Stamboom Tienkamp Brandenburg

Maurits Dekker, voorouders

Vooroudersverslag voor Dekker, Maurits Rudolf Joël

Generatie 1

1. Dekker, Maurits Rudolf Joël. (I12064) Maurits Rudolf Joël werd geboren op 1896-07-16 in Amsterdam.    Hij overleed op 1962-10-07 in Amsterdam op een leeftijd van 66 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Dekker, Joël Roelof Heiman en Turksma, Betje. Hij trouwde Hellingman, Maria Engelina op 1923-02-21 in Amsterdam.    (F04291)Hij trouwde tevens van Assen, Hendrika Christina op 1955-08-17 in Amsterdam..    (F05295)

Echtgeno(o)t(e):Hellingman, Maria Engelina. (I12066)

Maria Engelina werd geboren op 1895-01-23 in Amsterdam.    Zij overleed op 1954-11-24 in Amsterdam op een leeftijd van 59 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Hellingman, Johannes Egbertus en Weltman, Johanna Maria.

Echtgeno(o)t(e):van Assen, Hendrika Christina. (I15017)

Hendrika Christina werd geboren op 1908-09-13 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1962-10-10 in Amsterdam op een leeftijd van 54 jaren, 27 dagen.   

Opmerkingen bij Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Onderstaand artikel is in feite een transcriptie van een artikel uit 1938. Maurits Dekker heeft voor 1940 meerdere malen opgetreden tegen het opkomend Nationaal-Socialisme en Fascisme in Europa.

Maurits Dekker voor de rechtbank Wegens beleediging van Hitler f 100 hoete geëist.

De Amsterdamse rechtbank, gepresideerd door mr V. G. Bolt behandelde gisteren de strafzaak tegen den letterkundige Maurlts Dekker, verdacht van beleediging van het hoofd van een bevriende staat.

Hem U ten laste gelegd, dat hij In 1938 opzettelijk ln het openbaar bij geschrifte het hoofd van den bevriende staat Duitsland. Adoll Hltler. heeft beledigd. door met het opzet om de eer of goeden naam van dit staatshoofd aan te randen door tenlastelegging van bepaalde feiten, met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven en opzettelijk beledigend heeft geschreven en doen uitgeven een brochure, getiteld “Hltler, een poging tot verklaring”. •

Vervolgens legt de dagvaarding enlge termen uit de brochure ten laste, die naar het oordeel van het Hof beledlgend voor het hoofd van den Duitse staat zijn. Ook Is in de dagvaarding de brochure in haar geheel opgenomen.

Eerst hoorde de rechtbank den uitgever W. Salm die o.a. verklaarde, dat hij — alvorens tot de uitgave over te gaan — nog enkele uitdrukkingen had geschrapt die nodeloos waren.

Prof. dr H. L. Rümke. hoogleraar In de psychiatrie. had op last van den rechter-commissaris een uitvoerig rapport uitgebracht waarin hij tot de volgende conclusie komt: „Uit het werk blijkt ln leder gevat dat Dekker zich de moeite heeft gegeven, dat hij ernstig heeft gepoogd zich psychologisch In Hitler te verdiepen. Een deel van Dekker, uitkomsten kan lk — aldus prof. Rümke — als psychologisch juist aanvaarden, een deel acht ik discutabel; een deel acht ik onjuist. Verstaat men onder „psychologisch verantwoord dat de door Dekker geuite oordelen door de feiten, dle hij aanbrengt een graad van evidentie hebben gekregen, dat zij als onomstotelijk mogen gelden, dan zou men nlet mogen zeggen, dat de Inhoud van dit boekje geheel psychologisch verantwoord Is. Ik vraag mij echter af — aldus desk. — of er dan wel heel veel psychologisch verantwoorde publicaties werden gedaan. Verstaat men onder een psychologisch verantwoorde inhoud een inhoud, die niet bestaat ult in den wilde gedane beweringen, doch uit al dan niet juiste resultaten van ernstige overwegingen dan kan men zeggen dat de Inhoud van dit boekje voor het allergrootste gedeelte als psychologisch verantwoord mag worden beschouwd.

Op een vraag van den verdediger, mr. Th. Eskens, zegt deskundige, het met Dekker eens te zijn dat men bepaalde dingen kan aanvoeren, waaruit blijkt dat Hitler de leugen heeft verdedigd. Hitler heeft In “Mein Kampf” zelf erkend, dat hij de leugen mag bezigen als propagandamiddel. Het Is echter volgen, desk. psychologisch niet juist nu de leugenachtigheid als kern van Hitlers karakter te kenschetsen.

Datzelfde geldt voor de kwalificatie ‘hysterisch’. Het woord is daarop aan den Officier van Justitie mr B. Kist.

Requisitoir.

Evenals zoovele politieke gedingen heeft deze zaak Juridisch weinig te betekenen. Het lelt U volkomen bewezen en of de Inhoud psychologisch verantwoord is doet er voor de strafbaarheid niet toe.

Wanneer we het begrip “aanranding van eer en goeden naam” bekijken, zien we. dat dit een zeer relatief begrip ls. De eer van het hoofd van een groten Europese staat zal eerder zijn ‘ aangetast dan die van een willekeurig mens. De jurisprudentie wijst ook in deze richting. Spreker gaf hiervan een aantal voorbeelden. Belediging van een hoofd van een staat met een grote „uitwendige” eer zal veel eerder plaats hebben dan de belediging van een willekeurig mens. al zal diens eergevoel dan ook even groot zijn.

Verdachte noemt Hitler o.a. clown, leugenaar ‘druckeberger’ enz. Het hele boekje ademt een geest van haat en minachting. De uitgever heeft reeds enige van dergelijke uitdrukkingen geschrapt doch helaas heeft hij er nog een groot aantal laten staan.

Zouden wij ons niet gegriefd voelen, merkte spreker op, wanneer een dergelijk boekje over onze Koningin in het buitenland uitkwam.

Dit boekje is een knap en handig geschreven psychologische verhandeling, geschreven door een niet-psycholoog en tegenstander van het Hitlerbewind. Aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte.

Ik heb echter den Indruk, dat verdachte niet in herhaling zal vervallen. Spr. vorderde f 100 boete, sub. 20 dagen hechtenis.

Pleidooi.

De verdediger, mr. Th. Eskens. hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij allereerst de dagvaarding aanviel die z.i. op juridische gronden nietig Is.

Daarna besprak hij den zakelijke Inhoud van de dagvaarding en van het boekje.

Pleiter bestreed, dat deze brochure iets anders bedoelt te zijn als een poging tot verklaring, niet echter als een belediging. Bij de beoordeling of er beledigd is, moeten we een Nederlandse maatstaf en niet een Duitse aanleggen, we moeten de zaak objectief zien. Successievelijk behandelde pl. vervolgens de ten laste gelegde woorden, die de officier beledigend acht met welke opvatting pl. het In dit geval niet eens is.

Dit goed geschreven werk van de hand van een kunstenaar is samengesteld onder invloed van een zekere stemmingen vervoering en hij heeft niet — zoals een jurist dat pleegt te doen — zijn woorden gewikt en gewogen. Zijn heilige verontwaardiging wordt door duizenden weldenkende mensen gedeeld. Verdachte vreest dat door het dictatuur regiem een nieuwe wereldoorlog zal ontbranden, hij lijdt onder de vervolging, waaraan zovelen In Duitsland bloot staan. In dit licht gezien is zijn felheid te begrijpen. De rechtbank moge zich bij de beoordeling van dit feit indenken in verdedigers gemoedstoestand, waarin hij de brochure schreef.

Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.

Het laatste woord.

Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.

Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.

De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.

Bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 22-04-1938, Ochtend

Meer over Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Beroep: letterkundige.   

Dekker behoorde aanvankelijk tot de jonge ‘naar kennis en ontwikkeling dorstende arbeiders’ die in het joodse milieu van Amsterdam veelal waren te vinden in en rond de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB). Hij was er zelf geen lid van, maar mocht door toedoen van een kennis gebruik maken van de faciliteiten die de Bond te bieden had. In zijn boekerij ontdekte hij de literatuur. Gedurende zijn jeugd was die hem vreemd gebleven: hij moest al vroeg, zelfs vóór de lagere school te hebben afgemaakt, thuis meehelpen om de kost te verdienen. Het was bij hem twaalf ambachten en dertien ongelukken; noch als magazijnbediende noch als elektromonteur of in een van zijn vele andere betrekkingen vond hij bevrediging. Liever zwierf hij met vrienden door de straten en stegen van het oude Amsterdam en maakte hij wandeltochten in het omliggende polderland. Maar dank zij M.H. van Campen, die als literair redacteur was verbonden aan Het Jonge Leven, het blad voor de jeugdleden van de ANDB, werd zijn letterkundige ambitie gestimuleerd. Hij meende eindelijk zijn bestemming te hebben gevonden, werkte zich door de wereldliteratuur heen en begon de Amsterdamse kunstenaarssociëteiten te frequenteren, waar niet alleen over de muzen maar ook over Marx en de verbetering van de wereld werd gedebatteerd.

Crematie: 1962-10-12, Driehuis (NH).   

Kinderen van Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël

i. Dekker, Eleonora Maurits. (I12067) Eleonora Maurits werd geboren op 1916-05-09 in Amsterdam.    Zij overleed op 2009-10-24 in Verenigde Staten.    Zij had een relatie met Bons, Jan.

ii. Dekker, Meavedea. (I12068) Meavedea werd geboren op 1921-04-08 in Schoorl.    Zij overleed op 1984-11-14 in Nijmegen.    Zij trouwde Arpeau, Gerardus Johannes Josephus op 1940-05-08 in Amsterdam. Zij trouwde tevens Blazer, Carel Adriaan in 1950 in Amsterdam.

Meer over Hellingman, Maria Engelina en Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Huwelijk: 1923-02-21, Amsterdam.   

Meer over van Assen, Hendrika Christina en Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Huwelijk: 1955-08-17, Amsterdam.   

Generatie 2

2. Dekker, Joël Roelof Heiman1. (I12014) Joël Roelof Heiman werd geboren op 1868-08-07 in Assen.    Hij overleed op 1938-07-15 in Amsterdam op een leeftijd van 69 jaren, 11 maanden2a.    Hij was de zoon van Dekker, Roelof Heymens en Moeijon, Schoontje. Hij trouwde Turksma, Betje op 1895-07-06 in Leeuwarden.    (F04290)

Meer over Dekker, Joël Roelof Heiman:

Geboortenaam:    Moeijon

Residentie: 1889, Leeuwarden. Garnizoen Harlingen/Leeuwarden 1889-1896.   

Beroep: 1895. handelsreiziger.   

3. Turksma, Betje. (I12063) Betje werd geboren op 1872-09-12 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1932-04-18 in Amsterdam op een leeftijd van 59 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van Turksma, Mozes Levie en Pronk, Martha.

Opmerkingen bij Turksma, Betje

In 1942 werden Martha Dekker en Daniel Belinfante door de bezetter gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zij trokken in bij de moeder van Martha en Maurits die nog steeds in de Camperstraat op nummer 64-I woonde.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Dan Belinfante dook onder, maar werd op 19 augustus 1943, toen hij kennelijk even bovengronds was, op straat opgepakt. Werd gepakt toen hij dagelijkse Engelse radioberichten op een tussenadres kwam brengen, vóór de deur van dat huis, zónder ster op, en dús naar ‘t S (= Straf-) kamp gestuurd. Via de Hollandse Schouwburg en Kamp Westerbork werd hij op transport gezet, waarna deze fijnzinnige geest in een aussenkommando van het KZ Auschwitz, Extern kommando Myslowitz, hoewel volgens Martha ‘van ijzersterke constitutie’, de dood in werd gejaagd.

Na Dans arrestatie bleef Martha actief in het verzet. Ze zou ondergedoken zijn geweest in Rotterdam.

Gegevens afkomstig uit: Bart de Cort, Terugbeuken; Maurits Dekker (1896-1962), de eerste antifascist in de Nederlandse literatuur (nog niet gepubliceerd)

Meer over Turksma, Betje:

Residentie: van 1916 tot 1932, Amsterdam.   

Beroep: 1916. naaister.   

Kinderen van Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman

i. Dekker, Maurits Rudolf Joël [1]. (I12064) Maurits Rudolf Joël werd geboren op 1896-07-16 in Amsterdam.    Hij overleed op 1962-10-07 in Amsterdam.    Hij trouwde Hellingman, Maria Engelina op 1923-02-21 in Amsterdam. Hij trouwde tevens van Assen, Hendrika Christina op 1955-08-17 in Amsterdam..

ii. Dekker, Martha Susanna Betje. (I12065) Martha Susanna Betje werd geboren op 1900-08-18 in Amsterdam.    Zij overleed op 1989-12-04 in Amsterdam.    Zij trouwde Belinfante, Daniel Aron op 1923-12-27 in Amsterdam.

Meer over Turksma, Betje en Dekker, Joël Roelof Heiman:

Huwelijk: 1895-07-06, Leeuwarden.   

Scheiding: 1916-10-06, Amsterdam.   

“Kwaadwillige verlating door den man”

Generatie 3

4. Dekker, Roelof Heymens. (I12007) Roelof Heymens werd geboren op 1839-03-11 in Ooststellingwerf.    Hij overleed op 1900-07-27 in Aardscheveld (Assen) op een leeftijd van 61 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Dekker, Heymen Everts en Doek, Lammertje. Hij trouwde Moeijon, Schoontje op 1873-02-26.    (F04277)

Opmerkingen bij Dekker, Roelof Heymens

Roelof Dekker was van huis uit Hervormd. Door zijn verhuizing naar het Aardscheveld bij Assen ( het gebied waar nu het van Boeyenoord is gevestigd) kreeg hij een relatie met Schoontje Moeijon. Schoontje was een dochter van de wiskunde docent Samuel Samsom Moeijon. Raadselachtig is waarom zij op het extreem armoedige Aardscheveld terecht kwam. Schoontje was Joods en daardoor waren haar/hun kinderen dat ook. Van de generaties hierna is een groot deel tijdens WO2 door de Duitsers vermooed inn Auschwitz en Sobibor. Een ander deel bleef voor de Duitsers geheel uit beeld.

Meer over Dekker, Roelof Heymens:

Residentie: 1858, Ermelo.   

Residentie: 1871-03-28, Assen.   

Residentie: 1880, Aardscheveld (Assen). C 56.   

Residentie: 1890, Aardscheveld (Assen). C 87.   

Residentie: 1897, Aardscheveld (Assen). C110.   

Residentie: 1899, Aardscheveld (Assen). C 109.   

Beroep: 1900. arbeider.   

5. Moeijon, Schoontje. (I12011) Schoontje werd geboren op 1827-02-10 in Assen.    Zij overleed op 1897-11-26 in Aardscheveld (Assen) op een leeftijd van 70 jaren, 9 maanden.    Zij was de dochter van Moeijon, Samuel Simson en Nijstad, Froukje Joëls.

Opmerkingen bij Moeijon, Schoontje

1850-01-18

Inbraak bij Salomon van Zuiden

In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.

Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.

Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.

(Steenw.Ct)

NB: Salomon van Zuilen woonde naast de synagoge aan de Groningerstraat.

1850-01-24

Assen

Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.

Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij    zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.

– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21

De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:

de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;

zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten,    dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Schoontje werd pas in 1851, zij was toen 24, erkend als kind van Samuel Moeijon.

Haar typisch Joodse voornaam doet vermoeden dat hij ook de biologische vader was.

In 1864 bij de geboorte van haar zoon Samuel Simson wordt vermeld, dat Schoontje niet kan onderteekenen omdat zij niet heeft leren schrijven.

Schoontje heeft totaal 9 kinderen gekregen. Bij alle kinderen was zij ongehuwd, en werd vermeld dat zij geen beroep had.

Meer over Moeijon, Schoontje:

Residentie: van 1827 tot 1847, Assen. Oude Groningerstraat 327.   

Residentie: van 1850 tot 1855. vrouwentuchthuis ivm inbraak.   

Beroep: van 1855 tot 1868, Aardscheveld (Assen). geen.   

Beroep: van 1868 tot 1873. kroeghoudster.   

Beroep: 1873. winkelierster.   

Religie: van 1890 tot 1897. N Israel.   

Religie: 1897. N. Herv..   

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Onbekend

i. Moeijon, Ico. (I14689) Ico werd geboren rond 1845 in Aardscheveld (Assen).    Hij overleed voor 1866 in Aardscheveld (Assen).   

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Elst, Henderikus

i. Elst, Vrouwtje. (I14599) Vrouwtje werd geboren op 1856-05-02 in Westerbork.    Zij overleed op 1856-05-04 in Westerbork.   

ii. Elst, Leentje. (I12058) Leentje werd geboren op 1857-07-12 in Sleen.    Zij overleed op 1858-06-06 in Odoornerveen.   

iii. Elst, Froukje. (I12015) Froukje werd geboren op 1858-12-11 in Assen.   

iv. Elst, Leentje. (I12012) Leentje werd geboren op 1861-01-19 in Assen.   

Meer over Moeijon, Schoontje en Elst, Henderikus:

Huwelijk: ongehuwd samenwonend.   

Zij woonden samen, in ieder geval van 1855 tot oktober 1863

Residentie: 1857, Odoornerveen.   

Residentie: van 1858 tot 1860, Loon.   

Residentie: van 1861 tot 1873, Aardscheveld (Assen). Wijk C No 36.   

Kinderen van Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens

i. Moeijon, Simson. (I12018) Simson werd geboren op 1862-06-09 in Assen.    Hij overleed na 1879.   

ii. Moeijon, Samuel Simson. (I12013) Samuel Simson werd geboren op 1864-06-01 in Assen.    Hij overleed na 1877.   

iii. Dekker, Iko. (I12017) Iko werd geboren op 1866-06-08 in Assen.    Hij overleed na 1911.   

iv. Dekker, Joël Roelof Heiman [2]. (I12014) Joël Roelof Heiman werd geboren op 1868-08-07 in Assen.    Hij overleed op 1938-07-15 in Amsterdam2a.    Hij trouwde Turksma, Betje op 1895-07-06 in Leeuwarden.

v. Dekker, Amalia. (I12016) Amalia werd geboren op 1870-10-28 in Assen.    Zij overleed op 1942-11-02 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij trouwde tevens van der Veen, Salomon op 1894-05-23 in Assen.

Meer over Moeijon, Schoontje en Dekker, Roelof Heymens:

Huwelijk: 1873-02-26. hierbij werden de kinderen gewettigd.   

Residentie: van 1866 tot 1873, Aardscheveld (Assen). ongehuwd samenwonend.   

6. Turksma, Mozes Levie. (I27107) Mozes Levie werd geboren op 1838-05-12 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1901-04-22 in Leeuwarden op een leeftijd van 62 jaren, 11 maanden.    Hij was de zoon van Turksma, Levie Mozes en Drielsma, Betje Hessel. Hij trouwde Pronk, Martha op 1864-10-29.    (F09296)

7. Pronk, Martha. (I27108) Martha werd geboren op 1841-05-31 in Sneek.    Zij overleed op 1925-01-11 in Leeuwarden op een leeftijd van 83 jaren, 7 maanden.    Zij was de dochter van Pronk, Barend Mozes en van der Wijk, Bettje.

Kinderen van Pronk, Martha en Turksma, Mozes Levie

i. Turksma, Levie Mozes. (I27109) Levie Mozes werd geboren op 1866-01-12 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1942-12-11 in Auschwitz, Polen – Doodsoorzaak: vermoord.    Hij trouwde Levy, Rosette op 1933-10-20 in Leeuwarden. Hij trouwde tevens Stodel, Louisa op 1896-06-03 in Amsterdam..

ii. Turksma, Barend. (I27113) Barend werd geboren op 1867-10-08 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1942-01-06 in Hilversum.   

iii. Turksma, Salomon. (I27114) Salomon werd geboren op 1870-03-27 in Leeuwarden.    Hij overleed na 1893.    Hij trouwde van Zanten, Carolina op 1893-12-27 in Amsterdam.

iv. Turksma, Betje [3]. (I12063) Betje werd geboren op 1872-09-12 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1932-04-18 in Amsterdam.    Zij trouwde Dekker, Joël Roelof Heiman op 1895-07-06 in Leeuwarden.

v. Turksma, Hessel. (I27115) Hessel werd geboren op 1874-11-12 in Leeuwarden.    Hij trouwde Meijer, Jennij op 1907-06-12 in Oldenzaal.

vi. Turksma, Rebekke. (I27116) Rebekke werd geboren op 1876-10-08 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1957-06-06 in Hilversum.    Zij trouwde Drielsma, Levij op 1904-04-27 in Amsterdam.

Meer over Pronk, Martha en Turksma, Mozes Levie:

Huwelijk: 1864-10-29.   

Generatie 4

8. Dekker, Heymen Everts. (I11997) Heymen Everts werd geboren in 1802 in Nunspeet.    Hij overleed na 1852 op een leeftijd van meer dan 50 jaren.    Hij was de zoon van Dekker, Evert Petersen en Vlijm, Lubbertje Jans. Hij trouwde Doek, Lammertje op 1838-10-05 in Oosterwolde.    (F04275)

Meer over Dekker, Heymen Everts:

Beroep: 1843. daghuurder.   

9. Doek, Lammertje. (I12006) Lammertje werd geboren in 1808 in Oosterwolde.    Zij overleed op 1851-04-22 in Ermelo op een leeftijd van 43 jaren, 3 maanden.    Zij was de dochter van Doek, Roelof Annes en Harmens, Lijsbert.

Meer over Doek, Lammertje:

Geboortenaam: Lammigjen Roelofs

Kinderen van Doek, Lammertje en Dekker, Heymen Everts

i. Dekker, Evert Heines. (I12088) Evert Heines werd geboren op 1837-12-29 in Ooststellingwerf.    Hij overleed op 1904-12-29 in Assen.    Hij trouwde Kok, Johanna op 1863-04-01 in Assen.

ii. Dekker, Roelof Heymens [4]. (I12007) Roelof Heymens werd geboren op 1839-03-11 in Ooststellingwerf.    Hij overleed op 1900-07-27 in Aardscheveld (Assen).    Hij trouwde Moeijon, Schoontje op 1873-02-26.

iii. Dekker, Anne Heines. (I12080) Anne Heines werd geboren op 1841-03-28 in Ooststellingwerf.   

iv. Dekker, Jan. (I12084) Jan werd geboren op 1843-10-01 in Nunspeet.   

v. Dekker, Lubbert. (I12085) Lubbert werd geboren op 1845-05-28 in Nunspeet.    Hij overleed op 1869-03-08 in Aardscheveld (Assen).   

vi. Dekker, Peter. (I12086) Peter werd geboren op 1848-05-24 in Nunspeet.   

vii. Dekker, Gerritje. (I12087) Gerritje werd geboren op 1850-09-26 in Ermelo.   

Meer over Doek, Lammertje en Dekker, Heymen Everts:

Huwelijk: 1838-10-05, Oosterwolde.   

Kinderen van Doek, Lammertje en Onbekend

i. Doek, Elisabeth. (I27325) Elisabeth werd geboren in 1833.    Zij overleed op 1918-05-21 in Nunspeet.    Zij trouwde Vierhout, Aart op 1856-11-21 in Ermelo.

10. Moeijon, Samuel Simson. (I12040) Samuel Simson werd geboren op 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen.    Hij overleed na 1858 in Amsterdam op een leeftijd van meer dan 65 jaren.    Hij was de zoon van Moeijon, Simson Samuel en Izaaks, Schoontje. Hij trouwde Nijstad, Froukje Joëls op 1851-04-21 in Assen.    (F04284)

Meer over Moeijon, Samuel Simson:

Beroep: 1823, Hoogeveen. schoolhouder.   

Residentie: 1823, Hoogeveen. Streek De Sloot nr 346.   

Beroep: van 1823 tot 1858, Assen. koopman.   

Beroep: 1826, Assen. rekenmeester en godsdienstonderwijzer.   

Zijn traktement bedroeg 4 gulden in de week, een bedrag waarvoor hijin ieder geval de kinderen van kerkmeester G.D.Cohen les gaf, mogelijk ook enkele anderen. Wie het zich kon veroorloven betaalde een klein bedrag voor onderwijs aan zijn kinderen..

In 1829 diende Moeijon, begeleid door Cohen, de Gouverneur van Drenthe zijn akte te tonen in verband met een onderzoek naar de bekwaamheden van de joodse onderwijzers.    Maar al in 1830 was Moeijon niet meer in functie als leraar.

In 1851 cerscheen een bericht in de Drentsche en Asser Courant dat het gezin    van S.S. Moeijon gedoopt was in de hervormde kerk.

Beroep: 1827, Assen. bijzonder onderwijzer in de wiskunde.   

In 1842 schreef hij het boek “Beginselen der Algebra of Stelkunst”.

Religie: van 1823 tot 1830, Assen. Ned. Israel..   

Beroep: 1832, Assen. rekenmeester.   

Religie: van 1830 tot 1858, Assen. Hervormd.   

Residentie: 1832-10-01, Assen. Oude Groningerweg 82 1-5 (kad. 602).   

Probaat: 1839-09-05, Assen. Faillissement.   

1840-04-24

1839-09-05 faillissementsverkoop Samuel Simson Moeijon

1. een huis, schuur en erf, staande en gelegen te Assen, in de Nieuwe-Straat aldaar, kadastraal bekend in sectie A. No 602;

2. een stuk bouwland, gelegen nabij Assen, groet 19 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend in sectie A. No 1103;

3. een dito stuk Bouwland, gezwet aan het vorige perceel, groot 22 roeden, 60 ellen, kadastraal bekend in sectie A, No 1137.

Nadere informatien omtrent de voorwaarden der verkoop enz. zijn te bekomen ten kantore van Mr. M.Schukking voornoemd, en van Mr.J,Oosting, Procureur, wonende te Assen, als Curator in gemeld faillissement.

Probaat: 1840-06-26, Assen. Arrest bedrieglijke bankbreuk.   

bewezen verklaard

a. het niet houden van koopmansboeken en

b.het niet verantwoorden van het gebruik van alle zijn ontvangsten, en voor niet bewezen het verduisteren van waren en roerende goederen en hetgeen hem verder is te laste gelegd,

en voorts verklaard, dat het bewezene feit van niet-verantwoording van het gebruik van alle ontvangsten daarstelt de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, voorzien bij art.5. sub.1. van de Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21);

wordende het niet houden van boeken, terwijl van geene kwade trouw te dezen gebleke is, naar aanleiding van het facultatieve, opgesloten in den aanhef van art.6. van gemelde Wet, uit den aard van den handel, door den beschuldigde gedreven, en de plaatselijke omstandigheden, gehouden voor niet strafbaar.

En heeft dienvolgens het Hof den genoemden Samuel Simson Moeijon schuldig verklaard aan de    misdaad van bedrieglijke bankbreuk, doch onder het aanwezen van zeer verschoonende omstandigheden,

en heeft verder het Hof, gezien art.I, 5, nr. I en 7, vergeleken met art. 4.    der Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21) art. 402 en 52 van het Wetb.van Strafr. art I2 van het vorstelijk besluit van den 11 December 1813 nr. 1, art. 209 en 207 van het Wetb. van Strafr.,

Genoemden schuldigverklaarden veroordeeld tot een gevangenzetting in een huis van correctie, voor den tijd van vier maanden; met verdere veroordeeling van denzelven in de kosten der procedure, ten behoeve van den Staat, des noods executabel bij lijfsdwang, met bevel dat het Arrest zal worden aangeplakt te Assen, ter plaatse alwaar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede bekend gemaakt door de Drentsche Courant.

Assen den 14 Julij 1840

De Procureur-Generaal bij het Provinciaal Geregtshof van Drenthe

B.Servatius.

Probaat: 1841-07-23, Assen. lijst schuldeisers.   

Probaat: 1842-01-20, Assen. Oproep schuldeisers.   

Beroep: 1842, Assen. wiskunde docent.   

11. Nijstad, Froukje Joëls. (I12041) Froukje Joëls werd geboren op 1802-11-01 in Borger.    Zij overleed na 1851 at the age of meer dan 48 jaren, 2 maanden.    Zij was de dochter van Nijstad, Joel Meyer en Simson, Betje.

Opmerkingen bij Nijstad, Froukje Joëls

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Kinderen van Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson

i. Moeijon, Lea Samuel. (I12050) Lea Samuel werd geboren op 1823-02-07 in Hoogeveen.    Zij overleed na 1843.    Zij trouwde Blok, Hartog op 1843-10-29 in Medemblik.

ii. Moeijon, Betje. (I12051) Betje werd geboren op 1825-01-26 in Hoogeveen.    Zij overleed op 1828-05-05 in Assen.   

iii. Moeijon, Schoontje [5]. (I12011) Schoontje werd geboren op 1827-02-10 in Assen.    Zij overleed op 1897-11-26 in Aardscheveld (Assen).    Zij had een ongetrouwde relatie met Onbekend. Zij had tevens een relatie met Elst, Henderikus.. Zij trouwde tevens Dekker, Roelof Heymens op 1873-02-26.

iv. Moeijon, Betje. (I12052) Betje werd geboren op 1829-03-11 in Assen.    Zij overleed op 1897-12-04 in Duitsland.   

v. Moeijon, Joel. (I12053) Joel werd geboren op 1832-03-20 in Assen.    Hij overleed na 1849.   

vi. Moeijon, Amalia. (I12049) Amalia werd geboren op 1834-01-25 in Assen.    Zij overleed in 1881 in Nice (F).    Zij trouwde Snoek, Israel Simon op 1855-06-07 in Amsterdam.

vii. Moeijon, Simson. (I12054) Simson werd geboren op 1837-10-31 in Assen.    Hij overleed op 1897-07-25 in San Francisco (USA).    Hij trouwde Müller, Amelia rond 1865. Hij trouwde tevens Mensor, Therese op 1889-02-24 in San Francisco (USA)..

viii. Moeijon, Saartje. (I12055) Saartje werd geboren op 1840-09-25 in Assen.    Zij overleed op 1842-08-06 in Assen.   

ix. Moeijon, Jitschak. (I12056) Jitschak werd geboren op 1843-07-22 in Assen.    Hij overleed na 1849.   

Meer over Nijstad, Froukje Joëls en Moeijon, Samuel Simson:

Huwelijk: 1851-04-21, Assen.   

Zij trouwden pas in 1851, terwijl de kinderen al bijna volwassen waren.

Daarbij werden 7 kinderen alsnog erkend.

Bij de geboorteaangiftes werden zij echter wél al aangegeven door Simson Moeyon en kregen zij ook zijn achternaam. Bovendien sprak hij over zijn “echtgenoote”, hoewel zij feitelijk ongehuwd samenwonend waren.

Hij ondertekent de akte met S.S. Moeijon. Vreemd dat zijn dochter ook toen zij de 30 al was gepasseerd, niet kon schrijven.

Residentie: 1827-02-12, Assen. Stegeweg 44A.   

12. Turksma, Levie Mozes. (I27123) Levie Mozes werd geboren in 1809 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1876-03-14 in Leeuwarden op een leeftijd van 67 jaren, 2 maanden.    Hij was de zoon van Turksma, Mozes Salomon en de Vries, Johanna Philippus. Hij trouwde Drielsma, Betje Hessel op 1844-09-03 in Leeuwarden.    (F09303)

13. Drielsma, Betje Hessel. (I27124) Betje Hessel werd geboren in 1813 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1883-02-22 in Leeuwarden op een leeftijd van 70 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van Drielsma, Hessel Arons en de Roos, Johanna Joel Levy.

Kinderen van Drielsma, Betje Hessel en Turksma, Levie Mozes

i. Turksma, Mozes Levie [6]. (I27107) Mozes Levie werd geboren op 1838-05-12 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1901-04-22 in Leeuwarden.    Hij trouwde Pronk, Martha op 1864-10-29.

ii. Turksma, Hessel. (I27139) Hessel werd geboren op 1846-02-02 in Leeuwarden.    Hij overleed na 1872.   

iii. Turksma, Johanna. (I27138) Johanna werd geboren op 1848-02-03 in Leeuwarden.    Zij overleed na 1876.   

iv. Turksma, Jette. (I27126) Jette werd geboren op 1849-08-16 in Leeuwarden.    Zij overleed na 1879.   

v. Turksma, Klare. (I27130) Klare werd geboren op 1850-10-27 in Leeuwarden.   

vi. Turksma, Nette. (I27129) Nette werd geboren op 1851-11-27 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1856-08-04 in Leeuwarden.   

Meer over Drielsma, Betje Hessel en Turksma, Levie Mozes:

Huwelijk: 1844-09-03, Leeuwarden.   

14. Pronk, Barend Mozes. (I27118) Barend Mozes werd geboren in 1788 in Amsterdam.    Hij overleed voor 1862 op een leeftijd van minder dan 74 jaren.    Hij was de zoon van Pronk, Mozes Barend en David, Grietje. Hij trouwde van der Wijk, Bettje op 1840-06-14 in Sneek.    (F09300)

15. van der Wijk, Bettje. (I27119) Bettje werd geboren op 1815-05-05 in Gorredijk.    Zij overleed op 1897-06-23 in Leeuwarden op een leeftijd van 82 jaren, 1 maand.    Zij was de dochter van van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs en van Leer, Martha Zadok Jacobs.

Kinderen van van der Wijk, Bettje en Pronk, Barend Mozes

i. Pronk, Martha [7]. (I27108) Martha werd geboren op 1841-05-31 in Sneek.    Zij overleed op 1925-01-11 in Leeuwarden.    Zij trouwde Turksma, Mozes Levie op 1864-10-29.

ii. Pronk, Abraham. (I27137) Abraham werd geboren op 1846-01-17 in Sneek.    Hij overleed op 1920-10-24 in Apeldoorn.   

Meer over van der Wijk, Bettje en Pronk, Barend Mozes:

Huwelijk: 1840-06-14, Sneek.   

Generatie 5

16. Dekker, Evert Petersen. (I03235) Hij werd gedoopt op 1764-04-15 te Nunspeet.. Hij overleed op 1834-06-03 in Haule.    Hij was de zoon van Dekker, Peter Evertsen en Heijmens, Gerritje. Hij trouwde Vlijm, Lubbertje Jans rond 1798.    (F04272)Hij trouwde tevens Beene, Aartje Lubberts op 1823-02-27 in Harderwijk..    (F02093)Hij trouwde tevens Tabaksschuur, Aartje Lubberts rond 1830.    (F04294)

Meer over Dekker, Evert Petersen:

Doop: 1764-04-15, Nunspeet.   

Beroep: daghuurder.   

Beroep: 1825. dekker.   

Meer over Beene, Aartje Lubberts en Dekker, Evert Petersen:

Huwelijk: 1823-02-27, Harderwijk.   

Kinderen van Tabaksschuur, Aartje Lubberts en Dekker, Evert Petersen

i. Dekker, Peter. (I12075) Peter werd geboren op 1825-08-07 in Harderwijk.    Hij overleed op 1911-04-14 in St.Pancras.    Hij trouwde Szigettj, Evertje op 1851-10-31 in Ermelo.

Meer over Tabaksschuur, Aartje Lubberts en Dekker, Evert Petersen:

Huwelijk: rond 1830.   

17. Vlijm, Lubbertje Jans. (I11996) Lubbertje Jans werd geboren in 1770.    Zij overleed op 1818-06-15 in Ermelo op een leeftijd van 48 jaren, 5 maanden.   

Kinderen van Vlijm, Lubbertje Jans en Dekker, Evert Petersen

i. Dekker, Gerritje. (I12229) Gerritje werd geboren op 1798-02-23 in Hoophuijsen.    Zij overleed op 1798-02-23 in Hoophuijsen.   

ii. Dekker, Gerritje. (I12230) Gerritje werd geboren op 1799-11-01 in Nunspeet.    Zij overleed op 1799-11-01 in Nunspeet.   

iii. Dekker, Jan Everts. (I11998) Jan Everts werd geboren rond 1800.    Hij overleed op 1859-12-09 in Hulshorst.    Hij trouwde Breedeweg, Jenne Hendriks op 1824-04-29 in Ermelo.

iv. Dekker, Heymen Everts [8]. (I11997) Heymen Everts werd geboren in 1802 in Nunspeet.    Hij overleed na 1852.    Hij trouwde Doek, Lammertje op 1838-10-05 in Oosterwolde.

Meer over Vlijm, Lubbertje Jans en Dekker, Evert Petersen:

Huwelijk: rond 1798.   

18. Doek, Roelof Annes. (I27324) Roelof Annes werd geboren in 1780 in Smilde.    Hij overleed op 1820-01-10 in Ooststellingwerf op een leeftijd van 40 jaren, 9 dagen.    Hij was de zoon van Doek, Anne Jans en Weersinga, Jantjen Roelofs. Hij trouwde Harmens, Lijsbert rond 1805.    (F09369)

19. Harmens, Lijsbert. (I27329) Lijsbert werd geboren in 1776 in Haule.    Zij overleed op 1853-02-14 in Ooststellingwerf op een leeftijd van 77 jaren, 1 maand.   

Kinderen van Harmens, Lijsbert en Doek, Roelof Annes

i. Doek, Jantjen Roelofs. (I27331) Jantjen Roelofs werd geboren in 1806 in Makkinga.    Zij overleed na 1827.   

ii. Doek, Lammertje [9]. (I12006) Lammertje werd geboren in 1808 in Oosterwolde.    Zij overleed op 1851-04-22 in Ermelo.    Zij trouwde Dekker, Heymen Everts op 1838-10-05 in Oosterwolde. Zij had tevens een relatie (geen huwelijk) met Onbekend.

iii. Doek, Anne Roelofs. (I27330) Anne Roelofs werd geboren in 1810.    Hij overleed op 1834-05-12 in Ooststellingwerf.   

Meer over Harmens, Lijsbert en Doek, Roelof Annes:

Huwelijk: rond 1805.   

20. Moeijon, Simson Samuel. (I14366) Simson Samuel werd geboren rond 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen.    Hij overleed na 1793 op een leeftijd van meer dan ongeveer 23 jaren.    Hij trouwde Izaaks, Schoontje rond 1790 in Warschau, (Warsawa) Polen.    (F05073)

Opmerkingen bij Moeijon, Simson Samuel

Simson Moeijon had rond 1940 zeker 150 nakomelingen in Nederland.

In 1945 waren daar nog maar een handjevol van over.

Ik ben deze genealogie nog aan het uitwerken en verwacht / hoop eind 2019 alle nakomelingen in beeld te hebben gebracht.

Opdat wij hen nooit zullen vergeten.

21. Izaaks, Schoontje. (I14367) Schoontje werd geboren rond 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen.   

Kinderen van Izaaks, Schoontje en Moeijon, Simson Samuel

i. Moeijon, Samuel Simson [10]. (I12040) Samuel Simson werd geboren op 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen.    Hij overleed na 1858 in Amsterdam.    Hij trouwde Nijstad, Froukje Joëls op 1851-04-21 in Assen.

Meer over Izaaks, Schoontje en Moeijon, Simson Samuel:

Huwelijk: rond 1790, Warschau, (Warsawa) Polen.   

22. Nijstad, Joel Meyer. (I14368) Joel Meyer werd geboren in 1765 in Borger.    Hij overleed in 1808 in Borger op een leeftijd van 43 jaren.    Hij was de zoon van Nijstad, Meijer. Hij trouwde Simson, Betje rond 1790 in Lübeck (Dtsl).    (F05074)

Meer over Nijstad, Joel Meyer:

Beroep: 1804, Borger. de Jode Joel Meijer keuter en coopman.   

23. Simson, Betje. (I14369) Betje werd geboren op 1774-02-14 in Duitsland.    Zij overleed op 1846-01-05 in Borger op een leeftijd van 71 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Levi, Simson en Hartog, Lina.

Kinderen van Simson, Betje en Nijstad, Joel Meyer

i. Nijstad, Meijer Joël. (I14370) Meijer Joël werd geboren op 1792-03-01 in Lübeck (Dtsl).    Hij overleed op 1855-01-06 in Assen.    Hij trouwde Godfried, Aaltje Godschalk rond 1820.

ii. Nijstad, Rika. (I14371) Rika werd geboren op 1799-10-11 in Borger.    Zij overleed op 1876-11-16 in Borger.   

iii. Nijstad, Hartog. (I14372) Hartog werd geboren op 1801-03-04 in Borger.    Hij overleed op 1845-09-18 in Onstwedde.    Hij trouwde van der Horst, Aaltje Abrahams op 1823-08-20 in Borger.

iv. Nijstad, Froukje Joëls [11]. (I12041) Froukje Joëls werd geboren op 1802-11-01 in Borger.    Zij overleed na 1851.    Zij trouwde Moeijon, Samuel Simson op 1851-04-21 in Assen.

v. Nijstad, Josef Joels. (I14373) Josef Joels werd geboren op 1807-10-01 in Borger.    Hij overleed op 1878-04-06 in Stadskanaal.    Hij trouwde Dongsman, Sophia rond 1840.

Meer over Simson, Betje en Nijstad, Joel Meyer:

Huwelijk: rond 1790, Lübeck (Dtsl).   

24. Turksma, Mozes Salomon. (I27127) Mozes Salomon werd geboren in 1773 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1846-07-18 in Leeuwarden op een leeftijd van 73 jaren, 6 maanden.    Hij was de zoon van Turksma, Salomon Nathans en Rozendal, Johanna Isacks. Hij trouwde de Vries, Johanna Philippus op 1802-11-05.    (F09305)

25. de Vries, Johanna Philippus. (I27128) Johanna Philippus werd geboren rond 1780.    Zij overleed op 1829-12-17 in Leeuwarden op een leeftijd van rond 49 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van de Vries, Philippus Abrahams en Salomons, Feikje.

Kinderen van de Vries, Johanna Philippus en Turksma, Mozes Salomon

i. Turksma, Salomon Markus. (I27347) Salomon Markus werd geboren op 1803-10-02 in Lemmer.   

ii. Turksma, Aaltje. (I27143) Aaltje werd geboren in 1805 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1849-01-25 in Leeuwarden.   

iii. Turksma, Abraham. (I27348) Abraham werd geboren in 1807-02-00 in Leeuwarden.    Hij werd begraven op 1807-11-02 te Leeuwarden..

iv. Turksma, Levie Mozes [12]. (I27123) Levie Mozes werd geboren in 1809 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1876-03-14 in Leeuwarden.    Hij trouwde Drielsma, Betje Hessel op 1844-09-03 in Leeuwarden.

v. Turksma, Johanna Mozes. (I27142) Johanna Mozes werd geboren in 1811 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1827-10-27 in Leeuwarden.   

vi. Turksma, Feikje. (I27140) Feikje werd geboren op 1814-01-08 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1858-04-07 in Veenhuizen (Norg Dr.).   

vii. Turksma, Lea. (I27141) Lea werd geboren in 1826-02-00 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1826-07-15 in Leeuwarden.   

Meer over de Vries, Johanna Philippus en Turksma, Mozes Salomon:

Huwelijk: 1802-11-05.   

26. Drielsma, Hessel Arons. (I27131) Hessel Arons werd geboren rond 1780.    Hij trouwde de Roos, Johanna Joel Levy rond 1810.    (F09306)

27. de Roos, Johanna Joel Levy. (I27132) Johanna Joel Levy werd geboren rond 1780.   

Kinderen van de Roos, Johanna Joel Levy en Drielsma, Hessel Arons

i. Drielsma, Betje Hessel [13]. (I27124) Betje Hessel werd geboren in 1813 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1883-02-22 in Leeuwarden.    Zij trouwde Turksma, Levie Mozes op 1844-09-03 in Leeuwarden.

Meer over de Roos, Johanna Joel Levy en Drielsma, Hessel Arons:

Huwelijk: rond 1810.   

28. Pronk, Mozes Barend. (I27133) Mozes Barend werd geboren rond 1760.    Hij trouwde David, Grietje rond 1785.    (F09307)

29. David, Grietje. (I27134) Grietje werd geboren rond 1760.   

Kinderen van David, Grietje en Pronk, Mozes Barend

i. Pronk, Barend Mozes [14]. (I27118) Barend Mozes werd geboren in 1788 in Amsterdam.    Hij overleed voor 1862.    Hij trouwde van der Wijk, Bettje op 1840-06-14 in Sneek.

Meer over David, Grietje en Pronk, Mozes Barend:

Huwelijk: rond 1785.   

30. van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs. (I27135) Abraham Antoni Jacobs werd geboren rond 1790.    Hij trouwde van Leer, Martha Zadok Jacobs rond 1810.    (F09308)

31. van Leer, Martha Zadok Jacobs. (I27136) Martha Zadok Jacobs werd geboren rond 1790.   

Kinderen van van Leer, Martha Zadok Jacobs en van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs

i. van der Wijk, Bettje [15]. (I27119) Bettje werd geboren op 1815-05-05 in Gorredijk.    Zij overleed op 1897-06-23 in Leeuwarden.    Zij trouwde Pronk, Barend Mozes op 1840-06-14 in Sneek.

Meer over van Leer, Martha Zadok Jacobs en van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs:

Huwelijk: rond 1810.   

Generatie 6

32. Dekker, Peter Evertsen. (I03023) Hij werd gedoopt op 1730-04-23 te Nunspeet.. Hij overleed op 1815-04-23 in Nunspeet.    Hij was de zoon van Tymensen, Evert en Reijnders, Driesje. Hij trouwde met Heijmens, Gerritje.    (F00949)

Opmerkingen bij Dekker, Peter Evertsen

Zij wonen in Huis no. 126.

Meer over Dekker, Peter Evertsen:

Doop: 1730-04-23, Nunspeet.   

Beroep: dekker.   

Residentie: Hulshorst. Harderwijkerweg 361 – H 1127.   

33. Heijmens, Gerritje. (I03024) Gerritje werd geboren rond 1730 in Nunspeet.    Zij overleed op 1790-04-12 in Hulshorst op een leeftijd van rond 60 jaren, 3 maanden.    Zij werd begraven op 1790-04-16 te Nunspeet. Zij was de dochter van Evertsen, Heijmen en Gerrits, Anne.

Meer over Heijmens, Gerritje:

Begrafenis: 1790-04-16, Nunspeet.   

Kinderen van Heijmens, Gerritje en Dekker, Peter Evertsen

i. Dekker, Driesje Peters. (I12397) Zij werd gedoopt op 1726-12-27 te Nunspeet. Zij overleed op 1826-09-24 in Hulshorst.    Zij trouwde Ponsteen, Hendrik Gerritsen op 1823-06-13 in Nunspeet.

ii. Dekker, Dreesje Peters. (I03233) Zij werd gedoopt op 1758-12-26 te Nunspeet. Zij overleed na 1822 in Nunspeet?.   

iii. Dekker, Heijmen Petersen. (I03234) Hij werd gedoopt op 1760-12-07 te Nunspeet.. Hij overleed op 1795-04-18 in Hulshorst.    Hij trouwde met van de Pop, Dreesje Reijers.

iv. Dekker, Evert Petersen [16]. (I03235) Hij werd gedoopt op 1764-04-15 te Nunspeet.. Hij overleed op 1834-06-03 in Haule.    Hij trouwde Vlijm, Lubbertje Jans rond 1798. Hij trouwde tevens Beene, Aartje Lubberts op 1823-02-27 in Harderwijk.. Hij trouwde tevens Tabaksschuur, Aartje Lubberts rond 1830.

v. Dekker, Gerrit Petersen. (I03236) Gerrit Petersen werd geboren op 1767-12-20 in Ermelo.    Hij overleed op 1848-06-24 in Nunspeet.    Hij trouwde Vis, Janna Jans rond 1800. Hij trouwde tevens Klomp, Grietje op 1829-03-04 in Ermelo..

vi. Dekker, Reint Petersen. (I00639) Hij werd gedoopt op 1771-09-15 te Nunspeet.. Hij overleed op 1840-07-20 in Hulshorst.    Hij trouwde met van de Kolk, Nennigje Reijnts. Hij trouwde tevens Haverkamp, Gerrigjen Teunissen op 1819-05-27 in Nunspeet..

Meer over Heijmens, Gerritje en Dekker, Peter Evertsen:

Huwelijk: 1758-02-17, Nunspeet.   

36. Doek, Anne Jans. (I27332) Anne Jans werd geboren in 1751.    Hij overleed op 1831-05-29 in Ooststellingwerf op een leeftijd van 80 jaren, 4 maanden.    Hij was de zoon van Doek, Jan en Hendriks, Wytske. Hij trouwde Weersinga, Jantjen Roelofs rond 1775.    (F09373)

37. Weersinga, Jantjen Roelofs. (I27333) Jantjen Roelofs werd geboren rond 1750.    Zij overleed voor 1831 at the age of minder dan rond 81 jaren.   

Kinderen van Weersinga, Jantjen Roelofs en Doek, Anne Jans

i. Doek, Jan Annes. (I27334) Jan Annes werd geboren in 1777 in Smilde.    Hij overleed na 1813 in Ooststellingwerf.   

ii. Doek, Roelof Annes [18]. (I27324) Roelof Annes werd geboren in 1780 in Smilde.    Hij overleed op 1820-01-10 in Ooststellingwerf.    Hij trouwde Harmens, Lijsbert rond 1805.

iii. Doek, Wytske Annes. (I27337) Wytske Annes werd geboren in 1782.    Zij overleed op 1849-12-02 in Ooststellingwerf.   

Meer over Weersinga, Jantjen Roelofs en Doek, Anne Jans:

Huwelijk: rond 1775.   

44. Nijstad, Meijer. (I27346) Meijer werd geboren rond 1740.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F09377)

Kinderen van Onbekend en Nijstad, Meijer

i. Nijstad, Joel Meyer [22]. (I14368) Joel Meyer werd geboren in 1765 in Borger.    Hij overleed in 1808 in Borger.    Hij trouwde Simson, Betje rond 1790 in Lübeck (Dtsl).

46. Levi, Simson. (I27338) Simson werd geboren rond 1750.    Hij trouwde Hartog, Lina rond 1770.    (F09375)

47. Hartog, Lina. (I27339) Lina werd geboren rond 1750.   

Kinderen van Hartog, Lina en Levi, Simson

i. Simson, Betje [23]. (I14369) Betje werd geboren op 1774-02-14 in Duitsland.    Zij overleed op 1846-01-05 in Borger.    Zij trouwde Nijstad, Joel Meyer rond 1790 in Lübeck (Dtsl).

Meer over Hartog, Lina en Levi, Simson:

Huwelijk: rond 1770.   

48. Turksma, Salomon Nathans. (I27349) Salomon Nathans werd geboren rond 1741.    Hij overleed op 1820-02-19 in Leeuwarden op een leeftijd van rond 79 jaren, 1 maand.    Hij was de zoon van Turksma, Nathan Salomons en Meijers, Zwaantje. Hij trouwde Rozendal, Johanna Isacks rond 1770.    (F09378)

49. Rozendal, Johanna Isacks. (I27350) Johanna Isacks werd geboren in 1752.    Zij overleed in 1837 op een leeftijd van 85 jaren.    Zij was de dochter van Rozendal, Isaac Isaacs Marcus en Emanuels, Aaltje.

Kinderen van Rozendal, Johanna Isacks en Turksma, Salomon Nathans

i. Turksma, Mozes Salomon [24]. (I27127) Mozes Salomon werd geboren in 1773 in Leeuwarden.    Hij overleed op 1846-07-18 in Leeuwarden.    Hij trouwde de Vries, Johanna Philippus op 1802-11-05.

Meer over Rozendal, Johanna Isacks en Turksma, Salomon Nathans:

Huwelijk: rond 1770.   

50. de Vries, Philippus Abrahams. (I27355) Philippus Abrahams werd geboren in 1758 in Meppel.    Hij overleed op 1838-11-22 in Leeuwarden op een leeftijd van 80 jaren, 10 maanden.    Hij was de zoon van van Emmen, Abraham Philips en Isaacs, Rachel. Hij trouwde Salomons, Feikje rond 1780.    (F09381)

51. Salomons, Feikje. (I27356) Feikje werd geboren in 1753 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1825-12-04 in Leeuwarden op een leeftijd van 72 jaren, 11 maanden.    Zij was de dochter van Benedictus, Salomon en Jacobs, Jeltje.

Kinderen van Salomons, Feikje en de Vries, Philippus Abrahams

i. de Vries, Johanna Philippus [25]. (I27128) Johanna Philippus werd geboren rond 1780.    Zij overleed op 1829-12-17 in Leeuwarden.    Zij trouwde Turksma, Mozes Salomon op 1802-11-05.

Meer over Salomons, Feikje en de Vries, Philippus Abrahams:

Huwelijk: rond 1780.   

Generatie 7

64. Tymensen, Evert. (I03025) Hij werd gedoopt op 1697-03-07 te Nunspeet.. Hij overleed na 1730.    Hij was de zoon van Gerritsen, Tymen en Jans, Jacobje. Hij trouwde met Reijnders, Driesje.    (F00950)

Meer over Tymensen, Evert:

Doop: 1697-03-07, Nunspeet.   

65. Reijnders, Driesje. (I03026) Driesje werd geboren in 1688 in Hoophuijsen.    Zij werd gedoopt op 1688-01-22 te Nunspeet. Zij was de dochter van Hendriksen, Reijn en Jans, Anna.

Meer over Reijnders, Driesje:

Doop: 1688-01-22, Nunspeet.   

Kinderen van Reijnders, Driesje en Jansen, Peter

i. Peters, Annetje. (I03246) Annetje werd geboren in 1715 in Hoophuijsen.   

ii. Peters, Jentje. (I03247) Zij werd gedoopt op 1717-01-31 te Nunspeet.

iii. Peters, ..etje. (I03248) Zij werd gedoopt op 1719-10-29 te Nunspeet.

Meer over Reijnders, Driesje en Jansen, Peter:

Huwelijk: 1714-02-18, Nunspeet.   

Kinderen van Reijnders, Driesje en Tymensen, Evert

i. Peters, Annetje. (I12601) Annetje werd geboren in 1715-02-00 in Hoophuijsen.   

ii. Peters, Jentje. (I12602) Zij werd gedoopt op 1717-01-31 te Nunspeet.

iii. Tymensen, etje. (I12603) Zij werd gedoopt op 1719-10-29 te Nunspeet.

iv. Evertsen, Peter. (I03250) Hij werd gedoopt op 1724-08-27 te Nunspeet.. Hij overleed voor 1731 in Nunspeet?.   

v. Evertsen, Jacobje. (I03251) Zij werd gedoopt op 1727-12-28 te Nunspeet.

vi. Dekker, Peter Evertsen [32]. (I03023) Hij werd gedoopt op 1730-04-23 te Nunspeet.. Hij overleed op 1815-04-23 in Nunspeet.    Hij trouwde met Heijmens, Gerritje.

Meer over Reijnders, Driesje en Tymensen, Evert:

Huwelijk: 1723-12-31, Nunspeet.   

66. Evertsen, Heijmen. (I03054) Heijmen werd geboren op 1694-10-28 in Hoophuijsen.    Hij werd gedoopt op 1694-10-28 te Nunspeet.. Hij overleed op 1783-12-12 in Nunspeet op een leeftijd van 89 jaren, 1 maand.    Hij werd begraven op 1783-12-28 te Nunspeet.. Hij was de zoon van Velicke, Evert Harmsen en Gerrits, Annetje. Hij trouwde met Gerrits, Anne.    (F00965)

Opmerkingen bij Evertsen, Heijmen

Op 12-04-1730 krijgen Gerrit Roelofs, Heijmen Everts en zijn vrouw Annitje Gerrits en Hendrik Wigmansen met zijn vrouw Reijntje Gerrits approbatie van een magescheid alsmede investiture en oprukking van het “Tobias of Hulsengoed” te Hoophuizen. Op 16-07-1731 krijgen beide echtparen approbatie van hun dispositie. Op 31-05-1740 krijgen Heijmen Everts en Hendrik Wigmans consent tot het houwen van bomen en op 22-03-1740 doen de bezitters van de zaalweer (Heijmen Evertsen en Hendrick Wigmansen en echtgenoten) afstand van het recht van inlossing en instamming ten behoeve van Stijntje Peters (wed. Peter Jochemsen) in 6 maat hooiland en een kampje haverland, het

Werfgat genaamd. Op 14-10-1757 krijgen Heijmen Evertsen x Annetje Gerrits en Hendrik Wigamnsen x Reijntje Gerrits oprukking. Deze wordt bevestigd/herhaald op 31 -05-1766 en 02-12-1773. Op 08-07-1775 krijgen Heijmen Evertsen en zijn vrouw Annetje Gerrits approbatie voor hun wederzijdse tucht en testamentaire dispositie ten profijte van hun kinderen en hun kleinkinderen (kinderen van wijlen hun dochter Evertje Heijmans). De zaalweer is in bezit bij Hendrik Wichmansen en zijn vrouw Reijntje Gerrits. Op 17-10-1776 krijgen Heijmen en Annetje samen met Hendrik Wichmans approbatie van een verpanding aan Aalt Aaltsen x Jannetje Aalts van de helft van een stuk haverland genaamd “’t Werfgat”. Op 01-01-1778 krijgen ze approbatie van een verpanding aan Jan Petersen x Jennigje Harms van de helft van een kamp haverland, omtrent het erf van Jan van der Maat gelegen, naast het Werfgat. Op diezelfde dragen ze de helft van een huis met de brink, getimmer en zaailand groot 6 schepel aan de westkant van het huis scheidende met de hof, de oever aan de zee met het recht van zaalweer, mitsgaders de helft van een hoek hooiland genaamd “het Leusje” met de oever daarbij, scheidende met de sloot aan de hof tot aan de zee, nog een half mudde daarbij, schietende aan de oever van de heer Sas, te samen gehorende onder het Tobias of Hulsengoed over aan Engel Hendriks x Annetje Hendriks. (Herengoederen op de Veluwe, dl. 2, pag 347/348).

Meer over Evertsen, Heijmen:

Doop: 1694-10-28, Nunspeet.   

Begrafenis: 1783-12-28, Nunspeet.   

67. Gerrits, Anne. (I03055) Anne werd geboren in 1698 in Hoophuijsen.    Zij werd gedoopt op 1698-04-03 te Nunspeet. Zij overleed op 1781-06-17 in Nunspeet op een leeftijd van 83 jaren, 5 maanden.    Zij was de dochter van Roelofsen, Gerrit en Reijnders, Annetje.

Meer over Gerrits, Anne:

Doop: 1698-04-03, Nunspeet.   

Kinderen van Gerrits, Anne en Evertsen, Heijmen

i. Heijmens, Geurt. (I03253) Geurt werd geboren op 1722-01-16.   

ii. Heijmens, Reijntje. (I03256) Reijntje werd geboren rond 1722 in Hoophuijsen.   

iii. Heijmens, Rijk. (I03254) Rijk werd geboren op 1724-04-30 in Hoophuijsen.    Hij overleed op 1801-11-23 in Nunspeet.   

iv. Heijmens, Willem. (I03255) Willem werd geboren op 1726-03-01.   

v. Heijmens, Gerritje [33]. (I03024) Gerritje werd geboren rond 1730 in Nunspeet.    Zij overleed op 1790-04-12 in Hulshorst.    Zij trouwde met Dekker, Peter Evertsen.

vi. Heijmensen Veleke, Gerrit. (I03257) Hij werd gedoopt op 1732-09-07 te Nunspeet.. Hij overleed op 1780-09-27 in Doornspijk.   

vii. Heijmens, Evertje. (I03258) Zij werd gedoopt op 1734-07-20 te Nunspeet. Zij overleed op 1774-09-10 in Hoophuijsen.   

Meer over Gerrits, Anne en Evertsen, Heijmen:

Huwelijk: 1721-03-23, Nunspeet.   

Zie Herengoederen deel 2 pag.347, een herengoed tot Hoophuizen. .

72. Doek, Jan. (I27335) Jan werd geboren rond 1720.    Hij trouwde Hendriks, Wytske rond 1745.    (F09374)

73. Hendriks, Wytske. (I27336) Wytske werd geboren rond 1720.   

Kinderen van Hendriks, Wytske en Doek, Jan

i. Doek, Anne Jans [36]. (I27332) Anne Jans werd geboren in 1751.    Hij overleed op 1831-05-29 in Ooststellingwerf.    Hij trouwde Weersinga, Jantjen Roelofs rond 1775.

Meer over Hendriks, Wytske en Doek, Jan:

Huwelijk: rond 1745.   

96. Turksma, Nathan Salomons. (I27351) Nathan Salomons werd geboren rond 1720.    Hij trouwde Meijers, Zwaantje rond 1740.    (F09379)

97. Meijers, Zwaantje. (I27352) Zwaantje werd geboren rond 1720.   

Kinderen van Meijers, Zwaantje en Turksma, Nathan Salomons

i. Turksma, Salomon Nathans [48]. (I27349) Salomon Nathans werd geboren rond 1741.    Hij overleed op 1820-02-19 in Leeuwarden.    Hij trouwde Rozendal, Johanna Isacks rond 1770.

Meer over Meijers, Zwaantje en Turksma, Nathan Salomons:

Huwelijk: rond 1740.   

98. Rozendal, Isaac Isaacs Marcus. (I27353) Isaac Isaacs Marcus werd geboren rond 1730.    Hij trouwde Emanuels, Aaltje rond 1750.    (F09380)

99. Emanuels, Aaltje. (I27354) Aaltje werd geboren rond 1730.   

Kinderen van Emanuels, Aaltje en Rozendal, Isaac Isaacs Marcus

i. Rozendal, Johanna Isacks [49]. (I27350) Johanna Isacks werd geboren in 1752.    Zij overleed in 1837.    Zij trouwde Turksma, Salomon Nathans rond 1770.

Meer over Emanuels, Aaltje en Rozendal, Isaac Isaacs Marcus:

Huwelijk: rond 1750.   

100. van Emmen, Abraham Philips. (I27357) Abraham Philips werd geboren rond 1730.    Hij trouwde Isaacs, Rachel rond 1755.    (F09382)

101. Isaacs, Rachel. (I27358) Rachel werd geboren rond 1735.   

Kinderen van Isaacs, Rachel en van Emmen, Abraham Philips

i. de Vries, Philippus Abrahams [50]. (I27355) Philippus Abrahams werd geboren in 1758 in Meppel.    Hij overleed op 1838-11-22 in Leeuwarden.    Hij trouwde Salomons, Feikje rond 1780.

Meer over Isaacs, Rachel en van Emmen, Abraham Philips:

Huwelijk: rond 1755.   

102. Benedictus, Salomon. (I27359) Salomon werd geboren rond 1725.    Hij trouwde Jacobs, Jeltje rond 1750.    (F09383)

103. Jacobs, Jeltje. (I27360) Jeltje werd geboren rond 1725.    Zij overleed rond 1760 at the age of rond 35 jaren.   

Kinderen van Jacobs, Jeltje en Benedictus, Salomon

i. Salomons, Feikje [51]. (I27356) Feikje werd geboren in 1753 in Leeuwarden.    Zij overleed op 1825-12-04 in Leeuwarden.    Zij trouwde de Vries, Philippus Abrahams rond 1780.

Meer over Jacobs, Jeltje en Benedictus, Salomon:

Huwelijk: rond 1750.   

Generatie 8

128. Gerritsen, Tymen. (I03027) Hij werd gedoopt op 1653-10-25 te Nunspeet.. Hij overleed na 1700.    Hij was de zoon van Tymensen, Gerrit en Jansen, Marrie. Hij trouwde met Hagedoorn, Lubbertje Hermsen.    (F01025)Hij trouwde tevens met Jans, Jacobje.    (F00951)

Opmerkingen bij Gerritsen, Tymen

Doopboek Nunspeet – ~ Jan, in overspel van Tijmen Gerrits bij Gerrittjen Peters volgens haar eigen bekentenis.

Meer over Gerritsen, Tymen:

Doop: 1653-10-25, Nunspeet.   

Kinderen van Hagedoorn, Lubbertje Hermsen en Gerritsen, Tymen

i. Fransman, Gerrit Tymensen. (I03269) Hij werd gedoopt op 1677-04-15 te Nunspeet..

ii. Tymensen, Harmen. (I03270) Hij werd gedoopt op 1681-06-05 te Nunspeet..

iii. Tymensen, Hendrik. (I03271) Hij werd gedoopt op 1682-12-17 te Nunspeet..

iv. Tymensen, Hannes. (I03272) Hij werd gedoopt op 1684-12-21 te Nunspeet..

v. Tymensen, Dries. (I03273) Hij werd gedoopt op 1687-04-17 te Nunspeet..

vi. Tymensen, Marytjen. (I03274) Zij werd gedoopt op 1689-03-10 te Nunspeet.

Meer over Hagedoorn, Lubbertje Hermsen en Gerritsen, Tymen:

Huwelijk: 1675-02-21, Nunspeet.   

129. Jans, Jacobje. (I03028) Zij werd gedoopt op 1661-11-12 te Nunspeet. Zij was de dochter van Andriessen, Jan Driessen en Willems, Aaltje.

Meer over Jans, Jacobje:

Doop: 1661-11-12, Nunspeet.   

Kinderen van Jans, Jacobje en Gerritsen, Tymen

i. Tymensen, Jan. (I03276) Hij werd gedoopt op 1692-03-20 te Nunspeet.. Hij trouwde met Beenen, Grietje.

ii. Tymensen, Lubbertje. (I03277) Zij werd gedoopt op 1693-07-09 te Nunspeet.

iii. Tymensen, Aert. (I03278) Hij werd gedoopt op 1695-06-02 te Nunspeet..

iv. Tymensen, Evert [64]. (I03025) Hij werd gedoopt op 1697-03-07 te Nunspeet.. Hij overleed na 1730.    Hij trouwde met Reijnders, Driesje.

v. Tymensen, Hendrikje. (I03279) Zij werd gedoopt op 1698-10-30 te Nunspeet. Zij overleed voor 1701 in Nunspeet.   

vi. Fransman, Hendrikje Tymensen. (I03280) Zij werd gedoopt op 1700-11-14 te Nunspeet.

Meer over Jans, Jacobje en Gerritsen, Tymen:

Huwelijk: 1691-05-24, Nunspeet.   

130. Hendriksen, Reijn. (I03060) Reijn werd geboren in 1652 in Hoophuijsen.    Hij werd gedoopt op 1652-02-15 te Nunspeet.. Hij overleed voor 1704 in Nunspeet op een leeftijd van minder dan 52 jaren.    Hij was de zoon van Reijntien, Hendrik en Jans, Marie. Hij trouwde met Jans, Anna.    (F00968)

Meer over Hendriksen, Reijn:

Doop: 1652-02-15, Nunspeet.   

131. Jans, Anna. (I03061) Zij werd gedoopt op 1660-05-06 te Nunspeet. Zij was de dochter van Reijersen, Jan en Jans, Jutte.

Meer over Jans, Anna:

Doop: 1660-05-06, Nunspeet.   

Kinderen van Jans, Anna en Hendriksen, Reijn

i. Reijnts, Jutje. (I03281) Jutje werd geboren in 1684 in Hoophuijsen.   

ii. Reijnders, Driesje [65]. (I03026) Driesje werd geboren in 1688 in Hoophuijsen.    Zij trouwde met Jansen, Peter. Zij trouwde tevens met Tymensen, Evert.

Meer over Jans, Anna en Hendriksen, Reijn:

Huwelijk: 1683-04-22, Nunspeet.   

132. Velicke, Evert Harmsen. (I03056) Evert Harmsen werd geboren op 1663-11-22 in Hulshorst.    Hij werd gedoopt op 1663-11-22 te Nunspeet.. Hij was de zoon van Velicke, Hermen Aertsen en Evertsen, Hendrikje. Hij trouwde met Gerrits, Annetje.    (F00966)

Opmerkingen bij Velicke, Evert Harmsen

Zijn grootmoeder Jacobjen Reijers bepaalt op 10-05-1700 dat ook hij 1/7 deel van haar eigendom in

het “Hein Velickengoed” zal erven (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 306).

Meer over Velicke, Evert Harmsen:

Doop: 1663-11-22, Nunspeet.   

133. Gerrits, Annetje. (I03057) Annetje werd geboren in 1669 in Hoophuijsen.    Zij werd gedoopt in 1669-04-00 te Nunspeet. Zij was de dochter van Lambertsen, Gerrit en Driessen, Rijkje.

Meer over Gerrits, Annetje:

Doop: 1669-04-00, Nunspeet.   

Kinderen van Gerrits, Annetje en Velicke, Evert Harmsen

i. Evertsen, Harmen. (I03694) Harmen werd geboren op 1691-03-01 in Hoophuijsen.    Hij overleed op 1761-05-07 in Nunspeet.    Hij trouwde met Rijks, Evertje.

ii. Evertsen, Heijmen [66]. (I03054) Heijmen werd geboren op 1694-10-28 in Hoophuijsen.    Hij overleed op 1783-12-12 in Nunspeet.    Hij trouwde met Gerrits, Anne.

iii. Evertsen, Beertje. (I03695) Zij werd gedoopt op 1698-02-11 te Nunspeet.

iv. Evertsen, Gerrit. (I03696) Hij werd gedoopt op 1703-12-05 te Nunspeet..

v. Evertsen, Jacobje. (I03697) Jacobje werd geboren op 1708-11-25 in Hulshorst.    Zij overleed rond 1762 in Nunspeet.   

vi. Evertsen, Rijk. (I03698) Hij werd gedoopt op 1715-04-05 te Nunspeet..

Meer over Gerrits, Annetje en Velicke, Evert Harmsen:

Huwelijk: 1690-11-23, Nunspeet.   

134. Roelofsen, Gerrit. (I03064) Gerrit werd geboren voor 1677 in Hierden.    Hij was de zoon van , Roelof. Hij trouwde met Reijnders, Annetje.    (F00970)

135. Reijnders, Annetje. (I03065) Annetje werd geboren in 1668 in Hoophuijsen.    Zij werd gedoopt op 1668-08-09 te Nunspeet. Zij overleed voor 1730 at the age of minder dan 62 jaren.    Zij was de dochter van Jansen, Reijnder en Drees, Reijntje.

Meer over Reijnders, Annetje:

Doop: 1668-08-09, Nunspeet.   

Kinderen van Reijnders, Annetje en Roelofsen, Gerrit

i. Gerrits, Annetje. (I25076) Annetje werd geboren rond 1687.   

ii. Gerrits, Anne [67]. (I03055) Anne werd geboren in 1698 in Hoophuijsen.    Zij overleed op 1781-06-17 in Nunspeet.    Zij trouwde met Evertsen, Heijmen.

iii. Gerrits, Reijntje. (I25097) Reijntje werd geboren rond 1710.   

Meer over Reijnders, Annetje en Roelofsen, Gerrit:

Huwelijk: 1697-03-28, Nunspeet.   

Generatie 9

256. Tymensen, Gerrit. (I03029) Gerrit werd geboren rond 1615 in Nunspeet?.    Hij overleed rond 1690 in Nunspeet? op een leeftijd van rond 75 jaren.    Hij trouwde met Jansen, Marrie.    (F00952)

257. Jansen, Marrie. (I03030) Marrie werd geboren rond 1615 in Nunspeet?.    Zij overleed voor 1674 in Nunspeet? op een leeftijd van minder dan rond 59 jaren.   

Kinderen van Jansen, Marrie en Tymensen, Gerrit

i. Gerritsen, Ger. (I12633) Ger werd geboren op 1636-11-27 in Nunspeet.   

ii. Tymensen, nnertje. (I12635) Zij werd gedoopt op 1641-01-11 te Nunspeet.

iii. Gerrits, Jentien. (I04438) Zij werd gedoopt op 1645-06-22 te Nunspeet.

iv. Gerrits, Driesien. (I04439) Zij werd gedoopt op 1649-03-18 te Nunspeet.

v. Gerritsen, Gerrit. (I12634) Gerrit werd geboren op 1651-04-06 in Nunspeet.   

vi. Gerritsen, Tymen [128]. (I03027) Hij werd gedoopt op 1653-10-25 te Nunspeet.. Hij overleed na 1700.    Hij trouwde met Hagedoorn, Lubbertje Hermsen. Hij trouwde tevens met Jans, Jacobje.

vii. Gerrits, Gerritien. (I03738) Zij werd gedoopt op 1656-09-28 te Nunspeet.

Meer over Jansen, Marrie en Tymensen, Gerrit:

Huwelijk: rond 1636, Nunspeet?.   

258. Andriessen, Jan Driessen. (I03031) Jan Driessen werd geboren rond 1630 in Nunspeet?.    Hij was de zoon van Egbertsen, Andries en Jans, Jacobje. Hij trouwde met Willems, Aaltje.    (F00953)

Opmerkingen bij Andriessen, Jan Driessen

Naam ook: Jan Driessen. .

259. Willems, Aaltje. (I03032) Zij werd gedoopt op 1638-04-29 te Nunspeet. Zij overleed na 1670.    Zij was de dochter van Jansen, Willem en Berends, Grietje.

Meer over Willems, Aaltje:

Doopsel: 1638-04-29, Nunspeet.   

Kinderen van Willems, Aaltje en Andriessen, Jan Driessen

i. Jansen, Willem. (I03739) Hij werd gedoopt op 1663-10-25 te Nunspeet..

ii. Jansen, Dries. (I03740) Hij werd gedoopt op 1666-04-29 te Nunspeet..

iii. Jansen, Hendrik. (I03741) Hij werd gedoopt op 1669-08-15 te Nunspeet..

iv. Jansen, Evert. (I03742) Hij werd gedoopt op 1672-05-05 te Nunspeet..

v. Jans, Jacobje [129]. (I03028) Zij werd gedoopt op 1661-11-12 te Nunspeet. Zij trouwde met Gerritsen, Tymen.

Meer over Willems, Aaltje en Andriessen, Jan Driessen:

Huwelijk: 1661, Nunspeet?.   

260. Reijntien, Hendrik. (I03062) Hendrik werd geboren rond 1620 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Jans, Marie.    (F00969)

261. Jans, Marie. (I03063) Marie werd geboren rond 1630 in Nunspeet?.   

Kinderen van Jans, Marie en Reijntien, Hendrik

i. Hendriksen, Reijn [130]. (I03060) Reijn werd geboren in 1652 in Hoophuijsen.    Hij overleed voor 1704 in Nunspeet.    Hij trouwde met Jans, Anna.

ii. Hendriks, Geijsien. (I03773) Zij werd gedoopt op 1653-12-04 te Nunspeet. Zij overleed voor 1657 in Nunspeet.   

iii. Hendriksen, Egbert. (I03774) Hij werd gedoopt op 1655-04-08 te Nunspeet..

iv. Hendriksen, Geijsien. (I03775) Zij werd gedoopt op 1657-06-07 te Nunspeet.

v. Hendriksen, Petertje. (I03776) Zij werd gedoopt op 1659-06-19 te Nunspeet.

vi. Hendriksen, Dreesje. (I03777) Zij werd gedoopt op 1663-09-13 te Nunspeet.

vii. Hendriksen, Jentje. (I03778) Zij werd gedoopt op 1666-07-15 te Nunspeet.

viii. Hendriksen, Jan. (I03779) Hij werd gedoopt op 1669-06-06 te Nunspeet..

ix. Hendriksen, Hendrik. (I03780) Hij werd gedoopt op 1672-03-15 te Nunspeet..

Meer over Jans, Marie en Reijntien, Hendrik:

Huwelijk: 1652, Nunspeet?.   

262. Reijersen, Jan. (I03071) Jan werd geboren rond 1625 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Jans, Jutte.    (F00973)

263. Jans, Jutte. (I03072) Jutte werd geboren op 1630-02-07 in Nunspeet.    Zij werd gedoopt op 1630-02-07 te Nunspeet. Zij overleed voor 1671 in Nunspeet? op een leeftijd van minder dan 40 jaren, 10 maanden.    Zij was de dochter van Evertsen, Jan en Gijsberts, Anna.

Meer over Jans, Jutte:

Doop: 1630-02-07, Nunspeet.   

Kinderen van Jans, Jutte en Reijersen, Jan

i. Jansen, Reijer. (I03769) Hij werd gedoopt op 1656-02-16 te Nunspeet.. Hij overleed na 1696.    Hij trouwde met Gerrits, Driesje.

ii. Jansen, Jan. (I03770) Hij werd gedoopt op 1659-02-05 te Nunspeet..

iii. Jans, Jentien. (I03771) Zij werd gedoopt op 1663-05-10 te Nunspeet.

iv. Jansen, Cornelis. (I03772) Hij werd gedoopt op 1666-01-28 te Nunspeet..

v. Jans, Anna [131]. (I03061) Zij werd gedoopt op 1660-05-06 te Nunspeet. Zij trouwde met Hendriksen, Reijn.

Meer over Jans, Jutte en Reijersen, Jan:

Huwelijk: 1655, Nunspeet?.   

264. Velicke, Hermen Aertsen. (I03058) Hij werd gedoopt op 1636-11-06 te Hulshorst.. Hij overleed na 1666.    Hij was de zoon van Velicke, Aart Gerritsen en Reijers, Jacobje Gerritsen. Hij trouwde met Evertsen, Hendrikje.    (F00967)

Meer over Velicke, Hermen Aertsen:

Doop: 1636-11-06, Hulshorst.   

265. Evertsen, Hendrikje. (I03059) Hendrikje werd geboren op 1636-03-13 in Hulshorst.    Zij overleed voor 1690 at the age of minder dan 53 jaren, 9 maanden.    Zij was de dochter van Willemse, Evert en Gerrits, Aaltjen.

Kinderen van Evertsen, Hendrikje en Velicke, Hermen Aertsen

i. Velicke, Evert Harmsen [132]. (I03056) Evert Harmsen werd geboren op 1663-11-22 in Hulshorst.    Hij trouwde met Gerrits, Annetje.

ii. Harmsen, Aartje. (I12205) Aartje werd geboren op 1666-10-18 in Nunspeet.   

Meer over Evertsen, Hendrikje en Velicke, Hermen Aertsen:

Huwelijk: 1663-03-01, Nunspeet.   

266. Lambertsen, Gerrit. (I03073) Hij werd gedoopt op 1641-07-09 te Nunspeet.. Hij was de zoon van Heijmensen, Lambert en Willems, Aaltje. Hij trouwde met Driessen, Rijkje.    (F00974)

Meer over Lambertsen, Gerrit:

Doop: 1641-07-09, Nunspeet.   

267. Driessen, Rijkje. (I03074) Rijkje werd geboren rond 1645 in Hoophuijsen.    Zij overleed na 1692-12-00 at the age of meer dan ongeveer 47 jaren, 11 maanden.   

Opmerkingen bij Driessen, Rijkje

Zij krijgt op 04-04-1692 de helft van een stuk hooiland genamd “Den Oort off Nuckenoort”

onderdeel van het herengoed “Staecken erff”. Haar zus krijgt de andere helft. (Herengoederen op

de Veluwe, dl3, blz.398). .

Kinderen van Driessen, Rijkje en Lambertsen, Gerrit

i. Gerrits, Annetje [133]. (I03057) Annetje werd geboren in 1669 in Hoophuijsen.    Zij trouwde met Velicke, Evert Harmsen.

ii. Gerritsen, Petertje. (I03841) Zij werd gedoopt op 1671-07-02 te Nunspeet.

iii. Gerritsen, Maritje. (I03843) Zij werd gedoopt op 1674-04-12 te Nunspeet.

iv. Gerritsen, Willem. (I03842) Hij werd gedoopt op 1674-04-12 te Nunspeet..

v. Gerritsen, Heijmen. (I03844) Hij werd gedoopt op 1679-01-12 te Nunspeet..

Meer over Driessen, Rijkje en Lambertsen, Gerrit:

Huwelijk: 1665-03-19, Nunspeet.   

268. , Roelof. (I25098) Roelof werd geboren rond 1645.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F08604)

Kinderen van Onbekend en , Roelof

i. Roelofsen, Peter. (I25099) Peter werd geboren in 1670.    Hij overleed in 1709.   

ii. Roelofsen, Gerrit [134]. (I03064) Gerrit werd geboren voor 1677 in Hierden.    Hij trouwde met Reijnders, Annetje.

270. Jansen, Reijnder. (I03038) Hij werd gedoopt op 1632-03-11 te Nunspeet.. Hij overleed voor 1672 in Hoophuijsen.    Hij was de zoon van de Jonge, Jan Evertsen en Dries, Hendrikje. Hij trouwde met Drees, Reijntje.    (F00957)

Meer over Jansen, Reijnder:

Doop: 1632-03-11, Nunspeet.   

271. Drees, Reijntje. (I03039) Reijntje werd geboren in 1633 in Hulshorst.    Zij werd gedoopt op 1633-02-24 te Nunspeet. Zij was de dochter van Eijbertsen, Dries en Jans, Evertje.

Meer over Drees, Reijntje:

Doop: 1633-02-24, Nunspeet.   

Kinderen van Drees, Reijntje en Jansen, Reijnder

i. Reijndersen, Dries. (I03048) Dries werd geboren in 1662 in Hoophuijsen.    Hij trouwde met Jans, Annetje.

ii. Reijndersen, Driesje. (I03845) Zij werd gedoopt op 1664-11-06 te Nunspeet.

iii. Reijnders, Annetje [135]. (I03065) Annetje werd geboren in 1668 in Hoophuijsen.    Zij overleed voor 1730.    Zij trouwde met Roelofsen, Gerrit.

iv. Reijndersen, Reijnd. (I03036) Reijnd werd geboren in 1670 in Hoophuijsen.    Hij trouwde met Vierhout, Steijne Jans.

Meer over Drees, Reijntje en Jansen, Reijnder:

Huwelijk: 1662, Nunspeet.   

Generatie 10

516. Egbertsen, Andries. (I03077) Andries werd geboren rond 1600 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Jans, Jacobje.    (F00976)

517. Jans, Jacobje. (I03078) Jacobje werd geboren rond 1600 in Nunspeet?.   

Kinderen van Jans, Jacobje en Egbertsen, Andries

i. Andriessen, Eijbert. (I03857) Eijbert werd geboren rond 1630.   

ii. Andriessen, Marie. (I03858) Zij werd gedoopt op 1630-08-22 te Nunspeet.

iii. Andriessen, Jan Driessen [258]. (I03031) Jan Driessen werd geboren rond 1630 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Willems, Aaltje.

Meer over Jans, Jacobje en Egbertsen, Andries:

Huwelijk: 1630, Nunspeet?.   

518. Jansen, Willem. (I12636) Willem werd geboren rond 1610.    Hij trouwde Berends, Grietje rond 1635.    (F04458)

519. Berends, Grietje. (I12637) Grietje werd geboren rond 1610.   

Kinderen van Berends, Grietje en Jansen, Willem

i. Willems, Aaltje [259]. (I03032) Zij werd gedoopt op 1638-04-29 te Nunspeet. Zij overleed na 1670.    Zij trouwde met Andriessen, Jan Driessen.

Meer over Berends, Grietje en Jansen, Willem:

Huwelijk: rond 1635.   

526. Evertsen, Jan. (I04418) Jan werd geboren rond 1600.    Hij trouwde met Gijsberts, Anna.    (F01409)

Opmerkingen bij Evertsen, Jan

Hij werd ook genoemd Jan Evertsen den Ouden, waarschijnlijk om hem te onderscheiden van Jan Evertsen de Jonge die getrouwd was met Hendrickje Dries . .

527. Gijsberts, Anna. (I04419) Anna werd geboren rond 1600.   

Kinderen van Gijsberts, Anna en Evertsen, Jan

i. Jans, Jutte [263]. (I03072) Jutte werd geboren op 1630-02-07 in Nunspeet.    Zij overleed voor 1671 in Nunspeet?.    Zij trouwde met Reijersen, Jan.

ii. Boers, Evert Jansen. (I12639) Evert Jansen werd geboren rond 1630.   

iii. Jans, Melis. (I12638) Hij werd gedoopt op 1636-08-09 te Nunspeet..

Meer over Gijsberts, Anna en Evertsen, Jan:

Huwelijk: 1630, Nunspeet?.   

528. Velicke, Aart Gerritsen. (I07893) Aart Gerritsen werd geboren in 1607 in Nunspeet.    Hij overleed in 1689 op een leeftijd van 82 jaren.    Hij was de zoon van Velicke, Gerrit Hermansen en Cornelissen, Aaltje. Hij trouwde met Reijers, Jacobje Gerritsen.    (F02687)

Opmerkingen bij Velicke, Aart Gerritsen

Op 15-06-1689 krijgen Jacobien Reijers (wed. Aert Gerritsen Velicken), geassisteerd met haar zoon Hannis Aertsen, voorts Jan, Broenis, Hannis, Gerrit en Gerritien Aerts (allen ongetrouwd), alsmede Henrickien Aerts (wed. Evert Jansen Boers), geassisteert met haar broer Gerrit Aerts en Aeltien Aerts (x Drees Reijersen Hulleman) in het kader van het “Hein Velicken goed” approbatie van hun disposities. Op 10-05-1700 krijgt ze , geassisteert door haar zoon Jan Aerts Velicken, approbatie van een dispositie over het herengoed, dat zij deels erfde van haar oom en deels aankocht. Zij bepaalt dat Evert Hermsen, zoon van haar zoon Hermen Aarts, ook 1/7 deel zal erven. Verder erven o.a. haar dochters Henrickien, Aeltien en Reijertien. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 305/6).

529. Reijers, Jacobje Gerritsen. (I07894) Jacobje Gerritsen werd geboren in 1610.    Zij overleed voor 1700 at the age of minder dan 90 jaren.   

Opmerkingen bij Reijers, Jacobje Gerritsen

Op 10-05-1700 krijgt ze (Jacobje Reijers), geassisteerd door haar zoon Jan Aerts Velicken, apportatie van een dipositie over het herengoed, dat zij deels erfde van haar oom en deels aankocht. Zij bepaalt dat Evert Hermsen, zoon van haar zoon Hermen Aarts, ook 1/7 deel zal erven. Verder erven o.a. haar dochters Henrickien,Aeltie en Reijertie. (Herengoederen op de Veluwe del 2.pag.305/6). Jacobje: Op 15-06-1689 krijgen Jacobien Reijers (wed. Aert Gerritsen Velicken), geassisteerd met haar zoon Hannis Aertsen, voorts Jan, Broenis, Hannis, Gerrit en Gerritien Aerts (allen getrouwd), alsmede Hendrickien Aerts(wed. Evert Jansen Broers), geassisteert met haar broer Gerrit Aerts en Aeltien Aerts(xDress Reijersen Hulleman) in het kader van het “Hein Velicken goed”approbatie van hun disposities.

Kinderen van Reijers, Jacobje Gerritsen en Velicke, Aart Gerritsen

i. Velicke, Breunis Aartsen. (I12206) Breunis Aartsen werd geboren op 1631-04-24 in Nunspeet.   

ii. Velicke, Jan Aartsen. (I12207) Jan Aartsen werd geboren op 1632-07-17 in Nunspeet.   

iii. Velicke, Hendrikje Aarts. (I12208) Hendrikje Aarts werd geboren op 1634-03-28 in Nunspeet.   

iv. Velicke, Hermen Aertsen [264]. (I03058) Hij werd gedoopt op 1636-11-06 te Hulshorst.. Hij overleed na 1666.    Hij trouwde met Evertsen, Hendrikje.

v. Velicke, Gerritien Aarts. (I12209) Gerritien Aarts werd geboren rond 1640.   

vi. Velicke, Egbert Aartsen. (I12210) Egbert Aartsen werd geboren rond 1640.   

vii. Velicke, Aart Aartsen. (I12211) Aart Aartsen werd geboren op 1641-01-17 in Nunspeet.   

viii. Velicke, Hannis Aartsen. (I12212) Hannis Aartsen werd geboren op 1643-07-09 in Nunspeet.    Hij overleed rond 1700.   

ix. Velicke, Breunis Aartsen. (I12213) Breunis Aartsen werd geboren op 1646-02-01 in Nunspeet.   

x. Velicke, Aaltje Aartsen. (I12214) Aaltje Aartsen werd geboren op 1648-07-02 in Nunspeet.   

xi. Velicke, Gerrit Aartsen. (I12215) Gerrit Aartsen werd geboren op 1651-03-09 in Nunspeet.   

xii. Velicke, Reijertje Aarts. (I12216) Reijertje Aarts werd geboren op 1654-07-02 in Nunspeet.    Zij overleed rond 1700.   

Meer over Reijers, Jacobje Gerritsen en Velicke, Aart Gerritsen:

Huwelijk: 1631, Nunspeet.   

530. Willemse, Evert. (I07890) Hij werd gedoopt in 1610. Hij trouwde met Gerrits, Aaltjen.    (F02685)

Meer over Willemse, Evert:

Doop: 1610.   

531. Gerrits, Aaltjen. (I07891) Aaltjen werd geboren rond 1610.   

Kinderen van Gerrits, Aaltjen en Willemse, Evert

i. Evertsen, Hendrikje [265]. (I03059) Hendrikje werd geboren op 1636-03-13 in Hulshorst.    Zij overleed voor 1690.    Zij trouwde met Velicke, Hermen Aertsen.

Meer over Gerrits, Aaltjen en Willemse, Evert:

Huwelijk: geschat 1635, Hulshorst?.   

532. Heijmensen, Lambert. (I03079) Lambert werd geboren rond 1610 in Nunspeet?.    Hij trouwde Willems, Aaltje in berekend 1637-12-00 in Harderwijk.    (F00977)

533. Willems, Aaltje. (I03080) Aaltje werd geboren rond 1610 in Nunspeet.   

Kinderen van Willems, Aaltje en Heijmensen, Lambert

i. Lambertsen, Gerrit [266]. (I03073) Hij werd gedoopt op 1641-07-09 te Nunspeet.. Hij trouwde met Driessen, Rijkje.

ii. Lambertsen, Heymen. (I03859) Hij werd gedoopt op 1644-01-28 te Nunspeet.. Hij overleed voor 1676-02-27 in Nunspeet.   

iii. Lambertsen, Grietje. (I03860) Zij werd gedoopt op 1646-07-12 te Nunspeet.

iv. Lambertsen, Trijntje. (I03861) Zij werd gedoopt op 1649-01-14 te Nunspeet.

v. Lambertsen, Willem. (I03862) Hij werd gedoopt op 1651-03-21 te Nunspeet..

Meer over Willems, Aaltje en Heijmensen, Lambert:

Huwelijksafkondiging: 1637-11-26, Harderwijk.   

Huwelijk: berekend 1637-12-00, Harderwijk.   

540. de Jonge, Jan Evertsen. (I03040) Jan Evertsen werd geboren voor 1612 in Nunspeet?.    Hij was de zoon van de Jonge, Evert. Hij trouwde met Dries, Hendrikje.    (F00958)

541. Dries, Hendrikje. (I03041) Hendrikje werd geboren voor 1612 in Nunspeet?.   

Kinderen van Dries, Hendrikje en de Jonge, Jan Evertsen

i. Jans, Reyer. (I12640) Hij werd gedoopt op 1630-12-03 te Nunspeet.. Hij overleed rond 1631.   

ii. Jansen, Reijnder [270]. (I03038) Hij werd gedoopt op 1632-03-11 te Nunspeet.. Hij overleed voor 1672 in Hoophuijsen.    Hij trouwde met Drees, Reijntje.

iii. Jansen, Jutte. (I12641) Zij werd gedoopt op 1634-11-23 te Nunspeet.

Meer over Dries, Hendrikje en de Jonge, Jan Evertsen:

Huwelijk: 1632, Nunspeet?.   

542. Eijbertsen, Dries. (I03042) Dries werd geboren rond 1600 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Jans, Evertje.    (F00959)

543. Jans, Evertje. (I03043) Evertje werd geboren rond 1600 in Nunspeet?.   

Kinderen van Jans, Evertje en Eijbertsen, Dries

i. Drees, Reijntje [271]. (I03039) Reijntje werd geboren in 1633 in Hulshorst.    Zij trouwde met Jansen, Reijnder.

Meer over Jans, Evertje en Eijbertsen, Dries:

Huwelijk: 1633, Nunspeet?.   

Generatie 11

1056. Velicke, Gerrit Hermansen. (I07895) Gerrit Hermansen werd geboren in 1574 in Nunspeet.    Hij overleed in 1646 in Nunspeet op een leeftijd van 72 jaren.    Hij was de zoon van Velicke, Hermen Everts en nn, nn. Hij trouwde met Cornelissen, Aaltje.    (F02688)

Opmerkingen bij Velicke, Gerrit Hermansen

Gerrit krijgt 12-11-1606 voor het eerst oprukking van het “Hein Velicken goed” . Op 13-11-1618 krijgt hij oprukking na transport door Aelt Egberts (x Henrickgen Hermans) en Aelt Herberts (x Bije Hermans) van hun recht, waarover een geschil was geweest. Op diezelfde dag krijgt hij consent voor de tuchtiging van zijn huisvrouw Aeltgen Cornelis in de zaalweer en half herengoed. Op 19-12-1631 krijgen Gerrit en zijn vrouw oprukking en consent voor de dispositie ten behoeve van hun zes kinderen. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 304).

Meer over Velicke, Gerrit Hermansen:

Eigendom: 1636-07-16, Nunspeet. Krijgt investiture en oprukking van het “Bocksgoed” te Nunspeet als erfgenaam van zijn vader. Op diezelfde datum krijgt hij approbatie van een dispositie ten profijte van zijn zus Gerrijken Hermans. Op 29-01-1668 krijgt hij opnieuw oprukking en approbatie van een dispositie ten behoeve van zijn nicht Janneke Jacobs (x Wichman Jacobs). 25-04-1678 krijgt hij voor het laatst oprukking. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 323)..   

Eigendom: 1641-05-14, Nunspeet. Krijgt oprukking van het “Kreengoed” te Nunspeet na transport door Gerrit Everts Kre van de zaalweer en het part aangeërfd door het overlijden van de zoon van zijn overleden broer Herman Everts. Op die datum ook transport van het 1/5 deel welk hij van zijn ouders heeft aangeërfd..   

Eigendom: 1660-12-17, Nunspeet. Hij krijgt oprukking na transport door Aert Reijners van de zaalweer en 1/7 deel. Op 30-05-1663 krijgt hij approbatie van een dispositie van zijn vijf zusters en hun kinderen alsmede de kinderen van zijn overleden broers (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 307)..   

1057. Cornelissen, Aaltje. (I07896) Aaltje werd geboren rond 1580.   

Kinderen van Cornelissen, Aaltje en Velicke, Gerrit Hermansen

i. Velicke, Thonis Gerritsen. (I12393) Thonis Gerritsen werd geboren rond 1600.    Hij overleed rond 1645.   

ii. Velicke, Cornelis Gerritsen. (I12394) Cornelis Gerritsen werd geboren rond 1600.    Hij overleed rond 1649.   

iii. Velicke, Hendrick Gerrits. (I12259) Hendrick Gerrits werd geboren rond 1600.   

iv. Velicke, Bronis Gerritsen. (I12395) Bronis Gerritsen werd geboren rond 1600.    Hij overleed voor 1647.   

v. Velicke, Aart Gerritsen [528]. (I07893) Aart Gerritsen werd geboren in 1607 in Nunspeet.    Hij overleed in 1689.    Hij trouwde met Reijers, Jacobje Gerritsen.

vi. Velicke, Aeltgen Gerritsen. (I12396) Aeltgen Gerritsen werd geboren rond 1610.    Zij overleed voor 1647.   

Meer over Cornelissen, Aaltje en Velicke, Gerrit Hermansen:

Huwelijk: geschat rond 1600, Nunspeet?.   

1080. de Jonge, Evert. (I06348) Evert werd geboren rond 1570 in Nunspeet?.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F07663)

Kinderen van Onbekend en de Jonge, Evert

i. de Jonge, Jan Evertsen [540]. (I03040) Jan Evertsen werd geboren voor 1612 in Nunspeet?.    Hij trouwde met Dries, Hendrikje.

Generatie 12

2112. Velicke, Hermen Everts. (I07897) Hermen Everts werd geboren in 1535 in Nunspeet.    Hij overleed in 1606 in Nunspeet op een leeftijd van 71 jaren.    Hij was de zoon van Velick, Evert en van Oerdingen, Jacobje Wintges. Hij trouwde met nn, nn.    (F02689)

Opmerkingen bij Velicke, Hermen Everts

Op 19-10-1575 krijgt Herman afdracht van uitsplitsingen (door zijn voorzaten gedaan)

(Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 304).

2113. nn, nn. (I07898)

Kinderen van nn, nn en Velicke, Hermen Everts

i. Velicke, Henrickgen Hermans. (I12257) Henrickgen Hermans werd geboren rond 1569.   

ii. Velicke, Gerrit Hermansen [1056]. (I07895) Gerrit Hermansen werd geboren in 1574 in Nunspeet.    Hij overleed in 1646 in Nunspeet.    Hij trouwde met Cornelissen, Aaltje.

iii. Velicke, Bije Hermans. (I12258) Bije Hermans werd geboren rond 1580.   

Meer over nn, nn en Velicke, Hermen Everts:

Huwelijk: 1566, Nunspeet.   

Generatie 13

4224. Velick, Evert. (I07899) Evert werd geboren in 1507 in Nunspeet.    Hij overleed in 1564 in Nunspeet op een leeftijd van 57 jaren.    Hij was de zoon van Velicke, Jacob. Hij trouwde met van Oerdingen, Jacobje Wintges.    (F02690)

4225. van Oerdingen, Jacobje Wintges. (I07900) Jacobje Wintges werd geboren in 1510 in Harderwijk.    Zij was de dochter van van Oerdingen, Wijntgen.

Kinderen van van Oerdingen, Jacobje Wintges en Velick, Evert

i. Velicke, Hermen Everts [2112]. (I07897) Hermen Everts werd geboren in 1535 in Nunspeet.    Hij overleed in 1606 in Nunspeet.    Hij trouwde met nn, nn.

Meer over van Oerdingen, Jacobje Wintges en Velick, Evert:

Huwelijk: 1535, Harderwijk.   

Generatie 14

8448. Velicke, Jacob. (I12255) Jacob werd geboren in 1471 in Nunspeet.    Hij overleed in 1526 in Nunspeet op een leeftijd van 55 jaren.    Hij was de zoon van Velicke, Heyn. Hij had een relatie met Onbekend..    (F04351)

Meer over Velicke, Jacob:

Residentie: 1526, Nunspeet. 4 paarden, 4 koeien, 1 pink, 75 schapen en 1 varken..   

Kinderen van Onbekend en Velicke, Jacob

i. Velick, Evert [4224]. (I07899) Evert werd geboren in 1507 in Nunspeet.    Hij overleed in 1564 in Nunspeet.    Hij trouwde met van Oerdingen, Jacobje Wintges.

8450. van Oerdingen, Wijntgen. (I07901) Wijntgen werd geboren rond 1480.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04350)

Kinderen van Onbekend en van Oerdingen, Wijntgen

i. van Oerdingen, Jacobje Wintges [4225]. (I07900) Jacobje Wintges werd geboren in 1510 in Harderwijk.    Zij trouwde met Velick, Evert.

Generatie 15

16896. Velicke, Heyn. (I12256) Heyn werd geboren in 1441 in Harderwijk.    Hij overleed in 1512 in Nunspeet op een leeftijd van 71 jaren.    Hij was de zoon van Velick, Aernt. Hij had een relatie met Onbekend..    (F04352)

Meer over Velicke, Heyn:

Beroep: Landbouwer op Heyn Velickengoed.   

Kinderen van Onbekend en Velicke, Heyn

i. Velicke, Jacob [8448]. (I12255) Jacob werd geboren in 1471 in Nunspeet.    Hij overleed in 1526 in Nunspeet.    Hij had een relatie met Onbekend..

Generatie 16

33792. Velick, Aernt. (I07904) Aernt werd geboren rond 1404 in Nunspeet.    Hij overleed in 1477 in Nunspeet op een leeftijd van rond 73 jaren.    Hij had een relatie met Onbekend..    (F04353)

Opmerkingen bij Velick, Aernt

De oudst bekende voorouder, Aernt Velick, woonde op de Veluwe langs de Zuiderzee. Hij werd omstreeks 1404 in Nunspeet geboren. Eeuwenlang waren zijn nazaten de bezitters van een herengoed met de naam “Hein Velickengoed” in Nunspeet. In de 17e en 18e eeuw woonden enkele van zijn nakomelingen op het herengoed “Hulsengoed” in Hoophuizen, een buurtschap in de gemeente Nunspeet. In 1793 verhuisde ene Gerrit Rijksen met zijn vrouw Lubbertje Hendriks van Nunspeet naar Elburg of Doornspijk. Hun zeven kinderen werden in ieder geval tussen 1793 en 1804 gedoopt in de St.Ludgerkerk in Doornspijk. In 1807 verhuisden Gerrit en Lubbertje met het hele gezin naar Telgt, op de grens van Ermelo en Putten.

In 1812 nam deze Gerrit Rijksen, die om het wat ingewikkeld te maken in het dagelijks leven Gerrit Valk (afgeleid van Velick) genoemd werd, in Putten de naam “van de Hoogebrug” aan. In de loop der jaren veranderde de naam in Hogebrug . De nu nog bekende takken van de familie Hogebrug stammen af van zijn twee zoons Jan en Hijmen. De nazaten van Jan wonen nog voor het grootste deel in de omgeving van Putten en Nijkerk.

Kinderen van Onbekend en Velick, Aernt

i. Velicke, Aelt. (I12260) Aelt werd geboren rond 1438.    Hij overleed rond 1490 in Harderwijk.    Hij had een relatie met Onbekend..

ii. Velicke, Heyn [16896]. (I12256) Heyn werd geboren in 1441 in Harderwijk.    Hij overleed in 1512 in Nunspeet.    Hij had een relatie met Onbekend..

Eindopmerkingen

1. “Sjoa Drenthe”

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515

2. “Sjoa”

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515

a: Sjoa

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515