Stamboom Tienkamp Brandenburg

Genealogie Booy beknopt

Afstammelingsverslag voor Boyes, Focke

Generatie 1

1. Boyes, Focke.

Focke werd geboren omstreeks 1512 in Kooten (Fr). Hij was de zoon
van , Booij. Hij trouwde Onbekend geschat omstreeks 1535.

Notities bij Boyes, Focke

Oorsprong van de naam: De familienaam Booij was oorspronkelijk een
voornaam, gespeld als Boije en Booije, waarschijnlijk ontleend aan
de heilige Boius. De betekenis van deze naam ligt echter in het
duister. Volgens anderen was het de heilige Bodo wiens naam als
voorbeeld zou hebben gediend. Deze naam van oud-saksische
herkomst, werd in het oud-Hoogduits geschreven als Boto en in het
oud-Engels als Boda, wat bieden, gebieden of ontbieden betekende.
Bron: Inge de Goede – Booij.

Kinderen van Onbekend en Boyes, Focke

+ 11 i. Boyes, Boye Fockes. Boye Fockes werd geboren omstreeks 1538 in
Kootstertille. Hij overleed in 1596 in Kooten (Fr).

12 ii. Boyes, Lyebe Fockes. Lyebe Fockes werd geboren omstreeks 1540.

13 iii. Boyes, Focke Kockes. Focke Kockes werd geboren omstreeks 1543.

Generatie 2

11. Boyes, Boye Fockes.

Boye Fockes werd geboren omstreeks 1538 in Kootstertille. Hij
overleed in 1596 in Kooten (Fr) op de leeftijd van ongeveer 58
jaren. Hij was de zoon van Boyes, Focke. Hij trouwde Wymerdr,
Jesel.

Notities bij Boyes, Boye Fockes

In 1581 was hij Kerkvoogd te Kooten. .

Kinderen van Wymerdr, Jesel en Boyes, Boye Fockes

111 i. Boyedr., Romck. Romck werd geboren omstreeks 1560.

112 ii. Boyes, Popcke. Popcke werd geboren omstreeks 1560. Hij overleed
voor 1622-06-17 in Surhuisterveen (Fr).

+ 113 iii. Boyes, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1565 in Kooten
(Fr). Hij overleed omstreeks 1632 in Kootstertille.

12. Boyes, Lyebe Fockes.

Lyebe Fockes werd geboren omstreeks 1540. Zij was de dochter van
Boyes, Focke.

13. Boyes, Focke Kockes.

Focke Kockes werd geboren omstreeks 1543. Hij was de zoon van
Boyes, Focke.

Generatie 3

111. Boyedr., Romck.

Romck werd geboren omstreeks 1560. Zij was de dochter van Boyes,
Boye Fockes en Wymerdr, Jesel.

112. Boyes, Popcke.

Popcke werd geboren omstreeks 1560. Hij overleed voor 1622-06-17
in Surhuisterveen (Fr) op de leeftijd van minder dan ongeveer 62
jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en
Wymerdr, Jesel.

Notities bij Boyes, Popcke

Op 17 juni 1622 wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis van
wijlen Popke Boeijes, De broer
van Lieuwe, “int gemeen staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn
weduwe en zijn drie kinderen bij
gemeld Thomaske, op welke drie kinderen hij zijn goederen vererft.
De scheidingsacte wordt
opgemaakt ten verzoeke van Lyuue Boijes, wonende te Kooten, als
oom en geauthiriseerde curator.
De kinderen zijn Boeije Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en
Mayke Popkes 5 jaar. Het
sterfhuis staat in het nabijgelegen Surhuisterveen, “bij Popke
meter doot ontruimet en althans
bij de weduwe bewoont en genruikt, staende aen het diep op een
huirde plaets.”. Bij het
sterfhuis bezit Popcke nog een akker land met “een stal uitgesaide
roggebou”. Op 31-10-1625
ondertekent Lyuue Boeijes met zijn handmerk. Hij woonde te
Surhuisterveen.

113. Boyes, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren omstreeks 1565 in Kooten (Fr). Hij overleed
omstreeks 1632 in Kootstertille op de leeftijd van ongeveer 67
jaren. Hij was de zoon van Boyes, Boye Fockes en Wymerdr, Jesel.
Hij trouwde Bartelsdr., Gees.

Notities bij Boyes, Lieuwe

Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator
geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van
wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling
te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde
datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen
bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het
onroerend goed vinden we: “Het sterfhuis met de Schuiere, staende
in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken,
dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick
aen de landen”.

Op 11.09.1612 (b) wordt Lieuwe Boyes aangesteld als curator over
de twee weeskinderen van zijn zuster Romck Boyedr. bij Albert
Hendricx. Tien jaar later wordt hij ‘als oom’ curator over de
kinderen van Thomas Jansdr. bij wijlen Popcke Boyes (c).

Op 05.06.1626 is Lieuwe eigenaar van een zesde deel van land,
genaamd de Bosk te Kooten. Vijf zesde deel is eigendom van Sybe
Tieerdts en Bouck Ritskedr., echtelieden te Eestrum, en wordt
verkocht aan Reyner Gercks (d).

Als taxateur treden Lieuwe en zijn buurman Hindrick Ubeles op in
1627 wegens de prijs van het huis en toebehoren van de
weeskinderen van Jurck Jurcks en Imck Hansdr.(e).

Het recht van niaar oefent Lieuwe in 1630 uit op een halve sate
land te Kooten (f). Dit land wordt gerechtelijk verkocht door Epke
Bouwes te Bergum, die dan optreedt als curator over de innocente
Lyuke Lyuwedr. (mogelijk een familielid van Lieuwe Boyes) (w.s.
dochter van zijn oom? Lyebbe Fockes en Romck Wymersdr. PK).

Na het overlijden van zijn vrouw, Gees Bartels, wordt in mei 1632
(g) een akte opgemaakt, waarin hun bezit gedetailleerd wordt
beschreven; “Inventarisatie van het sterfhuis en de goederen
achtergelaten bij Gees Bartelsdr., in leven huisvrouw van Lyuue
Boyes, wonende bij Cootstertille en met in communione staande,
vererft op haar vijf erfgenamen, wesende kinderen en
kindskinderen, namenlijk Bartel Liuus wonende op Heerefeen, Harmen
Lyuues in de Cooten, Boy Lyuues te Eestrum, de kinderen van Wymer
Lyuues op Surhuisterveen en het kind van Focke Lyuues in de
Cooten”. Aan vast goed wordt beschreven: “Het sterfhuis staende op
het suiden van Cornelisdiep en op het oost van de Herenwech,
sijnde voor met een stenen opgaende gevel en de sijdwanden
stuckwijs oock met steen en de rest van liem, lang ende langs met
dack gedeckt, behalven voor ofte het binnenhuis dat met pannen
gedeckt is, daerbij sekere schuiere in het huis betimmert, voorts
bomen en plantagie, hecken, stecken, ruich en ruichscherne met de
eigendom, daer aen hieminge en het landt daer achter wtleggende,
groot ongeveerlijck 2 madt, omtrent half met haver besaijt, alles
vrij van lasten, daertoe een fenne, groot ongeveer 6 madt,
hebbende de Cootster patroon ten suiden en Hindrick Everts ten
noorden, noch een 1/2 madt mieden, het eene binnen de sijlen,
mandelich met Hindrick Ubles, met een acker boulandt; een
hiemstede ten sijden van Menne Pebies, groot omtrent een half
lopenstal, hebbende Menne ten noorden en Riener Sioerts ten
suiden. Alle deze landen sijn bij Lyuue selfs gebruickt”.

Kinderen van Bartelsdr., Gees en Boyes, Lieuwe

+ 1131 i. Booy, Boy Lieuwes. Boy Lieuwes werd geboren omstreeks 1593 in
Kootstertille. Hij overleed voor 1677 in Meppel.

1132 ii. Lieuwes, Bartel. Bartel werd geboren omstreeks 1595.

1133 iii. Lieuwes, Harmen. Harmen werd geboren omstreeks 1598.

1134 iv. Lieuwes, Wymer. Wymer werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed
in 1633-01-00 in Kooten (Fr).

1135 v. Lieuwes, Focke. Focke werd geboren omstreeks 1603. Hij overleed
in 1631 in Kooten (Fr).

Generatie 4

1131. Booy, Boy Lieuwes.

Boy Lieuwes werd geboren omstreeks 1593 in Kootstertille. Hij
overleed voor 1677 in Meppel op de leeftijd van minder dan
ongeveer 84 jaren. Hij was de zoon van Boyes, Lieuwe en
Bartelsdr., Gees. Hij trouwde Jurcks, Griet. Hij trouwde tevens
Alberts, Lutien.

Notities bij Booy, Boy Lieuwes

Boye werd op 16-08-1654 burger van Meppel met als aantekening “van
Meppel”.

Kinderen van Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes

+ 11311 i. Booij, Fake. Fake werd geboren omstreeks 1621 in Jistrum. Hij
overleed voor 1702 in Hoogeveen.

+ 11312 ii. Booij, Lieuwe. Lieuwe werd geboren omstreeks 1622 in Eestrum.

11313 iii. Booij, Fobbeken. Fobbeken werd geboren omstreeks 1650 in
Eestrum.

11314 iv. Booij, Wimer. Wimer werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum.

Notities voor Jurcks, Griet en Booy, Boy Lieuwes:

Boy werd ook wel Boye Lebes of Lewes genoemd, hij en Grietje
woonden in 1632 nog in Jistrum (volgens de inventarisatie akte bij
de boedelscheiding van zijn ouders 23.05.1632 is dat Eestrum).
Jistrum (nederlandse benaming) en Eestrum (Friese benaming) zijn
één en dezelfde plaats!).

Bij het opmaken van de inventarisakte van haar ouders in 1638
wonen zij reeds in Echten (Dr), daar werd het van Echtens Hogeveen
mee bedoeld.

In Hoogeveen is een straat vernoemd naar de verlaat waaraan men
zijn naam gaf “Het Booyenverlaat” in de wijk Kattouw.

Op 12 maart 1631 werd de “Compagnie van de 5000 Morgen” opgericht.
Het doel van deze Compagnie was het afgraven van de Echtener hoge
venen, het latere Hoogeveen.

Voor de afvoer van de turf werd de Nieuwe Grift, de latere
Hoogeveensche Vaart, gegraven. De Compagnie betaalde de kosten.
Omdat Meppel veel lager ligt dan Hoogeveen, was het een heel gedoe
om de vaart bevaarbaar te houden. Om het wegvloeiende water vast
te houden, werden er verlaten in het kanaal aangebracht. Een
verlaat is geen sluis, een verlaat kan men zich het beste
voorstellen als een groot houten schot dat over de gehele breedte
van het kanaal wordt neergelaten, zodat het wegstromende water
wordt tegengehouden.

Als er een turfpraam door moest, dan werd dit schot met handkracht
omhoog gedraaid, waarna de praam er onder door kon varen. In
tijden dat er weinig water in de vaart stond, hetgeen nogal eens
het geval was, zal de verlaatsman met het openen van het verlaat
hebben gewacht tot er meerdere pramen voor lagen. Zo zal men, met
een aantal pramen tegelijk, van verlaat naar verlaat hebben
gevaren. Hierdoor zal het wel even hebben geduurd voor men in
Meppel was.

De Heer Van Echten was de hoofddirecteur van de Compagnie en hij
had o.a. de verantwoordelijkheid van de schouw over de vaart. Hij
had dan ook recht op de helft van de verlaatsgelden. Ook het
onderhoud van de vaart was voor rekening van de Compagnie.

Helaas zijn de notulen van de Compagnie over de jaren 1631 ‑ 1635
niet bewaard gebleven. In de notulen van 1637 is o.a. te lezen dat
er zo’n schouw werd gehouden. Over het eerste verlaat wordt b.v.
gezegd dat de palen van de beschoeiïng die stuk zijn vervangen
moeten worden. Ook het anker, dat kapot is, moet worden vervangen.

De verlaatswoning moet van ongeveer 50 dakpannen worden voorzien
en achter het verlaat moet de vaart over een afstand van ongeveer
50 roeden worden uitgediept. Ook moet worden gezorgd dat de deur
van het verlaat hoog genoeg kan worden opgedraaid.

Hieronder staat dat men ook op het verlaat van Booy Lewes is
geweest. Boije Lieuwes was dus als verlaatsman in dienst van de
Compagnie! Hij en zijn gezin zullen ook in een door de Compagnie
gebouwde verlaatswoning hebben gewoond. In het jaar 1636 was er in
Hoogeveen voor het eerst sprake van permanente bewoning. In
augustus van dat jaar werd besloten dat er schoorstenen in de
huizen in ’t veen gemaakt mochten worden. Boije Lieuwes behoorde
bij de eerste bewoners van Hoogeveen.

“Uit het notulenboek v.d. Compagnie v.d. 5000 morgen i jan. 1638
(41) O.A.H.”

punt 7

Op Boije Leewes Slaat weesende het sevende is niet geresolveert.

Tot ongeveer 1650 was de Compagnie de enige vervener en de turf
werd grotendeels met eigen pramen vervoerd. De bevaarbaarheid van
de vaart bleef een probleem. In de notulen van 1647 is
bijvoorbeeld te lezen dat de Heer Van Echten de Schout zal
opdragen om de verlaatslieden die, hetzij door sloffigheijt
(slordigheid) of kwaadwilligheid het water laten weglopen, een
boete op te leggen en deze te innen via hun tractement of uit
andere middelen waarover zij beschikken!

Dat jaar werd tevens besloten om bij de volgende schouw van de
vaart op een daarvoor geschikte plaats in het kanaal, tussen
Hoogeveen en het verlaat Boijgens (Booij) een grondbalk te
plaatsen, die door de rentmeester zelf verhoogd en verlaagd moet
worden naargelang de waterstand, teneinde het te zwaar beladen van
turfschepen tegen te gaan.

Een praam die te zwaar beladen was kon aan de grond lopen en
zodoende stremmingen veroorzaken. Door het plaatsen van een balk,
waar de praam overheen moest kunnen varen, probeerde men dit te
voorkomen.

In de jaren 1648 ‑ 1649 zal men geen gebrek aan water hebben
gehad. Het waren zeer natte jaren en in de turf werden slechte
zaken gedaan.

Er werd besloten om de eigen schepen van de Compagnie te verkopen
en vanaf die tijd kwamen er steeds meer schippers die voor eigen
rekening gingen varen.

Booij Lewes woonde dus in Hoogeveen, toen nog vaak Echten genoemd,
bij het eerste verlaat.

In het jaar 1651 treffen wij Booij Lewes (Boije Lieuwes) in Meppel
aan. Wanner hij en tenminste een deel van zijn gezin van Hoogeveen
naar Meppel is verhuisd, is niet bekend. Aan het eind van de
Tachtigjarige Oorlog in 1648 woonden hij en zijn vrouw nog in
Echten (Hoogeveen).

Ook is naar de reden van deze verhuizing slechts te gissen.
Misschien had het te maken met de privatisering van de turfvervoer
en dacht hij als schipper meer geld te kunnen verdienen. Het kan
echter ook zijn dat het overlijden van zijn vrouw Griet Jurcks de
reden voor zijn verhuizing was.

Hoe dan ook, op 12 oktober 1651 heeft de familie waarschijnlijk
een groot bruiloftsfeest gehouden. Daar was in ieder geval alle
reden toe, want op die dag waren er drie huwelijken te vieren.
Vader Boy Lieuwes hertrouwde en dochter Marien en zoon Fake
stapten voor het eerst in het huwelijksbootje.

Booij Lewes, na zijn tweede huwelijk schipper, misschien op de
praam van Jan Jacobs (de overleden man van Lutien Alberts), woonde
met zijn vrouw volgens opgave van kerkelijke lidmaten op
22.02.1652 te Meppel langs Den Oever. Deze plaats werd ook wel
aangeduid als “achter het kerkhof”.

Op 16.08.1654 werd Booij Lieuwes burger van Meppel. In Meppel werd
een Vestigingswillekeur gehanteerd van 29.04.1644. Een ieder die
zich in Meppel vestigde had gedurende jaar en dag geen
burgerrechten. Men moest dit burgerrecht kopen. Het geld kwam ten
behoeve van de diaconie en omdat veel weduwen als onvermogenden
ten laste van de diaconie kwamen, hoefde men maar de helft van het
voorgeschreven bedrag te betalen als men met een Meppeler weduwe
trouwde!

Booij Lieuwes betaalde zijn “borgerschap” met f.5.12.0 (vijf
gulden, twaalf stuivers en nul penningen). Ook het begraven, het
luiden van de (doods) klok werd geregeld.

“1655 den 5e augusty is Booij, schyper aegter kerkhoff
verackondyert voor hem en syn nakomelynge van de klocke betaelt
f.1.4.0”

Ik (A.J.Booij) heb niet kunnen vinden wanneer Booij Lieuwes is
begraven. Op een zogenaamde Monsterrol uit 1672 staat zijn naam
nog vermeld, zodat hij toen kennelijk nog leefde. Op 25.05.1677
leeft hij in ieder geval niet meer. Op die datum leent Lutien
Alberts, weduwe van Zaeliger Booij Lewes, van Willem Jans
Corporaal de som van honderd Carolus gulden.

Op 30.09.1691 werd Lutien (Luijchien) Alberts, weduwe van Booij
Lebes te Meppel begraven.

(A.J.Booy, Zwolle ‑ P.Kleine, Schoonebeek)

Kinderen van Alberts, Lutien en Booy, Boy Lieuwes

11315 i. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) op 1656-09-10 in Meppel. Hij
overleed voor 1661 in Meppel.

+ 11316 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij
overleed op 1717-12-14 in Meppel.

11317 iii. Booijs, Booy. Hij werd gedoopt (chr) op 1668-10-18 in Meppel.

1132. Lieuwes, Bartel.

Bartel werd geboren omstreeks 1595. Hij was de zoon van Boyes,
Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

1133. Lieuwes, Harmen.

Harmen werd geboren omstreeks 1598. Hij was de zoon van Boyes,
Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Notities bij Lieuwes, Harmen

Volgens de boedelscheiding van zijn ouders in 1632 woonde Harm in
de Cooten.

Volgens het lidmaten boek aldaar woonden zij in 1667 te
Oostermeer, bij de Wal.

Harmen was gehuwd met Auck Saeckes.

1134. Lieuwes, Wymer.

Wymer werd geboren omstreeks 1600. Hij overleed in 1633-01-00 in
Kooten (Fr) op de leeftijd van ongeveer 33 jaren. Hij was de zoon
van Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Notities bij Lieuwes, Wymer

Bij de boedelscheiding in 1632 van zijn ouders blijkt dat Wymer
niet meer leeft, want in het rijtje van namen van ervers staat; de
kinderen van Wymer Lyuues op Surhuisterveen.

In 1633 vond er een gerechtelijke verkoop plaats van Wymers
miedland te Kooten.

Wijmer was gehuwd met Hylck Roelofsdr..

1135. Lieuwes, Focke.

Focke werd geboren omstreeks 1603. Hij overleed in 1631 in Kooten
(Fr) op de leeftijd van ongeveer 28 jaren. Hij was de zoon van
Boyes, Lieuwe en Bartelsdr., Gees.

Notities bij Lieuwes, Focke

Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator
geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van
wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling
te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde
datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen
bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het
ontoerend goed vinden we: “Het sterfhuis met de Schuiere, staende
in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken,
dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick
aen de landen”.

bij Lyuue selfs gebruickt”.

a: R.A. Achtkarspelen M6.

Focke is getrouwd rond 1626 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige
leeftijd met Wipck Montedr..

Generatie 5

11311. Booij, Fake.

Fake werd geboren omstreeks 1621 in Jistrum. Hij overleed voor
1702 in Hoogeveen op de leeftijd van minder dan ongeveer 81 jaren.
Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij
trouwde Egberts, Jutien. Hij trouwde tevens Bartels, Femmeken. Hij
trouwde tevens ten Cate, Hilligje Faken.

Notities bij Booij, Fake

Geregistreerd als kerkelijk lidmaat te Hoogeveen in 1682. Hij
woonde in 1691 volgens het
haardstedenregister in het Zuidwoldiger-Rot.

Kinderen van Egberts, Jutien en Booij, Fake

113111 i. Faken, Egbertien. Zij werd gedoopt (chr) op 1654-05-03 in
Meppel.

113112 ii. Faken, Grietina. Zij werd gedoopt (chr) op 1656-01-27 in
Meppel.

Kinderen van Bartels, Femmeken en Booij, Fake

113113 i. Booy, Jantien Faken. Jantien Faken werd geboren omstreeks 1659
in Meppel. Zij werd begraven op 1753-08-14 in Hoogeveen.

+ 113114 ii. ten Kate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) in 1675 in
Meppel.

Kinderen van ten Cate, Hilligje Faken en Booij, Fake

+ 113115 i. Booys, Geesjen Faken. Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678
in Meppel. Zij overleed op 1745-01-05 in Hoogeveen.

11312. Booij, Lieuwe.

Lieuwe werd geboren omstreeks 1622 in Eestrum. Hij was de zoon van
Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet. Hij trouwde Willems, Grietjen
omstreeks 1665.

Kinderen van Willems, Grietjen en Booij, Lieuwe

+ 113121 i. Booij, Booij Lieuwes. He werd gedoopt op 1668-10-18 in Meppel.

11313. Booij, Fobbeken.

Fobbeken werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum. Hij was de zoon
van Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.

11314. Booij, Wimer.

Wimer werd geboren omstreeks 1650 in Eestrum. Hij was de zoon van
Booy, Boy Lieuwes en Jurcks, Griet.

11315. Booij, Jan.

Hij werd gedoopt (chr) op 1656-09-10 in Meppel. Hij overleed voor
1661 in Meppel. Hij was de zoon van Booy, Boy Lieuwes en Alberts,
Lutien.

11316. Booij, Jan.

Jan werd geboren op 1661-12-12 in Meppel. Hij werd gedoopt (chr)
op 1661-12-15 in Meppel. Hij overleed op 1717-12-14 in Meppel op
de leeftijd van 56 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Booy, Boy
Lieuwes en Alberts, Lutien. Hij trouwde Lubberts, Marrighjen. Hij
trouwde tevens Geerts, Stijntje.

Notities bij Booij, Jan

Jan Boijs en Stijntjen Geertz, “sijn huisvrou”, komen 25 -12-1686
met attestatie van Meppel naar
Hoogeveen;

Er bestaat een familiewapen van Jan Booij. Info: Inge Booij: Het
familiewapen: In blauw een opgetuigd gouden tjalk, geladen met
zwarte turven op een golvend zilveren schildvoet, beladen met een
golvende dwarsbalk. Helmteken: een blauw anker. Dekkleden: zwart,
gevoerd met zilver. Dit wapen is in 1982 ontworpen en
geregistreerd op verzoek van Elizabeth Hillegona Booij, geboren te
oostzaan 26-11-1927, nu wonende te Hoogeveen, dochter van Hendrik
Booij en jacoba Adriana Leijs, ten behoeve van de nakomelingen van
Jan Booij(s) (1661-1717), zoon van Boije lewes, die als eerste de
naam Booij als achternaam voerde. Een afbeelding van dit wapen is
te vinden in het Jaarboek voor de genealogie, deel 36, 1982, op
blz. 281 nr. 267.

In een rechtzaak die op 22 nov. 1699 voor de Etstoel (hoogste
rechtscollege in Drenthe) werd gehouden, werd Jan Booijs
aangeklaagd door Alert Veneman en zijn vrouw Lamme Pieters wegens
het verwonden met een mes, waaraan de vrouw twee lamme vingers had
overgehouden. Dit was gebeurd op 22 april 1699, op die datum had
Mr. Jan van Loon volgens zijn verklaring ’s avonds de hand van
Lamme Pieters verbonden.

Jan Booijs voerde tot zijn verdediging aan dat Lamme hem met een
puister (blaaspijp om het vuur aan te blazen) op het hoofd had
geslagen en dat haar man en de dienstmeid hem ook hadden willen
aanvallen, zodat hij wel gedwongen was zich met een mes te
verdedigen.

Mr. Henric Bennink verklaarde dat hij op 22 april, ’s avonds om
ongeveer 9.00 uur voor de eerste maal en op 23 april voor de
tweede maal, het hoofd van Jan Booijs had verbonden. Bovendien had
de vrouw Jan Booijs uitgescholden voor “lichtmisse” (losbol) die
zijn huur niet kon betalen.

Deze zaak kwam eerder aan de orde op de goorspraak (lage
rechtspraak) te Meppel op 18 sept. 1699.

In een schrijven van 14 mei 1699 gaf Baron van Pallant, de Drost
van Drenthe, opdracht aan de landschrijver Kiers om de zaak te
onderzoeken van de landlopers en heidens (vagebonden), die bij
enige ingezetenen van Meppel onderdak vonden. Deze ingezetenen
zouden helers zijn, want zij kochten en verkochten de spullen die
door deze vagebonden gestolen werden.

Bij de getuigen die werden opgeroepen waren ook Jan Booijs en zijn
vrouw Marechjen Lubberts, die toen 37 jaar oud was.

Jan Booijs vertelde dat hij op Hemelsvaartsdag 1699 al zeer vroeg
in actie kwam, omdat rumoer buitenshuis hem waarschuwde dat er
iets aan de hand was. Hij stapte uit zijn bed en liep op blote
voeten naar buiten. Hij zag toen aan de overkant van het
Meppelerdiep twee mannen staan, die hem vroegen hen over te
zetten. Hij had dit geweigerd, omdat achter deze twee mannen een
derde man kwam aanlopen. Deze man had een roer (geweer) in de hand
en riep “holt de dief”.

De twee mannen waren daarop te water gegaan, de één zonder kleren
en de ander met de kleren aan. De man zonder kleren zwom naar de
overkant, maar de man die de kleren had aangehouden dreigde te
verdrinken. Jan Booij was daarop in zijn boot gestapt, had de man
uit het water gevist en hem aan de Olde Staphorsterzijde bij zijn
achtervolger afgeleverd.

Kinderen van Geerts, Stijntje en Booij, Jan

+ 113161 i. Booij, Hermen Jans. Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in
Meppel.

+ 113162 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in
Meppel. Hij overleed op 1728-11-30 in Hoogeveen.

11317. Booijs, Booy.

Hij werd gedoopt (chr) op 1668-10-18 in Meppel. Hij was de zoon
van Booy, Boy Lieuwes en Alberts, Lutien.

Generatie 6

113111. Faken, Egbertien.

Zij werd gedoopt (chr) op 1654-05-03 in Meppel. Zij was de dochter
van Booij, Fake en Egberts, Jutien.

113112. Faken, Grietina.

Zij werd gedoopt (chr) op 1656-01-27 in Meppel. Zij was de dochter
van Booij, Fake en Egberts, Jutien.

113113. Booy, Jantien Faken.

Jantien Faken werd geboren omstreeks 1659 in Meppel. Zij werd
begraven op 1753-08-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij,
Fake en Bartels, Femmeken. Zij trouwde Homan, Barelt.

113114. ten Kate, Berent Faken.

Hij werd gedoopt (chr) in 1675 in Meppel. Hij was de zoon van
Booij, Fake en Bartels, Femmeken. Hij trouwde ten Cate, Geessien
Hendriks.

Notities bij ten Kate, Berent Faken

In de haardstedenregisters wordt hij vermeld als Berend Faken
Kaat, Katen Faken, Faken Kate, maar
meest Berend Faken.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en ten Kate, Berent Faken

1131141 i. Faken, Hendrikje Berends. Hendrikje Berends werd geboren
omstreeks 1710 in Hoogeveen.

+ 1131142 ii. ten Kaat, Femmegien Berends. Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1766-09-30 in Hoogeveen.

1131143 iii. Faken, Hendrik Berends. Hendrik Berends werd geboren omstreeks
1710 in Hoogeveen.

+ 1131144 iv. ten Caat, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen.

113115. Booys, Geesjen Faken.

Geesjen Faken werd geboren omstreeks 1678 in Meppel. Zij overleed
op 1745-01-05 in Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 67 jaren, 4
dagen. Zij was de dochter van Booij, Fake en ten Cate, Hilligje
Faken. Zij trouwde Kleine, Berend Frederiks.

Notities bij Booys, Geesjen Faken

05-01-1745: Geesje Faken leent 120 Car.gld naar 3% van zoon
Berend.

Kinderen van Booys, Geesjen Faken en Kleine, Berend Frederiks

+ 1131151 i. Kleine, Frerik Berends. Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in
Hoogeveen.

1131152 ii. Kleine, Berend. Berend werd geboren omstreeks 1705 in
Hoogeveen.

113121. Booij, Booij Lieuwes.

He werd gedoopt op 1668-10-18 in Meppel. Hij was de zoon van
Booij, Lieuwe en Willems, Grietjen. Hij trouwde Roelofs, Aaltje
omstreeks 1700.

Kinderen van Roelofs, Aaltje en Booij, Booij Lieuwes

+ 1131211 i. Booij, Roelof. Roelof werd geboren in 1702. Hij overleed na
1738.

Notities voor Roelofs, Aaltje en Booij, Booij Lieuwes:

Bron: https://www.genealogieonline.nl/genealogie-slot/R4289.php

113161. Booij, Hermen Jans.

Hermen Jans werd geboren op 1691-01-25 in Meppel. Hij was de zoon
van Booij, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde Hendriks, Lutjen.

Notities bij Booij, Hermen Jans

vermeld in 1732 in het Zuidwoldiger Rot nr 81 en in 1755 op nr 52.

Kinderen van Hendriks, Lutjen en Booij, Hermen Jans

+ 1131611 i. Booij, Stijntje Harms. Stijntje Harms werd geboren op
1730-12-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1800-12-05 in
Hoogeveen.

113162. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1685-04-08 in Meppel. Hij overleed op
1728-11-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 43 jaren, 7 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Jan en Geerts, Stijntje. Hij trouwde
Harmens, Hendrikje.

Notities bij Booij, Hendrik Jans

Hij woont in 1704 in het Zuidwoldiger Rot.

Kinderen van Harmens, Hendrikje en Booij, Hendrik Jans

1131621 i. Booij, Geert Hendriks. Geert Hendriks werd geboren in 1710 in
Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in Hoogeveen.

+ 1131622 ii. Booij, Stijntje Hendriks. Zij werd gedoopt (chr) op 1712-02-01
in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1769-11-17 in Hoogeveen.

1131623 iii. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren in 1714 in
Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in Hoogeveen.

+ 1131624 iv. Booij, Harm Hendrik. Hij werd gedoopt (chr) op 1716-08-28 in
Hoogeveen.

+ 1131625 v. Booij, Geert Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1726-04-14 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1791-03-07 in Hoogeveen.

+ 1131626 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1787-09-19 in Hoogeveen.

Generatie 7

1131141. Faken, Hendrikje Berends.

Hendrikje Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Zij
was de dochter van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien
Hendriks. Zij trouwde Vijl, Albert Hendriks.

1131142. ten Kaat, Femmegien Berends.

Zij werd gedoopt op 1713-04-17 in Hoogeveen. Zij overleed op
1766-09-30 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Kate, Berent
Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Zij trouwde Bloemberg,
Aaldert Alberts.

Kinderen van ten Kaat, Femmegien Berends en Bloemberg, Aaldert
Alberts

11311421 i. Bloemberg, Berend Aalderts. Berend Aalderts werd geboren in
1737.

11311422 ii. Bloemberg, Annigje Aalderts. Annigje Aalderts werd geboren in
1739.

11311423 iii. Bloemberg, Geesjen Aalderts. Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in
Hoogeveen. Zij overleed in 1782 in Hoogeveen.

11311424 iv. Bloemberg, Berent. Berent werd geboren in 1743.

11311425 v. Bloemberg, Pieter Aalderts. Pieter Aalderts werd geboren in
1746.

11311426 vi. Bloemberg, Grietje Aalderts. Grietje Aalderts werd geboren in
1748.

11311427 vii. Bloemberg, Albert Aalderts. Albert Aalderts werd geboren in
1751.

1131143. Faken, Hendrik Berends.

Hendrik Berends werd geboren omstreeks 1710 in Hoogeveen. Hij was
de zoon van ten Kate, Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks.
Hij trouwde Wybrants, Geesjen.

1131144. ten Caat, Fake Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1708-03-11 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1754-07-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Kate,
Berent Faken en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij trouwde
Bloemberg, Mettien Jans in 1734 in Hoogeveen.

Notities bij ten Caat, Fake Berents

Hij is gedoopt als Vake Boy.

Kinderen van Bloemberg, Mettien Jans en ten Caat, Fake Berents

+ 11311441 i. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren in 1741 in
Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in Hoogeveen.

+ 11311442 ii. ten Cate, Berent Faken. Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1806-09-16 in Hoogeveen.

1131151. Kleine, Frerik Berends.

Hij werd gedoopt (chr) in 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken. Hij trouwde
Hartman, Elisabeth Lamberts.

Kinderen van Hartman, Elisabeth Lamberts en Kleine, Frerik Berends

+ 11311511 i. Kleine, Grietjen Freriks. Grietjen Freriks werd geboren
omstreeks 1730.

1131152. Kleine, Berend.

Berend werd geboren omstreeks 1705 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Kleine, Berend Frederiks en Booys, Geesjen Faken.

1131211. Booij, Roelof.

Roelof werd geboren in 1702. Hij overleed na 1738 op de leeftijd
van meer dan 36 jaren. Hij was de zoon van Booij, Booij Lieuwes en
Roelofs, Aaltje. Hij trouwde Schiphorst, Aaltje Jans omstreeks
1730.

Kinderen van Schiphorst, Aaltje Jans en Booij, Roelof

11312111 i. Booij, Aaltje Roelofs. Aaltje Roelofs werd geboren in 1730.

+ 11312112 ii. Booij, Jan Roelofs. He werd gedoopt op 1731-12-05 in Meppel.

11312113 iii. Booij, Jentien Roelofs. Jentien Roelofs werd geboren in 1734.
Zij overleed in 1812.

11312114 iv. Booij, Grietjen Roelofs. Grietjen Roelofs werd geboren in 1736.
Zij overleed in 1820.

11312115 v. Booij, Booij Lieuwes. Booij Lieuwes werd geboren in 1738.

1131611. Booij, Stijntje Harms.

Stijntje Harms werd geboren op 1730-12-01 in Hoogeveen. Zij werd
gedoopt (chr) in 1730-12-00 in Hoogeveen. Zij overleed op
1800-12-05 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 4 dagen. Zij
was de dochter van Booij, Hermen Jans en Hendriks, Lutjen. Zij
trouwde Hagen, Casper Jans.

Kinderen van Booij, Stijntje Harms en Hagen, Casper Jans

11316111 i. Hagen, Margjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1756-10-31 in
Hoogeveen.

11316112 ii. Hagen, Lutjen. Zij werd gedoopt (chr) op 1758-08-13 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1829-02-28 in Hoogeveen.

+ 11316113 iii. Hagen, Harm Caspars. Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1818-08-03 in Hollandscheveld.

+ 11316114 iv. Hagen, Jantje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1763-07-03 in
Hoogeveen. Zij werd begraven op 1805-07-04 in Hoogeveen.

+ 11316115 v. Hagen, Jan Kaspers. Hij werd gedoopt (chr) op 1766-08-17 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1844-04-26 in Hoogeveen.

11316116 vi. Hagen, Albertje Caspers. Zij werd gedoopt (chr) op 1769-03-26
in Hoogeveen. Zij werd begraven op 1806-01-14 in Hoogeveen.

11316117 vii. Hagen, Hendrikje. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-12-01 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1817-06-16 in Hoogeveen.

1131621. Booij, Geert Hendriks.

Geert Hendriks werd geboren in 1710 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1710-02-23 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in
Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 5 jaren. Hij was de zoon van
Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.

1131622. Booij, Stijntje Hendriks.

Zij werd gedoopt (chr) op 1712-02-01 in Hoogeveen. Zij werd
begraven op 1769-11-17 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij,
Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Zij trouwde van Goor, Gerrit
Alberts in 1740 in Hoogeveen.

Kinderen van Booij, Stijntje Hendriks en van Goor, Gerrit Alberts

11316221 i. van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op
1742-02-25 in Hoogeveen.

11316222 ii. van Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1744-08-02 in
Hoogeveen.

11316223 iii. van Goor, Aaltien. Aaltien werd geboren op 1746-10-16 in
Hoogeveen.

+ 11316224 iv. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op
1748-12-01 in Hoogeveen.

+ 11316225 v. van Goor, Hendrik Gerrits. Hendrik Gerrits werd geboren
omstreeks 1750.

1131623. Booij, Harm Hendriks.

Harm Hendriks werd geboren in 1714 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1714-05-06 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1715 in
Hoogeveen op de leeftijd van ongeveer 1 jaar. Hij was de zoon van
Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje.

1131624. Booij, Harm Hendrik.

Hij werd gedoopt (chr) op 1716-08-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde Koster,
Trijntje Jacobs.

Notities bij Booij, Harm Hendrik

Hij huurde in 1767 kerkbank I. Hij had in 1770 een topjaar als
iemker met 16 zwermen.

Kinderen van Koster, Trijntje Jacobs en Booij, Harm Hendrik

11316241 i. Booij, Hendrik Harm. Hij werd gedoopt (chr) op 1747-08-20 in
Hoogeveen. Hij werd begraven op 1807-01-17 in Hoogeveen.

1131625. Booij, Geert Hendriks.

Hij werd gedoopt (chr) op 1726-04-14 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1791-03-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij,
Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij trouwde Koster, Grietje
Jans.

Kinderen van Koster, Grietje Jans en Booij, Geert Hendriks

+ 11316251 i. Booij, Hendrik Geerts. Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in
Hoogeveen.

+ 11316252 ii. Booij, Jan Geerts. Hij werd gedoopt (chr) op 1765-11-17 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1792-10-20 in Hoogeveen.

1131626. Booij, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1723-07-25 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1787-09-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 64 jaren, 1 maand.
Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Harmens, Hendrikje. Hij
trouwde Johannis, Pietertijn in 1745 in Hoogeveen.

Kinderen van Johannis, Pietertijn en Booij, Jan Hendriks

11316261 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij
overleed in 1746 in Hoogeveen.

11316262 ii. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren in 1746 in
Hoogeveen.

+ 11316263 iii. Booij, Jannes Jans. Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1799-11-30 in Hoogeveen.

11316264 iv. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1752 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1752 in Hoogeveen.

11316265 v. Booij, Hendrikjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1753 in Hoogeveen.

11316266 vi. Booij, Harm. Hij werd gedoopt (chr) in 1754 in Hoogeveen.

11316267 vii. Booij, Geertjen. Zij werd gedoopt (chr) in 1757 in Hoogeveen.

11316268 viii. Booij, Jan. Hij werd gedoopt (chr) in 1761 in Hoogeveen.

+ 11316269 ix. Booij, Albert Jans. Albert Jans werd geboren in 1765 in
Hoogeveen.

Generatie 8

11311421. Bloemberg, Berend Aalderts.

Berend Aalderts werd geboren in 1737. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311422. Bloemberg, Annigje Aalderts.

Annigje Aalderts werd geboren in 1739. Zij was de dochter van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311423. Bloemberg, Geesjen Aalderts.

Zij werd gedoopt op 1740-12-04 in Hoogeveen. Zij overleed in 1782
in Hoogeveen. Zij was de dochter van Bloemberg, Aaldert Alberts en
ten Kaat, Femmegien Berends.

11311424. Bloemberg, Berent.

Berent werd geboren in 1743. Hij was de zoon van Bloemberg,
Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311425. Bloemberg, Pieter Aalderts.

Pieter Aalderts werd geboren in 1746. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311426. Bloemberg, Grietje Aalderts.

Grietje Aalderts werd geboren in 1748. Zij was de dochter van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311427. Bloemberg, Albert Aalderts.

Albert Aalderts werd geboren in 1751. Hij was de zoon van
Bloemberg, Aaldert Alberts en ten Kaat, Femmegien Berends.

11311441. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren in 1741 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1741-05-11 in Hoogeveen. Hij overleed in 1798 in
Hoogeveen op de leeftijd van 57 jaren. Hij werd begraven op
1798-04-21 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
Annegien Harms.

Notities bij ten Cate, Jan Faken

Jan Faken, die nooit ergens ten Kate wordt genoemd, wordt vermeld
in de haardsteden registers van
het Hollanse Rot van 1774 en 1784 en betaalt 4 car .gld.
haardstedengeld.

Kinderen van Schonewille, Annegien Harms en ten Cate, Jan Faken

+ 113114411 i. ten Cate, Fake Jans. Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1823-06-30 in Hoogeveen.

113114412 ii. ten Cate, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28
in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-02-03 in Hoogeveen.

+ 113114413 iii. Faken, Mettien Jans. Zij werd gedoopt (chr) in 1780.

113114414 iv. ten Cate, Aaltje. Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1850-10-25 in Hoogeveen.

113114415 v. ten Cate, Jentje Jans. Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1844-12-31 in Hoogeveen.

11311442. ten Cate, Berent Faken.

Hij werd gedoopt (chr) op 1745-07-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1806-09-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Caat, Fake
Berents en Bloemberg, Mettien Jans. Hij trouwde Schonewille,
Geesje Harms (Dwirrel) in 1772 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel) en ten Cate,
Berent Faken

+ 113114421 i. ten Cate, Annechien Berends. Annechien Berends werd geboren
omstreeks 1770 in Hoogeveen.

113114422 ii. ten Cate, Fake Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in
Hollandscheveld. Hij overleed omstreeks 1810.

+ 113114423 iii. ten Cate, Harm Berents Faken. He werd gedoopt op 1774-06-26 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1838-12-07 in Hoogeveen.

+ 113114424 iv. ten Cate, Jan Berends. He werd gedoopt op 1776-07-28 in
Hoogeveen.

+ 113114425 v. ten Cate, Metje Berents Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op 1860-11-20 in
Hoogeveen.

+ 113114426 vi. ten Cate, Hendrikjen Berends. Hendrikjen Berends werd geboren
op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-11-08 in
Hoogeveen.

113114427 vii. ten Cate, Jantje Berends Faken. Zij werd gedoopt (chr) op
1789-10-11 in Hoogeveen.

+ 113114428 viii. ten Cate, Hendrik Berents. Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11
in Hoogeveen. Hij overleed op 1872-04-17 in Hollandscheveld.

11311511. Kleine, Grietjen Freriks.

Grietjen Freriks werd geboren omstreeks 1730. Zij was de dochter
van Kleine, Frerik Berends en Hartman, Elisabeth Lamberts. Zij
trouwde Salomons, Arent.

Kinderen van Kleine, Grietjen Freriks en Salomons, Arent

+ 113115111 i. Salomons, Margrieta. Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1849-01-11 in Hoogeveen.

11312111. Booij, Aaltje Roelofs.

Aaltje Roelofs werd geboren in 1730. Zij was de dochter van Booij,
Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans.

11312112. Booij, Jan Roelofs.

He werd gedoopt op 1731-12-05 in Meppel. Hij was de zoon van
Booij, Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans. Hij trouwde Deutgenius,
Maria op 1762-11-10 in Meppel.

Kinderen van Deutgenius, Maria en Booij, Jan Roelofs

113121121 i. Booij, Lieuwe Jans. He werd gedoopt op 1763-08-31 in Meppel.

11312113. Booij, Jentien Roelofs.

Jentien Roelofs werd geboren in 1734. Zij overleed in 1812 op de
leeftijd van 78 jaren. Zij was de dochter van Booij, Roelof en
Schiphorst, Aaltje Jans.

11312114. Booij, Grietjen Roelofs.

Grietjen Roelofs werd geboren in 1736. Zij overleed in 1820 op de
leeftijd van 84 jaren. Zij was de dochter van Booij, Roelof en
Schiphorst, Aaltje Jans.

11312115. Booij, Booij Lieuwes.

Booij Lieuwes werd geboren in 1738. Hij was de zoon van Booij,
Roelof en Schiphorst, Aaltje Jans.

11316111. Hagen, Margjen.

Zij werd gedoopt (chr) op 1756-10-31 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

11316112. Hagen, Lutjen.

Zij werd gedoopt (chr) op 1758-08-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
1829-02-28 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans
en Booij, Stijntje Harms.

11316113. Hagen, Harm Caspars.

Harm Caspars werd geboren op 1760-09-21 in Hollandscheveld. Hij
werd gedoopt (chr) op 1760-09-21 in Hoogeveen. Hij overleed op
1818-08-03 in Hollandscheveld op de leeftijd van 57 jaren, 10
maanden. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en Booij, Stijntje
Harms. Hij trouwde Scholten, Jantien Coenders omstreeks 1794 in
Hoogeveen?.

Notities bij Hagen, Harm Caspars

Naam ook Booy. Hij wordt vermeld in het haardstedenregister van
1807 en 1812 onder resp. nr B 87
en A 345 Volgens het register van weerbare mannen van 1812 was
Harm Booys Hagen van beroep
“huisman” Harm wordt in 1807 tot hoofmomber benoemd over de 4
onmondige kinderen van wijlen
zijn zuster Jantje en Jan Koenderts Scholten, wegens diens
hertrouwen met Hendrikje Jans Koster.

Kinderen van Scholten, Jantien Coenders en Hagen, Harm Caspars

+ 113161131 i. Hagen, Caspar Harms. Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1869-01-11 in Hoogeveen.

113161132 ii. Hagen, Machteltjen. Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1875-01-09 in Hoogeveen.

113161133 iii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1799-03-06 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1835-07-29 in Hoogeveen.

+ 113161134 iv. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in
Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1845.

+ 113161135 v. Hagen, Koendert. Koendert werd geboren op 1805-06-02 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1891-05-13 in Hoogeveen.

+ 113161136 vi. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1897-01-20 in Hoogeveen.

11316114. Hagen, Jantje Caspers.

Zij werd gedoopt (chr) op 1763-07-03 in Hoogeveen. Zij werd
begraven op 1805-07-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen,
Casper Jans en Booij, Stijntje Harms. Zij trouwde Scholten, Jan
Koenderts.

Kinderen van Hagen, Jantje Caspers en Scholten, Jan Koenderts

113161141 i. Scholten, Macheltien. Macheltien werd geboren op 1791-07-17 in
Hoogeveen.

+ 113161142 ii. Scholten, Stijntien Jans. Stijntien Jans werd geboren op
1794-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op 1866-03-20 in
Hoogeveen.

+ 113161143 iii. Scholten, Caspar Jans. Caspar Jans werd geboren op 1803-11-20
in Hoogeveen. Hij overleed na 1828.

11316115. Hagen, Jan Kaspers.

Hij werd gedoopt (chr) op 1766-08-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
1844-04-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Casper Jans en
Booij, Stijntje Harms. Hij trouwde Hofman, Geertje Andries.

Kinderen van Hofman, Geertje Andries en Hagen, Jan Kaspers

113161151 i. Hagen, Andries. Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1861-12-09 in Hoogeveen.

113161152 ii. Hagen, Stijntje. Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in
Hoogeveen.

11316116. Hagen, Albertje Caspers.

Zij werd gedoopt (chr) op 1769-03-26 in Hoogeveen. Zij werd
begraven op 1806-01-14 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen,
Casper Jans en Booij, Stijntje Harms.

11316117. Hagen, Hendrikje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1771-12-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
1817-06-16 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Casper Jans
en Booij, Stijntje Harms.

11316221. van Goor, Hendrikje Gerrits.

Zij werd gedoopt (chr) op 1742-02-25 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.

11316222. van Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1744-08-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.

11316223. van Goor, Aaltien.

Aaltien werd geboren op 1746-10-16 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks.

11316224. van Goor, Albert Gerrits.

Albert Gerrits werd geboren op 1748-12-01 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks. Hij
trouwde Faken, Jantjen in geschat 1775.

Kinderen van Faken, Jantjen en van Goor, Albert Gerrits

113162241 i. van Goor, Stijntje. Stijntje werd geboren op 1770-08-19 in
Hoogeveen.

113162242 ii. van Goor, Fake. Fake werd geboren op 1771-10-20 in Hoogeveen.

+ 113162243 iii. van Goor, Gerrit Alberts. Gerrit Alberts werd geboren op
1775-01-15 in Hoogeveen.

11316225. van Goor, Hendrik Gerrits.

Hendrik Gerrits werd geboren omstreeks 1750. Hij was de zoon van
van Goor, Gerrit Alberts en Booij, Stijntje Hendriks. Hij trouwde
Bloemberg, Metjen Hendriks omstreeks 1785.

Kinderen van Bloemberg, Metjen Hendriks en van Goor, Hendrik
Gerrits

+ 113162251 i. van Goor, Harm Hendriks. Hij werd gedoopt (chr) op 1789-08-02
in Hoogeveen.

11316241. Booij, Hendrik Harm.

Hij werd gedoopt (chr) op 1747-08-20 in Hoogeveen. Hij werd
begraven op 1807-01-17 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij,
Harm Hendrik en Koster, Trijntje Jacobs.

11316251. Booij, Hendrik Geerts.

Hendrik Geerts werd geboren in 1755 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Geert Hendriks en Koster, Grietje Jans. Hij trouwde
Meiboom, Hilligje.

Kinderen van Meiboom, Hilligje en Booij, Hendrik Geerts

+ 113162511 i. Booij, Harm Hendriks. Harm Hendriks werd geboren op 1802-03-06
in Hoogeveen. Hij overleed op 1867-02-14 in Leiden.

11316252. Booij, Jan Geerts.

Hij werd gedoopt (chr) op 1765-11-17 in Hoogeveen. Hij overleed op
1792-10-20 in Hoogeveen. Hij werd begraven op 1792-10-20 in
Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Geert Hendriks en Koster,
Grietje Jans. Hij trouwde Schoonewille, Jantje Jans Pieters.

Kinderen van Schoonewille, Jantje Jans Pieters en Booij, Jan
Geerts

+ 113162521 i. Booij, Jan Jans. Hij werd gedoopt (chr) op 1784-09-26 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1820-06-11 in Hoogeveen.

11316261. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1745 in Hoogeveen. Hij overleed in 1746 in
Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar. Hij was de zoon van Booij,
Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

11316262. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren in 1746 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1746-07-24 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan
Hendriks en Johannis, Pietertijn.

Notities bij Booij, Hendrik Jans

Naam ook: Booijs.

11316263. Booij, Jannes Jans.

Jannes Jans werd geboren op 1749-06-29 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1799-11-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 50 jaren, 5 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.
Hij trouwde Seine, Elisabeth in 1780 in Hoogeveen.

Kinderen van Seine, Elisabeth en Booij, Jannes Jans

113162631 i. Booij, Jan Jans. Jan Jans werd geboren in 1781 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1812-08-25 in Hoogeveen.

113162632 ii. Booij, Wijchertien. Wijchertien werd geboren in 1783 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1827-06-18 in Hollandscheveld.

+ 113162633 iii. Booij, Seijne Jans. Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld.

+ 113162634 iv. Booij, Pieter Johannes. Pieter Johannes werd geboren op
1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij overleed op 1844-02-14 in
Hollandscheveld.

113162635 v. Booij, Arend Jan. Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld.

+ 113162636 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op
1795-06-14 in Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1850 in
Hollandscheveld.

+ 113162637 vii. Booij, Pietertje Jans. Pietertje Jans werd geboren op
1798-01-21 in Hoogeveen. Zij overleed op 1830-08-07 in
Hollandscheveld.

+ 113162638 viii. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1878-08-28 in Hoogeveen.

11316264. Booij, Hendrikjen.

Zij werd gedoopt (chr) in 1752 in Hoogeveen. Zij overleed in 1752
in Hoogeveen. Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en
Johannis, Pietertijn.

11316265. Booij, Hendrikjen.

Zij werd gedoopt (chr) in 1753 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

11316266. Booij, Harm.

Hij werd gedoopt (chr) in 1754 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

11316267. Booij, Geertjen.

Zij werd gedoopt (chr) in 1757 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

11316268. Booij, Jan.

Hij werd gedoopt (chr) in 1761 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Jan Hendriks en Johannis, Pietertijn.

11316269. Booij, Albert Jans.

Albert Jans werd geboren in 1765 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1765-04-08 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan
Hendriks en Johannis, Pietertijn. Hij trouwde Hartman, Jantjen
Hendriks.

Kinderen van Hartman, Jantjen Hendriks en Booij, Albert Jans

113162691 i. Booij, Harm Alberts. Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in
Hoogeveen. Hij overleed omstreeks 1850.

113162692 ii. Booij, Arend Alberts. Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18
in Hoogeveen.

Generatie 9

113114411. ten Cate, Fake Jans.

Fake Jans werd geboren op 1768-05-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1823-06-30 in Hoogeveen op de leeftijd van 55 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
Harms. Hij trouwde Schonewille, Aaltje Harms.

Notities bij ten Cate, Fake Jans

Huwelijk met Aaltje Harms volgens John Suk.

Kinderen van Schonewille, Aaltje Harms en ten Cate, Fake Jans

1131144111 i. ten Cate, Annechjen Faken. Annechjen Faken werd geboren op
1795-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1850.

1131144112 ii. ten Cate, Harm Faken. Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in
Hoogeveen.

1131144113 iii. ten Cate, Jan Faken. Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in
Hoogeveen.

1131144114 iv. ten Cate, Albert Faken. Albert Faken werd geboren op 1804-04-29
in Hoogeveen.

113114412. ten Cate, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1776-01-28 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1846-02-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 6 dagen.
Hij was de zoon van ten Cate, Jan Faken en Schonewille, Annegien
Harms. Hij trouwde Onbekend.

113114413. Faken, Mettien Jans.

Zij werd gedoopt (chr) in 1780. Zij was de dochter van ten Cate,
Jan Faken en Schonewille, Annegien Harms. Zij trouwde de Graaf,
Gerrit Jan in 1810 in Hoogeveen.

Kinderen van Faken, Mettien Jans en de Graaf, Gerrit Jan

1131144131 i. de Graaf, Anna Gerrits. Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1844-10-19 in Coevorden.

+ 1131144132 ii. de Graaf, Jan. Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen.

1131144133 iii. de Graaf, Egbertjen. Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1843-09-28 in Hollandscheveld.

113114414. ten Cate, Aaltje.

Zij werd gedoopt op 1780-06-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
1850-10-25 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
Faken en Schonewille, Annegien Harms.

113114415. ten Cate, Jentje Jans.

Zij werd gedoopt (chr) op 1782-08-25 in Hoogeveen. Zij overleed op
1844-12-31 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Jan
Faken en Schonewille, Annegien Harms.

113114421. ten Cate, Annechien Berends.

Annechien Berends werd geboren omstreeks 1770 in Hoogeveen. Zij
was de dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje
Harms (Dwirrel). Zij trouwde Vos, Evert Berends.

Kinderen van ten Cate, Annechien Berends en Vos, Evert Berends

+ 1131144211 i. Vos, Grietien Everts. Grietien Everts werd geboren op
1795-02-01 in Hoogeveen. Zij overleed op 1868-08-11 in
Hoogeveen.

113114422. ten Cate, Fake Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1772-09-06 in Hollandscheveld. Hij
overleed omstreeks 1810. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel).

Notities bij ten Cate, Fake Berents

Gedoopt op 6 september 1772 als zoon van schipper Berent Faken ten
Kaat en Geesje Harms
Schonewille. Geboren en opgegroeid in het Hollandsche Veld. De
23-jarige Fake was aldaar
betrokken bij een incident tijdens de jaarwisseling van 1795 op
1796. Op nieuwjaarsavond
persifleerden hij, zijn broer Harm, neven en vrienden de Franse
troepen, en het kwam tot
beschadiging van een woning. De jongemannen werden veroordeeld tot
zes jaar zeedienst. Fake werd
verplicht matroos. Als zodanig werd hij nog vermeld in 1798, toen
een vrouw en een kind van hem
in het Krakeel woonden. Daarna werd in de bronnen niets meer over
hem gevonden. Voor zover
bekend is hij niet terug gekeerd van de vloot. Hij moet tijdens
het uitdienen van zijn straf
zijn overleden. Zijn moeder woonde in 1811 in de Poepershoek.

113114423. ten Cate, Harm Berents Faken.

He werd gedoopt op 1774-06-26 in Hoogeveen. Hij overleed op
1838-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
Schonewille, Grietje Wolters omstreeks 1798.

Kinderen van Schonewille, Grietje Wolters en ten Cate, Harm
Berents Faken

+ 1131144231 i. Faken, Berend Harms. Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1828-06-15 in Hollandscheveld.

113114424. ten Cate, Jan Berends.

He werd gedoopt op 1776-07-28 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij
trouwde Schonewille, Femmichje Harms omstreeks 1800 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Femmichje Harms en ten Cate, Jan Berends

1131144241 i. ten Cate, Berend Faken. Berend Faken werd geboren op 1800-08-06
in Hoogeveen.

+ 1131144242 ii. ten Cate, Aaltje Jans. Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15
in Hoogeveen.

1131144243 iii. ten Cate, Fake. Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen.

113114425. ten Cate, Metje Berents Faken.

Zij werd gedoopt (chr) op 1780-05-07 in Hoogeveen. Zij overleed op
1860-11-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent
Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde
Schonewille, Hendrik Christiaans.

Kinderen van ten Cate, Metje Berents Faken en Schonewille, Hendrik
Christiaans

+ 1131144251 i. Schonewille, Christiaan Hendriks. He werd gedoopt op 1804-07-29
in Hoogeveen. Hij overleed op 1876-02-22 in Hoogeveen.

1131144252 ii. Schonewille, Berent. Berent werd geboren op 1806-10-26 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen.

1131144253 iii. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1809-09-10 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in Hoogeveen.

1131144254 iv. Schonewille, Geesina. Geesina werd geboren op 1812-05-12 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1812-07-03 in Hoogeveen.

1131144255 v. Schonewille, Gesina. Gesina werd geboren op 1813-09-23 in
Hoogeveen.

1131144256 vi. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in
Hoogeveen.

1131144257 vii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1881-03-12 in Hoogeveen.

1131144258 viii. Schonewille, Anna. Anna werd geboren op 1822-09-29 in
Hoogeveen. Zij overleed na 1884.

113114426. ten Cate, Hendrikjen Berends.

Hendrikjen Berends werd geboren op 1784-10-24 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1830-11-08 in Hoogeveen op de leeftijd van 46 jaren,
15 dagen. Zij was de dochter van ten Cate, Berent Faken en
Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Zij trouwde Profijt, Koert
Arends op 1812-05-09 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Hendrikjen Berends en Profijt, Koert Arends

1131144261 i. Profijt, Arend Pieters. Arend Pieters werd geboren op
1815-10-06 in Hoogeveen.

+ 1131144262 ii. Profijt, Geesje Koerts. Geesje Koerts werd geboren op
1817-08-14 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-04-23 in
Hoogeveen.

1131144263 iii. Profijt, Berend Koerts. Berend Koerts werd geboren op
1819-11-28 in Hoogeveen.

1131144264 iv. Profijt, Grietje. Grietje werd geboren op 1821-10-05 in
Hoogeveen.

113114427. ten Cate, Jantje Berends Faken.

Zij werd gedoopt (chr) op 1789-10-11 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van ten Cate, Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms
(Dwirrel). Zij trouwde Boertje, Harm Harms op 1814-11-22 in
Hoogeveen.

113114428. ten Cate, Hendrik Berents.

Hij werd gedoopt (chr) op 1791-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1872-04-17 in Hollandscheveld. Hij was de zoon van ten Cate,
Berent Faken en Schonewille, Geesje Harms (Dwirrel). Hij trouwde
Kok, Jantien Derks.

Kinderen van Kok, Jantien Derks en ten Cate, Hendrik Berents

+ 1131144281 i. ten Cate, Geessien Hendriks. Geessien Hendriks werd geboren op
1815-06-25 in Hoogeveen. Zij overleed op 1884-05-21 in
Hollandscheveld.

1131144282 ii. ten Cate, Berend. Berend werd geboren op 1819-01-30 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1894-01-18 in Hoogeveen.

1131144283 iii. ten Cate, Derk Hendriks. Derk Hendriks werd geboren op
1820-12-08 in Hoogeveen. Hij overleed op 1905-03-31 in
Hoogeveen.

1131144284 iv. ten Cate, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in
Hollandscheveld. Hij overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld.

1131144285 v. ten Cate, Roelofje. Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1878-05-06 in Hoogeveen.

113115111. Salomons, Margrieta.

Zij werd gedoopt (chr) op 1771-10-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
1849-01-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Salomons, Arent en
Kleine, Grietjen Freriks. Zij trouwde Schonewille, Harmen Jans.

Kinderen van Salomons, Margrieta en Schonewille, Harmen Jans

+ 1131151111 i. Schonewille, Hermannus. Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in
Hoogeveen. Hij overleed na 1844.

113121121. Booij, Lieuwe Jans.

He werd gedoopt op 1763-08-31 in Meppel. Hij was de zoon van
Booij, Jan Roelofs en Deutgenius, Maria.

113161131. Hagen, Caspar Harms.

Caspar Harms werd geboren op 1794-06-22 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1869-01-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
Coenders. Hij trouwde Katerberg, Henderica op 1839-11-20 in
Hoogeveen.

Kinderen van Katerberg, Henderica en Hagen, Caspar Harms

+ 1131611311 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1912-03-26 in Amsterdam.

1131611312 ii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1844-05-16 in Hoogeveen.

1131611313 iii. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1846-10-19 in Hoogeveen.

1131611314 iv. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1848-05-23 in Hoogeveen.

+ 1131611315 v. Hagen, Gesina. Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen.
Zij overleed na 1918 in Hoogeveen?.

1131611316 vi. Hagen, nn. nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1852-12-29 in Hoogeveen.

+ 1131611317 vii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1887-05-26 in Hoogeveen.

113161132. Hagen, Machteltjen.

Machteltjen werd geboren op 1796-10-16 in Hoogeveen. Zij overleed
op 1875-01-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
Zij was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
Coenders. Zij trouwde Kannegieter, Roelof op 1834-05-11 in
Hoogeveen.

113161133. Hagen, Stijntje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1799-03-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
1835-07-29 in Hoogeveen. Zij was de dochter van Hagen, Harm
Caspars en Scholten, Jantien Coenders.

113161134. Hagen, Femmigje.

Femmigje werd geboren op 1801-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed
omstreeks 1845 op de leeftijd van ongeveer 43 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
Coenders. Zij trouwde van der Wolde, Roelof op 1839-11-20 in
Hoogeveen.

Kinderen van Hagen, Femmigje en van der Wolde, Roelof

1131611341 i. van der Wolde, Teunis. Teunis werd geboren op 1840-08-19 in
Havelte (Dr). Hij overleed op 1843-06-06 in Hoogeveen.

113161135. Hagen, Koendert.

Koendert werd geboren op 1805-06-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
1891-05-13 in Hoogeveen op de leeftijd van 85 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
Coenders. Hij trouwde Krans, Alberdina op 1848-05-04 in Hoogeveen.

Kinderen van Krans, Alberdina en Hagen, Koendert

1131611351 i. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1849-01-20 in Hoogeveen. Hij
overleed omstreeks 1920.

113161136. Hagen, Jacob.

Jacob werd geboren op 1808-05-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
1897-01-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 88 jaren, 8 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Harm Caspars en Scholten, Jantien
Coenders. Hij trouwde Katerberg, Lammegien op 1835-01-17 in
Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kalenberg, Jantien op 1855-03-03 in
Hoogeveen.

Kinderen van Katerberg, Lammegien en Hagen, Jacob

1131611361 i. Hagen, Jantje. Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen.
Zij overleed omstreeks 1900.

+ 1131611362 ii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1920-04-26 in Hoogeveen.

1131611363 iii. Hagen, Harm. Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen.

1131611364 iv. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen.

1131611365 v. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1843-01-14.

1131611366 vi. Hagen, Koenraad. Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in
Hoogeveen.

+ 1131611367 vii. Hagen, Harm Jacobs. Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in
Hoogeveen. Hij overleed voor 1914-07-00.

1131611368 viii. Hagen, Jakob. Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen.

1131611369 ix. Hagen, Geesje. Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1877-04-03 in Hoogeveen.

113161141. Scholten, Macheltien.

Macheltien werd geboren op 1791-07-17 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Scholten, Jan Koenderts en Hagen, Jantje Caspers.

113161142. Scholten, Stijntien Jans.

Stijntien Jans werd geboren op 1794-11-19 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1866-03-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 71 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van Scholten, Jan Koenderts en Hagen,
Jantje Caspers. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op
1823-05-18 in Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Stijntien Jans en Jonge Vos, Hendrik
Hendriks

1131611421 i. Hendriks Vos, dood kind. dood kind werd geboren op 1827-02-25
in Hoogeveen. Hij overleed op 1827-02-25 in Hoogeveen.

113161143. Scholten, Caspar Jans.

Caspar Jans werd geboren op 1803-11-20 in Hoogeveen. Hij overleed
na 1828 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 1 maand. Hij was de
zoon van Scholten, Jan Koenderts en Hagen, Jantje Caspers. Hij
trouwde Wijkman, Jantje Derks op 1828-06-08 in Hoogeveen.

Kinderen van Wijkman, Jantje Derks en Scholten, Caspar Jans

+ 1131611431 i. Scholten, Derk. Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen.

1131611432 ii. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen.

+ 1131611433 iii. Scholten, Stijntje. Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen.

113161151. Hagen, Andries.

Hij werd gedoopt (chr) op 1803-09-11 in Hoogeveen. Hij overleed op
1861-12-09 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen, Jan Kaspers en
Hofman, Geertje Andries.

113161152. Hagen, Stijntje.

Zij werd gedoopt (chr) op 1807-02-04 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Hagen, Jan Kaspers en Hofman, Geertje Andries.

113162241. van Goor, Stijntje.

Stijntje werd geboren op 1770-08-19 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen.

113162242. van Goor, Fake.

Fake werd geboren op 1771-10-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen.

113162243. van Goor, Gerrit Alberts.

Gerrit Alberts werd geboren op 1775-01-15 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van van Goor, Albert Gerrits en Faken, Jantjen. Hij trouwde
Bijl, Geertje Alberts in geschat 1795.

Kinderen van Bijl, Geertje Alberts en van Goor, Gerrit Alberts

1131622431 i. van Goor, Albert. Albert werd geboren op 1797-05-02 in
Hoogeveen. Hij overleed voor 1799.

1131622432 ii. van Goor, Albert Gerrits. Albert Gerrits werd geboren op
1799-06-02 in Hoogeveen.

+ 1131622433 iii. van Goor, Hendrikje Gerrits. Hendrikje Gerrits werd geboren in
1802 in Hoogeveen.

1131622434 iv. van Goor, Jantjen. Jantjen werd geboren op 1805-04-28 in
Hoogeveen. Zij overleed omstreeks 1870.

113162251. van Goor, Harm Hendriks.

Hij werd gedoopt (chr) op 1789-08-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van van Goor, Hendrik Gerrits en Bloemberg, Metjen Hendriks. Hij
trouwde Drogt, Albertjen Alberts op 1817-05-24 in Zuidwolde (Dr).

Kinderen van Drogt, Albertjen Alberts en van Goor, Harm Hendriks

+ 1131622511 i. van Goor, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op
1825-11-20 in Zuidwolde (Dr). Hij overleed op 1891-07-03 in Het
Schut (Hoogeveen).

113162511. Booij, Harm Hendriks.

Harm Hendriks werd geboren op 1802-03-06 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1867-02-14 in Leiden op de leeftijd van 64 jaren, 11
maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Geerts en Meiboom,
Hilligje. Hij trouwde Oelen, Janna Jans op 1823-07-27 in
Hoogeveen.

Kinderen van Oelen, Janna Jans en Booij, Harm Hendriks

1131625111 i. Booij, Hillegonda. Hillegonda werd geboren op 1824-01-31 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1851-07-23 in Hoogeveen.

+ 1131625112 ii. Booij, Hendrik Harms. Hendrik Harms werd geboren op 1826-10-06
in Hollandscheveld. Hij overleed op 1898-03-03 in Ouder Amstel.

1131625113 iii. Booij, Elbert. Elbert werd geboren op 1829-05-09 in Hattem
(Ge). Hij overleed op 1907-10-20 in Hoogeveen.

1131625114 iv. Booij, nn. nn werd geboren op 1834-03-16 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1834-03-16 in Hoogeveen.

113162521. Booij, Jan Jans.

Hij werd gedoopt (chr) op 1784-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op
1820-06-11 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Booij, Jan Geerts en
Schoonewille, Jantje Jans Pieters. Hij trouwde Thalen, Aaltjen
Hendriks.

Kinderen van Thalen, Aaltjen Hendriks en Booij, Jan Jans

+ 1131625211 i. Booij, Hendrik Jans. Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1876-08-15 in Hoogeveen.

113162631. Booij, Jan Jans.

Jan Jans werd geboren in 1781 in Hollandscheveld. Hij overleed op
1812-08-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 31 jaren, 7 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij
trouwde Kreeft, Geesje Leenderts omstreeks 1800 in Hoogeveen.

113162632. Booij, Wijchertien.

Wijchertien werd geboren in 1783 in Hollandscheveld. Hij overleed
op 1827-06-18 in Hollandscheveld op de leeftijd van 44 jaren, 5
maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
Elisabeth.

113162633. Booij, Seijne Jans.

Seijne Jans werd geboren op 1786-05-14 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1850-08-14 in Hollandscheveld op de leeftijd van 64
jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Janna Jans op 1814-04-25 in
Hoogeveen.

Kinderen van Vierkant, Janna Jans en Booij, Seijne Jans

1131626331 i. Booij, Johanna. Johanna werd geboren op 1814-06-16 in
Hoogeveen.

1131626332 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in
Hoogeveen.

1131626333 iii. Booij, Jan Seines. Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in
Hoogeveen. Hij overleed in 1874.

113162634. Booij, Pieter Johannes.

Pieter Johannes werd geboren op 1788-09-14 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1844-02-14 in Hollandscheveld op de leeftijd van 55
jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
Elisabeth. Hij trouwde Oelen, Marchje Lamberts op 1815-03-31 in
Hoogeveen.

Notities bij Booij, Pieter Johannes

«Overlijden Opm: A128».

Kinderen van Oelen, Marchje Lamberts en Booij, Pieter Johannes

1131626341 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1894-01-16 in Hoogeveen.

+ 1131626342 ii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in
Hollandscheveld. Zij overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld.

+ 1131626343 iii. Booij, Lambert. Lambert werd geboren op 1820-11-16 in
Hoogeveen.

+ 1131626344 iv. Booij, Jannes Pieters. Jannes Pieters werd geboren op
1823-04-22 in Hoogeveen. Hij overleed op 1896-05-23 in
Hoogeveen.

1131626345 v. Booij, Anna. Anna werd geboren op 1825-12-04 in Hoogeveen.

1131626346 vi. Booij, Wichertje. Wichertje werd geboren op 1828-04-24 in
Hoogeveen.

1131626347 vii. Booij, Christina. Christina werd geboren op 1830-09-22 in
Hoogeveen.

1131626348 viii. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1834-10-08 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1905-07-20 in Hoogeveen.

113162635. Booij, Arend Jan.

Arend Jan werd geboren op 1791-10-09 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1862-06-19 in Hollandscheveld op de leeftijd van 70
jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine,
Elisabeth. Hij trouwde Schonewille, Heijltje omstreeks 1810 in
Hoogeveen. Hij trouwde tevens Maatjes, Hillechien Geerts op
1828-02-17 in Hoogeveen.

113162636. Booij, Hendrik Jannes.

Hendrik Jannes werd geboren op 1795-06-14 in Hoogeveen. Hij
overleed omstreeks 1850 in Hollandscheveld op de leeftijd van
ongeveer 54 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes
Jans en Seine, Elisabeth. Hij trouwde Vierkant, Annechien Jans op
1816-11-30 in Hoogeveen.

Kinderen van Vierkant, Annechien Jans en Booij, Hendrik Jannes

+ 1131626361 i. Booij, Jannes Hendriks. Jannes Hendriks werd geboren op
1817-10-17 in Hoogeveen.

1131626362 ii. Booij, Elizabeth. Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in
Hoogeveen.

1131626363 iii. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen.

1131626364 iv. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in
Hoogeveen.

+ 1131626365 v. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen.

+ 1131626366 vi. Booij, Jan Hendriks. Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in
Hoogeveen.

113162637. Booij, Pietertje Jans.

Pietertje Jans werd geboren op 1798-01-21 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1830-08-07 in Hollandscheveld op de leeftijd van 32
jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van Booij, Jannes Jans en
Seine, Elisabeth. Zij trouwde Bosveld, Harm Jans omstreeks 1820 in
Hoogeveen. Zij trouwde tevens Bosveld, Matthijs op 1828-04-27 in
Hoogeveen.

Kinderen van Booij, Pietertje Jans en Bosveld, Matthijs

1131626371 i. Bosveld, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1828-10-19 in
Hoogeveen.

1131626372 ii. Bosveld, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1830-05-15 in
Hoogeveen.

113162638. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren op 1800-05-22 in Hoogeveen. Hij overleed op
1878-08-28 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Jannes Jans en Seine, Elisabeth. Hij
trouwde Moes, Annigje Jans op 1821-05-13 in Hoogeveen. Hij trouwde
tevens Moes, Jantje Jans op 1826-11-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Moes, Annigje Jans en Booij, Jannes

1131626381 i. Booij, Johannes. Johannes werd geboren op 1822-10-23 in
Hoogeveen.

Kinderen van Moes, Jantje Jans en Booij, Jannes

1131626382 i. Booij, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen.

1131626383 ii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1827-11-20 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1878-10-22 in Hoogeveen.

1131626384 iii. Booij, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in
Hoogeveen.

+ 1131626385 iv. Booij, Pieter. Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen.

+ 1131626386 v. Booij, Andries Jannes. Andries Jannes werd geboren op
1841-09-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1935-11-17 in
Nieuw-Amsterdam.

1131626387 vi. Booij, Hendrik Jannes. Hendrik Jannes werd geboren op
1844-05-20 in Hoogeveen. Hij overleed voor 1900 in Hoogeveen?.

+ 1131626388 vii. Booij, Seine. Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1917-06-19 in Hoogeveen.

1131626389 viii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

113162691. Booij, Harm Alberts.

Harm Alberts werd geboren op 1797-03-19 in Hoogeveen. Hij overleed
omstreeks 1850 op de leeftijd van ongeveer 52 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen
Hendriks. Hij trouwde Hofman, Grietje Alberts op 1822-05-05 in
Hoogeveen.

113162692. Booij, Arend Alberts.

Arend Alberts werd geboren op 1801-03-18 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Booij, Albert Jans en Hartman, Jantjen Hendriks. Hij
trouwde Winkel, Albertien Arents op 1825-05-23 in Hoogeveen.

Generatie 10

1131144111. ten Cate, Annechjen Faken.

Annechjen Faken werd geboren op 1795-08-23 in Hoogeveen. Zij
overleed omstreeks 1850 op de leeftijd van ongeveer 54 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Fake Jans en
Schonewille, Aaltje Harms. Zij trouwde van der Weyde, Hendrik
Egberts op 1815-04-15 in Hoogeveen.

1131144112. ten Cate, Harm Faken.

Harm Faken werd geboren op 1798-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
trouwde Kroesen, Neesjen Alberts op 1819-12-28 in Hoogeveen.

Notities bij ten Cate, Harm Faken

Hij was in 1832 eigenaar van 17,0530 bunder veen.

1131144113. ten Cate, Jan Faken.

Jan Faken werd geboren op 1801-04-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij trouwde
Hendriks, Vroukin op 1823-06-22 in Hoogeveen.

1131144114. ten Cate, Albert Faken.

Albert Faken werd geboren op 1804-04-29 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Fake Jans en Schonewille, Aaltje Harms. Hij
trouwde Fidom, Marijchje op 1827-12-30 in Hoogeveen.

1131144131. de Graaf, Anna Gerrits.

Zij werd gedoopt (chr) op 1811-08-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
1844-10-19 in Coevorden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit
Jan en Faken, Mettien Jans.

1131144132. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren op 1814-09-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
de Graaf, Gerrit Jan en Faken, Mettien Jans. Hij trouwde Martinus,
Anna op 1839-05-15 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Botter, Maria
op 1879-02-01 in Hoogeveen.

Kinderen van Martinus, Anna en de Graaf, Jan

11311441321 i. de Graaf, Gerrit. Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen.

11311441322 ii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1842-08-29 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1842-10-02 in Hoogeveen.

11311441323 iii. de Graaf, Albert. Albert werd geboren op 1843-10-04 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1846-06-05 in Hoogeveen.

+ 11311441324 iv. de Graaf, Jan. Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen.

1131144133. de Graaf, Egbertjen.

Egbertjen werd geboren op 1820-03-26 in Hoogeveen. Zij overleed op
1843-09-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 23 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Gerrit Jan en Faken,
Mettien Jans.

1131144211. Vos, Grietien Everts.

Grietien Everts werd geboren op 1795-02-01 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1868-08-11 in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van Vos, Evert Berends en ten Cate,
Annechien Berends. Zij trouwde Duinkerken, Jan Jans op 1816-06-01
in Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Grietien Everts en Duinkerken, Jan Jans

+ 11311442111 i. Duinkerken, Woltertien. Woltertien werd geboren op 1816-12-23
in Hoogeveen.

11311442112 ii. Duinkerken, Lefert. Lefert werd geboren op 1824-01-15 in
Hoogeveen.

11311442113 iii. Duinkerken, Arend. Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen.

1131144231. Faken, Berend Harms.

Berend Harms werd geboren op 1798-04-04 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1828-06-15 in Hollandscheveld op de leeftijd van 30 jaren, 2
maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Harm Berents Faken en
Schonewille, Grietje Wolters. Hij trouwde Schonewille, Woltertje
Harms op 1823-06-22 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Woltertje Harms en Faken, Berend Harms

+ 11311442311 i. ten Cate, Harmen Faken. Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20
in Hollandscheveld.

1131144241. ten Cate, Berend Faken.

Berend Faken werd geboren op 1800-08-06 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
Hij trouwde Schonewille, Jantje Harms op 1826-05-21 in Hoogeveen.

1131144242. ten Cate, Aaltje Jans.

Aaltje Jans werd geboren op 1804-01-15 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van ten Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.
Zij trouwde Yken, Harm Arends op 1825-02-13 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Aaltje Jans en Yken, Harm Arends

11311442421 i. Yken, Geesje. Geesje werd geboren in 1851.

+ 11311442422 ii. Yken, Jan. Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen.

1131144243. ten Cate, Fake.

Fake werd geboren in 1809 in Hoogeveen. Hij was de zoon van ten
Cate, Jan Berends en Schonewille, Femmichje Harms.

1131144251. Schonewille, Christiaan Hendriks.

He werd gedoopt op 1804-07-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1876-02-22 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik
Christiaans en ten Cate, Metje Berents Faken. Hij trouwde Kok,
Aaltje Harms op 1837-04-19 in Hoogeveen.

Kinderen van Kok, Aaltje Harms en Schonewille, Christiaan Hendriks

+ 11311442511 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren op 1838-05-01 in
Hoogeveen.

11311442512 ii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1846-07-26
in Hoogeveen. Hij overleed op 1846-08-31 in Hollandscheveld.

11311442513 iii. Schonewille, Christiaan. Christiaan werd geboren op 1848-04-01
in Hollandscheveld.

1131144252. Schonewille, Berent.

Berent werd geboren op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1806-10-26 in Hoogeveen. Hij overleed op 1877-04-03 in
Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken.

1131144253. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij werd gedoopt
(chr) op 1809-09-10 in Hoogeveen. Hij overleed op 1892-11-07 in
Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 1 maand. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken. Hij trouwde Koster, Margaretha Koerts op 1835-09-05 in
Hoogeveen.

1131144254. Schonewille, Geesina.

Geesina werd geboren op 1812-05-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
1812-07-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 22 dagen. Zij
was de dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
Metje Berents Faken.

1131144255. Schonewille, Gesina.

Gesina werd geboren op 1813-09-23 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken. Zij trouwde Bakker, Hendrik op 1837-06-10 in Hoogeveen. Zij
trouwde tevens Vos, Jan Harms op 1867-11-02 in Hoogeveen.

1131144256. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1816-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje Berents
Faken.

1131144257. Schonewille, Jan.

Jan werd geboren op 1820-01-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1881-03-12 in Hoogeveen op de leeftijd van 61 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate,
Metje Berents Faken.

1131144258. Schonewille, Anna.

Anna werd geboren op 1822-09-29 in Hoogeveen. Zij overleed na 1884
op de leeftijd van meer dan 61 jaren, 3 maanden. Zij was de
dochter van Schonewille, Hendrik Christiaans en ten Cate, Metje
Berents Faken.

1131144261. Profijt, Arend Pieters.

Arend Pieters werd geboren op 1815-10-06 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
Hij trouwde Smand, Catharina op 1833-11-10 in Hoogeveen.

1131144262. Profijt, Geesje Koerts.

Geesje Koerts werd geboren op 1817-08-14 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1884-04-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 8
maanden. Zij was de dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate,
Hendrikjen Berends. Zij trouwde Oelen, Jan Harms op 1839-09-18 in
Hoogeveen.

Kinderen van Profijt, Geesje Koerts en Oelen, Jan Harms

11311442621 i. Oelen, nn. nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld.
Zij overleed op 1840-03-28 in Hollandscheveld.

11311442622 ii. Oelen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1911-02-09 in Hoogeveen.

11311442623 iii. Oelen, Harm. Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1910-03-18 in Hoogeveen.

11311442624 iv. Oelen, Koert. Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1921-07-01 in Hoogeveen.

11311442625 v. Oelen, Zwaantje. Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in
Hoogeveen.

11311442626 vi. Oelen, Arend. Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1853-06-07 in Hoogeveen.

11311442627 vii. Oelen, Jan. Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1861-05-03 in Hoogeveen.

1131144263. Profijt, Berend Koerts.

Berend Koerts werd geboren op 1819-11-28 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.
Hij trouwde Swiers, Hillechien op 1843-05-03 in Hoogeveen.

1131144264. Profijt, Grietje.

Grietje werd geboren op 1821-10-05 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Profijt, Koert Arends en ten Cate, Hendrikjen Berends.

1131144281. ten Cate, Geessien Hendriks.

Geessien Hendriks werd geboren op 1815-06-25 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1884-05-21 in Hollandscheveld op de leeftijd van 68
jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik
Berents en Kok, Jantien Derks. Zij trouwde Booij, Jan Hendriks op
1840-04-22 in Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks

+ 11311442811 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in
Hoogeveen.

11311442812 ii. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1918-03-23 in Zwinderen.

1131144282. ten Cate, Berend.

Berend werd geboren op 1819-01-30 in Hoogeveen. Hij overleed op
1894-01-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
Derks. Hij trouwde Booij, Aaltje op 1840-04-22 in Hoogeveen.

1131144283. ten Cate, Derk Hendriks.

Derk Hendriks werd geboren op 1820-12-08 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1905-03-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 84 jaren, 3
maanden. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en Kok,
Jantien Derks.

1131144284. ten Cate, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1831-07-21 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1859-08-08 in Hollandscheveld op de leeftijd van 28
jaren, 18 dagen. Hij was de zoon van ten Cate, Hendrik Berents en
Kok, Jantien Derks.

1131144285. ten Cate, Roelofje.

Roelofje werd geboren op 1833-08-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
1878-05-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 44 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van ten Cate, Hendrik Berents en Kok, Jantien
Derks.

1131151111. Schonewille, Hermannus.

Hermannus werd geboren op 1817-02-15 in Hoogeveen. Hij overleed na
1844 op de leeftijd van meer dan 26 jaren, 10 maanden. Hij was de
zoon van Schonewille, Harmen Jans en Salomons, Margrieta. Hij
trouwde Kikkert, Geertruid op 1841-04-21 in Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Geertruid en Schonewille, Hermannus

+ 11311511111 i. Schonewille, Harm. Harm werd geboren op 1844-12-14 in
Hollandscheveld.

1131611311. Hagen, Jantje.

Jantje werd geboren op 1840-10-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
1912-03-26 in Amsterdam op de leeftijd van 71 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg,
Henderica. Zij trouwde Jonge Vos, Hendrik Hendriks op 1861-11-23
in Hoogeveen.

Kinderen van Hagen, Jantje en Jonge Vos, Hendrik Hendriks

11316113111 i. Jonge Vos, Annigje. Annigje werd geboren op 1862-11-13 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1876-01-24 in Ouder Amstel.

11316113112 ii. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1864-12-31 in Hoogeveen.

11316113113 iii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1873-05-21 in Hoogeveen.

+ 11316113114 iv. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1952-02-02 in Amsterdam.

+ 11316113115 v. Jonge Vos, Karsje. Karsje werd geboren op 1873-02-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1945-03-19 in Amsterdam.

+ 11316113116 vi. Jonge Vos, Jantje. Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder
Amstel. Zij overleed op 1959-04-25 in Haarlem.

+ 11316113117 vii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder
Amstel. Hij overleed op 1929-10-23 in Amsterdam.

+ 11316113118 viii. Jonge Vos, Anton. Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder
Amstel. Hij overleed op 1957-12-27 in Amsterdam.

11316113119 ix. Jonge Vos, Gesina. Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder
Amstel. Zij overleed op 1960-11-14 in Bussum.

1131611312. Hagen, Harm.

Harm werd geboren op 1842-11-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1844-05-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1131611313. Hagen, Geesje.

Geesje werd geboren op 1844-11-28 in Hoogeveen. Zij overleed op
1846-10-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 10 maanden. Zij
was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1131611314. Hagen, Harm.

Harm werd geboren op 1847-09-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
1848-05-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 8 maanden, 10 dagen.
Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1131611315. Hagen, Gesina.

Gesina werd geboren op 1849-09-19 in Hoogeveen. Zij overleed na
1918 in Hoogeveen? op de leeftijd van meer dan 68 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van Hagen, Caspar Harms en Katerberg,
Henderica. Zij trouwde Mande, Hermannus op 1888-10-13 in
Hoogeveen.

Kinderen van Hagen, Gesina en Mande, Hermannus

11316113151 i. Mande, Francina Henderica. Francina Henderica werd geboren in
1890 in Watergraafsmeer (Amsterdam). Zij overleed na 1918.

11316113152 ii. Mande, Casper. Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam.

1131611316. Hagen, nn.

nn werd geboren op 1852-12-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1852-12-29 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.

1131611317. Hagen, Geert.

Geert werd geboren op 1854-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1887-05-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 32 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Caspar Harms en Katerberg, Henderica.
Hij trouwde Santink, Metje op 1877-09-01 in Hoogeveen.

Kinderen van Santink, Metje en Hagen, Geert

11316113171 i. Hagen, Henderica Alberdina. Henderica Alberdina werd geboren op
1878-02-10 in De Sloot – Hoogeveen (Dr).

11316113172 ii. Hagen, Jan. Jan werd geboren op 1879-04-20 in Noord
(Hoogeveen).

+ 11316113173 iii. Hagen, Casper. Casper werd geboren op 1880-12-22 in De Huizen
(Hoogeveen).

1131611341. van der Wolde, Teunis.

Teunis werd geboren op 1840-08-19 in Havelte (Dr). Hij overleed op
1843-06-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 9 maanden. Hij
was de zoon van van der Wolde, Roelof en Hagen, Femmigje.

1131611351. Hagen, Harm.

Harm werd geboren op 1849-01-20 in Hoogeveen. Hij overleed
omstreeks 1920 op de leeftijd van ongeveer 70 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Koendert en Krans, Alberdina.

1131611361. Hagen, Jantje.

Jantje werd geboren op 1835-04-25 in Hoogeveen. Zij overleed
omstreeks 1900 op de leeftijd van ongeveer 64 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

1131611362. Hagen, Geert.

Geert werd geboren op 1837-07-30 in Hoogeveen. Hij overleed op
1920-04-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 82 jaren, 8 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij
trouwde Slingenberg, Gesina op 1865-02-18 in Hoogeveen.

Kinderen van Slingenberg, Gesina en Hagen, Geert

11316113621 i. Hagen, Lammert. Lammert werd geboren op 1868-06-13 in Het
Haagje (Hoogeveen). Hij overleed op 1869-10-02 in Zwartsluis.

1131611363. Hagen, Harm.

Harm werd geboren op 1838-12-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

1131611364. Hagen, Jan.

Jan werd geboren op 1840-12-07 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij trouwde Botter,
Berendina op 1868-12-24 in Hoogeveen.

1131611365. Hagen, Geesje.

Geesje werd geboren op 1842-11-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
1843-01-14 op de leeftijd van 2 maanden, 6 dagen. Zij was de
dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

1131611366. Hagen, Koenraad.

Koenraad werd geboren op 1843-12-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

1131611367. Hagen, Harm Jacobs.

Harm Jacobs werd geboren op 1846-04-03 in Hoogeveen. Hij overleed
voor 1914-07-00 op de leeftijd van minder dan 68 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Hij
trouwde Westerveen, Hendrikje op 1866-03-10 in Hoogeveen.

Kinderen van Westerveen, Hendrikje en Hagen, Harm Jacobs

11316113671 i. Hagen, Femmigje. Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen.

11316113672 ii. Hagen, Jacoba. Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen.

11316113673 iii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1878-07-27 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1887-05-25 in Hollandscheveld.

11316113674 iv. Hagen, Fijchje. Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen.

11316113675 v. Hagen, Jacob. Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen.

11316113676 vi. Hagen, Jan. Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen.

+ 11316113677 vii. Hagen, Geert. Geert werd geboren op 1888-07-03 in
Hollandscheveld.

1131611368. Hagen, Jakob.

Jakob werd geboren op 1848-01-20 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien.

1131611369. Hagen, Geesje.

Geesje werd geboren op 1851-09-02 in Hoogeveen. Zij overleed op
1877-04-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 25 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van Hagen, Jacob en Katerberg, Lammegien. Zij
trouwde Sieders, Harm op 1876-04-29 in Hoogeveen.

1131611421. Hendriks Vos, dood kind.

dood kind werd geboren op 1827-02-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
1827-02-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Scholten, Stijntien Jans.

1131611431. Scholten, Derk.

Derk werd geboren op 1830-08-30 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Hij trouwde Jonge
Vos, Hendrikje Hendriks op 1860-05-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrikje Hendriks en Scholten, Derk

11316114311 i. Scholten, Jantje. Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij
overleed op 1881-02-09 in Amsterdam.

11316114312 ii. Scholten, Casper. Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis.
Hij overleed op 1890-12-05 in Overschie.

11316114313 iii. Scholten, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij
overleed op 1882-04-03 in Zuidbroek (Gr).

1131611432. Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
Graaf, Gerrit op 1871-05-20 in Hoogeveen.

1131611433. Scholten, Stijntje.

Stijntje werd geboren in 1844 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Scholten, Caspar Jans en Wijkman, Jantje Derks. Zij trouwde de
Graaf, Jan op 1874-03-14 in Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan

113114413241 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen.

113114413242 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld.

113114413243 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld.

113114413244 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.

1131622431. van Goor, Albert.

Albert werd geboren op 1797-05-02 in Hoogeveen. Hij overleed voor
1799 op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 7 maanden. Hij was de
zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts.

1131622432. van Goor, Albert Gerrits.

Albert Gerrits werd geboren op 1799-06-02 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts. Hij
trouwde Schonewille, Aaltjen op 1821-11-25 in Hoogeveen.

1131622433. van Goor, Hendrikje Gerrits.

Hendrikje Gerrits werd geboren in 1802 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje Alberts. Zij
trouwde Damming, Jan op 1828-12-31 in Hoogeveen.

Kinderen van van Goor, Hendrikje Gerrits en Damming, Jan

+ 11316224331 i. Damming, Hendrina Willemina. Hendrina Willemina werd geboren op
1837-07-21.

+ 11316224332 ii. Damming, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1840-10-31 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1903-02-26 in Groningen.

1131622434. van Goor, Jantjen.

Jantjen werd geboren op 1805-04-28 in Hoogeveen. Zij overleed
omstreeks 1870 op de leeftijd van ongeveer 64 jaren, 8 maanden.
Zij was de dochter van van Goor, Gerrit Alberts en Bijl, Geertje
Alberts.

1131622511. van Goor, Hendrik Harms.

Hendrik Harms werd geboren op 1825-11-20 in Zuidwolde (Dr). Hij
overleed op 1891-07-03 in Het Schut (Hoogeveen) op de leeftijd van
65 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van Goor, Harm Hendriks
en Drogt, Albertjen Alberts. Hij trouwde Bisschop, Jantje Alberts
op 1847-09-11 in Hoogeveen.

Kinderen van Bisschop, Jantje Alberts en van Goor, Hendrik Harms

+ 11316225111 i. van Goor, Hilligje. Hilligje werd geboren op 1850-08-05 in
Steenbergen (NB). Zij overleed op 1903-08-15 in Alteveer
(Hoogeveen).

1131625111. Booij, Hillegonda.

Hillegonda werd geboren op 1824-01-31 in Hoogeveen. Zij overleed
op 1851-07-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 27 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.

1131625112. Booij, Hendrik Harms.

Hendrik Harms werd geboren op 1826-10-06 in Hollandscheveld. Hij
overleed op 1898-03-03 in Ouder Amstel op de leeftijd van 71
jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en
Oelen, Janna Jans. Hij trouwde Stoter, Hermanna Hendriks op
1849-01-24 in Hoogeveen.

Kinderen van Stoter, Hermanna Hendriks en Booij, Hendrik Harms

11316251121 i. Booij, Jacob. Jacob werd geboren op 1859-12-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1930-04-25 in Hoogeveen.

1131625113. Booij, Elbert.

Elbert werd geboren op 1829-05-09 in Hattem (Ge). Hij overleed op
1907-10-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 5 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.

1131625114. Booij, nn.

nn werd geboren op 1834-03-16 in Hoogeveen. Hij overleed op
1834-03-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 0 dagen. Hij was de
zoon van Booij, Harm Hendriks en Oelen, Janna Jans.

1131625211. Booij, Hendrik Jans.

Hendrik Jans werd geboren op 1811-06-19 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1876-08-15 in Hoogeveen op de leeftijd van 65 jaren, 1 maand.
Hij was de zoon van Booij, Jan Jans en Thalen, Aaltjen Hendriks.
Hij trouwde Tichelaar, Alida Jacobs op 1835-05-16 in Hoogeveen.

Kinderen van Tichelaar, Alida Jacobs en Booij, Hendrik Jans

11316252111 i. Booij, Hendrik Hendriks. Hendrik Hendriks werd geboren in 1846
in Hoogeveen.

+ 11316252112 ii. Booij, Jacob Hendriks. Jacob Hendriks werd geboren op
1842-06-03 in Hoogeveen. Hij overleed op 1908-01-29 in
Westerbork.

1131626331. Booij, Johanna.

Johanna werd geboren op 1814-06-16 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

1131626332. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1816-04-28 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

1131626333. Booij, Jan Seines.

Jan Seines werd geboren op 1827-01-08 in Hoogeveen. Hij overleed
in 1874 op de leeftijd van 46 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon
van Booij, Seijne Jans en Vierkant, Janna Jans.

1131626341. Booij, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1815-09-29 in Hoogeveen. Zij overleed op
1894-01-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 78 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje
Lamberts. Zij trouwde ten Cate, Berend op 1840-04-22 in Hoogeveen.

1131626342. Booij, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1818-02-16 in Hollandscheveld. Zij
overleed op 1910-02-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 92
jaren, 12 dagen. Zij was de dochter van Booij, Pieter Johannes en
Oelen, Marchje Lamberts. Zij trouwde Schonewille, Jan Jans op
1843-04-26 in Hoogeveen.

Notities bij Booij, Elisabeth

«Overlijden Opm: E205».

Kinderen van Booij, Elisabeth en Schonewille, Jan Jans

11316263421 i. Schonewille, Jan Otto. Jan Otto werd geboren in 1859 in
Hoogeveen.

11316263422 ii. Schonewille, Pietertje. Pietertje werd geboren in 1853 in
Hoogeveen.

11316263423 iii. Schonewille, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1881-12-26 in Hoogeveen.

+ 11316263424 iv. Schonewille, Maria. Maria werd geboren op 1846-11-18 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1930-01-16 in Hollandscheveld.

1131626343. Booij, Lambert.

Lambert werd geboren op 1820-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts. Hij trouwde
Schokker, Lammigje op 1849-03-21 in Hoogeveen.

Kinderen van Schokker, Lammigje en Booij, Lambert

+ 11316263431 i. Booij, Pieter. Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen.

1131626344. Booij, Jannes Pieters.

Jannes Pieters werd geboren op 1823-04-22 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1896-05-23 in Hoogeveen op de leeftijd van 73 jaren, 1
maand. Hij was de zoon van Booij, Pieter Johannes en Oelen,
Marchje Lamberts. Hij trouwde Oelen, Hillechien op 1848-04-29 in
Hoogeveen.

Kinderen van Oelen, Hillechien en Booij, Jannes Pieters

+ 11316263441 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1867 in Hoogeveen.

1131626345. Booij, Anna.

Anna werd geboren op 1825-12-04 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.

1131626346. Booij, Wichertje.

Wichertje werd geboren op 1828-04-24 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.

1131626347. Booij, Christina.

Christina werd geboren op 1830-09-22 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje Lamberts.

1131626348. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren op 1834-10-08 in Hoogeveen. Hij overleed op
1905-07-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Pieter Johannes en Oelen, Marchje
Lamberts.

1131626361. Booij, Jannes Hendriks.

Jannes Hendriks werd geboren op 1817-10-17 in Hoogeveen. Hij was
de zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij
trouwde Ymker, Rebekka op 1842-04-27 in Hoogeveen.

Kinderen van Ymker, Rebekka en Booij, Jannes Hendriks

11316263611 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1856-03-22 in Hoogeveen.

1131626362. Booij, Elizabeth.

Elizabeth werd geboren op 1823-09-30 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.

1131626363. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren op 1826-11-16 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde
Mager, Aaltje op 1886-04-03 in Hoogeveen.

1131626364. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1833-07-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans.

1131626365. Booij, Seine.

Seine werd geboren op 1836-08-06 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij trouwde
Kikkert, Hilligje op 1862-03-01 in Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Hilligje en Booij, Seine

11316263651 i. Booij, Seine. Seine werd geboren omstreeks 1870 in Hoogeveen.

1131626366. Booij, Jan Hendriks.

Jan Hendriks werd geboren op 1820-09-19 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Booij, Hendrik Jannes en Vierkant, Annechien Jans. Hij
trouwde ten Cate, Geessien Hendriks op 1840-04-22 in Hoogeveen.
Hij trouwde tevens Schonewille, Hendrikje op 1886-10-30 in
Hoogeveen.

Kinderen van ten Cate, Geessien Hendriks en Booij, Jan Hendriks

+ 11311442811 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in
Hoogeveen.

11311442812 ii. Booij, Geesje Jans. Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1918-03-23 in Zwinderen.

Kinderen van Schonewille, Hendrikje en Booij, Jan Hendriks

11316263663 i. Booij, Jentje. Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen.

11316263664 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in
Hoogeveen.

1131626371. Bosveld, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1828-10-19 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Bosveld, Matthijs en Booij, Pietertje Jans.

1131626372. Bosveld, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1830-05-15 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Bosveld, Matthijs en Booij, Pietertje Jans.

1131626381. Booij, Johannes.

Johannes werd geboren op 1822-10-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Jannes en Moes, Annigje Jans.

1131626382. Booij, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1852 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde Booij, Hendrik
Hendriks op 1870-04-29 in Hoogeveen.

1131626383. Booij, Catharina.

Catharina werd geboren op 1827-11-20 in Hoogeveen. Zij overleed op
1878-10-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 50 jaren, 11 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.

1131626384. Booij, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1833-07-18 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Zij trouwde
Kikkert, Klaas op 1854-04-22 in Hoogeveen.

1131626385. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren op 1836-03-26 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde de Graaf,
Geesje op 1859-11-12 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Kok,
Hillegien op 1883-05-14 in Westerbork.

Kinderen van de Graaf, Geesje en Booij, Pieter

11316263851 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen.

Kinderen van Kok, Hillegien en Booij, Pieter

11316263852 i. Booij, Jantje. Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle.

1131626386. Booij, Andries Jannes.

Andries Jannes werd geboren op 1841-09-26 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1935-11-17 in Nieuw-Amsterdam op de leeftijd van 94
jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje
Jans. Hij trouwde Moes, Wubbigje Egberts op 1864-03-19 in
Hoogeveen.

Kinderen van Moes, Wubbigje Egberts en Booij, Andries Jannes

+ 11316263861 i. Booij, Egberdina. Egberdina werd geboren op 1873-05-16 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1963-09-30 in Emmen.

1131626387. Booij, Hendrik Jannes.

Hendrik Jannes werd geboren op 1844-05-20 in Hoogeveen. Hij
overleed voor 1900 in Hoogeveen? op de leeftijd van minder dan 55
jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Jannes en Moes,
Jantje Jans. Hij trouwde Strijker, Hendrikje op 1867-05-04 in
Hoogeveen.

1131626388. Booij, Seine.

Seine werd geboren op 1849-04-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
1917-06-19 in Hoogeveen op de leeftijd van 68 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans. Hij trouwde
Strijker, Pietertje op 1871-04-29 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens
Profijt, Aaltje Pieters op 1887-02-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Strijker, Pietertje en Booij, Seine

11316263881 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen.

11316263882 ii. Booij, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen.

11316263883 iii. Booij, Wolter. Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen.

Kinderen van Profijt, Aaltje Pieters en Booij, Seine

11316263884 i. Booij, Aaltje. Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen.

+ 11316263885 ii. Booij, Liebigje. Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1957-06-19 in Zuidlaren (Dr).

11316263886 iii. Booij, Catharina. Catharina werd geboren op 1897-02-25 in
Hoogeveen.

1131626389. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Booij, Jannes en Moes, Jantje Jans.

Generatie 11

11311441321. de Graaf, Gerrit.

Gerrit werd geboren in 1840 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Jantje op
1871-05-20 in Hoogeveen.

11311441322. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1842-08-29 in Hoogeveen. Zij overleed op
1842-10-02 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 maand, 4 dagen. Zij
was de dochter van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

11311441323. de Graaf, Albert.

Albert werd geboren op 1843-10-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1846-06-05 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 jaren, 8 maanden. Hij
was de zoon van de Graaf, Jan en Martinus, Anna.

11311441324. de Graaf, Jan.

Jan werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van de
Graaf, Jan en Martinus, Anna. Hij trouwde Scholten, Stijntje op
1874-03-14 in Hoogeveen.

Kinderen van Scholten, Stijntje en de Graaf, Jan

113114413241 i. de Graaf, Jantje. Jantje werd geboren op 1877-09-18 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hoogeveen.

113114413242 ii. de Graaf, Annigje. Annigje werd geboren op 1879-11-19 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-10 in Hollandscheveld.

113114413243 iii. de Graaf, Jentje. Jentje werd geboren op 1882-05-30 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1884-06-16 in Hollandscheveld.

113114413244 iv. de Graaf, Kasper. Kasper werd geboren op 1885-07-28 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1886-02-11 in Hollandscheveld.

11311442111. Duinkerken, Woltertien.

Woltertien werd geboren op 1816-12-23 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts. Zij
trouwde Woltinge, Roelof Harms op 1836-04-30 in Hoogeveen.

Kinderen van Duinkerken, Woltertien en Woltinge, Roelof Harms

113114421111 i. Woltinge, Harm. Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr).

113114421112 ii. Woltinge, Grietien. Grietien werd geboren op 1838-12-01 in
Ruinen (Dr).

113114421113 iii. Woltinge, Jan. Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen.

113114421114 iv. Woltinge, Geesje. Geesje werd geboren op 1842-08-20 in
Hoogeveen.

113114421115 v. Woltinge, Willem. Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen.

113114421116 vi. Woltinge, Roelof. Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen.

113114421117 vii. Woltinge, Roelofje. Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen.

113114421118 viii. Woltinge, Fredrik. Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen.

113114421119 ix. Woltinge, Wolter. Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen.

+ 11311442111A x. Woltinge, Fennigje. Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1942-12-06 in Hoogeveen.

11311442112. Duinkerken, Lefert.

Lefert werd geboren op 1824-01-15 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

11311442113. Duinkerken, Arend.

Arend werd geboren in 1827 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Duinkerken, Jan Jans en Vos, Grietien Everts.

11311442311. ten Cate, Harmen Faken.

Harmen Faken werd geboren op 1823-09-20 in Hollandscheveld. Hij
was de zoon van Faken, Berend Harms en Schonewille, Woltertje
Harms. Hij trouwde Gortworst, Hermanna op 1846-04-25 in Hoogeveen.

Kinderen van Gortworst, Hermanna en ten Cate, Harmen Faken

+ 113114423111 i. ten Cate, Berend Fake. Berend Fake werd geboren in 1850 in
Hoogeveen.

11311442421. Yken, Geesje.

Geesje werd geboren in 1851. Zij was de dochter van Yken, Harm
Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Zij trouwde Profijt, Pieter op
1873-10-04 in Hoogeveen.

11311442422. Yken, Jan.

Jan werd geboren op 1825-02-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Yken, Harm Arends en ten Cate, Aaltje Jans. Hij trouwde Lunenborg,
Catharina op 1850-04-17 in Hoogeveen.

Kinderen van Lunenborg, Catharina en Yken, Jan

+ 113114424221 i. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1923-12-13 in Hoogeveen.

11311442511. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren op 1838-05-01 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms. Hij
trouwde Vos, Aaltje op 1862-04-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Vos, Aaltje en Schonewille, Albert

+ 113114425111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren in 1865 in
Hoogeveen.

11311442512. Schonewille, Christiaan.

Christiaan werd geboren op 1846-07-26 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1846-08-31 in Hollandscheveld op de leeftijd van 1 maand, 5
dagen. Hij was de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en
Kok, Aaltje Harms.

11311442513. Schonewille, Christiaan.

Christiaan werd geboren op 1848-04-01 in Hollandscheveld. Hij was
de zoon van Schonewille, Christiaan Hendriks en Kok, Aaltje Harms.

11311442621. Oelen, nn.

nn werd geboren op 1840-03-28 in Hollandscheveld. Zij overleed op
1840-03-28 in Hollandscheveld op de leeftijd van 0 dagen. Zij was
de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442622. Oelen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren op 1842-01-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1911-02-09 in Hoogeveen op de leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442623. Oelen, Harm.

Harm werd geboren op 1843-10-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
1910-03-18 in Hoogeveen op de leeftijd van 66 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.
Hij trouwde Schonewille, Aaltje op 1877-01-20 in Hoogeveen.

11311442624. Oelen, Koert.

Koert werd geboren op 1847-03-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
1921-07-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442625. Oelen, Zwaantje.

Zwaantje werd geboren op 1850-04-20 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442626. Oelen, Arend.

Arend werd geboren op 1852-10-13 in Hoogeveen. Hij overleed op
1853-06-07 in Hoogeveen op de leeftijd van 7 maanden, 25 dagen.
Hij was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442627. Oelen, Jan.

Jan werd geboren op 1857-08-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
1861-05-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 3 jaren, 9 maanden. Hij
was de zoon van Oelen, Jan Harms en Profijt, Geesje Koerts.

11311442811. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1842-12-12 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien Hendriks. Hij
trouwde Benjamins, Beekje op 1867-04-27 in Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Booij, Hendrik

+ 113114428111 i. Booij, Hendrikus. Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in
Hoogeveen.

11311442812. Booij, Geesje Jans.

Geesje Jans werd geboren op 1851-12-05 in Hoogeveen. Zij overleed
op 1918-03-23 in Zwinderen op de leeftijd van 66 jaren, 3 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Jan Hendriks en ten Cate, Geessien
Hendriks.

11311511111. Schonewille, Harm.

Harm werd geboren op 1844-12-14 in Hollandscheveld. Hij was de
zoon van Schonewille, Hermannus en Kikkert, Geertruid. Hij trouwde
Snippe, Hendrikje op 1873-09-27 in Hoogeveen.

Kinderen van Snippe, Hendrikje en Schonewille, Harm

113115111111 i. Schonewille, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in
Hollandscheveld.

+ 113115111112 ii. Schonewille, Jan. Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in
1961.

11316113111. Jonge Vos, Annigje.

Annigje werd geboren op 1862-11-13 in Hoogeveen. Zij overleed op
1876-01-24 in Ouder Amstel op de leeftijd van 13 jaren, 2 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen,
Jantje.

11316113112. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1864-12-14 in Hoogeveen. Zij overleed op
1864-12-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 17 dagen. Zij was de
dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

11316113113. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1866-08-12 in Hoogeveen. Hij overleed op
1873-05-21 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 9 maanden. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.

11316113114. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1869-10-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1952-02-02 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden.
Zij werd begraven op 1952-02-07 in Amsterdam. Zij was de dochter
van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Zij trouwde
Vlagsma, Gerrit op 1903-07-23 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en Vlagsma, Gerrit

113161131141 i. Vlagsma, Goutje. Goutje werd geboren op 1904-06-04 in
Amsterdam. Zij overleed op 1995-01-18 in Hilversum.

113161131142 ii. Vlagsma, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in
Amsterdam. Hij overleed op 1928-03-18 in Amsterdam.

+ 113161131143 iii. Vlagsma, Jantje. Jantje werd geboren op 1909-12-20 in
Amsterdam.

11316113115. Jonge Vos, Karsje.

Karsje werd geboren op 1873-02-05 in Hoogeveen. Zij overleed op
1945-03-19 in Amsterdam op de leeftijd van 72 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Loots, Jan op 1904-07-09 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Karsje en Loots, Jan

113161131151 i. Loots, Ysbrand. Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in
Amsterdam. Hij overleed omstreeks 1970.

113161131152 ii. Loots, dochter?. dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam.

113161131153 iii. Loots, Jantine. Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam.

11316113116. Jonge Vos, Jantje.

Jantje werd geboren op 1875-10-18 in Ouder Amstel. Zij overleed op
1959-04-25 in Haarlem op de leeftijd van 83 jaren, 6 maanden. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Rijken, Paulus Daniel op 1907-08-01 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Jantje en Rijken, Paulus Daniel

113161131161 i. Rijken, Jan. Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam.

113161131162 ii. Rijken, Christina Johanna Frederika. Christina Johanna
Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij overleed na
1933.

113161131163 iii. Rijken, Marty. Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam.

11316113117. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1878-08-14 in Ouder Amstel. Hij overleed
op 1929-10-23 in Amsterdam op de leeftijd van 51 jaren, 2 maanden.
Hij werd begraven op 1929-10-26 in Amsterdam. Hij was de zoon van
Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje. Hij trouwde Huijser,
Hendrika op 1904-12-22 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij was diamantslijper en in dienst van de firma Van Rouendal &
Co. Ivm zijn medewerking aan een
diamantslijpersstaking werd hij ontslagen. In later jaren
probeerde hij nog een winkeltje te runnen, maar dat was
geen groot succes. Oma Jonge Vos moest haar eigen servies verkopen
om nog iets aan geld binnen
te halen.

1924-04-05 Krant Het Vaderland
Gevonden voorwerpen:
een ceintuur van waterproof regenjas, Jonge-Vos, Fahrenheitstraat 26;

Kinderen van Huijser, Hendrika en Jonge Vos, Hendrik

+ 113161131171 i. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in
Amsterdam. Hij overleed in 1988 in Amsterdam.

+ 113161131172 ii. Jonge Vos, Karel Cornelis. Karel Cornelis werd geboren op
1908-03-18 in Amsterdam. Hij overleed op 1940-09-20 in
Bloemendaal.

+ 113161131173 iii. Jonge Vos, Jan. Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam.
Hij overleed op 1986-01-16 in Hilversum.

11316113118. Jonge Vos, Anton.

Anton werd geboren op 1881-08-17 in Ouder Amstel. Hij overleed op
1957-12-27 in Amsterdam op de leeftijd van 76 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Hij trouwde Hansen, Elisabeth Jacoba op 1905-07-20 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Anton

Hij was houthandelaar. Ziujn zoon Henk is oprichter van de
houthandel Jongevos (gespeld als één
woord) aan het Zeeburgerpad in Amsterdam. Huib heeft deze later
voortgezet.

Kinderen van Hansen, Elisabeth Jacoba en Jonge Vos, Anton

+ 113161131181 i. Jongevos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in
Amsterdam. Hij overleed op 1984-08-11 in Amsterdam.

+ 113161131182 ii. Jonge Vos, Elisabeth. Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in
Amsterdam. Zij overleed na 1935.

+ 113161131183 iii. Jongevos, Anton. Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam.
Hij overleed na 1936.

113161131184 iv. Jongevos, Jan. Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij
overleed in 1988 in Amsterdam.

11316113119. Jonge Vos, Gesina.

Gesina werd geboren op 1886-05-06 in Ouder Amstel. Zij overleed op
1960-11-14 in Bussum op de leeftijd van 74 jaren, 6 maanden. Zij
was de dochter van Jonge Vos, Hendrik Hendriks en Hagen, Jantje.
Zij trouwde Kesting, Hermanus op 1916-12-10 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Gesina

Tante Sientje woonde in Sloterdijk in de Overbrakerpolder zo
ongeveer waar nu station Sloterdijk
is, zij woonde in het hoogste huis aan de dijk en alleen
bereikbaar met zo’n hoog smal bruggetje.

1960-03-29 –
Gedaagde ivm ontruiming westelijk haven gebied – Niet verschenen.

11316113151. Mande, Francina Henderica.

Francina Henderica werd geboren in 1890 in Watergraafsmeer
(Amsterdam). Zij overleed na 1918 op de leeftijd van meer dan 28
jaren. Zij was de dochter van Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.

11316113152. Mande, Casper.

Casper werd geboren in 1893 in Amsterdam. Hij was de zoon van
Mande, Hermannus en Hagen, Gesina.

11316113171. Hagen, Henderica Alberdina.

Henderica Alberdina werd geboren op 1878-02-10 in De Sloot –
Hoogeveen (Dr). Zij was de dochter van Hagen, Geert en Santink,
Metje.

11316113172. Hagen, Jan.

Jan werd geboren op 1879-04-20 in Noord (Hoogeveen). Hij was de
zoon van Hagen, Geert en Santink, Metje.

11316113173. Hagen, Casper.

Casper werd geboren op 1880-12-22 in De Huizen (Hoogeveen). Hij
was de zoon van Hagen, Geert en Santink, Metje. Hij trouwde
Dijkstra, Florentina Johanna op 1906-07-11 in Amsterdam. Hij
trouwde tevens Post, Trientje op 1925-05-27 in Amsterdam.

Kinderen van Dijkstra, Florentina Johanna en Hagen, Casper

113161131731 i. Hagen, Geert. Geert werd geboren in 1908 in Amsterdam.

11316113621. Hagen, Lammert.

Lammert werd geboren op 1868-06-13 in Het Haagje (Hoogeveen). Hij
overleed op 1869-10-02 in Zwartsluis op de leeftijd van 1 jaar, 3
maanden. Hij was de zoon van Hagen, Geert en Slingenberg, Gesina.

11316113671. Hagen, Femmigje.

Femmigje werd geboren in 1871 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zwiep,
Christiaan op 1894-08-25 in Hoogeveen.

11316113672. Hagen, Jacoba.

Jacoba werd geboren in 1873 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde
Streutker, Hendrik op 1899-03-04 in Hoogeveen.

11316113673. Hagen, Geert.

Geert werd geboren op 1878-07-27 in Hoogeveen. Hij overleed op
1887-05-25 in Hollandscheveld op de leeftijd van 8 jaren, 9
maanden. Hij was de zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen,
Hendrikje.

11316113674. Hagen, Fijchje.

Fijchje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Zij trouwde Zuidema,
Klaas op 1906-02-03 in Hoogeveen.

11316113675. Hagen, Jacob.

Jacob werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde
Schonewille, Aaltje op 1906-02-03 in Hoogeveen.

11316113676. Hagen, Jan.

Jan werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Hij was de zoon van Hagen,
Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde van der Hulst,
Jantina op 1922-02-18 in Hoogeveen. Hij trouwde tevens Spijkman,
Jantje Elisabeth op 1908-08-08 in Hoogeveen.

11316113677. Hagen, Geert.

Geert werd geboren op 1888-07-03 in Hollandscheveld. Hij was de
zoon van Hagen, Harm Jacobs en Westerveen, Hendrikje. Hij trouwde
Hendriks, Jacoba op 1914-07-15 in Assen.

Kinderen van Hendriks, Jacoba en Hagen, Geert

113161136771 i. Hagen, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1916 in Assen. Zij
overleed na 1944.

113161136772 ii. Hagen, Titje. Titje werd geboren in 1920 in Assen. Zij overleed
na 1945.

113161136773 iii. Hagen, Tjitske. Tjitske werd geboren in 1922 in Assen. Zij
overleed op 1942-10-16 in Assen.

11316114311. Scholten, Jantje.

Jantje werd geboren in 1862 in Hoogeveen. Zij overleed op
1881-02-09 in Amsterdam op de leeftijd van 19 jaren, 1 maand. Zij
was de dochter van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
Hendriks.

11316114312. Scholten, Casper.

Casper werd geboren in 1866 in Zwartsluis. Hij overleed op
1890-12-05 in Overschie op de leeftijd van 24 jaren, 11 maanden.
Hij was de zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje
Hendriks.

11316114313. Scholten, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1872 in Zwolle. Hij overleed op 1882-04-03
in Zuidbroek (Gr) op de leeftijd van 10 jaren, 3 maanden. Hij was
de zoon van Scholten, Derk en Jonge Vos, Hendrikje Hendriks.

113114413241. de Graaf, Jantje.

Jantje werd geboren op 1877-09-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 6 jaren, 8 maanden. Zij
was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

113114413242. de Graaf, Annigje.

Annigje werd geboren op 1879-11-19 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-10 in Hollandscheveld op de leeftijd van 4 jaren, 6
maanden. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten,
Stijntje.

113114413243. de Graaf, Jentje.

Jentje werd geboren op 1882-05-30 in Hoogeveen. Zij overleed op
1884-06-16 in Hollandscheveld op de leeftijd van 2 jaren, 17
dagen. Zij was de dochter van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

113114413244. de Graaf, Kasper.

Kasper werd geboren op 1885-07-28 in Hoogeveen. Hij overleed op
1886-02-11 in Hollandscheveld op de leeftijd van 6 maanden, 14
dagen. Hij was de zoon van de Graaf, Jan en Scholten, Stijntje.

11316224331. Damming, Hendrina Willemina.

Hendrina Willemina werd geboren op 1837-07-21. Zij was de dochter
van Damming, Jan en van Goor, Hendrikje Gerrits. Zij trouwde
Huijer, Willem op 1862-06-08 in Hoogeveen.

Kinderen van Damming, Hendrina Willemina en Huijer, Willem

113162243311 i. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren in 1863.

113162243312 ii. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1870-04-02 in Hoogeveen.

+ 113162243313 iii. Huijer, Jan. Jan werd geboren op 1875-06-21 in Zwolle. Hij
overleed op 1944-08-02 in Harderwijk.

11316224332. Damming, Barend Jan.

Barend Jan werd geboren op 1840-10-31 in Hoogeveen. Hij overleed
op 1903-02-26 in Groningen op de leeftijd van 62 jaren, 3 maanden.
Hij was de zoon van Damming, Jan en van Goor, Hendrikje Gerrits.
Hij trouwde Saan, Nantje op 1866-03-03 in Hoogeveen.

Kinderen van Saan, Nantje en Damming, Barend Jan

113162243321 i. Damming, Jan. Jan werd geboren op 1866-06-06 in Groningen.

113162243322 ii. Damming, Nanne Mense. Nanne Mense werd geboren op 1869-10-20 in
Groningen. Hij overleed op 1871-12-03 in Groningen.

+ 113162243323 iii. Damming, Hendrikje Barendina. Hendrikje Barendina werd geboren
op 1872-05-15 in Groningen.

113162243324 iv. Damming, Nanrinus Mensiscus. Nanrinus Mensiscus werd geboren op
1874-08-14 in Groningen.

113162243325 v. Damming, Hendrikus Gerhardus. Hendrikus Gerhardus werd geboren
op 1877-02-27 in Groningen.

11316225111. van Goor, Hilligje.

Hilligje werd geboren op 1850-08-05 in Steenbergen (NB). Zij
overleed op 1903-08-15 in Alteveer (Hoogeveen) op de leeftijd van
53 jaren, 10 dagen. Zij was de dochter van van Goor, Hendrik Harms
en Bisschop, Jantje Alberts. Zij trouwde Jonge Vos, Jan Hendriks
op 1872-09-27 in Hoogeveen.

Kinderen van van Goor, Hilligje en Jonge Vos, Jan Hendriks

+ 113162251111 i. Jonge Vos, Albertje. Albertje werd geboren op 1883-10-01 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1957-12-16 in Hoogeveen.

113162251112 ii. Vos, Hendrikje. Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1920.

11316251121. Booij, Jacob.

Jacob werd geboren op 1859-12-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
1930-04-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 70 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Hendrik Harms en Stoter, Hermanna
Hendriks.

11316252111. Booij, Hendrik Hendriks.

Hendrik Hendriks werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de
zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar, Alida Jacobs. Hij
trouwde Booij, Hendrikje op 1870-04-29 in Hoogeveen.

11316252112. Booij, Jacob Hendriks.

Jacob Hendriks werd geboren op 1842-06-03 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1908-01-29 in Westerbork op de leeftijd van 65 jaren,
7 maanden. Hij was de zoon van Booij, Hendrik Jans en Tichelaar,
Alida Jacobs. Hij trouwde Schonewille, Geesje op 1865-07-08 in
Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Geesje en Booij, Jacob Hendriks

113162521121 i. Booij, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1934-06-01 in Hoogeveen.

11316263421. Schonewille, Jan Otto.

Jan Otto werd geboren in 1859 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.

11316263422. Schonewille, Pietertje.

Pietertje werd geboren in 1853 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.

11316263423. Schonewille, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1844-01-06 in Hoogeveen. Zij overleed op
1881-12-26 in Hoogeveen op de leeftijd van 37 jaren, 11 maanden.
Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij, Elisabeth.
Zij trouwde Jonge Vos, Benjamin op 1867-04-27 in Hoogeveen.

11316263424. Schonewille, Maria.

Maria werd geboren op 1846-11-18 in Hoogeveen. Zij overleed op
1930-01-16 in Hollandscheveld op de leeftijd van 83 jaren, 1
maand. Zij was de dochter van Schonewille, Jan Jans en Booij,
Elisabeth. Zij trouwde Onbekend op 1872-04-06 in Hoogeveen.

Notities bij Schonewille, Maria

«Overlijden Opm: 246A».

Kinderen van Schonewille, Maria en Onbekend

113162634241 i. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1883 in Hoogeveen.

113162634242 ii. Kikkert, Liebigje. Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1950.

+ 113162634243 iii. Kikkert, Arend. Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1969-08-02 in Hoogeveen.

113162634244 iv. Kikkert, Jantje. Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij
overleed in 1950.

113162634245 v. Kikkert, Trijntje. Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1950.

113162634246 vi. Kikkert, Hilligje. Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen.
Zij overleed in 1950.

11316263431. Booij, Pieter.

Pieter werd geboren in 1861 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Lambert en Schokker, Lammigje. Hij trouwde van de Belt,
Annegien op 1890-07-25 in Emmen.

Kinderen van van de Belt, Annegien en Booij, Pieter

113162634311 i. Booij, kind van Pieter en Annegien. kind van Pieter en Annegien
werd geboren omstreeks 1885.

11316263441. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren in 1867 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Jannes Pieters en Oelen, Hillechien. Hij trouwde van Eck,
Margaretha op 1890-11-22 in Hoogeveen.

Kinderen van van Eck, Margaretha en Booij, Jannes

+ 113162634411 i. Booij, Jannes. Jannes werd geboren in 1891 in Hoogeveen.

113162634412 ii. Booij, Johanna. Johanna werd geboren in 1897. Zij overleed na
1920.

11316263611. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren op 1856-03-22 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Jannes Hendriks en Ymker, Rebekka.

11316263651. Booij, Seine.

Seine werd geboren omstreeks 1870 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
Booij, Seine en Kikkert, Hilligje. Hij trouwde Kreeft, Christina
op 1908-05-02 in Hoogeveen.

11316263663. Booij, Jentje.

Jentje werd geboren op 1845-06-11 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje. Zij trouwde
Kroezen, Wolter omstreeks 1880 in Hoogeveen.

11316263664. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1854-02-27 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Jan Hendriks en Schonewille, Hendrikje.

11316263851. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1858 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Booij, Pieter en de Graaf, Geesje.

11316263852. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren in 1888 in Zwolle. Zij was de dochter van
Booij, Pieter en Kok, Hillegien.

11316263861. Booij, Egberdina.

Egberdina werd geboren op 1873-05-16 in Hoogeveen. Zij overleed op
1963-09-30 in Emmen op de leeftijd van 90 jaren, 4 maanden. Zij
was de dochter van Booij, Andries Jannes en Moes, Wubbigje
Egberts. Zij trouwde Kalter, Jan op 1897-05-09 in Leiden.

Kinderen van Booij, Egberdina en Kalter, Jan

113162638611 i. Kalter, Martha Wubina. Martha Wubina werd geboren in 1900 in
Rotterdam.

+ 113162638612 ii. Kalter, Wubbina. Wubbina werd geboren in 1901 in Lemmer.

113162638613 iii. Kalter, Hendrika. Hendrika werd geboren in 1903 in Rotterdam.

113162638614 iv. Kalter, Andries. Andries werd geboren in 1905 in Rotterdam.

11316263881. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren op 1872-09-05 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

11316263882. Booij, Jantje.

Jantje werd geboren op 1877-09-07 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

11316263883. Booij, Wolter.

Wolter werd geboren op 1881-07-25 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Seine en Strijker, Pietertje.

11316263884. Booij, Aaltje.

Aaltje werd geboren op 1889-03-27 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.

11316263885. Booij, Liebigje.

Liebigje werd geboren op 1892-09-15 in Hoogeveen. Zij overleed op
1957-06-19 in Zuidlaren (Dr) op de leeftijd van 64 jaren, 9
maanden. Zij was de dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje
Pieters. Zij trouwde Elsinga, Sietze op 1915-05-20 in Groningen.

Kinderen van Booij, Liebigje en Elsinga, Sietze

113162638851 i. Elsinga, Alie. Alie werd geboren in 1927.

11316263886. Booij, Catharina.

Catharina werd geboren op 1897-02-25 in Hoogeveen. Zij was de
dochter van Booij, Seine en Profijt, Aaltje Pieters.

Generatie 12

113114421111. Woltinge, Harm.

Harm werd geboren op 1837-02-21 in Ruinen (Dr). Hij was de zoon
van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421112. Woltinge, Grietien.

Grietien werd geboren op 1838-12-01 in Ruinen (Dr). Zij was de
dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421113. Woltinge, Jan.

Jan werd geboren op 1841-01-23 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421114. Woltinge, Geesje.

Geesje werd geboren op 1842-08-20 in Hoogeveen. Zij was de dochter
van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421115. Woltinge, Willem.

Willem werd geboren in 1846 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421116. Woltinge, Roelof.

Roelof werd geboren in 1848 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421117. Woltinge, Roelofje.

Roelofje werd geboren in 1851 in Hoogeveen. Zij was de dochter van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421118. Woltinge, Fredrik.

Fredrik werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

113114421119. Woltinge, Wolter.

Wolter werd geboren in 1857 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken, Woltertien.

11311442111A. Woltinge, Fennigje.

Fennigje werd geboren op 1859-06-12 in Hoogeveen. Zij overleed op
1942-12-06 in Hoogeveen op de leeftijd van 83 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Woltinge, Roelof Harms en Duinkerken,
Woltertien. Zij trouwde Lunenborg, Jan op 1886-11-23 in Hoogeveen.

Kinderen van Woltinge, Fennigje en Lunenborg, Jan

11311442111A1 i. Lunenborg, Jentje. Jentje werd geboren op 1887-07-11 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1902-02-25 in Hoogeveen.

11311442111A2 ii. Lunenborg, Albert. Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen.
Hij overleed op 1958-04-08 in Groningen.

+ 11311442111A3 iii. Lunenborg, Roelof. Roelof werd geboren op 1891-07-20 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1974-01-24 in Ruinen (Dr).

11311442111A4 iv. Lunenborg, Wolter. Wolter werd geboren op 1893-10-29 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1942-06-03 in Hoogeveen.

11311442111A5 v. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1895-12-22 in Hoogeveen.

11311442111A6 vi. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1957-08-20 in Hoogeveen.

11311442111A7 vii. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina. Fenna Wolterdina Rolina
werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
1989-02-05 in Meppel.

11311442111A8 viii. Lunenborg, Sannigje. Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1904-01-31 in Hoogeveen.

11311442111A9 ix. Lunenborg, Johannes. Johannes werd geboren op 1906-04-15 in
Hoogeveen. Hij overleed op 1987-12-20 in Hoogeveen.

113114423111. ten Cate, Berend Fake.

Berend Fake werd geboren in 1850 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
ten Cate, Harmen Faken en Gortworst, Hermanna. Hij trouwde
Strijker, Annigje op 1875-05-08 in Hoogeveen.

Kinderen van Strijker, Annigje en ten Cate, Berend Fake

1131144231111 i. ten Cate, Hermannus Fake. Hermannus Fake werd geboren in 1883
in Arnhem.

113114424221. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1851-12-02 in Hoogeveen. Hij overleed op
1923-12-13 in Hoogeveen op de leeftijd van 72 jaren, 11 dagen. Hij
was de zoon van Yken, Jan en Lunenborg, Catharina. Hij trouwde
Schonewille, Jentje op 1879-04-26 in Hoogeveen.

Kinderen van Schonewille, Jentje en IJken, Harm

1131144242211 i. IJken, Catharina. Catharina werd geboren op 1882-03-29 in
Hollandscheveld.

1131144242212 ii. IJken, Berendina. Berendina werd geboren op 1885-04-16 in
Hollandscheveld.

1131144242213 iii. IJken, Janna. Janna werd geboren op 1888-06-28 in
Hollandscheveld. Zij overleed omstreeks 1950.

+ 1131144242214 iv. IJken, Harmanna. Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in
Hoogeveen. Zij overleed op 1969-07-07 in Ruinen (Dr).

1131144242215 v. IJken, Jan. Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld.

1131144242216 vi. IJken, Jentje. Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel
(Hoogeveen).

1131144242217 vii. IJken, Harm. Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij
overleed op 1904-04-27 in Hoogeveen.

113114425111. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren in 1865 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Schonewille, Albert en Vos, Aaltje. Hij trouwde Benjamins, Beekje
op 1889-05-11 in Hoogeveen.

Kinderen van Benjamins, Beekje en Schonewille, Hendrik

+ 1131144251111 i. Schonewille, Albert. Albert werd geboren in 1891 in Coevorden.

113114428111. Booij, Hendrikus.

Hendrikus werd geboren op 1879-11-10 in Hoogeveen. Hij was de zoon
van Booij, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde Doldersum,
Elizabeth in 1907 in Moorens,th,ENG.

Notities bij Booij, Hendrikus

Het is nog NIET aangetoond, dat hendrik een zoon is van Hendrik
Booij uit 1842 en Beekje Benjamins.

Kinderen van Doldersum, Elizabeth en Booij, Hendrikus

1131144281111 i. Booij, Lucy Beatrice. Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in
Australie. Zij overleed op 1965-06-13 in Australie.

1131144281112 ii. Booij, Jan. Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij
overleed op 1977-06-19 in Australie.

1131144281113 iii. Booij, Henry. Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie.
Hij overleed op 1982-04-19 in Australie.

1131144281114 iv. Booij, Henrietta. Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland
(UK). Zij overleed in 1911 in Australie.

+ 1131144281115 v. Booij, James. James werd geboren op 1918-02-25 in Australie.

113115111111. Schonewille, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1881-12-06 in Hollandscheveld. Hij was de
zoon van Schonewille, Harm en Snippe, Hendrikje.

113115111112. Schonewille, Jan.

Jan werd geboren in 1884. Hij overleed in 1961 op de leeftijd van
77 jaren. Hij was de zoon van Schonewille, Harm en Snippe,
Hendrikje. Hij had een relatie met de Vries, Anna.

Kinderen van de Vries, Anna en Schonewille, Jan

1131151111121 i. Schonewille, Arend Henderikus. Arend Henderikus werd geboren op
1910-12-21 in Emmen. Hij overleed na 1936.

113161131141. Vlagsma, Goutje.

Goutje werd geboren op 1904-06-04 in Amsterdam. Zij overleed op
1995-01-18 in Hilversum op de leeftijd van 90 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij
trouwde van der Monde, Dirk op 1931-09-03 in Amsterdam.

113161131142. Vlagsma, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-09-17 in Amsterdam. Hij overleed op
1928-03-18 in Amsterdam op de leeftijd van 22 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika.

113161131143. Vlagsma, Jantje.

Jantje werd geboren op 1909-12-20 in Amsterdam. Zij was de dochter
van Vlagsma, Gerrit en Jonge Vos, Hendrika. Zij trouwde Reijners,
Louis voor 1940 in Amsterdam.

Kinderen van Vlagsma, Jantje en Reijners, Louis

1131611311431 i. Reijners, Louk. Louk werd geboren op 1940-02-05.

113161131151. Loots, Ysbrand.

Ysbrand werd geboren op 1906-08-04 in Amsterdam. Hij overleed
omstreeks 1970 op de leeftijd van ongeveer 63 jaren, 4 maanden.
Hij was de zoon van Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

113161131152. Loots, dochter?.

dochter? werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij was de dochter van
Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

113161131153. Loots, Jantine.

Jantine werd geboren in 1915 in Amsterdam. Zij is de dochter van
Loots, Jan en Jonge Vos, Karsje.

113161131161. Rijken, Jan.

Jan werd geboren in 1910 in Amsterdam. Hij was de zoon van Rijken,
Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

113161131162. Rijken, Christina Johanna Frederika.

Christina Johanna Frederika werd geboren in 1910 in Amsterdam. Zij
overleed na 1933 op de leeftijd van meer dan 23 jaren. Zij was de
dochter van Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

113161131163. Rijken, Marty.

Marty werd geboren in 1915 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Rijken, Paulus Daniel en Jonge Vos, Jantje.

113161131171. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1905-12-14 in Amsterdam. Hij overleed in
1988 in Amsterdam op de leeftijd van 82 jaren, 18 dagen. Hij was
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij trouwde
Snijdelaar, Catharina Jacoba op 1929-08-08 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij werkte eerst bij Archie Company (fabrikant van
“Welf”-schoenen. Hij had vanaf 1947 samen met
zijn broer Jan zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en
Amsterdam (2x). Jan deed de
inkoop van de collectie, terwijl Harry de boekhouding deed. Zijn
zoon Henk leidt het
schoenenmagazijn aan de van Woustraat in Amsterdam. Hendrik woonde
in Badhoevedorp en was naast
zijn werk ook aktief in het verenigingsleven (voetbalvereniging
Lijnden).

Kinderen van Snijdelaar, Catharina Jacoba en Jonge Vos, Hendrik

+ 1131611311711 i. Jonge Vos, Hendrika. Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in
Amsterdam. Zij overleed op 2019-12-14 in Hoofddorp.

+ 1131611311712 ii. Jonge Vos, Catharina Johanna. Catharina Johanna werd geboren op
1931-09-11 in Amsterdam. Zij overleed in 2014.

+ 1131611311713 iii. Jonge Vos, Hendrik Jan. Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19
in Amsterdam.

113161131172. Jonge Vos, Karel Cornelis.

Karel Cornelis werd geboren op 1908-03-18 in Amsterdam. Hij werd
gedoopt (chr) op 1908-04-05 in Amsterdam. Hij overleed op
1940-09-20 in Bloemendaal op de leeftijd van 32 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Bruggink, Christina Hendrika op 1930-07-24 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Karel Cornelis

Hij was vertegenwoordiger in meubelen in eerste instantie bij
Drilling, Amsterdam. Hij moest veel op beurzen werken. Later ging
hij werken voor de firma de Jong (in Enschedé). Als bijverdienste
werkte hij als ceremoniemeester/entertainer. In de mobilisatietijd
moest hij weer onder dienst. Hij was gelegerd in Utrecht. Hij zat
bij een afdeling van de dienst O .& O. (Sport en ontspanning) en
speelde toneel. Getuige de verhalen die ik gehoord heb en de
beschikbare foto’s uit de periode 1929 tot ca 1938 stond hij
bekend als een fijne vent, vol humor en een goede
vertegenwoordiger.

GETUIGSCHRIFT BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM hebben aan
Karel C. Jonge Vos geb.18.3.08 leerling eener School voor Gewoon
Lager Onderwijs, bij het verlaten der school, dit GETUIGSCHRIFT
verleend tot een vereerend bewijs, dat hij de hoogste klasse
geheel doorloopen, het onderwijs met vrucht genoten heeft.

Pas na pakweg 70 jaar werd duidelijk waarom Karel stierf: hij
pleegde zelfmoord door voor de trein in Bloemendaal te springen.
HIj was toen al enige jaren in behandeling wegens zware
depressiviteit. Karel was homo, maar zoals dat begin 20e eeuw
gebruikelijk was: in het geheim. Hij kreeg van de psychiater Max
Levi-Suhl ( van het Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang) het
advies gewoon een vriendje te nemen en dan kon hij braaf getrouwd
blijven. Zijn broer Jan was het hiermee niet eens: Karel moest
vrij zijn om voor zijn homoseksualiteit uit te komen. Een voor die
tijd vooruitstrevend standpunt.

Kinderen van Bruggink, Christina Hendrika en Jonge Vos, Karel
Cornelis

+ 1131611311721 i. Jonge Vos, Catharina Alida. Catharina Alida werd geboren op
1932-06-22 in Amsterdam. Zij overleed op 2017-10-29 in Ermelo.

+ 1131611311722 ii. Jonge Vos, Hendrik. Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in
Amsterdam. Hij overleed op 2000-12-07 in Portland.

113161131173. Jonge Vos, Jan.

Jan werd geboren op 1909-12-08 in Amsterdam. Hij overleed op
1986-01-16 in Hilversum op de leeftijd van 76 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Huijser, Hendrika. Hij
trouwde Baaij, Catharina Sophia in 1934 in Amsterdam. Hij trouwde
tevens van Deijzen, Geertruida Agnes Johanna in 1961 in Amsterdam.

Notities bij Jonge Vos, Jan

Hij is begonnen als chef in de schoenenzaak “Schut”. Vanaf 1947
had hij samen met zijn broer
Harry zelfstandig schoenenzaken in Hilversum, Haarlem en Amsterdam
(2x). Hij kocht de collectie
in, terwijl zijn broer de boekhouding deed. Hij had veel gevoel
voor kleur en mode. Na de
scheiding behield hij alleen de zaak in Hilversum (in de
Kerkstraat). Hij vestigde een octrooi
op naam voor soepele schoenen (Nu-Fit). Hij kon goed tekenen en
schoonschrijven en maakte zelf
de etalagekaartjes. Verder kon hij spannende verhalen vertellen.
Tijdens de oorlogsjaren was Jan
hoofd van de gaarkeuken, had een onderduiker, maar moest ook zélf
onderduiken.

Kinderen van Baaij, Catharina Sophia en Jonge Vos, Jan

1131611311731 i. Jonge Vos, Sophia Hendrika. Sophia Hendrika werd geboren op
1936-06-08 in Hilversum. Zij overleed op 1989-09-29 in
Hilversum.

+ 1131611311732 ii. Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hendrika Catharina werd geboren
op 1939-04-03 in Hilversum.

+ 1131611311733 iii. Jonge Vos, Jannetje. Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in
Hilversum.

+ 1131611311734 iv. Jonge Vos, Machteld. Machteld werd geboren op 1951-11-20 in
Hilversum.

113161131181. Jongevos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1906-06-01 in Amsterdam. Hij overleed op
1984-08-11 in Amsterdam op de leeftijd van 78 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba.
Hij trouwde Peet, Willemina Antonia op 1932-06-23 in Amsterdam.

Kinderen van Peet, Willemina Antonia en Jongevos, Hendrik

+ 1131611311811 i. Jongevos, Huibert. Huibert werd geboren op 1938-07-19 in
Amsterdam.

113161131182. Jonge Vos, Elisabeth.

Elisabeth werd geboren op 1910-08-31 in Amsterdam. Zij overleed na
1935 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 4 maanden. Zij was de
dochter van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Zij
trouwde Jansen, Otto Theodorus op 1931-07-23 in Amsterdam.

Kinderen van Jonge Vos, Elisabeth en Jansen, Otto Theodorus

1131611311821 i. Jansen, zoon. zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam.

1131611311822 ii. Jansen, Otto. Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam.

113161131183. Jongevos, Anton.

Anton werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed na
1936 op de leeftijd van meer dan 22 jaren, 8 maanden. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
Samuel, Loes Th.A. in 1936-06-00 in Amsterdam.

Kinderen van Samuel, Loes Th.A. en Jongevos, Anton

1131611311831 i. Jongevos, zoon. zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam.

1131611311832 ii. Jongevos, Elly. Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam.

113161131184. Jongevos, Jan.

Jan werd geboren op 1913-04-13 in Amsterdam. Hij overleed in 1988
in Amsterdam op de leeftijd van 74 jaren, 8 maanden. Hij was de
zoon van Jonge Vos, Anton en Hansen, Elisabeth Jacoba. Hij trouwde
Blom, J.H. op 1940-06-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens
Hielkema, D. op 1948-11-16 in Amsterdam.

Notities bij Jongevos, Jan

1940-12-28 – aangifte ontvreemding van transportfiets met
kartonnen doos met breiwol.

1943-09-18 – aangifte van diefstal van broodbonnen en een
regenjas.

113161131731. Hagen, Geert.

Geert werd geboren in 1908 in Amsterdam. Hij was de zoon van
Hagen, Casper en Dijkstra, Florentina Johanna. Hij trouwde den
Haan, Maartje op 1937-04-08 in Sint Annaland.

113161136771. Hagen, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1916 in Assen. Zij overleed na 1944 op
de leeftijd van meer dan 28 jaren. Zij was de dochter van Hagen,
Geert en Hendriks, Jacoba. Zij trouwde Singels, Hendrik Adolph op
1944-04-11 in Assen.

113161136772. Hagen, Titje.

Titje werd geboren in 1920 in Assen. Zij overleed na 1945 op de
leeftijd van meer dan 25 jaren. Zij was de dochter van Hagen,
Geert en Hendriks, Jacoba.

113161136773. Hagen, Tjitske.

Tjitske werd geboren in 1922 in Assen. Zij overleed op 1942-10-16
in Assen op de leeftijd van 20 jaren, 9 maanden. Zij was de
dochter van Hagen, Geert en Hendriks, Jacoba.

113162243311. Huijer, Jan Jacobus.

Jan Jacobus werd geboren in 1863. Hij was de zoon van Huijer,
Willem en Damming, Hendrina Willemina.

113162243312. Huijer, Jan.

Jan werd geboren op 1870-04-02 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Huijer, Willem en Damming, Hendrina Willemina.

113162243313. Huijer, Jan.

Jan werd geboren op 1875-06-21 in Zwolle. Hij overleed op
1944-08-02 in Harderwijk op de leeftijd van 69 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Huijer, Willem en Damming, Hendrina Willemina. Hij
trouwde Damming, Hendrikje Barendina op 1896-04-29 in Harderwijk.

Kinderen van Damming, Hendrikje Barendina en Huijer, Jan

+ 1131622433131 i. Huijer, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in
Harderwijk. Hij overleed op 1981-07-28 in Ermelo.

1131622433132 ii. Huijer, Willem. Willem werd geboren op 1897-10-30 in
Harderwijk.

1131622433133 iii. Huijer, Berber Hendrina Willemina. Berber Hendrina Willemina
werd geboren op 1899-06-15 in Harderwijk.

1131622433134 iv. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in
Harderwijk. Hij overleed voor 1902.

1131622433135 v. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in
Harderwijk.

113162243321. Damming, Jan.

Jan werd geboren op 1866-06-06 in Groningen. Hij was de zoon van
Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.

113162243322. Damming, Nanne Mense.

Nanne Mense werd geboren op 1869-10-20 in Groningen. Hij overleed
op 1871-12-03 in Groningen op de leeftijd van 2 jaren, 1 maand.
Hij was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.

113162243323. Damming, Hendrikje Barendina.

Hendrikje Barendina werd geboren op 1872-05-15 in Groningen. Zij
was de dochter van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje. Zij
trouwde Huijer, Jan op 1896-04-29 in Harderwijk.

Kinderen van Damming, Hendrikje Barendina en Huijer, Jan

+ 1131622433131 i. Huijer, Barend Jan. Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in
Harderwijk. Hij overleed op 1981-07-28 in Ermelo.

1131622433132 ii. Huijer, Willem. Willem werd geboren op 1897-10-30 in
Harderwijk.

1131622433133 iii. Huijer, Berber Hendrina Willemina. Berber Hendrina Willemina
werd geboren op 1899-06-15 in Harderwijk.

1131622433134 iv. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in
Harderwijk. Hij overleed voor 1902.

1131622433135 v. Huijer, Jan Jacobus. Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in
Harderwijk.

113162243324. Damming, Nanrinus Mensiscus.

Nanrinus Mensiscus werd geboren op 1874-08-14 in Groningen. Hij
was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.

113162243325. Damming, Hendrikus Gerhardus.

Hendrikus Gerhardus werd geboren op 1877-02-27 in Groningen. Hij
was de zoon van Damming, Barend Jan en Saan, Nantje.

113162251111. Jonge Vos, Albertje.

Albertje werd geboren op 1883-10-01 in Hoogeveen. Zij overleed op
1957-12-16 in Hoogeveen op de leeftijd van 74 jaren, 2 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan Hendriks en van Goor,
Hilligje. Zij trouwde Everts, Evert op 1906-05-05 in Hoogeveen.

Kinderen van Jonge Vos, Albertje en Everts, Evert

+ 1131622511111 i. Everts, Jan. Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld.
Hij overleed na 1936.

113162251112. Vos, Hendrikje.

Hendrikje werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Zij overleed in 1920
op de leeftijd van 29 jaren. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan
Hendriks en van Goor, Hilligje.

113162521121. Booij, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1862-12-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
1934-06-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 71 jaren, 5 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Jacob Hendriks en Schonewille, Geesje.

113162634241. Kikkert, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1872 in Hoogeveen. Zij overleed in 1883
in Hoogeveen op de leeftijd van 11 jaren. Zij was de dochter van
Schonewille, Maria.

113162634242. Kikkert, Liebigje.

Liebigje werd geboren in 1875 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
op de leeftijd van 75 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
Maria.

113162634243. Kikkert, Arend.

Arend werd geboren op 1878-11-04 in Hoogeveen. Hij overleed op
1969-08-02 in Hoogeveen op de leeftijd van 90 jaren, 8 maanden. He
was de zoon van Schonewille, Maria. Hij trouwde Oelen, Roelofje op
1906-01-20 in Hoogeveen.

Notities bij Kikkert, Arend

«Overlijden Opm: Zuideropgaande 81».

Kinderen van Oelen, Roelofje en Kikkert, Arend

+ 1131626342431 i. Kikkert, Geesje. Geesje werd geboren op 1909-06-08 in
Hollandscheveld. Zij overleed op 1972-05-01 in Hoogeveen.

113162634244. Kikkert, Jantje.

Jantje werd geboren in 1882 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950 op
de leeftijd van 68 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
Maria.

113162634245. Kikkert, Trijntje.

Trijntje werd geboren in 1885 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
op de leeftijd van 65 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
Maria.

113162634246. Kikkert, Hilligje.

Hilligje werd geboren in 1889 in Hoogeveen. Zij overleed in 1950
op de leeftijd van 61 jaren. Zij was de dochter van Schonewille,
Maria.

113162634311. Booij, kind van Pieter en Annegien.

kind van Pieter en Annegien werd geboren omstreeks 1885. Hij is de
zoon van Booij, Pieter en van de Belt, Annegien.

113162634411. Booij, Jannes.

Jannes werd geboren in 1891 in Hoogeveen. Hij was de zoon van
Booij, Jannes en van Eck, Margaretha. Hij trouwde Kikkert,
Arendina op 1917-04-28 in Hoogeveen.

Kinderen van Kikkert, Arendina en Booij, Jannes

1131626344111 i. Booij, zoon. zoon werd geboren omstreeks 1918.

113162634412. Booij, Johanna.

Johanna werd geboren in 1897. Zij overleed na 1920 op de leeftijd
van meer dan 23 jaren. Zij was de dochter van Booij, Jannes en van
Eck, Margaretha.

113162638611. Kalter, Martha Wubina.

Martha Wubina werd geboren in 1900 in Rotterdam. Zij was de
dochter van Kalter, Jan en Booij, Egberdina.

113162638612. Kalter, Wubbina.

Wubbina werd geboren in 1901 in Lemmer. Zij was de dochter van
Kalter, Jan en Booij, Egberdina. Zij trouwde Hilvers, Johannes op
1922-09-01 in Emmen.

Kinderen van Kalter, Wubbina en Hilvers, Johannes

1131626386121 i. Hilvers, Egberdiena Antje. Egberdiena Antje werd geboren in
1940 in Hoogeveen.

113162638613. Kalter, Hendrika.

Hendrika werd geboren in 1903 in Rotterdam. Zij was de dochter van
Kalter, Jan en Booij, Egberdina.

113162638614. Kalter, Andries.

Andries werd geboren in 1905 in Rotterdam. Hij was de zoon van
Kalter, Jan en Booij, Egberdina.

113162638851. Elsinga, Alie.

Alie werd geboren in 1927. Zij is de dochter van Elsinga, Sietze
en Booij, Liebigje.

Generatie 13

11311442111A1. Lunenborg, Jentje.

Jentje werd geboren op 1887-07-11 in Hoogeveen. Zij overleed op
1902-02-25 in Hoogeveen op de leeftijd van 14 jaren, 7 maanden.
Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A2. Lunenborg, Albert.

Albert werd geboren op 1889-04-06 in Beilen. Hij overleed op
1958-04-08 in Groningen op de leeftijd van 69 jaren, 2 dagen. Hij
was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A3. Lunenborg, Roelof.

Roelof werd geboren op 1891-07-20 in Hoogeveen. Hij overleed op
1974-01-24 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 82 jaren, 6 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje. Hij
trouwde IJken, Harmanna op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

11311442111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

11311442111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen
(Dr).

11311442111A4. Lunenborg, Wolter.

Wolter werd geboren op 1893-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1942-06-03 in Hoogeveen op de leeftijd van 48 jaren, 7 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A5. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1895-10-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
1895-12-22 in Hoogeveen op de leeftijd van 2 maanden, 3 dagen. Hij
was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A6. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1896-10-29 in Hoogeveen. Hij overleed op
1957-08-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 60 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A7. Lunenborg, Fenna Wolterdina Rolina.

Fenna Wolterdina Rolina werd geboren op 1899-01-01 in Hoogeveen.
Zij overleed op 1989-02-05 in Meppel op de leeftijd van 90 jaren,
1 maand. Zij was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge,
Fennigje.

11311442111A8. Lunenborg, Sannigje.

Sannigje werd geboren op 1902-09-08 in Hoogeveen. Zij overleed op
1904-01-31 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 4 maanden. Zij
was de dochter van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

11311442111A9. Lunenborg, Johannes.

Johannes werd geboren op 1906-04-15 in Hoogeveen. Hij overleed op
1987-12-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 81 jaren, 8 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Jan en Woltinge, Fennigje.

1131144231111. ten Cate, Hermannus Fake.

Hermannus Fake werd geboren in 1883 in Arnhem. Hij was de zoon van
ten Cate, Berend Fake en Strijker, Annigje. Hij trouwde Witvoet,
Alberdina op 1910-07-07 in Emmen.

1131144242211. IJken, Catharina.

Catharina werd geboren op 1882-03-29 in Hollandscheveld. Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144242212. IJken, Berendina.

Berendina werd geboren op 1885-04-16 in Hollandscheveld. Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144242213. IJken, Janna.

Janna werd geboren op 1888-06-28 in Hollandscheveld. Zij overleed
omstreeks 1950 op de leeftijd van ongeveer 61 jaren, 6 maanden.
Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144242214. IJken, Harmanna.

Harmanna werd geboren op 1891-08-23 in Hoogeveen. Zij overleed op
1969-07-07 in Ruinen (Dr) op de leeftijd van 77 jaren, 10 maanden.
Zij was de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje. Zij
trouwde Lunenborg, Roelof op 1914-04-18 in Hoogeveen.

Kinderen van IJken, Harmanna en Lunenborg, Roelof

11311442111A31 i. Lunenborg, Jan. Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen.
Hij overleed op 1990-01-20 in Hoogeveen.

11311442111A32 ii. Lunenborg, Harm. Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen
(Dr).

1131144242215. IJken, Jan.

Jan werd geboren op 1894-12-02 in Hollandscheveld. Hij was de zoon
van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144242216. IJken, Jentje.

Jentje werd geboren op 1897-12-05 in Krakeel (Hoogeveen). Zij was
de dochter van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144242217. IJken, Harm.

Harm werd geboren op 1902-10-25 in Hoogeveen. Hij overleed op
1904-04-27 in Hoogeveen op de leeftijd van 1 jaar, 6 maanden. Hij
was de zoon van IJken, Harm en Schonewille, Jentje.

1131144251111. Schonewille, Albert.

Albert werd geboren in 1891 in Coevorden. Hij was de zoon van
Schonewille, Hendrik en Benjamins, Beekje. Hij trouwde van
Leeuwen, Jacomina Margaretha op 1918-08-03 in Hoogeveen.

Kinderen van van Leeuwen, Jacomina Margaretha en Schonewille,
Albert

+ 11311442511111 i. Schonewille, Beekje. Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij
overleed op 1989-11-13.

1131144281111. Booij, Lucy Beatrice.

Lucy Beatrice werd geboren in 1915 in Australie. Zij overleed op
1965-06-13 in Australie op de leeftijd van 50 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

1131144281112. Booij, Jan.

Jan werd geboren op 1907-05-18 in Schotland. Hij overleed op
1977-06-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 1 maand. Hij
was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

1131144281113. Booij, Henry.

Henry werd geboren op 1911-07-01 in Australie. Hij overleed op
1982-04-19 in Australie op de leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

1131144281114. Booij, Henrietta.

Henrietta werd geboren in 1910 in Engeland (UK). Zij overleed in
1911 in Australie op de leeftijd van 1 jaar. Zij was de dochter
van Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth.

1131144281115. Booij, James.

James werd geboren op 1918-02-25 in Australie. Hij was de zoon van
Booij, Hendrikus en Doldersum, Elizabeth. Hij had een relatie met
Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Booij, James

11311442811151 i. Booij, Christine. Christine werd geboren op 1952-01-03 in
Australie.

11311442811152 ii. Booij, Brian James. Brian James werd geboren op 1954-09-10 in
Australie.

1131151111121. Schonewille, Arend Henderikus.

Arend Henderikus werd geboren op 1910-12-21 in Emmen. Hij overleed
na 1936 op de leeftijd van meer dan 25 jaren, 11 dagen. Hij was de
zoon van Schonewille, Jan en de Vries, Anna. Hij trouwde Planting,
Dina op 1936-11-10 in Emmen.

1131611311431. Reijners, Louk.

Louk werd geboren op 1940-02-05. Hij is de zoon van Reijners,
Louis en Vlagsma, Jantje.

1131611311711. Jonge Vos, Hendrika.

Hendrika werd geboren op 1930-06-18 in Amsterdam. Zij overleed op
2019-12-14 in Hoofddorp op de leeftijd van 89 jaren, 5 maanden.
Zij was de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina
Jacoba. Zij trouwde van Millingen, Cor G. in 1958-07-00 in
Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika en van Millingen, Cor G.

11316113117111 i. van Millingen, Karin. Karin werd geboren op 1959-09-20 in
Badhoevedorp.

11316113117112 ii. van Millingen, Jolanda. Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in
Badhoevedorp.

1131611311712. Jonge Vos, Catharina Johanna.

Catharina Johanna werd geboren op 1931-09-11 in Amsterdam. Zij
overleed in 2014 op de leeftijd van 82 jaren, 3 maanden. Zij was
de dochter van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba.
Zij trouwde Hogenbirk, Johan in 1955 in Badhoevedorp.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Johanna en Hogenbirk, Johan

11316113117121 i. Hogenbirk, Johan. Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp.

11316113117122 ii. Hogenbirk, Arnold. Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp.

1131611311713. Jonge Vos, Hendrik Jan.

Hendrik Jan werd geboren op 1934-11-19 in Amsterdam. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Snijdelaar, Catharina Jacoba. Hij
trouwde Poortvliet, Josina Christina op 1961-10-31 in
Badhoevedorp.

Notities bij Jonge Vos, Hendrik Jan

Hij heeft de schoenenzaak van zijn vader overgenomen en voert nog
het kenmerk van een hardlopende
struisvogel met “Nu-FIT”.

Kinderen van Poortvliet, Josina Christina en Jonge Vos, Hendrik
Jan

+ 11316113117131 i. Jonge Vos, Marianna. Marianna werd geboren op 1962-10-12 in
Badhoevedorp.

11316113117132 ii. Jonge Vos, Robert. Robert werd geboren op 1965-07-08 in
Badhoevedorp. Hij overleed op 2004-04-26 in Hoofddorp.

1131611311721. Jonge Vos, Catharina Alida.

Catharina Alida werd geboren op 1932-06-22 in Amsterdam. Zij
overleed op 2017-10-29 in Ermelo op de leeftijd van 85 jaren, 4
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Karel Cornelis en
Bruggink, Christina Hendrika. Zij trouwde Tienkamp, Jan op
1952-05-22 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

+ 11316113117211 i. Tienkamp, Paul Alexander. Paul Alexander werd geboren op
1953-08-22 in Haarlem.

+ 11316113117212 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Martin Alfred werd geboren op
1954-12-17 in IJmuiden.

1131611311722. Jonge Vos, Hendrik.

Hendrik werd geboren op 1935-03-17 in Amsterdam. Hij overleed op
2000-12-07 in Portland op de leeftijd van 65 jaren, 8 maanden. Hij
was de zoon van Jonge Vos, Karel Cornelis en Bruggink, Christina
Hendrika. Hij trouwde Lampe, Johanna Christina op 1955-07-27 in
Bilthoven. Hij trouwde tevens van de Voorde, Josephine in
1971-05-00 in Wateringen. Hij trouwde tevens Bierschenk, Christel
Dorthe Ilse op 1989-02-11 in Oregon (CAN).

Notities bij Jonge Vos, Hendrik

Hij heeft gewoond in Bilthoven, Driebergen, Huis ter Heide,
Eindhoven, Leiderdorp, Den Haag, Voorhout, Houston (Texas),
Scarborough (Ontario), Tigard (Oregon). Hij heeft 6 jaar bij de
Koninklijke Luchtmacht gediend als meteoroloog en als
1lt ontslag genomen. Sinds 1962 computer programmeur (pionier) in
zowel de toepassingsindustrieën als de computerindustrie zelf,
houder van een US software patent en werkzaam voor diegenen die
betalen willen voor wat hij het liefste doet: programmeur of
software engineer zijn.

Kinderen van Lampe, Johanna Christina en Jonge Vos, Hendrik

11316113117221 i. Jonge Vos, Robert Johannes. Robert Johannes werd geboren op
1960-03-22 in Zeist.

11316113117222 ii. Jonge Vos, Taco Hendrik. Taco Hendrik werd geboren op
1964-01-03 in Leiderdorp.

11316113117223 iii. Jonge Vos, Eric Leonard. Eric Leonard werd geboren op
1965-02-13 in Leiderdorp.

+ 11316113117224 iv. Jonge Vos, Alexander Christiaan. Alexander Christiaan werd
geboren op 1968-08-09 in Leiden.

1131611311731. Jonge Vos, Sophia Hendrika.

Sophia Hendrika werd geboren op 1936-06-08 in Hilversum. Zij
overleed op 1989-09-29 in Hilversum op de leeftijd van 53 jaren, 3
maanden. Zij was de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina
Sophia.

1131611311732. Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Hendrika Catharina werd geboren op 1939-04-03 in Hilversum. Zij is
de dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij
trouwde Lansdorp, Marius A. op 1963-10-31 in Hilversum. Zij
trouwde tevens van Basten, Aarnout op 1997-08-27 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Hendrika Catharina en Lansdorp, Marius A.

11316113117321 i. Lansdorp, Catharina Hendrika. Catharina Hendrika werd geboren
op 1964-04-26 in Hilversum.

11316113117322 ii. Lansdorp, Vincent Johannes. Vincent Johannes werd geboren op
1966-03-03 in Amersfoort.

11316113117323 iii. Lansdorp, Sung Il. Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul.

11316113117324 iv. Jonge Vos, Tobias Marius. Tobias Marius werd geboren op
1974-06-10 in Amersfoort.

11316113117325 v. Jonge Vos, Micha Christiaan. Micha Christiaan werd geboren op
1977-09-04 in Hilversum.

1131611311733. Jonge Vos, Jannetje.

Jannetje werd geboren op 1948-12-30 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Hemmen, NN in 1975 in Hilversum. Zij trouwde tevens Matthes,
Michiel in 1976 in Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Hemmen, NN

11316113117331 i. Hemmen, Bastiaan. Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in
Hilversum.

Kinderen van Jonge Vos, Jannetje en Matthes, Michiel

11316113117332 i. Matthes, Johannes. Johannes werd geboren op 1977-11-09 in
Hilversum.

11316113117333 ii. Matthes, Maurits Alexander. Maurits Alexander werd geboren op
1980-11-07 in Hilversum.

1131611311734. Jonge Vos, Machteld.

Machteld werd geboren op 1951-11-20 in Hilversum. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Jan en Baaij, Catharina Sophia. Zij trouwde
Harskamp, Cor in 1970 in Bunschoten.

Kinderen van Jonge Vos, Machteld en Harskamp, Cor

11316113117341 i. Harskamp, Denise. Denise werd geboren op 1972-06-09 in
Bunschoten.

11316113117342 ii. Harskamp, Titia. Titia werd geboren op 1974-04-20 in
Bunschoten.

11316113117343 iii. Harskamp, Pauline. Pauline werd geboren op 1975-08-16 in
Bunschoten.

1131611311811. Jongevos, Huibert.

Huibert werd geboren op 1938-07-19 in Amsterdam. Hij is de zoon
van Jongevos, Hendrik en Peet, Willemina Antonia. Hij trouwde van
de Woestijne, Goudje Dina op 1958-06-15 in Amsterdam.

Kinderen van van de Woestijne, Goudje Dina en Jongevos, Huibert

11316113118111 i. Jongevos, nn. nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze
persoon overleed op 1958-10-27 in Laren (NH).

11316113118112 ii. Jongevos, Sandra Fridolijn. Sandra Fridolijn werd geboren op
1971-12-16 in Amsterdam.

11316113118113 iii. Jongevos, Marjolijn Ingeborg. Marjolijn Ingeborg werd geboren
op 1972-11-11 in Amsterdam.

1131611311821. Jansen, zoon.

zoon werd geboren op 1933-11-22 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Jansen, Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

1131611311822. Jansen, Otto.

Otto werd geboren in 1935 in Amsterdam. Hij is de zoon van Jansen,
Otto Theodorus en Jonge Vos, Elisabeth.

1131611311831. Jongevos, zoon.

zoon werd geboren op 1939-03-06 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

1131611311832. Jongevos, Elly.

Elly werd geboren in 1940 in Amsterdam. Zij is de dochter van
Jongevos, Anton en Samuel, Loes Th.A..

1131622433131. Huijer, Barend Jan.

Barend Jan werd geboren op 1896-09-22 in Harderwijk. Hij overleed
op 1981-07-28 in Ermelo op de leeftijd van 84 jaren, 10 maanden.
Hij was de zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.
Hij trouwde Barends, Elisabeth op 1918-05-01 in Harderwijk.

Kinderen van Barends, Elisabeth en Huijer, Barend Jan

11316224331311 i. Huijer, Albertus Marinus. Albertus Marinus werd geboren in
1923-02-00. Hij overleed op 1923-08-28 in Harderwijk.

11316224331312 ii. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren in
1927-07-00. Zij overleed op 1928-03-17 in Harderwijk.

11316224331313 iii. Huijer, Maria Elisabeth. Maria Elisabeth werd geboren op
1929-02-18 in Harderwijk. Zij overleed op 2015-10-17 in
Harderwijk.

1131622433132. Huijer, Willem.

Willem werd geboren op 1897-10-30 in Harderwijk. Hij was de zoon
van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.

1131622433133. Huijer, Berber Hendrina Willemina.

Berber Hendrina Willemina werd geboren op 1899-06-15 in
Harderwijk. Zij was de dochter van Huijer, Jan en Damming,
Hendrikje Barendina.

1131622433134. Huijer, Jan Jacobus.

Jan Jacobus werd geboren op 1900-07-27 in Harderwijk. Hij overleed
voor 1902 op de leeftijd van minder dan 1 jaar, 5 maanden. Hij was
de zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.

1131622433135. Huijer, Jan Jacobus.

Jan Jacobus werd geboren op 1902-11-01 in Harderwijk. Hij was de
zoon van Huijer, Jan en Damming, Hendrikje Barendina.

1131622511111. Everts, Jan.

Jan werd geboren op 1911-02-13 in Hollandscheveld. Hij overleed na
1936 op de leeftijd van meer dan 24 jaren, 10 maanden. Hij was de
zoon van Everts, Evert en Jonge Vos, Albertje. Hij trouwde
Kikkert, Geesje geschat omstreeks 1935.

Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan

+ 11316225111111 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.

1131626342431. Kikkert, Geesje.

Geesje werd geboren op 1909-06-08 in Hollandscheveld. Zij overleed
op 1972-05-01 in Hoogeveen op de leeftijd van 62 jaren, 10
maanden. Zij was de dochter van Kikkert, Arend en Oelen, Roelofje.
Zij trouwde Everts, Jan geschat omstreeks 1935.

Kinderen van Kikkert, Geesje en Everts, Jan

+ 11316225111111 i. Everts, Arend. Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen.

1131626344111. Booij, zoon.

zoon werd geboren omstreeks 1918. Hij is de zoon van Booij, Jannes
en Kikkert, Arendina.

1131626386121. Hilvers, Egberdiena Antje.

Egberdiena Antje werd geboren in 1940 in Hoogeveen. Zij is de
dochter van Hilvers, Johannes en Kalter, Wubbina.

Generatie 14

11311442111A31. Lunenborg, Jan.

Jan werd geboren op 1914-11-19 in Hoogeveen. Hij overleed op
1990-01-20 in Hoogeveen op de leeftijd van 75 jaren, 2 maanden.
Hij was de zoon van Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

11311442111A32. Lunenborg, Harm.

Harm werd geboren op 1919-07-14 in Ruinen (Dr). Hij is de zoon van
Lunenborg, Roelof en IJken, Harmanna.

11311442511111. Schonewille, Beekje.

Beekje werd geboren op 1928-03-08. Zij overleed op 1989-11-13 op
de leeftijd van 61 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van
Schonewille, Albert en van Leeuwen, Jacomina Margaretha. Zij
trouwde van der Weide, Arend omstreeks 1955.

Kinderen van Schonewille, Beekje en van der Weide, Arend

113114425111111 i. van der Weide, Allard Henk. Allard Henk werd geboren op
1965-03-31.

11311442811151. Booij, Christine.

Christine werd geboren op 1952-01-03 in Australie. Zij is de
dochter van Booij, James.

11311442811152. Booij, Brian James.

Brian James werd geboren op 1954-09-10 in Australie. Hij is de
zoon van Booij, James.

11316113117111. van Millingen, Karin.

Karin werd geboren op 1959-09-20 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika. Zij
trouwde Saakstra, Edwin op 1983-10-12 in Hoofddorp.

11316113117112. van Millingen, Jolanda.

Jolanda werd geboren op 1962-02-21 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van van Millingen, Cor G. en Jonge Vos, Hendrika.

11316113117121. Hogenbirk, Johan.

Johan werd geboren in 1958 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

11316113117122. Hogenbirk, Arnold.

Arnold werd geboren in 1961 in Badhoevedorp. Hij is de zoon van
Hogenbirk, Johan en Jonge Vos, Catharina Johanna.

11316113117131. Jonge Vos, Marianna.

Marianna werd geboren op 1962-10-12 in Badhoevedorp. Zij is de
dochter van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Zij trouwde Kanne, Gerard op 1990-08-17 in Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Marianna en Kanne, Gerard

113161131171311 i. Kanne, Jaleesa. Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem.

113161131171312 ii. Kanne, Eline. Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem.

113161131171313 iii. Kanne, Mees. Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede.

11316113117132. Jonge Vos, Robert.

Robert werd geboren op 1965-07-08 in Badhoevedorp. Hij overleed op
2004-04-26 in Hoofddorp op de leeftijd van 38 jaren, 9 maanden.
Hij was de zoon van Jonge Vos, Hendrik Jan en Poortvliet, Josina
Christina. Hij trouwde Perez, Milagros Gelina op 2002-05-15 in
Badhoevedorp.

11316113117211. Tienkamp, Paul Alexander.

Paul Alexander werd geboren op 1953-08-22 in Haarlem. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Brandenburg, Margaretha Johanna op 1986-08-26 in Alkmaar.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul
Alexander

113161131172111 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27
in Alkmaar.

113161131172112 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30
in Alkmaar.

11316113117212. Tienkamp, Martin Alfred.

Martin Alfred werd geboren op 1954-12-17 in IJmuiden. Hij is de
zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Hij trouwde
Rabbers, Marja op 1979-10-18 in Alkmaar.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

+ 113161131172121 i. Tienkamp, Marije. Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar.

+ 113161131172122 ii. Tienkamp, Gideon. Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar.

+ 113161131172123 iii. Tienkamp, Priscilla. Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in
Alkmaar.

11316113117221. Jonge Vos, Robert Johannes.

Robert Johannes werd geboren op 1960-03-22 in Zeist. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij had
een ongehuwde relatie met Will, Chris.

11316113117222. Jonge Vos, Taco Hendrik.

Taco Hendrik werd geboren op 1964-01-03 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

11316113117223. Jonge Vos, Eric Leonard.

Eric Leonard werd geboren op 1965-02-13 in Leiderdorp. Hij is de
zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina.

Notities bij Jonge Vos, Eric Leonard

Hij woonde in de USA en is goochelaar/illusionist van beroep. Hij
heeft een aantal keren in Japan
opgetreden. In 1991 Nederlands kampioen. Sinds 1988 in Amsterdam
en samenwonend met André de
Haan. Momenteel wonend in Berlijn.

11316113117224. Jonge Vos, Alexander Christiaan.

Alexander Christiaan werd geboren op 1968-08-09 in Leiden. Hij is
de zoon van Jonge Vos, Hendrik en Lampe, Johanna Christina. Hij
trouwde van der Kwaak, Miranda Elvira op 1991-11-01 in Leiden.

Kinderen van van der Kwaak, Miranda Elvira en Jonge Vos, Alexander
Christiaan

113161131172241 i. Jonge Vos, Roy. Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden.

11316113117321. Lansdorp, Catharina Hendrika.

Catharina Hendrika werd geboren op 1964-04-26 in Hilversum. Zij is
de dochter van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika
Catharina.

11316113117322. Lansdorp, Vincent Johannes.

Vincent Johannes werd geboren op 1966-03-03 in Amersfoort. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

11316113117323. Lansdorp, Sung Il.

Sung Il werd geboren op 1967-06-27 in Seoul. Hij is de zoon van
Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

Notities bij Lansdorp, Sung Il

Geadopteerd.

11316113117324. Jonge Vos, Tobias Marius.

Tobias Marius werd geboren op 1974-06-10 in Amersfoort. Hij is de
zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina. Hij
trouwde , Barbora in 2014 in Slowakije.

Notities bij Jonge Vos, Tobias Marius

Bij Koninklijk Besluit van 22 november 1989 hebben Tobias en Micha
de familienaam Jonge Vos
aangenomen.

11316113117325. Jonge Vos, Micha Christiaan.

Micha Christiaan werd geboren op 1977-09-04 in Hilversum. Hij is
de zoon van Lansdorp, Marius A. en Jonge Vos, Hendrika Catharina.

11316113117331. Hemmen, Bastiaan.

Bastiaan werd geboren op 1972-09-04 in Hilversum. Hij is de zoon
van Hemmen, NN en Jonge Vos, Jannetje.

11316113117332. Matthes, Johannes.

Johannes werd geboren op 1977-11-09 in Hilversum. Hij is de zoon
van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

11316113117333. Matthes, Maurits Alexander.

Maurits Alexander werd geboren op 1980-11-07 in Hilversum. Hij is
de zoon van Matthes, Michiel en Jonge Vos, Jannetje.

11316113117341. Harskamp, Denise.

Denise werd geboren op 1972-06-09 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

11316113117342. Harskamp, Titia.

Titia werd geboren op 1974-04-20 in Bunschoten. Zij is de dochter
van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

11316113117343. Harskamp, Pauline.

Pauline werd geboren op 1975-08-16 in Bunschoten. Zij is de
dochter van Harskamp, Cor en Jonge Vos, Machteld.

11316113118111. Jongevos, nn.

nn werd geboren op 1958-10-27 in Laren (NH). Deze persoon overleed
op 1958-10-27 in Laren (NH) op de leeftijd van 0 dagen. Deze
persoon was het kind van Jongevos, Huibert en van de Woestijne,
Goudje Dina.

11316113118112. Jongevos, Sandra Fridolijn.

Sandra Fridolijn werd geboren op 1971-12-16 in Amsterdam. Zij is
de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

Notities bij Jongevos, Sandra Fridolijn

Zij woont in Amstelveen. .

11316113118113. Jongevos, Marjolijn Ingeborg.

Marjolijn Ingeborg werd geboren op 1972-11-11 in Amsterdam. Zij is
de dochter van Jongevos, Huibert en van de Woestijne, Goudje Dina.

11316224331311. Huijer, Albertus Marinus.

Albertus Marinus werd geboren in 1923-02-00. Hij overleed op
1923-08-28 in Harderwijk op de leeftijd van 6 maanden, 27 dagen.
Hij was de zoon van Huijer, Barend Jan en Barends, Elisabeth.

11316224331312. Huijer, Maria Elisabeth.

Maria Elisabeth werd geboren in 1927-07-00. Zij overleed op
1928-03-17 in Harderwijk op de leeftijd van 8 maanden, 16 dagen.
Zij was de dochter van Huijer, Barend Jan en Barends, Elisabeth.

11316224331313. Huijer, Maria Elisabeth.

Maria Elisabeth werd geboren op 1929-02-18 in Harderwijk. Zij
overleed op 2015-10-17 in Harderwijk op de leeftijd van 86 jaren,
7 maanden. Zij was de dochter van Huijer, Barend Jan en Barends,
Elisabeth. Zij trouwde Haket, Franciscus Theodorus omstreeks 1950
in Harderwijk.

11316225111111. Everts, Arend.

Arend werd geboren op 1936-08-02 in Hoogeveen. Hij is de zoon van
Everts, Jan en Kikkert, Geesje. Hij trouwde Fieten, Anna op
1959-04-22 in Hoogeveen.

Notities bij Everts, Arend

«Geboorte Opm: Bentincksdijk».

Kinderen van Fieten, Anna en Everts, Arend

113162251111111 i. Everts, Geke Yvonne. Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in
Hoogeveen.

113162251111112 ii. Everts, Fredrik Marco. Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20
in Hoogeveen.

Generatie 15

113114425111111. van der Weide, Allard Henk.

Allard Henk werd geboren op 1965-03-31. Hij is de zoon van van der
Weide, Arend en Schonewille, Beekje.

113161131171311. Kanne, Jaleesa.

Jaleesa werd geboren op 1991-01-16 in Haarlem. Zij is de dochter
van Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

113161131171312. Kanne, Eline.

Eline werd geboren op 1994-01-07 in Haarlem. Zij is de dochter van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

113161131171313. Kanne, Mees.

Mees werd geboren op 1996-03-11 in Neede. Hij is de zoon van
Kanne, Gerard en Jonge Vos, Marianna.

113161131172111. Tienkamp, Ewald Bouke.

Ewald Bouke werd geboren op 1984-03-27 in Alkmaar. Hij is de zoon
van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna.

113161131172112. Tienkamp, Ilse Arienne.

Ilse Arienne werd geboren op 1987-07-30 in Alkmaar. Zij is de
dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha
Johanna.

113161131172121. Tienkamp, Marije.

Marije werd geboren op 1980-09-09 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een
ongehuwde relatie met Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

1131611311721211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Jermain Camiel werd geboren op
1998-02-06 in Amsterdam.

113161131172122. Tienkamp, Gideon.

Gideon werd geboren op 1981-12-05 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Hij trouwde Schipper,
Eveline op 2008-09-19 in Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

1131611311721221 i. Tienkamp, Ruben. Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar.

1131611311721222 ii. Tienkamp, Feline. Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar.

113161131172123. Tienkamp, Priscilla.

Priscilla werd geboren op 1987-09-26 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Zij had een relatie
met Vos, Mark.

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en Vos, Mark

1131611311721231 i. Vos, Midas. Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam.

113161131172241. Jonge Vos, Roy.

Roy werd geboren op 1994-10-16 in Leiden. Hij is de zoon van Jonge
Vos, Alexander Christiaan en van der Kwaak, Miranda Elvira.

113162251111111. Everts, Geke Yvonne.

Geke Yvonne werd geboren op 1967-07-14 in Hoogeveen. Zij is de
dochter van Everts, Arend en Fieten, Anna.

113162251111112. Everts, Fredrik Marco.

Fredrik Marco werd geboren op 1969-04-20 in Hoogeveen. Hij is de
zoon van Everts, Arend en Fieten, Anna.

Generatie 16

1131611311721211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Jermain Camiel werd geboren op 1998-02-06 in Amsterdam. He is de
zoon van Tienkamp, Marije.

1131611311721221. Tienkamp, Ruben.

Ruben werd geboren op 2009-02-06 in Alkmaar. Hij is de zoon van
Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1131611311721222. Tienkamp, Feline.

Feline werd geboren op 2010-07-18 in Alkmaar. Zij is de dochter
van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline.

1131611311721231. Vos, Midas.

Midas werd geboren op 2019-10-01 in Amsterdam. Hij is de zoon van
Vos, Mark en Tienkamp, Priscilla.

Geef een reactie