Stamboom Tienkamp Brandenburg

Simson Moeijon nakomelingen

1. Moeijon, Samuel Simson.

Samuel Simson werd geboren op 1 januari 1793 in Warschau, Polen. Hij overleed na 1858 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 65 jaren. Hij was de zoon van Moeijon, Simson Samuel en Izaaks, Schoontje. Hij trouwde Nijstad, Froukje Joëls op 21 april 1851 in Assen.

Meer over Moeijon, Samuel Simson:

Geboorte: 1 januari 1793, Warschau, Polen.

Beroep: 1823, Hoogeveen. schoolhouder.

Residentie: 1823, Hoogeveen. Streek De Sloot nr 346.

Beroep: van 1823 tot 1858, Assen. koopman.

Beroep: 1826, Assen. rekenmeester en godsdienstonderwijzer.

Zijn traktement bedroeg 4 gulden in de week, een bedrag waarvoor hijin ieder geval de kinderen van kerkmeester G.D.Cohen les gaf, mogelijk ook enkele anderen. Wie het zich kon veroorloven betaalde een klein bedrag voor onderwijs aan zijn kinderen..
In 1829 diende Moeijon, begeleid door Cohen, de Gouverneur van Drenthe zijn akte te tonen in verband met een onderzoek naar de bekwaamheden van de joodse onderwijzers.  Maar al in 1830 was Moeijon niet meer in functie als leraar.
In 1851 cerscheen een bericht in de Drentsche en Asser Courant dat het gezin  van S.S. Moeijon gedoopt was in de hervormde kerk.

Beroep: 1827, Assen. bijzonder onderwijzer in de wiskunde.

In 1842 schreef hij het boek “Beginselen der Algebra of Stelkunst”.

Religie: van 1823 tot 1830, Assen. Ned. Israel..

Beroep: 1832, Assen. rekenmeester.

Religie: van 1830 tot 1858, Assen. Hervormd.

Residentie: 1 oktober 1832, Assen. Oude Groningerweg 82 1-5 (kad. 602).

Probaat: 5 september 1839, Assen. Faillissement.

1840-04-24
1839-09-05 faillissementsverkoop Samuel Simson Moeijon
1. een huis, schuur en erf, staande en gelegen te Assen, in de Nieuwe-Straat aldaar, kadastraal bekend in sectie A. No 602;
2. een stuk bouwland, gelegen nabij Assen, groet 19 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend in sectie A. No 1103;
3. een dito stuk Bouwland, gezwet aan het vorige perceel, groot 22 roeden, 60 ellen, kadastraal bekend in sectie A, No 1137.
Nadere informatien omtrent de voorwaarden der verkoop enz. zijn te bekomen ten kantore van Mr. M.Schukking voornoemd, en van Mr.J,Oosting, Procureur, wonende te Assen, als Curator in gemeld faillissement.

Probaat: 26 juni 1840, Assen. Arrest bedriegelijke bankbreuk.

bewezen verklaard
a. het niet houden van koopmansboeken en
b.het niet verantwoorden van het gebruik van alle zijn ontvangsten, en voor niet bewezen het verduisteren van waren en roerende goederen en hetgeen hem verder is te laste gelegd,
en voorts verklaard, dat het bewezene feit van niet-verantwoording van het gebruik van alle ontvangsten daarstelt de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, voorzien bij art.5. sub.1. van de Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21);
wordende het niet houden van boeken, terwijl van geene kwade trouw te dezen gebleke is, naar aanleiding van het facultatieve, opgesloten in den aanhef van art.6. van gemelde Wet, uit den aard van den handel, door den beschuldigde gedreven, en de plaatselijke omstandigheden, gehouden voor niet strafbaar.
En heeft dienvolgens het Hof den genoemden Samuel Simson Moeijon schuldig verklaard aan de  misdaad van bedrieglijke bankbreuk, doch onder het aanwezen van zeer verschoonende omstandigheden,
en heeft verder het Hof, gezien art.I, 5, nr. I en 7, vergeleken met art. 4.  der Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21) art. 402 en 52 van het Wetb.van Strafr. art I2 van het vorstelijk besluit van den 11 December 1813 nr. 1, art. 209 en 207 van het Wetb. van Strafr.,
Genoemden schuldigverklaarden veroordeeld tot een gevangenzetting in een huis van correctie, voor den tijd van vier maanden; met verdere veroordeeling van denzelven in de kosten der procedure, ten behoeve van den Staat, des noods executabel bij lijfsdwang, met bevel dat het Arrest zal worden aangeplakt te Assen, ter plaatse alwaar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede bekend gemaakt door de Drentsche Courant.
Assen den 14 Julij 1840
De Procureur-Generaal bij het Provinciaal Geregtshof van Drenthe
B.Servatius.

Probaat: 23 juli 1841, Assen. lijst schuldeisers.

Probaat: 20 januari 1842, Assen. Oproep schuldeisers.

Beroep: 1842, Assen. wiskunde docent.

Overlijden: na 1858, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Nijstad, Froukje Joëls.

Froukje Joëls werd geboren op 1 november 1802 in Borger. Zij overleed na 1851 at the age of meer dan 48 jaren, 2 maanden. Zij was de dochter van Nijstad, Joel Meyer en Simson, Betje. Zij trouwde Moeijon, Samuel Simson op 21 april 1851 in Assen.

Opmerkingen bij Nijstad, Froukje Joëls

1850-07-02 Groninger Courant
Uit Assen wordt ons het volgende berigt:
Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,
in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.
De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.
In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.
De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.
Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.
De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.
De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.
Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.
Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.
De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.
De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.
De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.
Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.
Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Meer over Nijstad, Froukje Joëls:

Geboorte: 1 november 1802, Borger.

Overlijden: na 1851.

Kinderen van Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson

11 i. Moeijon, Lea Samuel. Lea Samuel werd geboren op 7 februari 1823 in Hoogeveen. Zij overleed na 1843.

12 ii. Moeijon, Betje. Betje werd geboren op 26 januari 1825 in Hoogeveen. Zij overleed op 5 mei 1828 in Assen.

+ 13 iii. Moeijon, Schoontje. Schoontje werd geboren op 10 februari 1827 in Assen. Zij overleed op 26 november 1897 in Aardscheveld (Assen).

14 iv. Moeijon, Betje. Betje werd geboren op 11 maart 1829 in Assen. Zij overleed op 4 december 1897 in Duitsland.

15 v. Moeijon, Joel. Joel werd geboren op 20 maart 1832 in Assen. Hij overleed na 1849.

+ 16 vi. Moeijon, Amalia. Amalia werd geboren op 25 januari 1834 in Assen. Zij overleed in 1881 in Nice (F).

+ 17 vii. Moeijon, Simson. Simson werd geboren op 31 oktober 1837 in Assen. Hij overleed op 25 juli 1897 in San Francisco (USA).

18 viii. Moeijon, Saartje. Saartje werd geboren op 25 september 1840 in Assen. Zij overleed op 6 augustus 1842 in Assen.

19 ix. Moeijon, Jitschak. Jitschak werd geboren op 22 juli 1843 in Assen. Hij overleed na 1849.

Meer over Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson:

Huwelijk: 21 april 1851, Assen.

Zij trouwden pas in 1851, terwijl de kinderen al bijna volwassen waren.
Daarbij werden 7 kinderen alsnog erkend.
Bij de geboorteaangiftes werden zij echter wél al aangegeven door Simson Moeyon en kregen zij ook zijn achternaam. Bovendien sprak hij over zijn “echtgenoote”, hoewel zij feitelijk ongehuwd samenwonend waren.
Hij ondertekent de akte met S.S. Moeijon. Vreemd dat zijn dochter ook toen zij de 30 al was gepasseerd, niet kon schrijven.

Residentie: 12 februari 1827, Assen. Stegeweg 44A.

11. Moeijon, Lea Samuel.

Lea Samuel werd geboren op 7 februari 1823 in Hoogeveen. Zij overleed na 1843 at the age of meer dan 19 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Zij trouwde Blok, Hartog op 29 oktober 1843 in Medemblik.

Meer over Moeijon, Lea Samuel:

Geboorte: 7 februari 1823, Hoogeveen. De Sloot.

Overlijden: na 1843.

Echtgeno(o)t(e):Blok, Hartog.

Hartog werd geboren in 1805. Hij overleed na 1843 op een leeftijd van meer dan 38 jaren. Hij trouwde Moeijon, Lea Samuel op 29 oktober 1843 in Medemblik.

Meer over Blok, Hartog:

Geboorte: 1805.

Beroep: 1843. koopman.

Overlijden: na 1843.

Meer over Moeijon, Lea Samuel en Blok, Hartog:

Huwelijk: 29 oktober 1843, Medemblik.

12. Moeijon, Betje.

Betje werd geboren op 26 januari 1825 in Hoogeveen. Zij overleed op 5 mei 1828 in Assen op een leeftijd van 3 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Meer over Moeijon, Betje:

Geboorte: 26 januari 1825, Hoogeveen. De Huizen.

Overlijden: 5 mei 1828, Assen.

13. Moeijon, Schoontje.

Schoontje werd geboren op 10 februari 1827 in Assen. Zij overleed op 26 november 1897 in Aardscheveld (Assen) op een leeftijd van 70 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij had tevens een relatie met Elst, Henderikus van 1855 tot oktober 1863. Zij trouwde tevens Dekker, Roelof Heymens op 26 februari 1873.

Opmerkingen bij Moeijon, Schoontje

1850-01-18
Inbraak bij Salomon van Zuiden
In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.
Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.
Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.
(Steenw.Ct)

NB: Salomon van Zuilen woonde naast de synagoge aan de Groningerstraat.

1850-01-24
Assen
Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.
Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij  zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.
– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21
De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:
de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;
zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant
Uit Assen wordt ons het volgende berigt:
Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten,  dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,
in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.
De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.
In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.
De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.
Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.
De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.
De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.
Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.
Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.
De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.
De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.
De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.
Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.
Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Schoontje werd pas in 1851, zij was toen 24, erkend als kind van Samuel Moeijon.

In 1864 bij de geboorte van haar zoon Samuel Simson wordt vermeld, dat Schoontje niet kan onderteekenen omdat zij niet heeft leren schrijven. Apart omdat haar vader wiskunde docent is.
Maar zij werd pas door hem erkend toen zij al 24 jaar oud was. Dus of hij haar biologische vader was, valt nog te bezien.

Schoontje heeft totaal 9 kinderen gekregen. Bij alle kinderen was zij ongehuwd, en werd vermeld dat zij geen beroep had.

Meer over Moeijon, Schoontje:

Geboorte: 10 februari 1827, Assen.

Residentie: van 1827 tot 1847, Assen. Oude Groningerstraat 327.

Residentie: van 1850 tot 1855. vrouwentuchthuis ivm inbraak.

Beroep: van 1855 tot 1868, Aardscheveld (Assen). geen.

Beroep: van 1868 tot 1873. kroeghoudster.

Beroep: 1873. winkelierster.

Religie: van 1890 tot 1897. N Israel.

Religie: 1897. N. Herv..

Overlijden: 26 november 1897, Aardscheveld (Assen).

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Onbekend

131 i. Moeijon, Ico. Ico werd geboren rond 1845 in Aardscheveld (Assen). Hij overleed voor 1866 in Aardscheveld (Assen).

Verwantschap met: Elst, Henderikus.

Henderikus werd geboren in 1829. Hij overleed na 1863 op een leeftijd van meer dan 34 jaren. Hij had een relatie met Moeijon, Schoontje van 1855 tot oktober 1863.

Meer over Elst, Henderikus:

Geboorte: 1829.

Overlijden: na 1863.

Probaat: 1858, Assen. 00-00-1858, 0114.07, notaris mr. H.H. van Lier, aktenr. 65 Genoemde personen: Albert Vos, woonplaats: Assen; Samuel Simson van Moeijen, woonplaats: Assen; Schoontje van Moeijen, woonplaats: Loon; Henderikus Elst, woonplaats: Loon.

Probaat: 1859, Assen. 00-00-1859, 0114.07, notaris mr. H.H. van Lier, aktenr. 107 Genoemde personen: Henderikus Elst, woonplaats: Assen; Schoontje Meijer, woonplaats: Assen; Samuel Simson Moeijon, woonplaats: Amerika; Petrus van der Veen, woonplaats: Smilde; Kornelis Polling, woonplaats: Assen.

Probaat: 1860, Assen. 00-00-1860, 0114.07, notaris mr. H.H. van Lier, aktenr. 19 Genoemde personen: Albert Vos, woonplaats: Assen; Samuel Simson Moeijon, woonplaats: Assen; Schoontje Moeijon, woonplaats: Loon; Henderikus Elst, woonplaats: Loon.

Probaat: 1860, Assen. 00-00-1860, 0114.07, notaris mr. H.H. van Lier, aktenr. 109 Genoemde personen: Hilarius Augustus Mijnardus Brumsteede, woonplaats: Assen; Barend Meijer, woonplaats: Assen; Egbert Schipper, woonplaats: Assen; Christinus van Egmond, woonplaats: Assen; Harm Kremer, woonplaats: Assen; Hendeikus Elst, woonplaats: Assen; Hendrik Aalderst, woonplaats: Assen; Cornelis Polling, woonplaats: Assen; Harm Kremer, woonplaats: Assen; Johannes Henderikus Cornelis van Buren, woonplaats: Assen; Hendrik Jansen, woonplaats: Assen; Jan Willem Hilbolling, woonplaats: Assen.

Probaat: 1862, Assen. 00-00-1862, 0114.07, notaris mr. H.H. van Lier, aktenr. 65 Genoemde personen: Egbert Schipper, woonplaats: Assen; Henderikus Elst, woonplaats: Assen.

Probaat: 23 december 1863. vonnis 7660 en 7843 uit het jaar 1863 zie toegang 0106 inventarisnummer 25.

Veroordeeld wegens moedwillige verbreking van afsluiting.
Rechtszitting van 16 December 1863.
Op 25 Ocober jl aan de woning van Jan Grevelink op het Aardscheveld een glasraam moedwillig verbrijzeld heeft, welke daadzaak ook aan beklaagde bij de dagvaarding is te laste gelegd.

Overwegende dat het wettig bewijs dier daadzaak is verkregen door Din de zelve, door onder meer dan één getuige is verklaard, in dier voege dat de getuige C.van Egmond zelks heeft zien verrigten door den beklaagde en de getuige Wubbegien Pol, binnen hare woning zijnde, terwijl op dat oogenblik de blinden gesloten waren, opmerkte, dat H.Elst in hoogstopgewonden toestand voor het raam was, dat toen verbrijzeld wierd en waarna hij door hetzelve binnen de woning geraakte en beklaagde het feit heeft bekend.

Overwegende dat mitsdien op den beklaagde moet worden toegepast de straf bij artikel 456 van het Wetboek van Strafregt op voorschreven wanbedrijf gesteld, zoodanig evenwel, dat hier in aanmerking kunnen worden genomen de in de strafwet voorkomende verzachtende bepalingen, vermits de schade door het wanbedrijf veroorzaakt, de som van vijf en twintig franken niet te boven gaar en ten aanzien van hetzelve als verschoonende omstandigheid kan worden beschouwd, dat de beklaagde door smaadredenen en beschimpingen van de vrouw, met welke hij leefde en die hij verdacht hield verboden omgang te plegen met een persoon, dien hij in zijne wooning aantrof in hoogst opgewonden toestand was gebragt en meende dat die vrouw zich toen in ’t huis van Grevelink had verscholen, om het uiten van zijn ongenoegen te ontgaan, terwijl daarboven uit de verklaringen der getuigen is gebleken dat de beklaagde reeds den volgenden morgen na het voorval het raam heeft laten herstellen.
Overwegende dat de Regter en de geaardheid van den beklaagde bijzondere aanleiding heeft gevonden om eenzame opaluiting te bevelen.

Veroordeeld tot gevangenzetting in een huis van correctie voor den tijd van vijftien dagen in eenzame oplsuiting te ondergaan, tot betaling ener boete van vijf en twintig gulden en in de kosten van het geding, begroot ter somma van twee gulden achte en zestig een tweede cent, verhaalbaar bij lijfsdwang, evenal de boete.

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Elst, Henderikus

132 i. Elst, Vrouwtje. Vrouwtje werd geboren op 2 mei 1856 in Westerbork. Zij overleed op 4 mei 1856 in Westerbork.

133 ii. Elst, Leentje. Leentje werd geboren op 12 juli 1857 in Sleen. Zij overleed op 6 juni 1858 in Odoornerveen.

134 iii. Elst, Froukje. Froukje werd geboren op 11 december 1858 in Assen.

135 iv. Elst, Leentje. Leentje werd geboren op 19 januari 1861 in Assen.

Meer over Moeijon, Schoontje en Elst, Henderikus:

Huwelijk: van 1855 tot oktober 1863. ongehuwd samenwonend.

Residentie: 1857, Odoornerveen.

Residentie: van 1858 tot 1860, Loon.

Residentie: van 1861 tot 1873, Aardscheveld (Assen). Wijk C No 36.

Echtgeno(o)t(e):Dekker, Roelof Heymens.

Roelof Heymens werd geboren op 11 maart 1839 in Ooststellingwerf. Hij overleed op 27 juli 1900 in Aardscheveld (Assen) op een leeftijd van 61 jaren, 4 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Heymen Everts en Doek, Lammigjen Roelofs. Hij trouwde Moeijon, Schoontje op 26 februari 1873.

Opmerkingen bij Dekker, Roelof Heymens

Roelof Dekker was van huis uit Hervormd. Door zijn verhuizing naar het Aardscheveld bij Assen ( het gebied waar nu het van Boeyenoord is gevestigd) kreeg hij een relatie met Schoontje Moeijon. Schoontje was een dochter van de wiskunde docent Samuel Samsom Moeijon. Raadselachtig is waarom zij op het extreem armoedige Aardscheveld terecht kwam. Schoontje was Joods en daardoor waren haar/hun kinderen dat ook. Van de generaties hierna is een groot deel tijdens WO2 door de Duitsers vermooed inn Auschwitz en Sobibor. Een ander deel bleef voor de Duitsers geheel uit beeld.

Meer over Dekker, Roelof Heymens:

Geboorte: 11 maart 1839, Ooststellingwerf.

Residentie: 1858, Ermelo.

Residentie: 28 maart 1871, Assen.

Residentie: 1880, Aardscheveld (Assen). C 56.

Residentie: 1890, Aardscheveld (Assen). C 87.

Residentie: 1897, Aardscheveld (Assen). C110.

Residentie: 1899, Aardscheveld (Assen). C 109.

Beroep: 1900. arbeider.

Overlijden: 27 juli 1900, Aardscheveld (Assen).

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens

136 i. Moeijon, Simson. Simson werd geboren op 9 juni 1862 in Assen. Hij overleed na 1879.

137 ii. Moeijon, Samuel Simson. Samuel Simson werd geboren op 1 juni 1864 in Assen. Hij overleed na 1877.

138 iii. Dekker, Iko. Iko werd geboren op 8 juni 1866 in Assen. Hij overleed na 1911.

+ 139 iv. Moeijon, Joël Roelof Heiman. Joël Roelof Heiman werd geboren op 7 augustus 1868 in Assen. Hij overleed op 15 juli 1938 in Amsterdam.

+ 13A v. Dekker, Amalia. Amalia werd geboren op 28 oktober 1870 in Assen. Zij overleed op 2 november 1942 in Auschwitz, Polen.

Meer over Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens:

Huwelijk: 26 februari 1873. hierbij werden de kinderen gewettigd.

Residentie: van 1866 tot 1873, Aardscheveld (Assen). ongehuwd samenwonend.

131. Moeijon, Ico.

Ico werd geboren rond 1845 in Aardscheveld (Assen). Hij overleed voor 1866 in Aardscheveld (Assen) op een leeftijd van minder dan rond 21 jaren. Hij was de zoon van Moeijon, Schoontje.

Meer over Moeijon, Ico:

Geboorte: rond 1845, Aardscheveld (Assen).

Probaat: 1855, Assen. vonnis 3853 uit het jaar 1855 zie toegang 0106 inventarisnummer 12.

Overlijden: voor 1866, Aardscheveld (Assen).

132. Elst, Vrouwtje.

Vrouwtje werd geboren op 2 mei 1856 in Westerbork. Zij overleed op 4 mei 1856 in Westerbork op een leeftijd van 2 dagen. Zij was de dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje.

Meer over Elst, Vrouwtje:

Geboorte: 2 mei 1856, Westerbork.

Overlijden: 4 mei 1856, Westerbork. Nieuwe Kanaal .

133. Elst, Leentje.

Leentje werd geboren op 12 juli 1857 in Sleen. Zij overleed op 6 juni 1858 in Odoornerveen op een leeftijd van 10 maanden, 25 dagen. Zij was de dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje.

Meer over Elst, Leentje:

Geboorte: 12 juli 1857, Sleen.

Overlijden: 6 juni 1858, Odoornerveen.

134. Elst, Froukje.

Froukje werd geboren op 11 december 1858 in Assen. Zij was de dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje.

Opmerkingen bij Elst, Froukje

Geboren: Moeijon

Meer over Elst, Froukje:

Geboorte: 11 december 1858, Assen.

135. Elst, Leentje.

Leentje werd geboren op 19 januari 1861 in Assen. Zij was de dochter van Elst, Henderikus en Moeijon, Schoontje.

Opmerkingen bij Elst, Leentje

Geboren: Moeijon

Meer over Elst, Leentje:

Geboorte: 19 januari 1861, Assen.

136. Moeijon, Simson.

Simson werd geboren op 9 juni 1862 in Assen. Hij overleed na 1879 op een leeftijd van meer dan 16 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

Opmerkingen bij Moeijon, Simson

Geboren: Moeijon

Meer over Moeijon, Simson:

Geboorte: 9 juni 1862, Assen.

Emigratie: 28 mei 1879. Noord Amerika.

Religie: nederlands israelisch.

Overlijden: na 1879.

137. Moeijon, Samuel Simson.

Samuel Simson werd geboren op 1 juni 1864 in Assen. Hij overleed na 1877 op een leeftijd van meer dan 12 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

Meer over Moeijon, Samuel Simson:

Geboorte: 1 juni 1864, Assen.

Emigratie: 23 april 1877. Noord Amerika.

Religie: nederlands israelisch.

Overlijden: na 1877.

138. Dekker, Iko.

Iko werd geboren op 8 juni 1866 in Assen. Hij overleed na 1911 op een leeftijd van meer dan 44 jaren, 6 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje.

Meer over Dekker, Iko:

Geboorte: 8 juni 1866, Assen. Aardscheveld.

Emigratie: 28 mei 1879. Noord Amerika.

Residentie: 1889, Leeuwarden. Garnizoen Harlingen/Leeuwarden 1889-1896.

Residentie: van 3 april 1889/90 tot 9 januari 1890/1 (Juliaans), Den Helder. Garnizoensregister.

Residentie: 9 januari 1891, Harderwijk.

Religie: nederlands israelisch.

Overlijden: na 1911.

139. Moeijon, Joël Roelof Heiman.

Joël Roelof Heiman werd geboren op 7 augustus 1868 in Assen. Hij overleed op 15 juli 1938 in Amsterdam op een leeftijd van 69 jaren, 11 maanden. Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Hij trouwde Turksma, Betje op 6 juli 1895 in Leeuwarden.

Meer over Moeijon, Joël Roelof Heiman:

Geboorte: 7 augustus 1868, Assen. Aardscheveld.

Residentie: 1889, Leeuwarden. Garnizoen Harlingen/Leeuwarden 1889-1896.

Beroep: 1895. handelsreiziger.

Overlijden: 15 juli 1938, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Turksma, Betje.

Betje werd geboren op 12 september 1872 in Leeuwarden. Zij overleed op 18 april 1932 in Amsterdam op een leeftijd van 59 jaren, 7 maanden. Zij trouwde Moeijon, Joël Roelof Heiman op 6 juli 1895 in Leeuwarden.

Opmerkingen bij Turksma, Betje

In 1942 werden Martha Dekker en Daniel Belinfante door de bezetter gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zij trokken in bij de moeder van Martha en Maurits die nog steeds in de Camperstraat op nummer 64-I woonde.
In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.
Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”
Dan Belinfante dook onder, maar werd op 19 augustus 1943, toen hij kennelijk even bovengronds was, op straat opgepakt. Werd gepakt toen hij dagelijkse Engelse radioberichten op een tussenadres kwam brengen, vóór de deur van dat huis, zónder ster op, en dús naar ‘t S (= Straf-) kamp gestuurd. Via de Hollandse Schouwburg en Kamp Westerbork werd hij op transport gezet, waarna deze fijnzinnige geest in een aussenkommando van het KZ Auschwitz, Extern kommando Myslowitz, hoewel volgens Martha ‘van ijzersterke constitutie’, de dood in werd gejaagd.
Na Dans arrestatie bleef Martha actief in het verzet. Ze zou ondergedoken zijn geweest in Rotterdam.

Gegevens afkomstig uit: Bart de Cort, Terugbeuken; Maurits Dekker (1896-1962), de eerste antifascist in de Nederlandse literatuur (nog niet gepubliceerd)

Meer over Turksma, Betje:

Geboorte: 12 september 1872, Leeuwarden.

Residentie: van 1916 tot 1932, Amsterdam.

Beroep: 1916. naaister.

Overlijden: 18 april 1932, Amsterdam.

Kinderen van Turksma, Betje en Moeijon, Joël Roelof Heiman

+ 1391 i. Dekker, Maurits Rudolf Joël. Maurits Rudolf Joël werd geboren op 16 juli 1896 in Amsterdam. Hij overleed op 7 oktober 1962 in Amsterdam.

1392 ii. Dekker, Martha Susanna Betje. Martha Susanna Betje werd geboren op 18 augustus 1900 in Amsterdam. Zij overleed op 4 december 1989 in Amsterdam.

Meer over Turksma, Betje en Moeijon, Joël Roelof Heiman:

Huwelijk: 6 juli 1895, Leeuwarden.

Scheiding: 6 oktober 1916, Amsterdam.

“Kwaadwillige verlating door den man”

1391. Dekker, Maurits Rudolf Joël.

Maurits Rudolf Joël werd geboren op 16 juli 1896 in Amsterdam. Hij overleed op 7 oktober 1962 in Amsterdam op een leeftijd van 66 jaren, 2 maanden. Hij was de zoon van Moeijon, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Hij trouwde Hellingman, Maria Engelina op 21 februari 1923 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.
Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Meer over Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Geboorte: 16 juli 1896, Amsterdam.

Beroep: letterkundige.

Dekker behoorde aanvankelijk tot de jonge ‘naar kennis en ontwikkeling dorstende arbeiders’ die in het joodse milieu van Amsterdam veelal waren te vinden in en rond de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB). Hij was er zelf geen lid van, maar mocht door toedoen van een kennis gebruik maken van de faciliteiten die de Bond te bieden had. In zijn boekerij ontdekte hij de literatuur. Gedurende zijn jeugd was die hem vreemd gebleven: hij moest al vroeg, zelfs vóór de lagere school te hebben afgemaakt, thuis meehelpen om de kost te verdienen. Het was bij hem twaalf ambachten en dertien ongelukken; noch als magazijnbediende noch als elektromonteur of in een van zijn vele andere betrekkingen vond hij bevrediging. Liever zwierf hij met vrienden door de straten en stegen van het oude Amsterdam en maakte hij wandeltochten in het omliggende polderland. Maar dank zij M.H. van Campen, die als literair redacteur was verbonden aan Het Jonge Leven, het blad voor de jeugdleden van de ANDB, werd zijn letterkundige ambitie gestimuleerd. Hij meende eindelijk zijn bestemming te hebben gevonden, werkte zich door de wereldliteratuur heen en begon de Amsterdamse kunstenaarssociëteiten te frequenteren, waar niet alleen over de muzen maar ook over Marx en de verbetering van de wereld werd gedebatteerd.

Overlijden: 7 oktober 1962, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Hellingman, Maria Engelina.

Maria Engelina werd geboren op 23 januari 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 24 november 1954 in Amsterdam op een leeftijd van 59 jaren, 10 maanden. Zij trouwde Dekker, Maurits Rudolf Joël op 21 februari 1923 in Amsterdam.

Meer over Hellingman, Maria Engelina:

Geboorte: 23 januari 1895, Amsterdam.

Overlijden: 24 november 1954, Amsterdam.

Kinderen van Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël

13911 i. Dekker, Eleonora Maurits. Eleonora Maurits werd geboren op 9 mei 1916 in Amsterdam. Zij overleed op 24 oktober 2009 in USA.

+ 13912 ii. Dekker, Meavedea. Meavedea werd geboren op 8 april 1921 in Schoorl. Zij overleed op 14 november 1984 in Nijmegen.

Meer over Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Huwelijk: 21 februari 1923, Amsterdam.

13911. Dekker, Eleonora Maurits.

Eleonora Maurits werd geboren op 9 mei 1916 in Amsterdam. Zij overleed op 24 oktober 2009 in USA op een leeftijd van 93 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Zij had een relatie met Bons, Jan.

Meer over Dekker, Eleonora Maurits:

Geboorte: 9 mei 1916, Amsterdam.

Beroep: 1963. kostuum ontwerper.

Overlijden: 24 oktober 2009, USA. Hazel Crest, Illinois.

Verwantschap met: Bons, Jan.

Jan werd geboren op 2 april 1918 in Rotterdam. Hij overleed op 22 november 2012 in Amsterdam op een leeftijd van 94 jaren, 7 maanden. Hij had een relatie met Dekker, Eleonora Maurits..

Meer over Bons, Jan:

Geboorte: 2 april 1918, Rotterdam.

Beroep: grafisch ontwerper, fotograaf.

Overlijden: 22 november 2012, Amsterdam.

13912. Dekker, Meavedea.

Meavedea werd geboren op 8 april 1921 in Schoorl. Zij overleed op 14 november 1984 in Nijmegen op een leeftijd van 63 jaren, 7 maanden. Zij was de dochter van Dekker, Maurits Rudolf Joël en Hellingman, Maria Engelina. Zij trouwde met Arpeau, Gerardus Johannes Josephus. Zij trouwde tevens Blazer, Carel Adriaan in 1950 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Meavedea

Zij ontving het Verzetsherdenkingskruis (VHK)

Handelsblad 08-03-1954
De prijs voor het beste stilleven was voor Mea Dekker, die als een tube waterverf tussen het feestgevoel bewoog.

Meer over Dekker, Meavedea:

Geboorte: 8 april 1921, Schoorl.

Overlijden: 14 november 1984, Nijmegen.

Beroep: fotomodel.

Echtgeno(o)t(e):Arpeau, Gerardus Johannes Josephus.

Hij trouwde met Dekker, Meavedea.

Echtgeno(o)t(e):Blazer, Carel Adriaan.

Carel Adriaan werd geboren op 16 juni 1911 in Amsterdam. Hij overleed op 16 januari 1980 in Nijmegen op een leeftijd van 68 jaren, 7 maanden. Hij trouwde Dekker, Meavedea in 1950 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Blazer, Carel Adriaan

Ontving het Verzetsherdenkingskruis (VHK)

Hij was betrokken bij het proces tegen NSBer Max Blokzijl in 1945.

Meer over Blazer, Carel Adriaan:

Geboorte: 16 juni 1911, Amsterdam.

Beroep: fotograaf.

Overlijden: 16 januari 1980, Nijmegen.

Kinderen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan

139121 i. Blazer, Dominga.

Opmerkingen van Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan:

Tijdens de tweede Wereldoorlog sluit hij zich aan bij het verzet. Hij maakt deel uit van de fotografenverzetsgroep De Ondergedoken Camera, die de Duitse bezetting van Nederland documenteren. Daarnaast is hij ook actief bij Persoon Bewijzen Centrale met het vervalsen van persoonsbewijzen en andere documenten. Blazer wordt in april 1943 samen met zijn latere leerlingen Ad Windig en Krijn Taconis opgepakt door de Duitsers. Hij wordt beschuldigd van spionage en door het Kriegsgericht ter dood veroordeeld. Hij blijft echter ontkennen en zijn verdediging weet de schuld op iemand anders te schuiven die op dat moment in Zwitserland verblijft en geen gevaar loopt. Hij wordt op 10 februari 1944 vrijgelaten. Zijn zuster en haar man worden bij dezelfde gelegenheid opgepakt en naar Birkenau gestuurd. Zij overleven de oorlog niet.

De bevrijding brengt Blazer uitgebreid in beeld. Hij fotografeert bij de schietpartij op de Dam op 7 mei 1945, de gevangenneming van Duitse soldaten en officieren en de feestvreugde bij de intocht van de Canadezen in Amsterdam. Ook legt hij op verschillende plekken in het land de verwoestingen van de oorlog vast.

Tijdens de oorlog heeft hij Mea Dekker, de dochter van de schrijver Maurits Dekker, leren kennen. Ze wordt zijn assistent en model. In 1950 trouwen ze en uit dit huwelijk wordt dochter Dominga geboren. Zij komt ook regelmatig voor op de foto’s van Blazer. Het huwelijk wordt in 1963 ontbonden. Hij is intussen een relatie begonnen met Willemien Pieters met wie hij in 1974 in het huwelijk treed.

Meer over Dekker, Meavedea en Blazer, Carel Adriaan:

Residentie: 1940, Amsterdam. samenwonend.

Huwelijk: 1950, Amsterdam.

Scheiding: februari 1963, Amsterdam.

139121. Blazer, Dominga.

Zij is de dochter van Blazer, Carel Adriaan en Dekker, Meavedea.

1392. Dekker, Martha Susanna Betje.

Martha Susanna Betje werd geboren op 18 augustus 1900 in Amsterdam. Zij overleed op 4 december 1989 in Amsterdam op een leeftijd van 89 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Zij trouwde Belinfante, Daniel Aron op 27 december 1923 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Dekker, Martha Susanna Betje

Zij ontving een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten aan Nederland. Zij sloeg de uitnodiging om het huwelijk bij te wonen van Kon. Beatrix met Claus, omdat hij een Duitser was!

Meer over Dekker, Martha Susanna Betje:

Geboorte: 18 augustus 1900, Amsterdam.

Overlijden: 4 december 1989, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Belinfante, Daniel Aron.

Daniel Aron werd geboren op 6 maart 1893 in Amsterdam. Hij overleed op 27 januari 1945 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 51 jaren, 10 maanden. Hij trouwde Dekker, Martha Susanna Betje op 27 december 1923 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Belinfante, Daniel Aron

De suggestie onderzoek te doen naar de Nederlandse componist Daniël Belinfante kwam in 2004 van een Italiaanse pianist. Duidelijker kan niet worden geïllustreerd hoezeer deze Amsterdamse componist van het muzikale toneel was verdwenen. Aanvankelijk lijkt de persoon Belinfante haast een muzikale Osewoud, de verzetsman uit Hermans’ Donkere kamer van Damokles, aan wiens werkelijke bestaan de lezer steeds meer gaat twijfelen. Gelukkig zijn de grote contouren van Belinfantes leven inmiddels zichtbaar geworden, vooral aan de hand van onderzoek in het Amsterdams Gemeentearchief.

Belinfante werd in 1893 geboren in een groot Amsterdams-joods en zeer muzikaal gezin. Vader was diamantslijper en gaf de jonge Daniël zijn eerste vioollessen, die vervolgens werden overgenomen door zijn oom Sidney, die waarschijnlijk een professioneel violist was. Tevens studeerde hij piano, vermoedelijk bij Ary Belinfante. Toen Daniël in 1928 naar Blaricum verhuisde was hij inmiddels getrouwd met de zangpedagoge en componiste Martha Dekker (1900-1989), met wie hij leiding gaf aan de door hem in 1915 opgerichte Muziekschool in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Onder de docenten van deze muziekschool waren nogal wat leden van het Concertgebouworkest; Belinfante zelf en o.a. Karel Mengelberg gaven pianoles. Vanaf 1934 werd er voor amateurs en vakleerlingen ook een “Jazzklasse” aangeboden, de eerste in zijn soort. Opvallend genoeg werden ook deze lessen gegeven door leden van het Concertgebouworkest. Tijdens de oorlog dook Belinfante onder, wat hem er niet van weerhield om vanaf zijn onderduikadres in Amsterdam verzetswerk te doen. Hij huurde zelfs een woning, onder een valse naam, waarin hij onderduikers opnam. Toen hij daar op een dag berichten van de Engelse radio wilde komen doorgeven werd hij gearresteerd. Via Westerbork belandde Belinfante in Auschwitz en vandaar in Fürstengrube. Ondanks zijn sterke constitutie kwam hij uiteindelijk door een beenziekte terecht in de ziekenbarak, die bij de nadering van de Russen in januari 1945 door de Wehrmacht in brand werd gestoken. Zo kwam Belinfante vlak voor de bevrijding om het leven.

Op 12 juli 1945 vond ten huize van Martha Belinfante een concert plaats, georganiseerd door de Muziekschool. Martha had de oorlog overleefd en het directeurschap van haar overleden echtgenoot overgenomen. Op het programma stonden, naast werk van Martha zelf, werken van o.a. Händel, Debussy en Ravel, maar verrassend genoeg niet van Daniël Belinfante. Voorzover we kunnen nagaan is de muziek van Belinfante na de oorlog niet meer gespeeld. Maar hoe was het voordien met uitvoeringen gesteld? In de omvangrijke collectie partituren van het Nederlands Muziek Instituut zijn veel speelaanwijzingen bijgeschreven, maar aanwijzingen over concertuitvoeringen ontbreken. Wel werd Belinfantes muziek regelmatig gespeeld op zijn muziekschool en gaf hij aan zijn betere leerlingen zijn pianomuziek als studiemateriaal. Belinfante heeft waarschijnlijk een gebrek aan respons gevoeld. Concerten kunnen de componist immers helpen eventuele correcties aan te brengen en hem stimuleren aan een volgend opus te beginnen.

Persoonlijke documenten mogen dan grotendeels verloren zijn gegaan, gelukkig bezitten we nog wel de meest essentiële nalatenschap van de componist: zijn muziek. Daarin is de invloed van de eigentijdse Franse muziek direct hoorbaar. Zo valt het frequente gebruik van bitonaliteit op, het gelijktijdige gebruik van twee verschillende toonsoorten, zoals met name veel werd toegepast door Milhaud. Ook een zekere weerbarstigheid in de klank, een veelal ostinate ritmiek en een fijnzinnig oor voor bijzondere harmonische kleuren doen aan Belinfantes Franse tijdgenoot denken.

Van Belinfantes kamermuziek die in de afgelopen jaren is uitgevoerd (de orkestmuziek wacht nog geheel op ontsluiting) maakt het Concertino voor piano indruk door een heldere en montere schrijfwijze. Het Kwartet voor twee violen, cello en piano is donkerder van kleur en treft door zijn dramatische kracht. Uit het uitgebreide oeuvre voor piano solo mag met name de Derde Sonatine geslaagd worden genoemd. De twee strijkkwartetten, uit 1931 en 1941, wachten nog op een uitvoering, evenals de sonates voor viool respectievelijk cello en piano. Het is aan de huidige generatie musici om het zorgvuldige muzikale selectieproces te voltooien.

Marcel Worms

Meer over Belinfante, Daniel Aron:

Geboorte: 6 maart 1893, Amsterdam.

Beroep: van 1923 tot 1940. componist.

Overlijden: 27 januari 1945, Auschwitz, Polen. Extern kommando Myslowitz – vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Opmerkingen van Dekker, Martha Susanna Betje en Belinfante, Daniel Aron:

Daniël werd op 19 augustus 1942 door de politie opgepakt en ging via de Zentralstelle naar de Joodsche Schouwburg. Welk verzetswerk heeft Daniël gedaan en waar hij uiteindelijk voor is opgepakt weten we dankzij de website Cellosonate . Hoewel zelf ondergedoken, droeg hij zorg voor andere onderduikers. Hij zorgde bijvoorbeeld voor voedsel, geld en papieren. Hij deed dit uit een gevoel van ‘recht en medemenselijkheid’. Hij nam ook diverse schuilnamen aan. Zo gebruikte hij de naam ‘Hafkamp’ om een onbewoonbaar verklaarde woning te huren. Via een andere schuilnaam, ‘Meneer Mulder’, vroeg hij gas, elektriciteit en licht aan. Hij hielp mensen waar hij maar kon. In de avonduren luisterde hij naar de Engelse radio. Dat zou hem fataal worden. Hij werd opgepakt toen hij de dagelijkse radioberichten aan een tussenadres kwam brengen. Hij liep ook nog eens extra risico door het niet dragen van de verplichte Davidster. Vanuit de Hollandsche Schouwburg ging hij naar Westerbork. Vanuit Westerbork ging hij naar Auschwitz om uiteindelijk in Fürstengrube terecht te komen. Fürstengrube was een zogenaamd subkamp van Auschwitz. Het was pas in de zomer van 1943 georganiseerd en was in feite een steenkoolmijn (antraciet werd er gedolven). Het kamp lag ongeveer 30 kilometer van Auschwitz in de buurt van Myslowice (Myslowitz).

De bovengenoemde website ‘Cellosonate’ citeert uit de aantekeningen van Martha. Zij schrijft over Daniël het volgende: “Werd eerst in ’t orkest, later in de mijnen te werk gesteld. Kreeg, hoewel van ijzersterke constitutie, door ondervoeding en slechte behandeling beenziekte. Werd in ’t hospitaal gestopt – dit werd bij nadering der Russen in brand gestoken door bataljon Wehrmacht, dat hiervoor speciaal kwam. Geen joods mens mocht eruit. Ooggetuigen brachten dit bericht.” Het was 27 januari 1945!

Meer over Dekker, Martha Susanna Betje en Belinfante, Daniel Aron:

Huwelijk: 27 december 1923, Amsterdam.

13A. Dekker, Amalia.

Amalia werd geboren op 28 oktober 1870 in Assen. Zij overleed op 2 november 1942 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 72 jaren, 5 dagen. Zij was de dochter van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens van der Veen, Salomon op 23 mei 1894 in Assen.

Opmerkingen bij Dekker, Amalia

Amalia van der Veen-Dekker was een dochter en jongste kind van Roelof Heijmens Dekker (11 maart 1839 Ooststellingwerf-27 juli 1900 Aardscheveld) en Schoontje Moeyon (10 februari 1827 Assen-26 november 1897 Assen?). Zij trouwde op 23 mei 1894 te Assen met Salomon van der Veen (6 augustus 1865 Westerbork-17 januari 1933 Assen). Amalia was de zus van Joel Dekker, die op zijn beurt de vader was van de letterkundige Maurits Dekker (1896-1962).

Bron: helpdesk Akevoth van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Meer over Dekker, Amalia:

Geboorte: 28 oktober 1870, Assen.

In het register van Assen in 1900 staat zij vermeld als geboren in 1860.

Overlijden: 2 november 1942, Auschwitz, Polen. Oswiecim – Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Kinderen van Dekker, Amalia en Onbekend

13A1 i. Dekker, Hermanus. Hermanus werd geboren op 18 februari 1893 in Assen. Hij overleed op 5 augustus 1893 in Assen.

Echtgeno(o)t(e):van der Veen, Salomon.

Salomon werd geboren op 6 augustus 1865 in Westerbork. Hij overleed op 17 januari 1933 in Assen op een leeftijd van 67 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Mannus en Pachter, Saartje Izaak. Hij trouwde Dekker, Amalia op 23 mei 1894 in Assen.

Meer over van der Veen, Salomon:

Geboorte: 6 augustus 1865, Westerbork.

Beroep: 1898. koopman.

Overlijden: 17 januari 1933, Assen.

Kinderen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon

+ 13A2 i. van der Veen, Schoontje. Schoontje werd geboren op 18 september 1895 in Westerbork. Zij overleed op 16 april 1943 in Sobibor, Polen.

+ 13A3 ii. van der Veen, Saartje. Saartje werd geboren op 14 maart 1898 in Assen. Zij overleed op 9 juli 1943 in Sobibor, Polen.

+ 13A4 iii. van der Veen, Mannes. Mannes werd geboren op 6 september 1902 in Westerbork. Hij overleed in 1991.

+ 13A5 iv. van der Veen, Joël. Joël werd geboren op 3 september 1905 in Westerbork. Hij overleed op 28 februari 1943 in Auschwitz, Polen.

+ 13A6 v. van der Veen, Johannes Gerard. Johannes Gerard werd geboren op 28 augustus 1910 in Sleen. Hij overleed op 31 januari 1943 in Auschwitz, Polen.

13A7 vi. van der Veen, Izak. Izak werd geboren op 9 februari 1916 in Westerbork. Hij overleed op 30 september 1942 in Auschwitz, Polen.

Opmerkingen van Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon:

In Assen zijn op 28-10-2015 hier 2 Stolpersteine gelegd voor: Izak van der Veen en Amalia van der Veen-Dekker.

Meer over Dekker, Amalia en van der Veen, Salomon:

Huwelijk: 23 mei 1894, Assen.

Residentie: 1 januari 1900, Aardscheveld (Assen). C 109.

Residentie: 1903, Westerbork. A nr 66.

Residentie: 1906, Sleen. Wijk D nr. 32.

Residentie: 1942, Assen. Lonerstraat 20.

Residentie: 23 mei 1894, Westerbork.

13A1. Dekker, Hermanus.

Hermanus werd geboren op 18 februari 1893 in Assen. Hij overleed op 5 augustus 1893 in Assen op een leeftijd van 5 maanden, 16 dagen. Hij was de zoon van Dekker, Amalia.

Meer over Dekker, Hermanus:

Geboorte: 18 februari 1893, Assen. Aardscheveld.

Overlijden: 5 augustus 1893, Assen. Aardscheveld.

13A2. van der Veen, Schoontje.

Schoontje werd geboren op 18 september 1895 in Westerbork. Zij overleed op 16 april 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 47 jaren, 6 maanden. Zij was de dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Zij trouwde van Coevorden, Joel op 14 februari 1924 in Groningen.

Meer over van der Veen, Schoontje:

Geboorte: 18 september 1895, Westerbork.

Overlijden: 16 april 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Echtgeno(o)t(e):van Coevorden, Joel.

Joel werd geboren op 31 januari 1901 in Groningen. Hij overleed op 28 februari 1943 in Midden Europa op een leeftijd van 42 jaren, 28 dagen. Hij was de zoon van van Coevorden, Salomon Joel en Wallega, Clara. Hij trouwde van der Veen, Schoontje op 14 februari 1924 in Groningen.

Meer over van Coevorden, Joel:

Geboorte: 31 januari 1901, Groningen.

Beroep: 1942. kelner.

Overlijden: 28 februari 1943, Midden Europa. doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Kinderen van van der Veen, Schoontje en van Coevorden, Joel

13A21 i. van Coevorden, Clara. Clara werd geboren op 26 oktober 1930 in Groningen. Zij overleed op 16 april 1943 in Sobibor, Polen.

Meer over van der Veen, Schoontje en van Coevorden, Joel:

Huwelijk: 14 februari 1924, Groningen.

Residentie: juni 1941, Groningen. Ruiterstraat 7a.

13A21. van Coevorden, Clara.

Clara werd geboren op 26 oktober 1930 in Groningen. Zij overleed op 16 april 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 12 jaren, 5 maanden. Zij was de dochter van van Coevorden, Joel en van der Veen, Schoontje.

Opmerkingen bij van Coevorden, Clara

Clara van Coevorden is op 26 oktober 1930 blind geboren.
Ze is als meisje van 5 jaar in het blindeninstituut aan de Rijksstraatweg komen wonen. Dan komt de oorlog. Omdat Clara blind is, wordt zij tijdens de razzia van 28 november 1942 overgeslagen, net als andere zieken en mensen met een beperking. Maar op 9 april 1943 moet ook Clara naar Kamp Westerbork. Op 13 april 1943 wordt Clara, samen met haar moeder Schoontje van der Veen, op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, waar beiden op 16 april 1943 om het leven komen in de gaskamer.

Om Clara niet te vergeten is er vlak voor de deur van Visio De Heukelom (voor de Vlindertuin) in Haren een stolpersteine (struikelsteen) geplaatst. Een stolpersteine is een steentje, met een koperen kop, hierop staan de gegevens gegraveerd van mensen die in de tweede wereldoorlog door de nazi’s zijn vermoord. ’s Avonds op 4 mei legt een van de Visio-begeleiders een bloemetje bij de steen.

Meer over van Coevorden, Clara:

Geboorte: 26 oktober 1930, Groningen.

Overlijden: 16 april 1943, Sobibor, Polen. doodsoorzaak: vermoord.

13A3. van der Veen, Saartje.

Saartje werd geboren op 14 maart 1898 in Assen. Zij overleed op 9 juli 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 45 jaren, 3 maanden. Zij was de dochter van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Zij trouwde Cohen, Philip op 23 september 1921 in Westerbork.

Meer over van der Veen, Saartje:

Geboorte: 14 maart 1898, Assen. Aardscheveld, woonplaats Westerbork.

Overlijden: 9 juli 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord.

Echtgeno(o)t(e):Cohen, Philip.

Philip werd geboren op 9 juni 1893 in Winschoten. Hij overleed op 9 juli 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 50 jaren, 1 maand. Hij trouwde van der Veen, Saartje op 23 september 1921 in Westerbork.

Meer over Cohen, Philip:

Geboorte: 9 juni 1893, Winschoten.

Beroep: suikerbakker.

Overlijden: 9 juli 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

Kinderen van van der Veen, Saartje en Cohen, Philip

13A31 i. Cohen, Jetta Amalia. Jetta Amalia werd geboren op 20 maart 1922 in Groningen. Zij overleed op 2 april 1943 in Sobibor, Polen.

13A32 ii. Cohen, Rebecca. Rebecca werd geboren op 7 mei 1924 in Groningen. Zij overleed op 2 april 1943 in Sobibor, Polen.

13A33 iii. Cohen, Schoontje. Schoontje werd geboren op 31 juli 1929 in Groningen. Zij overleed op 9 juli 1943 in Sobibor, Polen.

13A34 iv. Cohen, Amalia. Amalia werd geboren rond 1930. Zij overleed na 1945.

Meer over van der Veen, Saartje en Cohen, Philip:

Huwelijk: 23 september 1921, Westerbork.

13A31. Cohen, Jetta Amalia.

Jetta Amalia werd geboren op 20 maart 1922 in Groningen. Zij overleed op 2 april 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 21 jaren, 13 dagen. Zij was de dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje.

Meer over Cohen, Jetta Amalia:

Geboorte: 20 maart 1922, Groningen.

Overlijden: 2 april 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord.

13A32. Cohen, Rebecca.

Rebecca werd geboren op 7 mei 1924 in Groningen. Zij overleed op 2 april 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 18 jaren, 10 maanden. Zij was de dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje.

Meer over Cohen, Rebecca:

Geboorte: 7 mei 1924, Groningen.

Overlijden: 2 april 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord.

13A33. Cohen, Schoontje.

Schoontje werd geboren op 31 juli 1929 in Groningen. Zij overleed op 9 juli 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 13 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje.

Meer over Cohen, Schoontje:

Geboorte: 31 juli 1929, Groningen.

Overlijden: 9 juli 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord.

13A34. Cohen, Amalia.

Amalia werd geboren rond 1930. Zij overleed na 1945 at the age of meer dan ongeveer 15 jaren. Zij was de dochter van Cohen, Philip en van der Veen, Saartje.

Opmerkingen bij Cohen, Amalia

Deze dochter werd genoemd bij het leggen van de Stolpersteine op het adres Lonerstraat 20.

Meer over Cohen, Amalia:

Geboorte: rond 1930.

Overlijden: na 1945.

13A4. van der Veen, Mannes.

Mannes werd geboren op 6 september 1902 in Westerbork. Hij overleed in 1991 op een leeftijd van 88 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Toxopeus, Johanna Geertruida rond 1935.

Opmerkingen bij van der Veen, Mannes

Mannes van der Veen, verzekeringsagent, geboren op 6 september 1902 te Westerbork, zoon van Salomon van der Veen en Amalia Dekker; heeft de oorlog overleefd. Gehuwd met Johanna Geertruida Toxopeus, niet-Joods.

Meer over van der Veen, Mannes:

Geboorte: 6 september 1902, Westerbork.

Beroep: 1938. verzekeringsagent.

Residentie: 1942, Assen. Leliestraat 20.

Overlijden: 1991.

Echtgeno(o)t(e):Toxopeus, Johanna Geertruida.

Johanna Geertruida werd geboren op 7 maart 1901. Zij overleed na 1942 at the age of meer dan 40 jaren, 9 maanden. Zij was de dochter van Toxopeus, Sebo en Laferte, Lugina. Zij trouwde van der Veen, Mannes rond 1935.

Meer over Toxopeus, Johanna Geertruida:

Geboorte: 7 maart 1901.

Erkend bij het huwelijk van haar ouders in 1902.

Residentie: 1902, Assen. Kanaal 13.

Overlijden: na 1942.

Kinderen van Toxopeus, Johanna Geertruida en van der Veen, Mannes

13A41 i. van der Veen, Salomon Sebo. Salomon Sebo werd geboren op 22 maart 1938 in Assen. Hij overleed op 28 maart 1938 in Assen.

13A42 ii. van der Veen, Luchina Amalia.

Meer over Toxopeus, Johanna Geertruida en van der Veen, Mannes:

Huwelijk: rond 1935.

13A41. van der Veen, Salomon Sebo.

Salomon Sebo werd geboren op 22 maart 1938 in Assen. Hij overleed op 28 maart 1938 in Assen op een leeftijd van 6 dagen. Hij was de zoon van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida.

Meer over van der Veen, Salomon Sebo:

Geboorte: 22 maart 1938, Assen.

Overlijden: 28 maart 1938, Assen.

13A42. van der Veen, Luchina Amalia.

Zij is de dochter van van der Veen, Mannes en Toxopeus, Johanna Geertruida.

13A5. van der Veen, Joël.

Joël werd geboren op 3 september 1905 in Westerbork. Hij overleed op 28 februari 1943 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 37 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Aronius, Saartje op 30 oktober 1940 in Amsterdam.

Meer over van der Veen, Joël:

Geboorte: 3 september 1905, Westerbork.

Residentie: februari 1941, Amsterdam. Holendrechtstraat 40 II, Amsterdam.

Overlijden: 28 februari 1943, Auschwitz, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Echtgeno(o)t(e):Aronius, Saartje.

Saartje werd geboren op 13 november 1901 in Beilen. Zij overleed op 28 mei 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 41 jaren, 6 maanden. Zij trouwde van der Veen, Joël op 30 oktober 1940 in Amsterdam.

Meer over Aronius, Saartje:

Geboorte: 13 november 1901, Beilen.

Overlijden: 28 mei 1943, Sobibor, Polen.

doodsoorzaak: vermoord

Kinderen van Aronius, Saartje en van der Veen, Joël

13A51 i. van der Veen, Amalia. Amalia werd geboren op 12 september 1941 in Amsterdam. Zij overleed op 28 mei 1943 in Sobibor, Polen.

Meer over Aronius, Saartje en van der Veen, Joël:

Huwelijk: 30 oktober 1940, Amsterdam.

13A51. van der Veen, Amalia.

Amalia werd geboren op 12 september 1941 in Amsterdam. Zij overleed op 28 mei 1943 in Sobibor, Polen op een leeftijd van 1 jaar, 8 maanden. Zij was de dochter van van der Veen, Joël en Aronius, Saartje.

Opmerkingen bij van der Veen, Amalia

Stolperstein: Rembrandtlaan 50, Assen

Meer over van der Veen, Amalia:

Geboorte: 12 september 1941, Amsterdam.

doodsoorzaak: vermoord

Overlijden: 28 mei 1943, Sobibor, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

13A6. van der Veen, Johannes Gerard.

Johannes Gerard werd geboren op 28 augustus 1910 in Sleen. Hij overleed op 31 januari 1943 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 32 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia. Hij trouwde Simmeren, Leentje op 8 augustus 1938 in Groningen.

Meer over van der Veen, Johannes Gerard:

Geboorte: 28 augustus 1910, Sleen.

Beroep: 1938. kapper.

Residentie: juni 1941, Groningen. Gedempte Zuiderdiep 135.

Overlijden: 31 januari 1943, Auschwitz, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Echtgeno(o)t(e):Simmeren, Leentje.

Leentje werd geboren op 12 juni 1916 in Groningen. Zij overleed op 12 oktober 1942 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 26 jaren, 4 maanden. Zij trouwde van der Veen, Johannes Gerard op 8 augustus 1938 in Groningen.

Meer over Simmeren, Leentje:

Geboorte: 12 juni 1916, Groningen.

Overlijden: 12 oktober 1942, Auschwitz, Polen. doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

Kinderen van Simmeren, Leentje en van der Veen, Johannes Gerard

13A61 i. van der Veen, Salomon. Salomon werd geboren op 22 juni 1940 in Groningen. Hij overleed op 12 oktober 1942 in Auschwitz, Polen.

Meer over Simmeren, Leentje en van der Veen, Johannes Gerard:

Huwelijk: 8 augustus 1938, Groningen.

13A61. van der Veen, Salomon.

Salomon werd geboren op 22 juni 1940 in Groningen. Hij overleed op 12 oktober 1942 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 2 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Johannes Gerard en Simmeren, Leentje.

Meer over van der Veen, Salomon:

Geboorte: 22 juni 1940, Groningen.

Overlijden: 12 oktober 1942, Auschwitz, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord

13A7. van der Veen, Izak.

Izak werd geboren op 9 februari 1916 in Westerbork. Hij overleed op 30 september 1942 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 26 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van van der Veen, Salomon en Dekker, Amalia.

Opmerkingen bij van der Veen, Izak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60706) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Stolperstein:
Rembrandtlaan 50, Assen

Meer over van der Veen, Izak:

Geboorte: 9 februari 1916, Westerbork.

Beroep: 1942. arbeider.

Residentie: 1941, Assen. Lonerstraat 20 (nu: Rembrandtlaan 50).

Overlijden: 30 september 1942, Auschwitz, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

14. Moeijon, Betje.

Betje werd geboren op 11 maart 1829 in Assen. Zij overleed op 4 december 1897 in Duitsland op een leeftijd van 68 jaren, 8 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Opmerkingen bij Moeijon, Betje

1850-01-18
Inbraak bij Salomon van Zuiden
In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.
Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.
Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.
(Steenw.Ct)

1850-01-24
Assen
Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.
Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.
– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21
De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:
de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;
zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant
Uit Assen wordt ons het volgende berigt:
Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,
in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.
De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.
In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.
De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.
Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.
De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.
De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.
Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.
Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.
De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.
De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.
De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.
Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.
Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Meer over Moeijon, Betje:

Geboorte: 11 maart 1829, Assen.

Residentie: van 1829 tot 1849, Assen.

Residentie: na 1850, Gouda. Gedetineerd in het vrouwenhuis ivm inbraak.

Overlijden: 4 december 1897, Duitsland.

15. Moeijon, Joel.

Joel werd geboren op 20 maart 1832 in Assen. Hij overleed na 1849 op een leeftijd van meer dan 16 jaren, 9 maanden. Hij was de zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Meer over Moeijon, Joel:

Geboorte: 20 maart 1832, Assen.

Overlijden: na 1849.

16. Moeijon, Amalia.

Amalia werd geboren op 25 januari 1834 in Assen. Zij overleed in 1881 in Nice (F) op een leeftijd van 46 jaren, 11 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Zij trouwde Snoek, Israel Simon op 7 juni 1855 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Moeijon, Amalia

Meer over Moeijon, Amalia:

Geboorte: 25 januari 1834, Assen.

Beroep: 1855, Amsterdam. aardappelkoopster.

Overlijden: 1881, Nice (F).

De moeder van Isaac (Amalia dus) kwamen we tegen op het kerkhof van Nice. Graf is in goede staat.

Echtgeno(o)t(e):Snoek, Israel Simon.

Israel Simon werd geboren op 16 mei 1834 in Amsterdam. Hij overleed op 8 februari 1886 in Marseille (F) op een leeftijd van 51 jaren, 8 maanden. Hij trouwde Moeijon, Amalia op 7 juni 1855 in Amsterdam.

Meer over Snoek, Israel Simon:

Geboorte: 16 mei 1834, Amsterdam.

Beroep: van 1855 tot 1870, Londen (UK). diamantslijper.

Overlijden: 8 februari 1886, Marseille (F).

Kinderen van Moeijon, Amalia en Snoek, Israel Simon

161 i. Snoek, Vrouchien. Vrouchien werd geboren op 15 maart 1858 in Assen.

+ 162 ii. Snoek, Elias. Elias werd geboren op 14 juni 1867 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1915 in Londen (UK).

163 iii. Snoek, Cato. Cato werd geboren op 10 juli 1869 in Amsterdam.

+ 164 iv. Snoek, Isaac. Isaac werd geboren op 19 oktober 1870 in Londen (UK). Hij overleed op 25 januari 1943 in Auschwitz, Polen.

Meer over Moeijon, Amalia en Snoek, Israel Simon:

Huwelijk: 7 juni 1855, Amsterdam.

Residentie: 1855, Amsterdam. Leprozengracht 116.

Residentie: van 1856 tot 1870, Londen (UK).

Residentie: 1880, Parijs (F).

161. Snoek, Vrouchien.

Vrouchien werd geboren op 15 maart 1858 in Assen. Zij was de dochter van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia.

Meer over Snoek, Vrouchien:

Geboorte: 15 maart 1858, Assen.

162. Snoek, Elias.

Elias werd geboren op 14 juni 1867 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1915 in Londen (UK) op een leeftijd van 48 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Hij trouwde Croes, Anna Maria Josephina op 17 mei 1899 in Zaandam. Hij trouwde tevens Willemsen, Frederika Paulina in juni 1894 in Londen (UK)..

Meer over Snoek, Elias:

Geboorte: 14 juni 1867, Amsterdam.

Overlijden: 25 september 1915, Londen (UK). Hampstead.

Echtgeno(o)t(e):Croes, Anna Maria Josephina.

Anna Maria Josephina werd geboren op 17 maart 1862 in Antwerpen (B). Zij was de dochter van Croes, Mattheus en van Hemelrijck, Isabella. Zij trouwde Snoek, Elias op 17 mei 1899 in Zaandam.

Meer over Croes, Anna Maria Josephina:

Geboorte: 17 maart 1862, Antwerpen (B).

Meer over Croes, Anna Maria Josephina en Snoek, Elias:

Huwelijk: 17 mei 1899, Zaandam.

Echtgeno(o)t(e):Willemsen, Frederika Paulina.

Frederika Paulina werd geboren op 6 september 1867 in Velp. Zij overleed op 27 september 1898 in Zaandam op een leeftijd van 31 jaren, 21 dagen. Zij trouwde Snoek, Elias in juni 1894 in Londen (UK).

Meer over Willemsen, Frederika Paulina:

Geboorte: 6 september 1867, Velp.

Overlijden: 27 september 1898, Zaandam.

Kinderen van Willemsen, Frederika Paulina en Snoek, Elias

1621 i. Snoek, Amalia Anthonia. Amalia Anthonia werd geboren in december 1896 in Zaandam. Zij overleed op 13 mei 1897 in Zaandam.

1622 ii. Snoek, Antoine Henri David. Antoine Henri David werd geboren rond 1898 in Zaandam. Hij overleed op 22 maart 1899 in Zaandam.

1623 iii. Snoek, Amalia Josephina. Amalia Josephina werd geboren op 29 september 1900 in Zaandam. Zij overleed op 16 februari 1992 in Antwerpen (B).

Meer over Willemsen, Frederika Paulina en Snoek, Elias:

Huwelijk: juni 1894, Londen (UK). Popler.

1621. Snoek, Amalia Anthonia.

Amalia Anthonia werd geboren in december 1896 in Zaandam. Zij overleed op 13 mei 1897 in Zaandam op een leeftijd van 5 maanden, 12 dagen. Zij was de dochter van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina.

Meer over Snoek, Amalia Anthonia:

Geboorte: december 1896, Zaandam.

Overlijden: 13 mei 1897, Zaandam.

1622. Snoek, Antoine Henri David.

Antoine Henri David werd geboren rond 1898 in Zaandam. Hij overleed op 22 maart 1899 in Zaandam op een leeftijd van rond 1 jaar, 2 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina.

Meer over Snoek, Antoine Henri David:

Geboorte: rond 1898, Zaandam.

Overlijden: 22 maart 1899, Zaandam.

1623. Snoek, Amalia Josephina.

Amalia Josephina werd geboren op 29 september 1900 in Zaandam. Zij overleed op 16 februari 1992 in Antwerpen (B) op een leeftijd van 91 jaren, 4 maanden. Zij was de dochter van Snoek, Elias en Willemsen, Frederika Paulina. Zij trouwde Vermeulen, Raymond Ludovicus Cornelia rond 1930.

Opmerkingen bij Snoek, Amalia Josephina

Fled during WWII to Vendémian France via train (animal transport wagons filled with straw) with her husband, children & her mother Anna Maria Josephina Croes. Returned in 1944 to Belgium.

Meer over Snoek, Amalia Josephina:

Geboorte: 29 september 1900, Zaandam.

Overlijden: 16 februari 1992, Antwerpen (B).

Echtgeno(o)t(e):Vermeulen, Raymond Ludovicus Cornelia.

Raymond Ludovicus Cornelia werd geboren op 15 mei 1896 in Antwerpen (B). Hij overleed op 15 mei 1985 op een leeftijd van 89 jaren. Hij trouwde Snoek, Amalia Josephina rond 1930.

Meer over Vermeulen, Raymond Ludovicus Cornelia:

Geboorte: 15 mei 1896, Antwerpen (B).

Overlijden: 15 mei 1985.

Meer over Snoek, Amalia Josephina en Vermeulen, Raymond Ludovicus Cornelia:

Huwelijk: rond 1930.

163. Snoek, Cato.

Cato werd geboren op 10 juli 1869 in Amsterdam. Zij was de dochter van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia.

Meer over Snoek, Cato:

Geboorte: 10 juli 1869, Amsterdam.

164. Snoek, Isaac.

Isaac werd geboren op 19 oktober 1870 in Londen (UK). Hij overleed op 25 januari 1943 in Auschwitz, Polen op een leeftijd van 72 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Israel Simon en Moeijon, Amalia. Hij trouwde Salomons, Esther op 21 februari 1894 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Snoek, Isaac

Isaac werd geboren in Londen waar zijn vader werkte als diamantslijper-bewerker. Hij vertrok met zijn ouders, twee broers en zusje naar Amsterdam in 1879. Hij woonde in de Quellijnstraat 445. In 1880 vertrok het gezin naar Parijs. Ze trokken vandaar naar Marseille. Isaacs moeder overleed in 1881, zijn vader in 1886. Isaac en zijn broertje Elias gingen toen met een oom terug naar Amsterdam

Meer over Snoek, Isaac:

Geboorte: 19 oktober 1870, Londen (UK).

Overlijden: 25 januari 1943, Auschwitz, Polen. Doodsoorzaak: vermoord.

doodsoorzaak: vermoord.

Echtgeno(o)t(e):Salomons, Esther.

Esther werd geboren in 1868 in Amsterdam. Zij was de dochter van Salomons, Aron en Belinfante, Sara. Zij trouwde Snoek, Isaac op 21 februari 1894 in Amsterdam.

Meer over Salomons, Esther:

Geboorte: 1868, Amsterdam.

Kinderen van Salomons, Esther en Snoek, Isaac

1641 i. Snoek, Israel David. Israel David werd geboren op 23 juni 1894 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1919 in Amsterdam.

1642 ii. Snoek, Sara. Sara werd geboren op 26 juni 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 10 juni 1897 in Amsterdam.

1643 iii. Snoek, Aron. Aron werd geboren op 6 mei 1898 in Amsterdam. Hij overleed na 1934.

1644 iv. Snoek, Abraham. Abraham werd geboren op 31 juli 1899 in Amsterdam. Hij overleed op 2 augustus 1982 in Amsterdam.

1645 v. Snoek, Amalia. Amalia werd geboren op 29 november 1900 in Amsterdam. Zij overleed op 3 januari 1902 in Amsterdam.

+ 1646 vi. Snoek, Elias. Elias werd geboren op 6 november 1901 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1975 in Amsterdam.

1647 vii. Snoek, Lina. Lina werd geboren op 7 februari 1903 in Amsterdam. Zij overleed op 23 juni 1903 in Amsterdam.

Meer over Salomons, Esther en Snoek, Isaac:

Huwelijk: 21 februari 1894, Amsterdam.

1641. Snoek, Israel David.

Israel David werd geboren op 23 juni 1894 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1919 in Amsterdam op een leeftijd van 25 jaren, 3 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther.

Meer over Snoek, Israel David:

Geboorte: 23 juni 1894, Amsterdam.

Overlijden: 25 september 1919, Amsterdam.

1642. Snoek, Sara.

Sara werd geboren op 26 juni 1895 in Amsterdam. Zij overleed op 10 juni 1897 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar, 11 maanden. Zij was de dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther.

Meer over Snoek, Sara:

Geboorte: 26 juni 1895, Amsterdam.

Overlijden: 10 juni 1897, Amsterdam.

1643. Snoek, Aron.

Aron werd geboren op 6 mei 1898 in Amsterdam. Hij overleed na 1934 op een leeftijd van meer dan 35 jaren, 7 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Hij trouwde Kalkman, Wilhelmina Maria op 2 oktober 1934 in Voorburg.

Meer over Snoek, Aron:

Geboorte: 6 mei 1898, Amsterdam.

Beroep: pianist.

Overlijden: na 1934.

Echtgeno(o)t(e):Kalkman, Wilhelmina Maria.

Wilhelmina Maria werd geboren op 27 maart 1907 in ’s Gravenhage. Zij overleed op 23 juli 1967 op een leeftijd van 60 jaren, 3 maanden. Zij trouwde Snoek, Aron op 2 oktober 1934 in Voorburg.

Meer over Kalkman, Wilhelmina Maria:

Geboorte: 27 maart 1907, ’s Gravenhage.

Overlijden: 23 juli 1967.

Meer over Kalkman, Wilhelmina Maria en Snoek, Aron:

Huwelijk: 2 oktober 1934, Voorburg.

1644. Snoek, Abraham.

Abraham werd geboren op 31 juli 1899 in Amsterdam. Hij overleed op 2 augustus 1982 in Amsterdam op een leeftijd van 83 jaren, 2 dagen. Hij was de zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Hij trouwde Benjamin, Sophie op 17 april 1924 in Amsterdam. Hij trouwde tevens Nowak, Adelheid Marie op 23 juni 1937 in Amsterdam..

Meer over Snoek, Abraham:

Geboorte: 31 juli 1899, Amsterdam.

Beroep: pianist.

Overlijden: 2 augustus 1982, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Benjamin, Sophie.

Sophie werd geboren in 1906 in New York (USA). Zij trouwde Snoek, Abraham op 17 april 1924 in Amsterdam.

Opmerkingen bij Benjamin, Sophie

Zij is op 6 september 1926 in New York getrouwd.

Meer over Benjamin, Sophie:

Geboorte: 1906, New York (USA).

Beroep: violiste.

Meer over Benjamin, Sophie en Snoek, Abraham:

Huwelijk: 17 april 1924, Amsterdam.

Scheiding: 22 juli 1931, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Nowak, Adelheid Marie.

Adelheid Marie werd geboren op 18 november 1909 in Polen. Zij overleed op 6 januari 1983 in Amsterdam op een leeftijd van 73 jaren, 1 maand. Zij trouwde Snoek, Abraham op 23 juni 1937 in Amsterdam.

Meer over Nowak, Adelheid Marie:

Geboorte: 18 november 1909, Polen. Zaborze, Silezia.

Overlijden: 6 januari 1983, Amsterdam.

Meer over Nowak, Adelheid Marie en Snoek, Abraham:

Huwelijk: 23 juni 1937, Amsterdam.

1645. Snoek, Amalia.

Amalia werd geboren op 29 november 1900 in Amsterdam. Zij overleed op 3 januari 1902 in Amsterdam op een leeftijd van 1 jaar, 1 maand. Zij was de dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther.

Meer over Snoek, Amalia:

Geboorte: 29 november 1900, Amsterdam.

Overlijden: 3 januari 1902, Amsterdam.

1646. Snoek, Elias.

Elias werd geboren op 6 november 1901 in Amsterdam. Hij overleed op 25 september 1975 in Amsterdam op een leeftijd van 73 jaren, 10 maanden. Hij was de zoon van Snoek, Isaac en Salomons, Esther. Hij trouwde Menist, Dina op 2 juni 1932 in Amsterdam.

Meer over Snoek, Elias:

Geboorte: 6 november 1901, Amsterdam.

Beroep: pianist.

Overlijden: 25 september 1975, Amsterdam.

Echtgeno(o)t(e):Menist, Dina.

Dina werd geboren op 10 mei 1905 in Amsterdam. Zij overleed op 26 juni 1984 in Amsterdam op een leeftijd van 79 jaren, 1 maand. Zij trouwde Snoek, Elias op 2 juni 1932 in Amsterdam.

Meer over Menist, Dina:

Geboorte: 10 mei 1905, Amsterdam.

Overlijden: 26 juni 1984, Amsterdam.

Kinderen van Menist, Dina en Snoek, Elias

16461 i. Snoek, Ronald.

Meer over Menist, Dina en Snoek, Elias:

Huwelijk: 2 juni 1932, Amsterdam.

Verloving: 12 oktober 1927, Amsterdam.

16461. Snoek, Ronald.

Hij is de zoon van Snoek, Elias en Menist, Dina.

1647. Snoek, Lina.

Lina werd geboren op 7 februari 1903 in Amsterdam. Zij overleed op 23 juni 1903 in Amsterdam op een leeftijd van 4 maanden, 16 dagen. Zij was de dochter van Snoek, Isaac en Salomons, Esther.

Meer over Snoek, Lina:

Geboorte: 7 februari 1903, Amsterdam.

Overlijden: 23 juni 1903, Amsterdam.

17. Moeijon, Simson.

Simson werd geboren op 31 oktober 1837 in Assen. Hij overleed op 25 juli 1897 in San Francisco (USA) op een leeftijd van 59 jaren, 8 maanden. Hij was de zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls. Hij trouwde Müller, Amelia rond 1865. Hij trouwde tevens Mensor, Therese op 24 februari 1889 in San Francisco (USA)..

Meer over Moeijon, Simson:

Geboorte: 31 oktober 1837, Assen.

Probaat: 1847, Assen. vonnis 1158 uit het jaar 1847 zie toegang 0106 inventarisnummer 4.

Overlijden: 25 juli 1897, San Francisco (USA). Colma (CA).

Echtgeno(o)t(e):Müller, Amelia.

Amelia werd geboren rond 1840 in Duitsland. Zij overleed op 8 oktober 1886 in San Francisco (USA) op een leeftijd van rond 46 jaren, 9 maanden. Zij trouwde Moeijon, Simson rond 1865.

Meer over Müller, Amelia:

Geboorte: rond 1840, Duitsland.

Overlijden: 8 oktober 1886, San Francisco (USA).

Kinderen van Müller, Amelia en Moeijon, Simson

171 i. Magnin, Julius. Julius werd geboren in 1868 in Hawaiï (USA).

172 ii. Magnin, Florence. Florence werd geboren in 1873 in San Francisco (USA).

Meer over Müller, Amelia en Moeijon, Simson:

Huwelijk: rond 1865.

Emigratie: 1869, USA.

Residentie: van 1869 tot 1873, Hawaiï (USA).

Residentie: van 1873 tot 1897, San Francisco (USA).

Echtgeno(o)t(e):Mensor, Therese.

Therese werd geboren in 1870 in Pruissen (D). Zij overleed na 1897 at the age of meer dan 27 jaren. Zij trouwde Moeijon, Simson op 24 februari 1889 in San Francisco (USA).

Opmerkingen bij Mensor, Therese

she came to the US in 1888 on the SS Fulda out of Haiti

Meer over Mensor, Therese:

Geboorte: 1870, Pruissen (D).

Overlijden: na 1897.

Kinderen van Mensor, Therese en Moeijon, Simson

173 i. Magnin, Minnie. Minnie werd geboren op 11 december 1890 in San Francisco (USA).

Meer over Mensor, Therese en Moeijon, Simson:

Huwelijk: 24 februari 1889, San Francisco (USA).

171. Magnin, Julius.

Julius werd geboren in 1868 in Hawaiï (USA). Hij was de zoon van Moeijon, Simson en Müller, Amelia.

Meer over Magnin, Julius:

Geboorte: 1868, Hawaiï (USA).

172. Magnin, Florence.

Florence werd geboren in 1873 in San Francisco (USA). Zij was de dochter van Moeijon, Simson en Müller, Amelia.

Meer over Magnin, Florence:

Geboorte: 1873, San Francisco (USA).

173. Magnin, Minnie.

Minnie werd geboren op 11 december 1890 in San Francisco (USA). Zij was de dochter van Moeijon, Simson en Mensor, Therese.

Meer over Magnin, Minnie:

Geboorte: 11 december 1890, San Francisco (USA).

18. Moeijon, Saartje.

Saartje werd geboren op 25 september 1840 in Assen. Zij overleed op 6 augustus 1842 in Assen op een leeftijd van 1 jaar, 10 maanden. Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Meer over Moeijon, Saartje:

Geboorte: 25 september 1840, Assen.

Overlijden: 6 augustus 1842, Assen.

19. Moeijon, Jitschak.

Jitschak werd geboren op 22 juli 1843 in Assen. Hij overleed na 1849 op een leeftijd van meer dan 5 jaren, 5 maanden. Hij was de zoon van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Meer over Moeijon, Jitschak:

Geboorte: 22 juli 1843, Assen.

Overlijden: na 1849.