Stamboom Tienkamp Brandenburg

Amalia Dekker en kinderen: vermoord in Auschwitz

Een oom van mijn grootmoeder, Janna Dekker, was Roelof Dekker, geboren in 1867 in Ooststellingwerf. Zijn vader was als veel anderen verhuisd van Ermelo naar Drenthe om de bittere armoe daar te ontvluchten. Ook Jan Dekker, de vader van mijn oma verhuisde naar Drenthe, naar Balloo / Rolde.
Roelof kreeg een relatie met de joodse Schoontje Moeijon. Ook hier bittere armoe vermoed ik, want zij woonden op het Aardscheveld, een wijk bij Assen, waar zij overigens regelmatig verhuisden naar een andere woning of plaggenhut.
Terzijde: haar vader was docent wiskunde aan het Gymnasium, die in 1842 een boek over algebra publiceerde. Intrigerend, het verschil.

Roelof en Schoontje kregen 7 kinderen. Zij trouwden pas in 1873, waarbij alle kinderen werden gewettigd.

Samuel Moeijon (*1793) en zijn vrouw Froukje Nijstad, emigreerden in 1863 naar Noord Amerika, San Francisco.
Ook hun zoon Jitschak vertrok naar San Francisco, als ook Samuel Dekker (*1864) de zoon van Roelof Dekker en Schoontje Moeijon, (in 1877).

Amalia van der Veen – Dekker

Eén van de kinderen van Roelof Dekker en Schoontje Moeijon was Amalia Dekker, die later trouwde met Salomon van der Veen.

Amalia kreeg 6 kinderen. Behalve haar zoon Mannes zijn al haar kinderen, zijzelf en haar kleinkinderen, vermoord in Auschwitz.

Voorouderverslag voor Moeijon, Amalia

Generatie 1

1. Moeijon, Amalia. Amalia werd geboren op 1834-01-25 in Assen. Zij overleed op 1881-12-28 in Nice (F) op de leeftijd van 47 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Zij trouwde Snoek, Israel Simon op 1855-06-07 in Amsterdam.

Echtgenoot: Snoek, Israel Simon.

Israel Simon werd geboren op 1834-05-16 in Amsterdam. Hij overleed op 1886-02-08 in Marseille (F) op de leeftijd van 51 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Simon Israel en Dansmeester, Catau Elias.

Notities bij Moeijon, Amalia

Meer over Moeijon, Amalia:

Beroep: 1855, Amsterdam. aardappelkoopster.

Kinderen van Moeijon, Amalia en Snoek, Israel Simon

i. Snoek, Vrouchien. Vrouchien werd geboren op 1858-03-15 in Assen.

ii. Snoek, Elias Israel. Elias Israel werd geboren op 1867-06-14 in Amsterdam. Hij overleed op 1915-09-25 in Londen (UK). Hij trouwde Willemsen, Frederika Paulina in 1894-06-00 in Londen (UK). Hij trouwde tevens Croes, Anna Maria Josephina op 1899-05-17 in Zaandam.

iii. Snoek, Cato. Cato werd geboren op 1869-07-10 in Amsterdam.

iv. Snoek, Isaac. Isaac werd geboren op 1870-10-19 in Londen (UK). Hij overleed op 1943-01-25 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord. Hij trouwde Salomons, Esther op 1894-02-21 in Amsterdam.

Meer over Moeijon, Amalia en Snoek, Israel Simon:

Huwelijk: 1855-06-07, Amsterdam.

Residentie: 1855, Amsterdam. Leprozengracht 116.

Residentie: van 1856 tot 1870, Londen (UK).

Residentie: 1880, Parijs (F).

Generatie 2

2. Moeijon, Samuel Simson. Samuel Simson werd geboren op 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen. Hij overleed op 1868-02-04 in San Francisco (USA) op de leeftijd van 75 jaren, 1 maand. Hij was de zoon van Moeijon, Simson Samuel en Izaaks, Schoontje. Hij trouwde Nijstad, Froukje Joëls op 1851-04-21 in Assen.

Meer over Moeijon, Samuel Simson:

Beroep: 1823, Hoogeveen. schoolhouder.

Residentie: 1823, Hoogeveen. Streek De Sloot nr 346.

Beroep: van 1823 tot 1858, Assen. koopman.

Beroep: 1826, Assen. rekenmeester en godsdienstonderwijzer.

Zijn traktement bedroeg 4 gulden in de week, een bedrag waarvoor hijin ieder geval de kinderen van kerkmeester G.D.Cohen les gaf, mogelijk ook enkele anderen. Wie het zich kon veroorloven betaalde een klein bedrag voor onderwijs aan zijn kinderen..
In 1829 diende Moeijon, begeleid door Cohen, de Gouverneur van Drenthe zijn akte te tonen in verband met een onderzoek naar de bekwaamheden van de joodse onderwijzers. Maar al in 1830 was Moeijon niet meer in functie als leraar.
In 1851 cerscheen een bericht in de Drentsche en Asser Courant dat het gezin van S.S. Moeijon gedoopt was in de hervormde kerk.

Beroep: 1826-07-17, Assen. bijzonder onderwijzer in de wiskunde.

In 1842 schreef hij het boek “Beginselen der Algebra of Stelkunst”.

Religie: van 1823 tot 1830, Assen. Ned. Israel..

Beroep: 1832, Assen. rekenmeester.

Religie: van 1830 tot 1854, Assen. Hervormd.

Residentie: 1832-10-01, Assen. Oude Groningerweg 82 1-5 (kad. 602).

Boedelverdeling: 1839-09-05, Assen. Faillissement.

1840-04-24
1839-09-05 faillissementsverkoop Samuel Simson Moeijon
1. een huis, schuur en erf, staande en gelegen te Assen, in de Nieuwe-Straat aldaar, kadastraal bekend in sectie A. No 602;
2. een stuk bouwland, gelegen nabij Assen, groet 19 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend in sectie A. No 1103;
3. een dito stuk Bouwland, gezwet aan het vorige perceel, groot 22 roeden, 60 ellen, kadastraal bekend in sectie A, No 1137.
Nadere informatien omtrent de voorwaarden der verkoop enz. zijn te bekomen ten kantore van Mr. M.Schukking voornoemd, en van Mr.J,Oosting, Procureur, wonende te Assen, als Curator in gemeld faillissement.

Boedelverdeling: 1840-06-26, Assen. Arrest bedrieglijke bankbreuk.

bewezen verklaard
a. het niet houden van koopmansboeken en
b.het niet verantwoorden van het gebruik van alle zijn ontvangsten, en voor niet bewezen het verduisteren van waren en roerende goederen en hetgeen hem verder is te laste gelegd,
en voorts verklaard, dat het bewezene feit van niet-verantwoording van het gebruik van alle ontvangsten daarstelt de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, voorzien bij art.5. sub.1. van de Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21);
wordende het niet houden van boeken, terwijl van geene kwade trouw te dezen gebleke is, naar aanleiding van het facultatieve, opgesloten in den aanhef van art.6. van gemelde Wet, uit den aard van den handel, door den beschuldigde gedreven, en de plaatselijke omstandigheden, gehouden voor niet strafbaar.
En heeft dienvolgens het Hof den genoemden Samuel Simson Moeijon schuldig verklaard aan de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, doch onder het aanwezen van zeer verschoonende omstandigheden,
en heeft verder het Hof, gezien art.I, 5, nr. I en 7, vergeleken met art. 4. der Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21) art. 402 en 52 van het Wetb.van Strafr. art I2 van het vorstelijk besluit van den 11 December 1813 nr. 1, art. 209 en 207 van het Wetb. van Strafr.,
Genoemden schuldigverklaarden veroordeeld tot een gevangenzetting in een huis van correctie, voor den tijd van vier maanden; met verdere veroordeeling van denzelven in de kosten der procedure, ten behoeve van den Staat, des noods executabel bij lijfsdwang, met bevel dat het Arrest zal worden aangeplakt te Assen, ter plaatse alwaar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede bekend gemaakt door de Drentsche Courant.
Assen den 14 Julij 1840
De Procureur-Generaal bij het Provinciaal Geregtshof van Drenthe
B.Servatius.

Boedelverdeling: 1841-07-23, Assen. lijst schuldeisers.

Boedelverdeling: 1842-01-20, Assen. Oproep schuldeisers.

Beroep: 1842, Assen. wiskunde docent.

Religie: 1854-05-30. Israëlitische godsdienst.

Beroep: 1855, Assen. koopman.

Religie: 1857, Assen. Israeliet.

Residentie: na 1863, San Francisco (USA).

Het gezin van Samuel en Froukje is waarschijnlijk in 1864 geëmigreerd naar de USA en terechtgekomen in San Francisco.
Ook hun zoon Jitschak is daar gaan wonen.

3. Nijstad, Froukje Joëls. Froukje Joëls werd geboren op 1802-11-01 in Borger. Zij overleed omstreeks 1870 in San Francisco (USA) op de leeftijd van ongeveer 67 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Nijstad, Joel Meyer en Simson, Betje.

Notities bij Nijstad, Froukje Joëls

1850-07-02 Groninger Courant
Uit Assen wordt ons het volgende berigt:
Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,
in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.
De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.
In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.
De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.
Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.
De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.
De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.
Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.
Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.
De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.
De tweede is veroordeeld tot opsluiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.
De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.
Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.
Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde (Froukje) heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Meer over Nijstad, Froukje Joëls:

: 1850-02-15, Assen. gevangen genomen wegens diefstal.

Kinderen van Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson

i. Moeijon, Lea Samuel. Lea Samuel werd geboren op 1823-02-07 in Hoogeveen. Zij overleed na 1853. Zij trouwde Blok, Hartog op 1843-10-29 in Medemblik.

ii. Moeijon, Betje. Betje werd geboren op 1825-01-26 in Hoogeveen. Zij overleed op 1828-05-05 in Assen.

iii. Moeijon, Schoontje. Schoontje werd geboren op 1827-02-10 in Assen. Zij overleed op 1897-11-26 in Aardscheveld (Assen). Zij had een ongehuwde relatie met Onbekend. Zij had tevens een relatie met Elst, Henderikus. Zij trouwde tevens Dekker, Roelof Heymens op 1873-02-26.

iv. Moeijon, Betje. Betje werd geboren op 1829-03-11 in Assen. Zij overleed op 1897-12-04 in Duitsland.

v. Moeijon, Joel. Joel werd geboren op 1832-03-20 in Assen. Hij overleed na 1849.

vi. Moeijon, Amalia [1]. Amalia werd geboren op 1834-01-25 in Assen. Zij overleed op 1881-12-28 in Nice (F). Zij trouwde Snoek, Israel Simon op 1855-06-07 in Amsterdam.

vii. Moeijon, Simson. Simson werd geboren op 1837-10-31 in Assen. Hij overleed op 1897-07-25 in San Francisco (USA). Hij trouwde Müller, Amelia omstreeks 1865. Hij trouwde tevens Mensor, Therese op 1889-02-24 in San Francisco (USA).

viii. Moeijon, Saartje. Saartje werd geboren op 1840-09-25 in Assen. Zij overleed op 1842-08-06 in Assen.

ix. Moeijon, Jitschak. Jitschak werd geboren op 1843-07-22 in Assen. Hij werd begraven in 1907 in San Francisco (USA).

Meer over Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson:

Residentie: 1827-02-12, Assen. Stegeweg 44A.

Residentie: van 1841 tot 1857, Assen. Huis 82-3A / 174A.

Residentie: van 1858 tot 1863, Amsterdam. Lazarussteeg 186.

De verhuizing naar Amsterdam betrof zowel Samuel en zijn vrouw, Froukje Nijstad als de volgende kinderen:
Simson (* 1837, dus 20 jaar ous)
Jitschak (*1843, dus 14 jaar)
Amalia (*1834, dus 24 jaar) en haar man, Israel Simon Snoek (diamantslijper).

Doop: 1851-03-25, Assen.

Huwelijk: 1851-04-21, Assen.

Zij trouwden pas in 1851, terwijl de kinderen al bijna volwassen waren.
Daarbij werden 7 kinderen alsnog erkend.
Bij de geboorteaangiftes werden zij echter wél al aangegeven door Simson Moeyon en kregen zij ook zijn achternaam. Bovendien sprak hij over zijn “echtgenoote”, hoewel zij feitelijk ongehuwd samenwonend waren.
Hij ondertekent de akte met S.S. Moeijon. Vreemd dat zijn dochter ook toen zij de 30 al was gepasseerd, niet kon schrijven.

Generatie 3

4. Moeijon, Simson Samuel. Simson Samuel werd geboren omstreeks 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen. Hij overleed na 1793 op de leeftijd van meer dan ongeveer 23 jaren. Hij trouwde Izaaks, Schoontje omstreeks 1790 in Warschau, (Warsawa) Polen.

Notities bij Moeijon, Simson Samuel

Simson Moeijon had rond 1940 zeker 150 nakomelingen in Nederland.
In 1945 was daar nog maar een handjevol van over.
Ik ben deze genealogie nog aan het uitwerken,
Opdat wij hen nooit zullen vergeten.

5. Izaaks, Schoontje. Schoontje werd geboren omstreeks 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen.

Kinderen van Izaaks, Schoontje en Moeijon, Simson Samuel

i. Moeijon, Samuel Simson [2]. Samuel Simson werd geboren op 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen. Hij overleed op 1868-02-04 in San Francisco (USA). Hij trouwde Nijstad, Froukje Joëls op 1851-04-21 in Assen.

Meer over Izaaks, Schoontje en Moeijon, Simson Samuel:

Huwelijk: omstreeks 1790, Warschau, (Warsawa) Polen.

6. Nijstad, Joel Meyer. Joel Meyer werd geboren in 1765 in Nurnberg (Dtsl). Hij overleed in 1808 in Borger op de leeftijd van 43 jaren. Hij was de zoon van Nijstad, Meijer. Hij trouwde Simson, Betje omstreeks 1790 in Lübeck (Dtsl).

Meer over Nijstad, Joel Meyer:

Beroep: 1804, Borger. de Jode Joel Meijer keuter en coopman.

7. Simson, Betje. Betje werd geboren op 1774-02-14 in Duitsland. Zij overleed op 1846-01-05 in Borger op de leeftijd van 71 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Levi, Simson en Hartog, Lina.

Kinderen van Simson, Betje en Nijstad, Joel Meyer

i. Nijstad, Meijer Joël. Meijer Joël werd geboren op 1792-03-01 in Lübeck (Dtsl). Hij overleed op 1855-01-06 in Assen. Hij trouwde Godfried, Aaltje Godschalk omstreeks 1820.

ii. Nijstad, Rika. Rika werd geboren op 1799-10-11 in Borger. Zij overleed op 1876-11-16 in Borger.

iii. Nijstad, Hartog. Hartog werd geboren op 1801-03-04 in Borger. Hij overleed op 1845-09-18 in Onstwedde. Hij trouwde van der Horst, Aaltje Abrahams op 1823-08-20 in Borger.

iv. Nijstad, Froukje Joëls [3]. Froukje Joëls werd geboren op 1802-11-01 in Borger. Zij overleed omstreeks 1870 in San Francisco (USA). Zij trouwde Moeijon, Samuel Simson op 1851-04-21 in Assen.

v. Nijstad, Josef Joels. Josef Joels werd geboren op 1807-10-01 in Borger. Hij overleed op 1878-04-06 in Stadskanaal. Hij trouwde Dongsman, Sophia omstreeks 1840.

Meer over Simson, Betje en Nijstad, Joel Meyer:

Huwelijk: omstreeks 1790, Lübeck (Dtsl).

Generatie 4

12. Nijstad, Meijer. Meijer werd geboren omstreeks 1740. Hij had een relatie met Onbekend.

Kinderen van Onbekend en Nijstad, Meijer

i. Nijstad, Joel Meyer [6]. Joel Meyer werd geboren in 1765 in Nurnberg (Dtsl). Hij overleed in 1808 in Borger. Hij trouwde Simson, Betje omstreeks 1790 in Lübeck (Dtsl).

14. Levi, Simson. Simson werd geboren omstreeks 1750. Hij trouwde Hartog, Lina omstreeks 1770.

15. Hartog, Lina. Lina werd geboren omstreeks 1750.

Kinderen van Hartog, Lina en Levi, Simson

i. Simson, Betje [7]. Betje werd geboren op 1774-02-14 in Duitsland. Zij overleed op 1846-01-05 in Borger. Zij trouwde Nijstad, Joel Meyer omstreeks 1790 in Lübeck (Dtsl).

Meer over Hartog, Lina en Levi, Simson:

Huwelijk: omstreeks 1770.