoogeveen.
 57. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1930-01-16 in Hollandscheveld op de leeftijd van 83 jaren, 1
  maand. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij,
  Elisabeth. Zij trouwde Onbekend op 1872-04-06 in Hoogeveen. Notities bij Schonewille, Maria «Overlijden Opm: 246A». Kinderen van Schonewille, Maria en Onbekend 113162634241 i. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen.
  Zij overleed in 1883 in Hoogeveen. 113162634242 ii. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen.
  Zij overleed in 1950.
  • 113162634243 iii. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen.
   Hij overleed op 1969-08-02 in Hoogeveen. 113162634244 iv. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij
   overleed in 1950. 113162634245 v. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1950. 113162634246 vi. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen.
   Zij overleed in 1950.
 58. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Lambert en Schokker, Lammigje. Hij trouwde van de Belt,
  Annegien op 1890-07-25 in Emmen. Kinderen van van de Belt, Annegien en Booij, Pieter 113162634311 i. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien
  werd geboren omstreeks 1885.
 59. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1867 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Jannes Pieters en Oelen, Hillechien. Hij trouwde van Eck,
  Margaretha op 1890-11-22 in Hoogeveen. Kinderen van van Eck, Margaretha en Booij, Jannes
  • 113162634411 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1891 in Hoogeveen. 113162634412 ii. Booij, Johanna. Johanna werd geboren in 1897. Zij overleed na
   1920.
 60. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1856-03-22 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Jannes Hendriks en Ymker, Rebekka.
 61. Booij, Seine. Seine werd geboren omstreeks 1870 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
  Booij, Seine en Kikkert, Hilligje. Hij trouwde Kreeft, Christina
  op 1908-05-02 in Hoogeveen.
 62. Booij, Jentje. Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje. Zij trouwde
  Kroezen, Wolter omstreeks 1880 in Hoogeveen.
 63. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje.
 64. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Booij, Pieter en de Graaf, Geesje.
 65. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle. Zij was de dochter van
  Booij, Pieter en Kok, Hillegien.
 66. Booij, Egberdina. Egberdina werd geboren op 1873-05-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1963-09-30 in Emmen op de leeftijd van 90 jaren, 4 maanden. Zij
  was de dochter van Booij, Andries Jannes en Moes, Wubbigje
  Egberts. Zij trouwde Kalter, Jan op 1897-05-09 in Leiden. Kinderen van Booij, Egberdina en Kalter, Jan 113162638611 i. Kalter, Martha Wubina. Martha Wubina werd geboren in 1900 in
  Rotterdam.
  • 113162638612 ii. Kalter, Wubbina. Wubbina werd geboren in 1901 in Lemmer. 113162638613 iii. Kalter, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1903 in Rotterdam. 113162638614 iv. Kalter, Andries. Andries werd geboren in 1905 in Rotterdam.
 67. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.
 68. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.
 69. Booij, Wolter. Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.
 70. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.
 71. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1957-06-19 in Zuidlaren (Dr) op de leeftijd van 64 jaren, 9
  maanden. Zij was de dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje
  Pieters. Zij trouwde Elsinga, Sietze op 1915-05-20 in Groningen. Kinderen van Booij, Liebigje en Elsinga, Sietze 113162638851 i. Elsinga, Alie. Alie werd geboren in 1927.
 72. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1897-02-25 in Hoogeveen. Zij was de
  dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.

Generatie 12

 1. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr). Hij was de zoon
  van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 2. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen (Dr). Zij was de
  dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 3. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 4. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter
  van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 5. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 6. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 7. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 8. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.
 9. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

11311442111A. Woltinge, Fennigje.

 Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1942-12-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 5 maanden. 
 Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, 
 Woltertien. Zij trouwde Lunenborg, Jan op 1886-11-23 in Hoogeveen.

 Kinderen van Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan

  11311442111A1 i. Lunenborg, Jentje. Jentje werd geboren op 1887-07-11 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen.

  11311442111A2 ii. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen.
   Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen.

 + 11311442111A3 iii. Lunenborg, Roelof. Roelof werd geboren op 1891-07-20 in 
   Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen (Dr).

  11311442111A4 iv. Lunenborg, Wolter. Wolter werd geboren op 1893-10-29 in 
   Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen.

  11311442111A5 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. 
   Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen.

  11311442111A6 vi. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. 
   Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen.

  11311442111A7 vii. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. Fenna Wolterdina Rolina 
   werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 
   1989-02-05 in Meppel.

  11311442111A8 viii. Lunenborg, Sannigje. Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in 
   Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen.

  11311442111A9 ix. Lunenborg, Johannes. Johannes werd geboren op 1906-04-15 in 
   Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen.
 1. ten Cate, Berend Fake. Berend Fake werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  ten Cate, Harmen Faken en Gortworst, Hermanna. Hij trouwde
  Strijker, Annigje op 1875-05-08 in Hoogeveen. Kinderen van Strijker, Annigje en ten Cate, Berend Fake 1131144231111 i. ten Cate, Hermannus Fake. Hermannus Fake werd geboren in 1883
  in Arnhem.
 2. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1923-12-13 in Hoogeveen op de leeftijd van 72 jaren, 11 dagen. Hij
  was de zoon van Yken, Jan en Lunenborg, Catharina. Hij trouwde
  Schonewille, Jentje op 1879-04-26 in Hoogeveen. Kinderen van Schonewille, Jentje en IJken, Harm 1131144242211 i. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in
  Hollandscheveld. 1131144242212 ii. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in
  Hollandscheveld. 1131144242213 iii. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in
  Hollandscheveld. Zij overleed omstreeks 1950.
  • 1131144242214 iv. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in
   Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen (Dr). 1131144242215 v. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. 1131144242216 vi. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel
   (Hoogeveen). 1131144242217 vii. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij
   overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen.
 3. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1865 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Schonewille, Albert en Vos, Aaltje. Hij trouwde Benjamins, Beekje
  op 1889-05-11 in Hoogeveen. Kinderen van Benjamins, Beekje en Schonewille, Hendrik
  • 1131144251111 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren in 1891 in Coevorden.
 4. Booij, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon
  van Booij, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde Doldersum,
  Elizabeth in 1907 in Moorens,th,ENG. Notities bij Booij, Hendrikus Het is nog NIET aangetoond, dat hendrik een zoon is van Hendrik
  Booij uit 1842 en Beekje Benjamins. Kinderen van Doldersum, Elizabeth en Booij, Hendrikus 1131144281111 i. Booij, Lucy Beatrice. Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in
  Australie. Zij overleed op 1965-06-13 in Australie. 1131144281112 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij
  overleed op 1977-06-19 in Australie. 1131144281113 iii. Booij, Henry. Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie.
  Hij overleed op 1982-04-19 in Australie. 1131144281114 iv. Booij, Henrietta. Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland
  (UK). Zij overleed in 1911 in Australie.
  • 1131144281115 v. Booij, James. James werd geboren op 1918-02-25 in Australie.
 5. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in Hollandscheveld. Hij was de
  zoon van Schonewille, Harm en Snippe, Hendrikje.
 6. Schonewille, Jan. Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in 1961 op de leeftijd van
  77 jaren. Hij was de zoon van Schonewille, Harm en Snippe,
  Hendrikje. Hij had een relatie met de Vries, Anna. Kinderen van de Vries, Anna en Schonewille, Jan 1131151111121 i. Schonewille, Arend Henderikus. Arend Henderikus werd geboren op
  1910-12-21 in Emmen. Hij overleed na 1936.
 7. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Zij overleed op
  1995-01-18 in Hilversum op de leeftijd van 90 jaren, 7 maanden.
  Zij was de dochter van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij
  trouwde van der Monde, Dirk op 1931-09-03 in Amsterdam.
 8. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  1928-03-18 in Amsterdam op de leeftijd van 22 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika.
 9. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij was de dochter
  van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners,
  Louis voor 1940 in Amsterdam. Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis 1131611311431 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.
 10. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in Amsterdam. Hij overleed
  omstreeks 1970 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren, 4 maanden.
  Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 11. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij was de dochter van
  Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 12. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van
  Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.
 13. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij was de zoon van Rijken,
  Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.
 14. Rijken, Christina Johanna Frederika. Christina Johanna Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij
  overleed na 1933 op de leeftijd van meer dan 23 jaren. Zij was de
  dochter van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.
 15. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.
 16. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in
  1988 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
  Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van
  “Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
  zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en
  Amsterdam (2x). Jan deed de
  inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn
  zoon Henk leidt het
  schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
  in Badhoevedorp en was naast
  zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging
  Lijnden). Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik
  • 1131611311711 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in
   Amsterdam. Zij overleed op 2019-12-14 in Hoofddorp.
  • 1131611311712 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
   1931-09-11 in Amsterdam. Zij overleed in 2014.
  • 1131611311713 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19
   in Amsterdam.
 17. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd
  gedoopt (chr) op 1908-04-05 in Amsterdam. Hij overleed op
  1940-09-20 in Bloemendaal op de leeftijd van 32 jaren, 6 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
  trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Karel Cornelis Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij
  Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging
  hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
  werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
  moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat
  bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en
  speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de
  beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij
  bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
  vertegenwoordiger. GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan
  Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon
  Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT
  verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse
  geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft. Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij
  pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen.
  HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware
  depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw
  gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max
  Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het
  advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd
  blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest
  vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die
  tijd vooruitstrevend standpunt. Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
  Cornelis
  • 1131611311721 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
   1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.
  • 1131611311722 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
   Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland. 1131611311723 iii. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op
   1937-02-11 in Haarlem. Zij overleed op 2019-08-28 in
   Nieuw-Beerta.
 18. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op
  1986-01-16 in Hilversum op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
  trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde
  tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam. Notities bij Jonge Vos, Jan Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947
  had hij samen met zijn broer
  Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
  (2x). Hij kocht de collectie
  in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel
  voor kleur en mode. Na de
  scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de
  Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
  op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en
  schoonschrijven en maakte zelf
  de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen.
  Tijdens de oorlogsjaren was Jan
  hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf
  onderduiken. Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan 1131611311731 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op
  1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in
  Hilversum.
  • 1131611311732 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren
   op 1939-04-03 in Hilversum.
  • 1131611311733 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in
   Hilversum.
  • 1131611311734 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in
   Hilversum.
 19. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op
  1984-08-11 in Amsterdam op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba.
  Hij trouwde Peet, Willemina Antonia op 1932-06-23 in Amsterdam. Kinderen van Peet, Willemina Antonia en Jongevos, Hendrik
  • 1131611311811 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in
   Amsterdam.
 20. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij overleed na
  1935 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 4 maanden. Zij was de
  dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij
  trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1931-07-23 in Amsterdam. Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus 1131611311821 i. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. 1131611311822 ii. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.
 21. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed na
  1936 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
  Samuel, Loes Th.A. in 1936-06-00 in Amsterdam. Kinderen van Samuel, Loes Th.A. en Jongevos, Anton 1131611311831 i. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. 1131611311832 ii. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.
 22. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988
  in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de
  zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
  Blom, J.H. op 1940-06-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens
  Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam. Notities bij Jongevos, Jan 1940-12-28 – aangifte ontvreemding van transportfiets met
  kartonnen doos met breiwol. 1943-09-18 – aangifte van diefstal van broodbonnen en een
  regenjas.
 23. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren in 1863. Hij was de zoon van Huijer,
  Willem en Damming, Hendrina Willemina.
 24. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1870-04-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Huijer, Willem en Damming, Hendrina Willemina.
 25. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1875-06-21 in Zwolle. Hij overleed op
  1944-08-02 in Harderwijk op de leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Huijer, Willem en Damming, Hendrina Willemina. Hij
  trouwde Damming, Hendrikje Barendina op 1896-04-29 in Harderwijk. Kinderen van Damming, Hendrikje Barendina en Huijer, Jan
  • 1131622433131 i. Huijer, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in
   Harderwijk. Hij overleed op 1981-07-28 in Ermelo. 1131622433132 ii. Huijer, Willem. Willem werd geboren op 1897-10-30 in
   Harderwijk. 1131622433133 iii. Huijer, Berber Hendrina Willemina. Berber Hendrina Willemina
   werd geboren op 1899-06-15 in Harderwijk. 1131622433134 iv. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in
   Harderwijk. Hij overleed voor 1902. 1131622433135 v. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in
   Harderwijk.
 26. Damming, Jan. Jan werd geboren op 1866-06-06 in Groningen. Hij was de zoon van
  Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.
 27. Damming, Nanne Mense. Nanne Mense werd geboren op 1869-10-20 in Groningen. Hij overleed
  op 1871-12-03 in Groningen op de leeftijd van 2 jaren, 1 maand.
  Hij was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.
 28. Damming, Hendrikje Barendina. Hendrikje Barendina werd geboren op 1872-05-15 in Groningen. Zij
  was de dochter van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje. Zij
  trouwde Huijer, Jan op 1896-04-29 in Harderwijk. Kinderen van Damming, Hendrikje Barendina en Huijer, Jan
  • 1131622433131 i. Huijer, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in
   Harderwijk. Hij overleed op 1981-07-28 in Ermelo. 1131622433132 ii. Huijer, Willem. Willem werd geboren op 1897-10-30 in
   Harderwijk. 1131622433133 iii. Huijer, Berber Hendrina Willemina. Berber Hendrina Willemina
   werd geboren op 1899-06-15 in Harderwijk. 1131622433134 iv. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in
   Harderwijk. Hij overleed voor 1902. 1131622433135 v. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in
   Harderwijk.
 29. Damming, Nanrinus Mensiscus. Nanrinus Mensiscus werd geboren op 1874-08-14 in Groningen. Hij
  was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.
 30. Damming, Hendrikus Gerhardus. Hendrikus Gerhardus werd geboren op 1877-02-27 in Groningen. Hij
  was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.
 31. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1957-12-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan Hendriks en van Goor,
  Hilligje. Zij trouwde Everts, Evert op 1906-05-05 in Hoogeveen. Kinderen van Jonge Vos, Albertje en Everts, Evert
  • 1131622511111 i. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld.
   Hij overleed na 1936.
 32. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Zij overleed in 1920
  op de leeftijd van 29 jaren. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan
  Hendriks en van Goor, Hilligje.
 33. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1934-06-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 71 jaren, 5 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Jacob Hendriks en Schonewille, Geesje.
 34. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen. Zij overleed in 1883
  in Hoogeveen op de leeftijd van 11 jaren. Zij was de dochter van
  Schonewille, Maria.
 35. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op de leeftijd van 75 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Maria.
 36. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1969-08-02 in Hoogeveen op de leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. He
  was de zoon van Schonewille, Maria. Hij trouwde Oelen, Roelofje op
  1906-01-20 in Hoogeveen. Notities bij Kikkert, Arend «Overlijden Opm: Zuideropgaande 81». Kinderen van Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend
  • 1131626342431 i. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in
   Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen.
 37. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op
  de leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Maria.
 38. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op de leeftijd van 65 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Maria.
 39. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
  op de leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
  Maria.
 40. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien werd geboren omstreeks 1885. Hij is de
  zoon van Booij, Pieter en van de Belt, Annegien.
 41. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
  Booij, Jannes en van Eck, Margaretha. Hij trouwde Kikkert,
  Arendina op 1917-04-28 in Hoogeveen. Kinderen van Kikkert, Arendina en Booij, Jannes 1131626344111 i. Booij, zoon. zoon werd geboren omstreeks 1918.
 42. Booij, Johanna. Johanna werd geboren in 1897. Zij overleed na 1920 op de leeftijd
  van meer dan 23 jaren. Zij was de dochter van Booij, Jannes en van
  Eck, Margaretha.
 43. Kalter, Martha Wubina. Martha Wubina werd geboren in 1900 in Rotterdam. Zij was de
  dochter van Kalter, Jan en Booij, Egberdina.
 44. Kalter, Wubbina. Wubbina werd geboren in 1901 in Lemmer. Zij was de dochter van
  Kalter, Jan en Booij, Egberdina. Zij trouwde Hilvers, Johannes op
  1922-09-01 in Emmen. Kinderen van Kalter, Wubbina en Hilvers, Johannes 1131626386121 i. Hilvers, Egberdiena Antje. Egberdiena Antje werd geboren in
  1940 in Hoogeveen.
 45. Kalter, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1903 in Rotterdam. Zij was de dochter van
  Kalter, Jan en Booij, Egberdina.
 46. Kalter, Andries. Andries werd geboren in 1905 in Rotterdam. Hij was de zoon van
  Kalter, Jan en Booij, Egberdina.
 47. Elsinga, Alie. Alie werd geboren in 1927. Zij is de dochter van Elsinga, Sietze
  en Booij, Liebigje.

Generatie 13

11311442111A1. Lunenborg, Jentje.

 Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1902-02-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 14 jaren, 7 maanden. 
 Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A2. Lunenborg, Albert.

 Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op 
 1958-04-08 in Groningen op de leeftijd van 69 jaren, 2 dagen. Hij 
 was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A3. Lunenborg, Roelof.

 Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1974-01-24 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 82 jaren, 6 maanden. 
 Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij 
 trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

 Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

  11311442111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. 
   Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

  11311442111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen 
   (Dr).

11311442111A4. Lunenborg, Wolter.

 Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1942-06-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 48 jaren, 7 maanden. 
 Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A5. Lunenborg, Jan.

 Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1895-12-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 maanden, 3 dagen. Hij
 was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A6. Lunenborg, Jan.

 Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1957-08-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 60 jaren, 9 maanden. 
 Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A7. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina.

 Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. 
 Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel op de leeftijd van 90 jaren, 
 1 maand. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, 
 Fennigje.

11311442111A8. Lunenborg, Sannigje.

 Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op 
 1904-01-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Zij 
 was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A9. Lunenborg, Johannes.

 Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1987-12-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 81 jaren, 8 maanden. 
 Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.
 1. ten Cate, Hermannus Fake. Hermannus Fake werd geboren in 1883 in Arnhem. Hij was de zoon van
  ten Cate, Berend Fake en Strijker, Annigje. Hij trouwde Witvoet,
  Alberdina op 1910-07-07 in Emmen.
 2. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld. Zij was
  de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 3. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld. Zij was
  de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 4. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld. Zij overleed
  omstreeks 1950 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 6 maanden.
  Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 5. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
  1969-07-07 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 77 jaren, 10 maanden.
  Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij
  trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen. Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof 11311442111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen.
  Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen. 11311442111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen
  (Dr).
 6. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. Hij was de zoon
  van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 7. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel (Hoogeveen). Zij was
  de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 8. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
  1904-04-27 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
  was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.
 9. Schonewille, Albert. Albert werd geboren in 1891 in Coevorden. Hij was de zoon van
  Schonewille, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde van
  Leeuwen, Jacomina Margaretha op 1918-08-03 in Hoogeveen. Kinderen van van Leeuwen, Jacomina Margaretha en Schonewille,
  Albert
  • 11311442511111 i. Schonewille, Beekje. Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij
   overleed op 1989-11-13.
 10. Booij, Lucy Beatrice. Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in Australie. Zij overleed op
  1965-06-13 in Australie op de leeftijd van 50 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.
 11. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij overleed op
  1977-06-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 1 maand. Hij
  was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.
 12. Booij, Henry. Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie. Hij overleed op
  1982-04-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.
 13. Booij, Henrietta. Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland (UK). Zij overleed in
  1911 in Australie op de leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter
  van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.
 14. Booij, James. James werd geboren op 1918-02-25 in Australie. Hij is de zoon van
  Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth. Hij had een relatie met
  Onbekend. Kinderen van Onbekend en Booij, James 11311442811151 i. Booij, Christine. Christine werd geboren op 1952-01-03 in
  Australie. 11311442811152 ii. Booij, Brian James. Brian James werd geboren op 1954-09-10 in
  Australie.
 15. Schonewille, Arend Henderikus. Arend Henderikus werd geboren op 1910-12-21 in Emmen. Hij overleed
  na 1936 op de leeftijd van meer dan 25 jaren, 11 dagen. Hij was de
  zoon van Schonewille, Jan en de Vries, Anna. Hij trouwde Planting,
  Dina op 1936-11-10 in Emmen.
 16. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners,
  Louis en Vlagsma, Jantje.
 17. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij overleed op
  2019-12-14 in Hoofddorp op de leeftijd van 89 jaren, 5 maanden.
  Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina
  Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in
  Badhoevedorp. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G. 11316113117111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in
  Badhoevedorp. 11316113117112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in
  Badhoevedorp.
 18. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij
  overleed in 2014 op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was
  de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
  Zij trouwde Hogenbirk, Johan in 1955 in Badhoevedorp. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Johan 11316113117121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. 11316113117122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.
 19. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij
  trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in
  Badhoevedorp. Notities bij Jonge Vos, Hendrik Jan Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog
  het kenmerk van een hardlopende
  struisvogel met “Nu-FIT”. Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik
  Jan
  • 11316113117131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in
   Badhoevedorp. 11316113117132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in
   Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.
 20. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
  overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
  Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
  1952-05-22 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan
  • 11316113117211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
   1953-08-22 in Haarlem.
  • 11316113117212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
   1954-12-17 in IJmuiden.
  • 11316113117213 iii. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op
   1961-05-01 in Heemskerk.
 21. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
  2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
  was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
  Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
  Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
  1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
  Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN). Notities bij Jonge Vos, Hendrik Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
  Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
  Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
  Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
  1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
  zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
  houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
  betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
  software engineer zijn. Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik 11316113117221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
  1960-03-22 in Zeist. 11316113117222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
  1964-01-03 in Leiderdorp. 11316113117223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
  1965-02-13 in Leiderdorp.
  • 11316113117224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
   geboren op 1968-08-09 in Leiden.
 22. Jonge Vos, Carla Christina. Carla Christina werd geboren op 1937-02-11 in Haarlem. Zij
  overleed op 2019-08-28 in Nieuw-Beerta op de leeftijd van 82
  jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis
  en Bruggink, Christina Hendrika. Zij had een ongehuwde relatie met
  Haan, Dolf. Zij had tevens een relatie met van Zanen, Barteld. Notities bij Jonge Vos, Carla Christina Karel Jonge Vos was haar juridische vader, maar onderzoek door
  Carla zélf geeft aan, dat Karel niet haar biologische vader was.
 23. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij
  overleed op 1989-09-29 in Hilversum op de leeftijd van 53 jaren, 3
  maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina
  Sophia.
 24. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
  de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij
  trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij
  trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A. 11316113117321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren
  op 1964-04-26 in Hilversum. 11316113117322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op
  1966-03-03 in Amersfoort. 11316113117323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. 11316113117324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op
  1974-06-10 in Amersfoort. 11316113117325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op
  1977-09-04 in Hilversum.
 25. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
  Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes,
  Michiel in 1976 in Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN 11316113117331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in
  Hilversum. Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel 11316113117332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in
  Hilversum. 11316113117333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op
  1980-11-07 in Hilversum.
 26. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
  Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten. Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor 11316113117341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in
  Bunschoten. 11316113117342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in
  Bunschoten. 11316113117343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in
  Bunschoten.
 27. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon
  van Jongevos, Hendrik en Peet, Willemina Antonia. Hij trouwde van
  de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam. Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert 11316113118111 i. Jongevos, nn. nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze
  persoon overleed op 1958-10-27 in Laren (NH). 11316113118112 ii. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op
  1971-12-16 in Amsterdam. 11316113118113 iii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren
  op 1972-11-11 in Amsterdam.
 28. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.
 29. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen,
  Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.
 30. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..
 31. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van
  Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..
 32. Huijer, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in Harderwijk. Hij overleed
  op 1981-07-28 in Ermelo op de leeftijd van 84 jaren, 10 maanden.
  Hij was de zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.
  Hij trouwde Barends, Elisabeth op 1918-05-01 in Harderwijk. Kinderen van Barends, Elisabeth en Huijer, Barend Jan 11316224331311 i. Huijer, Albertus Marinus. Albertus Marinus werd geboren in
  1923-02-00. Hij overleed op 1923-08-28 in Harderwijk. 11316224331312 ii. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in
  1927-07-00. Zij overleed op 1928-03-17 in Harderwijk.
  • 11316224331313 iii. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren op
   1929-02-18 in Harderwijk. Zij overleed op 2015-10-17 in
   Harderwijk.
 33. Huijer, Willem. Willem werd geboren op 1897-10-30 in Harderwijk. Hij was de zoon
  van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.
 34. Huijer, Berber Hendrina Willemina. Berber Hendrina Willemina werd geboren op 1899-06-15 in
  Harderwijk. Zij was de dochter van Huijer, Jan en Damming,
  Hendrikje Barendina.
 35. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in Harderwijk. Hij overleed
  voor 1902 op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 5 maanden. Hij was
  de zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.
 36. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in Harderwijk. Hij was de
  zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.
 37. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld. Hij overleed na
  1936 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 10 maanden. Hij was de
  zoon van Everts, Evert en Jonge Vos, Albertje. Hij trouwde
  Kikkert, Geesje geschat omstreeks 1935. Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan
  • 11316225111111 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.
 38. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed
  op 1972-05-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 62 jaren, 10
  maanden. Zij was de dochter van Kikkert, Arend en Oelen, Roelofje.
  Zij trouwde Everts, Jan geschat omstreeks 1935. Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan
  • 11316225111111 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.
 39. Booij, zoon. zoon werd geboren omstreeks 1918. Hij is de zoon van Booij, Jannes
  en Kikkert, Arendina.
 40. Hilvers, Egberdiena Antje. Egberdiena Antje werd geboren in 1940 in Hoogeveen. Zij is de
  dochter van Hilvers, Johannes en Kalter, Wubbina.

Generatie 14

11311442111A31. Lunenborg, Jan.

 Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op 
 1990-01-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 75 jaren, 2 maanden. 
 Hij was de zoon van Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

11311442111A32. Lunenborg, Harm.

 Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen (Dr). Hij is de zoon van
 Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.
 1. Schonewille, Beekje. Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13 op
  de leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van
  Schonewille, Albert en van Leeuwen, Jacomina Margaretha. Zij
  trouwde van der Weide, Arend omstreeks 1955. Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend 113114425111111 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op
  1965-03-31.
 2. Booij, Christine. Christine werd geboren op 1952-01-03 in Australie. Zij is de
  dochter van Booij, James.
 3. Booij, Brian James. Brian James werd geboren op 1954-09-10 in Australie. Hij is de
  zoon van Booij, James.
 4. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij
  trouwde Saakstra, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.
 5. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.
 6. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
  Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.
 7. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
  Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.
 8. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de
  dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
  Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem. Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard 113161131171311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. 113161131171312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. 113161131171313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.
 9. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
  2004-04-26 in Hoofddorp op de leeftijd van 38 jaren, 9 maanden.
  Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
  Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in
  Badhoevedorp.
 10. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar. Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
  Alexander 113161131172111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
  in Alkmaar. 113161131172112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
  in Alkmaar.
 11. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
  zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
  Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar. Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred
  • 113161131172121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.
  • 113161131172122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.
  • 113161131172123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
   Alkmaar.
 12. Tienkamp, Karen Christina. Karen Christina werd geboren op 1961-05-01 in Heemskerk. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Zij
  trouwde Speets, Cornelis Marius Jan op 1982-10-31 in Alkmaar. Zij
  trouwde tevens Welbergen, Rob op 1993-10-19 in Harderwijk. Zij
  trouwde tevens Smit, Desiree op 2008-09-20 in Harderwijk. Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius
  Jan 113161131172131 i. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in
  Alkmaar. 113161131172132 ii. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal.
 13. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
  een ongehuwde relatie met Will, Chris.
 14. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.
 15. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
  zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
  heeft een aantal keren in Japan
  opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
  en samenwonend met André de
  Haan. Momenteel wonend in Berlijn.
 16. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
  de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
  trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden. Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
  Christiaan 113161131172241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.
 17. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
  de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika
  Catharina.
 18. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is
  de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
 19. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van
  Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Notities bij Lansdorp, Sung Il Geadopteerd.
 20. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de
  zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hij
  trouwde , Barbora in 2014 in Slowakije. Notities bij Jonge Vos, Tobias Marius Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
  de familienaam Jonge Vos
  aangenomen.
 21. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is
  de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.
 22. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon
  van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.
 23. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon
  van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
 24. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is
  de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.
 25. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
  van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 26. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter
  van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 27. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de
  dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.
 28. Jongevos, nn. nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze persoon overleed
  op 1958-10-27 in Laren (NH) op de leeftijd van 0 dagen. Deze
  persoon was het kind van Jongevos, Huibert en van de Woestijne,
  Goudje Dina.
 29. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina. Notities bij Jongevos, Sandra Fridolijn Zij woont in Amstelveen. .
 30. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is
  de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.
 31. Huijer, Albertus Marinus. Albertus Marinus werd geboren in 1923-02-00. Hij overleed op
  1923-08-28 in Harderwijk op de leeftijd van 6 maanden, 27 dagen.
  Hij was de zoon van Huijer, Barend Jan en Barends, Elisabeth.
 32. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in 1927-07-00. Zij overleed op
  1928-03-17 in Harderwijk op de leeftijd van 8 maanden, 16 dagen.
  Zij was de dochter van Huijer, Barend Jan en Barends, Elisabeth.
 33. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren op 1929-02-18 in Harderwijk. Zij
  overleed op 2015-10-17 in Harderwijk op de leeftijd van 86 jaren,
  7 maanden. Zij was de dochter van Huijer, Barend Jan en Barends,
  Elisabeth. Zij trouwde Haket, Franciscus Theodorus omstreeks 1950
  in Harderwijk. Kinderen van Huijer, Maria Elisabeth en Haket, Franciscus
  Theodorus 113162243313131 i. Haket, Ingrid. Ingrid werd geboren op 1952-10-24 in Harderwijk.
  • 113162243313132 ii. Haket, Martine Yolanda. Martine Yolanda werd geboren op
   1954-03-12 in Harderwijk.
 34. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
  Everts, Jan en Kikkert, Geesje. Hij trouwde Fieten, Anna op
  1959-04-22 in Hoogeveen. Notities bij Everts, Arend «Geboorte Opm: Bentincksdijk». Kinderen van Fieten, Anna en Everts, Arend 113162251111111 i. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in
  Hoogeveen. 113162251111112 ii. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20
  in Hoogeveen.

Generatie 15

 1. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der
  Weide, Arend en Schonewille, Beekje.
 2. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter
  van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 3. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
  Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 4. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van
  Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.
 5. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
  van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.
 6. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
  dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
  Johanna.
 7. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
  ongehuwde relatie met Onbekend. Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend 1131611311721211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
  1998-02-06 in Amsterdam.
 8. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
  Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar. Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon 1131611311721221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. 1131611311721222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.
 9. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
  met , Mark. Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark 1131611311721231 i. , Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.
 10. Speets, Chrystel. Chrystel werd geboren op 1984-09-14 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 11. Speets, Nicky. Nicky werd geboren op 1988-05-30 in Veenendaal. Hij is de zoon van
  Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina.
 12. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
  Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.
 13. Haket, Ingrid. Ingrid werd geboren op 1952-10-24 in Harderwijk. Zij is de dochter
  van Haket, Franciscus Theodorus en Huijer, Maria Elisabeth. Zij
  trouwde van Hulst, Ton op 2011-12-06.
 14. Haket, Martine Yolanda. Martine Yolanda werd geboren op 1954-03-12 in Harderwijk. Zij is
  de dochter van Haket, Franciscus Theodorus en Huijer, Maria
  Elisabeth. Zij trouwde Muller, Gerhard voor 1981-04-16 in
  Harderwijk. Kinderen van Haket, Martine Yolanda en Muller, Gerhard 1131622433131321 i. Muller, Remco. Remco werd geboren geschat na 1985.
 15. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen. Zij is de
  dochter van Everts, Arend en Fieten, Anna.
 16. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen. Hij is de
  zoon van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Generatie 16

 1. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
  zoon van Tienkamp, Marije.
 2. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
  Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 3. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
  van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.
 4. , Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
  , Mark en Tienkamp, Priscilla.
 5. Muller, Remco. Remco werd geboren geschat na 1985. Hij is de zoon van Muller,
  Gerhard en Haket, Martine Yolanda.

Geef een reactie