Stamboom Tienkamp Brandenburg

Maurits Dekker, voorouders

Ancestral Report for Dekker, Maurits Rudolf Joël

Generation 1

1. Dekker, Maurits Rudolf Joël. Maurits Rudolf Joël was born on 1896-07-16 in Amsterdam. He died on 1962-10-07 in Amsterdam at the age of 66 years, 2 months. He was the son of Dekker, Joël Roelof Heiman and Turksma, Betje. He married Hellingman, Maria Engelina on 1923-02-21 in Amsterdam. He also married van Assen, Hendrika Christina on 1955-08-17 in Amsterdam.

Spouse: Hellingman, Maria Engelina.

Maria Engelina was born on 1895-01-23 in Amsterdam. She died on 1954-11-24 in Amsterdam at the age of 59 years, 10 months. She was the daughter of Hellingman, Johannes Egbertus and Weltman, Johanna Maria.

Spouse: van Assen, Hendrika Christina.

Hendrika Christina was born on 1908-09-13 in Leeuwarden. She died on 1962-10-10 in Amsterdam at the age of 54 years, 27 days.

Notes for Dekker, Maurits Rudolf Joël

In 1936 ageerde hij niet alleen tegen de Olympische Spelen in Berlijn, maar publiceerde hij tevens “Adolf Hitler. Een poging tot verklaring”, een geruchtmakende, spottende brochure waarin hij vaststelde dat de leider van nazi-Duitsland misschien niet krankzinnig was, maar toch wel zoveel ‘psychische defecten’ toonde dat hij een gevaar voor de wereld vormde. Wegens belediging van een bevriend staatshoofd werd hij in 1938 voor een rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een boete van f 100,-, die tijdens zijn afwezigheid door de Nederlandse Amerikaan Hendrik Willem van Loon betaald werd. Want kort na afloop van het proces vertrok Dekker naar de Verenigde Staten, waar hij wellicht voor langere tijd zou zijn gebleven, ware het niet dat hij vrouw en kinderen had achtergelaten in Nederland, juist op een tijdstip dat een nieuwe wereldoorlog op uitbreken stond. Kort voor de bezetting schreef hij Inc. Pius beveelt, een roman over menselijke ontreddering, die tot het beste van zijn werk wordt gerekend.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Onderstaand artikel is in feite een transcriptie van een artikel uit 1938. Maurits Dekker heeft voor 1940 meerdere malen opgetreden tegen het opkomend Nationaal-Socialisme en Fascisme in Europa.

Maurits Dekker voor de rechtbank Wegens beleediging van Hitler f 100 hoete geëist.

De Amsterdamse rechtbank, gepresideerd door mr V. G. Bolt behandelde gisteren de strafzaak tegen den letterkundige Maurlts Dekker, verdacht van beleediging van het hoofd van een bevriende staat.

Hem U ten laste gelegd, dat hij In 1938 opzettelijk ln het openbaar bij geschrifte het hoofd van den bevriende staat Duitsland. Adoll Hltler. heeft beledigd. door met het opzet om de eer of goeden naam van dit staatshoofd aan te randen door tenlastelegging van bepaalde feiten, met het kennelijk doel daaraan ruchtbaarheid te geven en opzettelijk beledigend heeft geschreven en doen uitgeven een brochure, getiteld “Hltler, een poging tot verklaring”. •

Vervolgens legt de dagvaarding enlge termen uit de brochure ten laste, die naar het oordeel van het Hof beledlgend voor het hoofd van den Duitse staat zijn. Ook Is in de dagvaarding de brochure in haar geheel opgenomen.

Eerst hoorde de rechtbank den uitgever W. Salm die o.a. verklaarde, dat hij — alvorens tot de uitgave over te gaan — nog enkele uitdrukkingen had geschrapt die nodeloos waren.

Prof. dr H. L. Rümke. hoogleraar In de psychiatrie. had op last van den rechter-commissaris een uitvoerig rapport uitgebracht waarin hij tot de volgende conclusie komt: „Uit het werk blijkt ln leder gevat dat Dekker zich de moeite heeft gegeven, dat hij ernstig heeft gepoogd zich psychologisch In Hitler te verdiepen. Een deel van Dekker, uitkomsten kan lk — aldus prof. Rümke — als psychologisch juist aanvaarden, een deel acht ik discutabel; een deel acht ik onjuist. Verstaat men onder „psychologisch verantwoord dat de door Dekker geuite oordelen door de feiten, dle hij aanbrengt een graad van evidentie hebben gekregen, dat zij als onomstotelijk mogen gelden, dan zou men nlet mogen zeggen, dat de Inhoud van dit boekje geheel psychologisch verantwoord Is. Ik vraag mij echter af — aldus desk. — of er dan wel heel veel psychologisch verantwoorde publicaties werden gedaan. Verstaat men onder een psychologisch verantwoorde inhoud een inhoud, die niet bestaat ult in den wilde gedane beweringen, doch uit al dan niet juiste resultaten van ernstige overwegingen dan kan men zeggen dat de Inhoud van dit boekje voor het allergrootste gedeelte als psychologisch verantwoord mag worden beschouwd.

Op een vraag van den verdediger, mr. Th. Eskens, zegt deskundige, het met Dekker eens te zijn dat men bepaalde dingen kan aanvoeren, waaruit blijkt dat Hitler de leugen heeft verdedigd. Hitler heeft In “Mein Kampf” zelf erkend, dat hij de leugen mag bezigen als propagandamiddel. Het Is echter volgen, desk. psychologisch niet juist nu de leugenachtigheid als kern van Hitlers karakter te kenschetsen.

Datzelfde geldt voor de kwalificatie ‘hysterisch’. Het woord is daarop aan den Officier van Justitie mr B. Kist.

Requisitoir.

Evenals zoovele politieke gedingen heeft deze zaak Juridisch weinig te betekenen. Het lelt U volkomen bewezen en of de Inhoud psychologisch verantwoord is doet er voor de strafbaarheid niet toe.

Wanneer we het begrip “aanranding van eer en goeden naam” bekijken, zien we. dat dit een zeer relatief begrip ls. De eer van het hoofd van een groten Europese staat zal eerder zijn ‘ aangetast dan die van een willekeurig mens. De jurisprudentie wijst ook in deze richting. Spreker gaf hiervan een aantal voorbeelden. Belediging van een hoofd van een staat met een grote „uitwendige” eer zal veel eerder plaats hebben dan de belediging van een willekeurig mens. al zal diens eergevoel dan ook even groot zijn.

Verdachte noemt Hitler o.a. clown, leugenaar ‘druckeberger’ enz. Het hele boekje ademt een geest van haat en minachting. De uitgever heeft reeds enige van dergelijke uitdrukkingen geschrapt doch helaas heeft hij er nog een groot aantal laten staan.

Zouden wij ons niet gegriefd voelen, merkte spreker op, wanneer een dergelijk boekje over onze Koningin in het buitenland uitkwam.

Dit boekje is een knap en handig geschreven psychologische verhandeling, geschreven door een niet-psycholoog en tegenstander van het Hitlerbewind. Aan dergelijke boekjes hebben wij geen behoefte.

Ik heb echter den Indruk, dat verdachte niet in herhaling zal vervallen. Spr. vorderde f 100 boete, sub. 20 dagen hechtenis.

Pleidooi.

De verdediger, mr. Th. Eskens. hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij allereerst de dagvaarding aanviel die z.i. op juridische gronden nietig Is.

Daarna besprak hij den zakelijke Inhoud van de dagvaarding en van het boekje.

Pleiter bestreed, dat deze brochure iets anders bedoelt te zijn als een poging tot verklaring, niet echter als een belediging. Bij de beoordeling of er beledigd is, moeten we een Nederlandse maatstaf en niet een Duitse aanleggen, we moeten de zaak objectief zien. Successievelijk behandelde pl. vervolgens de ten laste gelegde woorden, die de officier beledigend acht met welke opvatting pl. het In dit geval niet eens is.

Dit goed geschreven werk van de hand van een kunstenaar is samengesteld onder invloed van een zekere stemmingen vervoering en hij heeft niet — zoals een jurist dat pleegt te doen — zijn woorden gewikt en gewogen. Zijn heilige verontwaardiging wordt door duizenden weldenkende mensen gedeeld. Verdachte vreest dat door het dictatuur regiem een nieuwe wereldoorlog zal ontbranden, hij lijdt onder de vervolging, waaraan zovelen In Duitsland bloot staan. In dit licht gezien is zijn felheid te begrijpen. De rechtbank moge zich bij de beoordeling van dit feit indenken in verdedigers gemoedstoestand, waarin hij de brochure schreef.

Primair vroeg pl. ontslag van rechtsvervolging, subs. drong hij aan op clementie.

Het laatste woord.

Ten slotte maakte verdachte ruimschoots gebruik van het laatste woord. Hij zeide o.a. het volgende:

Hitler is voor mij —ik heb het In mijn hoekje duidelijk gezegd — een der belangrijkste vertegenwoordigers van een politieke richting en — al, men het dezen naam geven mag — van een wereld beschouwing, die ik voor het voortbestaan der Europese cultuur en voor het behoud van den zoo bedreigden wereldvrede, niet alleen in hoge mate gevaarlijk acht maar wier strijdmethoden ook van dien aard zijn, dat zij mij met afschuw vervullen.

Mijn boekje was bedoeld als een ernstige waarschuwing en dit zal het blijven, onafhankelijk van het feit of ik daarvoor veroordeeld word of niet

Ons volk wordt dag in dag uit en op velerlei manieren, van buiten af en van binnen uit geïnfecteerd met denkbeelden en invloeden, die als het op deze wijze doorgaat vroeg of laat een noodlottige uitwerking moeten hebben. Herhaaldelijk worden hler van Duitse zijde, door voor dit doel bestaande organisaties, die het buitenland tot werkterrein hebben, geschriften verspreid, waarin een deel van het Nederlandse volk tegen een ander deel van het Nederlandse volk wordt opgezet

Er is nog iels anders: een nog groter gevaar bedreigt dit volk. Dit is de propaganda, die hier door bepaalde groepen Nederlanders voor het tegenwoordige Duitse regiem gemaakt wordt Het succes— lk wil het een schijnsucces noemen — van het Hitler-regiem heeft tot gevolg gehad, dat een deel der niet kritisch ingestelde massa, de hoofden der tegenwoordige Duitse regeerder, met een aureool omstraald zie, aldus verdachte.

Als Nederlander, die gehecht is aan zijn land en zijn volk, zoo ging verdachte voort, heb ik voor deze gevaren willen waarschuwen en dit meende Ik alleen op de juiste wijze te kunnen doen, door den man, die het prototype van de N.S. beweging Is en die door velen als «en genie wordt beschouwd, te laten zien. zoal, Ik hem uit zijn toespraken en geschriften heb leren kennen. Geen genie, ook geen verlosser, maar een mens, zeker met enkele kwaliteiten, maar ook met grote fouten en tekortkomingen, een man van Inzichten en opvattingen, die, naar mijn mening, voor ons land funest moeten zijn als zij door Nederlanders worden overgenomen.

De rechtbank zal 5 Mei vonnis wijzen.

Bron: Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad van 22-04-1938, Ochtend

More about Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Occupation: letterkundige.

Dekker behoorde aanvankelijk tot de jonge ‘naar kennis en ontwikkeling dorstende arbeiders’ die in het joodse milieu van Amsterdam veelal waren te vinden in en rond de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond (ANDB). Hij was er zelf geen lid van, maar mocht door toedoen van een kennis gebruik maken van de faciliteiten die de Bond te bieden had. In zijn boekerij ontdekte hij de literatuur. Gedurende zijn jeugd was die hem vreemd gebleven: hij moest al vroeg, zelfs vóór de lagere school te hebben afgemaakt, thuis meehelpen om de kost te verdienen. Het was bij hem twaalf ambachten en dertien ongelukken; noch als magazijnbediende noch als elektromonteur of in een van zijn vele andere betrekkingen vond hij bevrediging. Liever zwierf hij met vrienden door de straten en stegen van het oude Amsterdam en maakte hij wandeltochten in het omliggende polderland. Maar dank zij M.H. van Campen, die als literair redacteur was verbonden aan Het Jonge Leven, het blad voor de jeugdleden van de ANDB, werd zijn letterkundige ambitie gestimuleerd. Hij meende eindelijk zijn bestemming te hebben gevonden, werkte zich door de wereldliteratuur heen en begon de Amsterdamse kunstenaarssociëteiten te frequenteren, waar niet alleen over de muzen maar ook over Marx en de verbetering van de wereld werd gedebatteerd.

Cremation: 1962-10-12, Driehuis (NH).

Children of Hellingman, Maria Engelina and Dekker, Maurits Rudolf Joël

i. Dekker, Eleonora Maurits. Eleonora Maurits was born on 1916-05-09 in Amsterdam. She died on 2009-10-24 in USA.

ii. Dekker, Meavedea. Meavedea was born on 1921-04-08 in Schoorl. She died on 1984-11-14 in Nijmegen.

More about Hellingman, Maria Engelina and Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Marriage: 1923-02-21, Amsterdam.

More about van Assen, Hendrika Christina and Dekker, Maurits Rudolf Joël:

Marriage: 1955-08-17, Amsterdam.

Generation 2

2. Dekker, Joël Roelof Heiman1. Joël Roelof Heiman was born on 1868-08-07 in Assen. He died on 1938-07-15 in Amsterdam at the age of 69 years, 11 months2a. He was the son of Dekker, Roelof Heymens and Moeijon, Schoontje. He married Turksma, Betje on 1895-07-06 in Leeuwarden.

More about Dekker, Joël Roelof Heiman:

Birth Name: Moeijon

Residence: 1889, Leeuwarden. Garnizoen Harlingen/Leeuwarden 1889-1896.

Occupation: 1895. handelsreiziger.

3. Turksma, Betje. Betje was born on 1872-09-12 in Leeuwarden. She died on 1932-04-18 in Amsterdam at the age of 59 years, 7 months. She was the daughter of Turksma, Mozes Levie and Pronk, Martha.

Notes for Turksma, Betje

In 1942 werden Martha Dekker en Daniel Belinfante door de bezetter gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Zij trokken in bij de moeder van Martha en Maurits die nog steeds in de Camperstraat op nummer 64-I woonde.

In het verzet werkte Dan Belinfante samen met o.a. zijn zwager Maurits Dekker en schoonzus Mien Dekker-Hellingman. Als ‘mijnheer Hafkamp’ huurde Dan Belinfante een onbewoonbaar verklaarde woning, Zandhoek 5, en vroeg op naam van ‘mijnheer Mulder’ aansluiting op electriciteit, gas en water aan. Hier hebben circa 15 joden de oorlog overleefd, maar ook hebben hier diverse, om andere redenen ondergedokenen, tijdelijk gezeten. Met name Mien Dekker-Hellingman heeft zeer veel gedaan om al deze onderduikers met van alles te voorzien.

Uit Martha’s aantekeningen blijkt: “… zelf ondergedoken (4 J. grootouders!) zorgde hij voor vele onderduikers, voor voedsel, bescheiden en geld. Beweegreden: gevoel voor recht en menselijkheid.”

Dan Belinfante dook onder, maar werd op 19 augustus 1943, toen hij kennelijk even bovengronds was, op straat opgepakt. Werd gepakt toen hij dagelijkse Engelse radioberichten op een tussenadres kwam brengen, vóór de deur van dat huis, zónder ster op, en dús naar ‘t S (= Straf-) kamp gestuurd. Via de Hollandse Schouwburg en Kamp Westerbork werd hij op transport gezet, waarna deze fijnzinnige geest in een aussenkommando van het KZ Auschwitz, Extern kommando Myslowitz, hoewel volgens Martha ‘van ijzersterke constitutie’, de dood in werd gejaagd.

Na Dans arrestatie bleef Martha actief in het verzet. Ze zou ondergedoken zijn geweest in Rotterdam.

Gegevens afkomstig uit: Bart de Cort, Terugbeuken; Maurits Dekker (1896-1962), de eerste antifascist in de Nederlandse literatuur (nog niet gepubliceerd)

More about Turksma, Betje:

Residence: from 1916 to 1932, Amsterdam.

Occupation: 1916. naaister.

Children of Turksma, Betje and Dekker, Joël Roelof Heiman

i. Dekker, Maurits Rudolf Joël [1]. Maurits Rudolf Joël was born on 1896-07-16 in Amsterdam. He died on 1962-10-07 in Amsterdam.

ii. Dekker, Martha Susanna Betje. Martha Susanna Betje was born on 1900-08-18 in Amsterdam. She died on 1989-12-04 in Amsterdam.

More about Turksma, Betje and Dekker, Joël Roelof Heiman:

Marriage: 1895-07-06, Leeuwarden.

Divorce: 1916-10-06, Amsterdam.

“Kwaadwillige verlating door den man”

Generation 3

4. Dekker, Roelof Heymens. Roelof Heymens was born on 1839-03-11 in Ooststellingwerf. He died on 1900-07-27 in Aardscheveld (Assen) at the age of 61 years, 4 months. He was the son of Dekker, Heymen Everts and Doek, Lammertje. He married Moeijon, Schoontje on 1873-02-26.

Notes for Dekker, Roelof Heymens

Roelof Dekker was van huis uit Hervormd. Door zijn verhuizing naar het Aardscheveld bij Assen ( het gebied waar nu het van Boeyenoord is gevestigd) kreeg hij een relatie met Schoontje Moeijon. Schoontje was een dochter van de wiskunde docent Samuel Samsom Moeijon. Raadselachtig is waarom zij op het extreem armoedige Aardscheveld terecht kwam. Schoontje was Joods en daardoor waren haar/hun kinderen dat ook. Van de generaties hierna is een groot deel tijdens WO2 door de Duitsers vermooed inn Auschwitz en Sobibor. Een ander deel bleef voor de Duitsers geheel uit beeld.

More about Dekker, Roelof Heymens:

Residence: 1858, Ermelo.

Residence: 1871-03-28, Assen.

Residence: 1880, Aardscheveld (Assen). C 56.

Residence: 1890, Aardscheveld (Assen). C 87.

Residence: 1897, Aardscheveld (Assen). C110.

Residence: 1899, Aardscheveld (Assen). C 109.

Occupation: 1900. arbeider.

5. Moeijon, Schoontje. Schoontje was born on 1827-02-10 in Assen. She died on 1897-11-26 in Aardscheveld (Assen) at the age of 70 years, 9 months. She was the daughter of Moeijon, Samuel Simson and Nijstad, Froukje Joëls.

Notes for Moeijon, Schoontje

1850-01-18

Inbraak bij Salomon van Zuiden

In den nacht van den 7den op den 8sten dezer werd er inbraak gedaan ten huize van Salomon van Zuiden, koopman te Assen, en bij die gelegenheid hem eene partij manufacturen ontvreemd, welke op eene waarde van f 300 wordt geschat.

Op vermoeden, dat het gestolene te Buinerveen, eene veenkolonie onder deze gemeente, verborgen zoude zijn, hebben de regter-commissaris in strafzaken, substituut-officier van justitie en substituut-griffier bij de arrondissemnetsregtbank te Assen, vergezeld van een paar geregtsdienaars, zich eergisteren naar Buinerveen begeven, om aldaar eene huiszoeking te doen, welke echter niet tot ontdekking van het gestolene heeft geleid.

Twe personen aldaar, welke van de begane misdaad verdacht worden gehouden, zijn voorloopig in verzekerde bewaring genomen, en naar men hier zegt, is ook eene jonge dochter, die te Assen het beroep van ventster met kanten, mutsen, bonten, enz. langs de huizen uitoefent, op welke verdenking van medepligtigheid rust, ter bewaring naar het huis van arrest en justitie aldaar overgebragt.

(Steenw.Ct)

NB: Salomon van Zuilen woonde naast de synagoge aan de Groningerstraat.

1850-01-24

Assen

Nopens de vermoedelijke daders van den diefstal ten huize van den koopman van Zuiden alhier, die ten getale van vier gearresteed zijn, verneemt men nader, dat zij genoemd zijn Lazarus Rozeboom van Nieuwe Pekela, H.Kappen, H.L. Tulp van Buinerveen, en Betje Moeijon van Assen.

Het schijnt te blijken, dat de laatste eigenlijk den diefstal uitgedacht, en de anderen op denzelven opmerkzaam gemaakt en tot de uitvoering aangezet heeft, terwijl ook zij zeker hun den te volgen weg en de lokaliteiten heeft aangewezen.

– Tulp is, behalve in Hannover, reeds driemalen hier te landen in handen der justitie geweest.

1850-05-21

De 15 dezer zijn door de Arr.Regtbank alhier Harm Louwrens Tulp, Jurrie Louwrens Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Frouke Joel Nijstadt verwezen naar den Heer Procureur-Generaal bij ’t Provinciaal Geregtshof van Drenthe, als beschuldigd:

de beide eersten van diefstal van manufacturen in den nacht van 7 o p 8 Jan. j.l. ten huize van Samuel van Zuiden alhier, de derde en vierde van het met weten heelen van een gedeelte dier goedern, de vierde daarenboven daarvan, dat zij aanwijzing heeft gedaan, en de laatste, dat zij de voormelde personen heeft geholpen in het plegen van den diefstal;

zijnde verder de beklaagde Joseph Nijstadt in vrijheid gesteld als bestaande er geen genoegzaan bewijs van schuld tegen hem.

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Schoontje werd pas in 1851, zij was toen 24, erkend als kind van Samuel Moeijon.

Haar typisch Joodse voornaam doet vermoeden dat hij ook de biologische vader was.

In 1864 bij de geboorte van haar zoon Samuel Simson wordt vermeld, dat Schoontje niet kan onderteekenen omdat zij niet heeft leren schrijven.

Schoontje heeft totaal 9 kinderen gekregen. Bij alle kinderen was zij ongehuwd, en werd vermeld dat zij geen beroep had.

More about Moeijon, Schoontje:

Residence: from 1827 to 1847, Assen. Oude Groningerstraat 327.

Residence: from 1850 to 1855. vrouwentuchthuis ivm inbraak.

Occupation: from 1855 to 1868, Aardscheveld (Assen). geen.

Occupation: from 1868 to 1873. kroeghoudster.

Occupation: 1873. winkelierster.

Religion: from 1890 to 1897. N Israel.

Religion: 1897. N. Herv..

Children of Moeijon, Schoontje and Unknown

i. Moeijon, Ico. Ico was born about 1845 in Aardscheveld (Assen). He died before 1866 in Aardscheveld (Assen).

Children of Moeijon, Schoontje and Elst, Henderikus

i. Elst, Vrouwtje. Vrouwtje was born on 1856-05-02 in Westerbork. She died on 1856-05-04 in Westerbork.

ii. Elst, Leentje. Leentje was born on 1857-07-12 in Sleen. She died on 1858-06-06 in Odoornerveen.

iii. Elst, Froukje. Froukje was born on 1858-12-11 in Assen.

iv. Elst, Leentje. Leentje was born on 1861-01-19 in Assen.

More about Moeijon, Schoontje and Elst, Henderikus:

Marriage: ongehuwd samenwonend.

Zij woonden samen, in ieder geval van 1855 tot oktober 1863

Residence: 1857, Odoornerveen.

Residence: from 1858 to 1860, Loon.

Residence: from 1861 to 1873, Aardscheveld (Assen). Wijk C No 36.

Children of Moeijon, Schoontje and Dekker, Roelof Heymens

i. Moeijon, Simson. Simson was born on 1862-06-09 in Assen. He died after 1879.

ii. Moeijon, Samuel Simson. Samuel Simson was born on 1864-06-01 in Assen. He died after 1877.

iii. Dekker, Iko. Iko was born on 1866-06-08 in Assen. He died after 1911.

iv. Dekker, Joël Roelof Heiman [2]. Joël Roelof Heiman was born on 1868-08-07 in Assen. He died on 1938-07-15 in Amsterdam2a.

v. Dekker, Amalia. Amalia was born on 1870-10-28 in Assen. She died on 1942-11-02 in Auschwitz, Polen.

More about Moeijon, Schoontje and Dekker, Roelof Heymens:

Marriage: 1873-02-26. hierbij werden de kinderen gewettigd.

Residence: from 1866 to 1873, Aardscheveld (Assen). ongehuwd samenwonend.

6. Turksma, Mozes Levie. Mozes Levie was born on 1838-05-12 in Leeuwarden. He died on 1901-04-22 in Leeuwarden at the age of 62 years, 11 months. He was the son of Turksma, Levie Mozes and Drielsma, Betje Hessel. He married Pronk, Martha on 1864-10-29.

7. Pronk, Martha. Martha was born on 1841-05-31 in Sneek. She died on 1925-01-11 in Leeuwarden at the age of 83 years, 7 months. She was the daughter of Pronk, Barend Mozes and van der Wijk, Bettje.

Children of Pronk, Martha and Turksma, Mozes Levie

i. Turksma, Levie Mozes. Levie Mozes was born on 1866-01-12 in Leeuwarden. He died on 1942-12-11 in Auschwitz, Polen.

ii. Turksma, Barend. Barend was born on 1867-10-08 in Leeuwarden. He died on 1942-01-06 in Hilversum.

iii. Turksma, Salomon. Salomon was born on 1870-03-27 in Leeuwarden. He died after 1893.

iv. Turksma, Betje [3]. Betje was born on 1872-09-12 in Leeuwarden. She died on 1932-04-18 in Amsterdam.

v. Turksma, Hessel. Hessel was born on 1874-11-12 in Leeuwarden.

vi. Turksma, Rebekke. Rebekke was born on 1876-10-08 in Leeuwarden. She died on 1957-06-06 in Hilversum.

More about Pronk, Martha and Turksma, Mozes Levie:

Marriage: 1864-10-29.

Generation 4

8. Dekker, Heymen Everts. Heymen Everts was born in 1802 in Nunspeet. He died after 1852 at the age of more than 50 years. He was the son of Dekker, Evert Petersen and Vlijm, Lubbertje Jans. He married Doek, Lammertje on 1838-10-05 in Oosterwolde.

More about Dekker, Heymen Everts:

Occupation: 1843. daghuurder.

9. Doek, Lammertje. Lammertje was born in 1808 in Oosterwolde. She died on 1851-04-22 in Ermelo at the age of 43 years, 3 months. She was the daughter of Doek, Roelof Annes and Harmens, Lijsbert.

More about Doek, Lammertje:

Birth Name: Lammigjen Roelofs

Children of Doek, Lammertje and Dekker, Heymen Everts

i. Dekker, Evert Heines. Evert Heines was born on 1837-12-29 in Ooststellingwerf. He died on 1904-12-29 in Assen.

ii. Dekker, Roelof Heymens [4]. Roelof Heymens was born on 1839-03-11 in Ooststellingwerf. He died on 1900-07-27 in Aardscheveld (Assen).

iii. Dekker, Anne Heines. Anne Heines was born on 1841-03-28 in Ooststellingwerf.

iv. Dekker, Jan. Jan was born on 1843-10-01 in Nunspeet.

v. Dekker, Lubbert. Lubbert was born on 1845-05-28 in Nunspeet. He died on 1869-03-08 in Aardscheveld (Assen).

vi. Dekker, Peter. Peter was born on 1848-05-24 in Nunspeet.

vii. Dekker, Gerritje. Gerritje was born on 1850-09-26 in Ermelo.

More about Doek, Lammertje and Dekker, Heymen Everts:

Marriage: 1838-10-05, Oosterwolde.

Children of Doek, Lammertje and Unknown

i. Doek, Elisabeth. Elisabeth was born in 1833. She died on 1918-05-21 in Nunspeet.

10. Moeijon, Samuel Simson. Samuel Simson was born on 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen. He died after 1858 in Amsterdam at the age of more than 65 years. He was the son of Moeijon, Simson Samuel and Izaaks, Schoontje. He married Nijstad, Froukje Joëls on 1851-04-21 in Assen.

More about Moeijon, Samuel Simson:

Occupation: 1823, Hoogeveen. schoolhouder.

Residence: 1823, Hoogeveen. Streek De Sloot nr 346.

Occupation: from 1823 to 1858, Assen. koopman.

Occupation: 1826, Assen. rekenmeester en godsdienstonderwijzer.

Zijn traktement bedroeg 4 gulden in de week, een bedrag waarvoor hijin ieder geval de kinderen van kerkmeester G.D.Cohen les gaf, mogelijk ook enkele anderen. Wie het zich kon veroorloven betaalde een klein bedrag voor onderwijs aan zijn kinderen..

In 1829 diende Moeijon, begeleid door Cohen, de Gouverneur van Drenthe zijn akte te tonen in verband met een onderzoek naar de bekwaamheden van de joodse onderwijzers. Maar al in 1830 was Moeijon niet meer in functie als leraar.

In 1851 cerscheen een bericht in de Drentsche en Asser Courant dat het gezin van S.S. Moeijon gedoopt was in de hervormde kerk.

Occupation: 1827, Assen. bijzonder onderwijzer in de wiskunde.

In 1842 schreef hij het boek “Beginselen der Algebra of Stelkunst”.

Religion: from 1823 to 1830, Assen. Ned. Israel..

Occupation: 1832, Assen. rekenmeester.

Religion: from 1830 to 1858, Assen. Hervormd.

Residence: 1832-10-01, Assen. Oude Groningerweg 82 1-5 (kad. 602).

Probate: 1839-09-05, Assen. Faillissement.

1840-04-24

1839-09-05 faillissementsverkoop Samuel Simson Moeijon

1. een huis, schuur en erf, staande en gelegen te Assen, in de Nieuwe-Straat aldaar, kadastraal bekend in sectie A. No 602;

2. een stuk bouwland, gelegen nabij Assen, groet 19 roeden, 20 ellen, kadastraal bekend in sectie A. No 1103;

3. een dito stuk Bouwland, gezwet aan het vorige perceel, groot 22 roeden, 60 ellen, kadastraal bekend in sectie A, No 1137.

Nadere informatien omtrent de voorwaarden der verkoop enz. zijn te bekomen ten kantore van Mr. M.Schukking voornoemd, en van Mr.J,Oosting, Procureur, wonende te Assen, als Curator in gemeld faillissement.

Probate: 1840-06-26, Assen. Arrest bedrieglijke bankbreuk.

bewezen verklaard

a. het niet houden van koopmansboeken en

b.het niet verantwoorden van het gebruik van alle zijn ontvangsten, en voor niet bewezen het verduisteren van waren en roerende goederen en hetgeen hem verder is te laste gelegd,

en voorts verklaard, dat het bewezene feit van niet-verantwoording van het gebruik van alle ontvangsten daarstelt de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, voorzien bij art.5. sub.1. van de Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21);

wordende het niet houden van boeken, terwijl van geene kwade trouw te dezen gebleke is, naar aanleiding van het facultatieve, opgesloten in den aanhef van art.6. van gemelde Wet, uit den aard van den handel, door den beschuldigde gedreven, en de plaatselijke omstandigheden, gehouden voor niet strafbaar.

En heeft dienvolgens het Hof den genoemden Samuel Simson Moeijon schuldig verklaard aan de misdaad van bedrieglijke bankbreuk, doch onder het aanwezen van zeer verschoonende omstandigheden,

en heeft verder het Hof, gezien art.I, 5, nr. I en 7, vergeleken met art. 4. der Wet van den 10 Mei 1837 (Staatsblad nr.21) art. 402 en 52 van het Wetb.van Strafr. art I2 van het vorstelijk besluit van den 11 December 1813 nr. 1, art. 209 en 207 van het Wetb. van Strafr.,

Genoemden schuldigverklaarden veroordeeld tot een gevangenzetting in een huis van correctie, voor den tijd van vier maanden; met verdere veroordeeling van denzelven in de kosten der procedure, ten behoeve van den Staat, des noods executabel bij lijfsdwang, met bevel dat het Arrest zal worden aangeplakt te Assen, ter plaatse alwaar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede bekend gemaakt door de Drentsche Courant.

Assen den 14 Julij 1840

De Procureur-Generaal bij het Provinciaal Geregtshof van Drenthe

B.Servatius.

Probate: 1841-07-23, Assen. lijst schuldeisers.

Probate: 1842-01-20, Assen. Oproep schuldeisers.

Occupation: 1842, Assen. wiskunde docent.

11. Nijstad, Froukje Joëls. Froukje Joëls was born on 1802-11-01 in Borger. She died after 1851 at the age of more than 48 years, 2 months. She was the daughter of Nijstad, Joel Meyer and Simson, Betje.

Notes for Nijstad, Froukje Joëls

1850-07-02 Groninger Courant

Uit Assen wordt ons het volgende berigt:

Deb 28sten en 29sten dezer heeft het provinciaal geregtshof alhier in twee lange morgen- en niet minder lange avondzittingen, zich onledig gehouden met de zaak van Harm Loners Tulp, Jurrien Loners Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joel Nijstd, beschuldigden, de beide eersten, dat zij met den gedurende de instructie zich van het leven beroofd hebbende Hendrik Kappen,

in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. na voorafgaande braak- en inklimming, zouden hebben gepleegd den diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, ter waarde van pl.m. tweehonderd gulden, ten huize van den koopman S.v.Zuiden alhier, en de overigen, dat zij zich aan dien diefstal zouden hebben medepligtig gemaakt.

De drie eerste zittingen zijn besteed aan het verhoor van 25 getuigen, benevens de beschuldigden.

In de laatste zitting zijn de pleidooijen gevoerd.

De advokaat-generaal mr. W.Goedkoop, na de schuld van alle beschuldigden te hebben aangetoond, requireerde de straf van ter pronkstelling op een schavot, en eene tuchthuisstraf voor eenen tijd door den hove te bepalen, doch van niet minder dan 10 en niet meer dan 15 jaren.

Als verdediger der vier eerste beschuldigden trad op den heer mr. B. Oosting. De laatste werd verdedigd door den heer mr. J. Cohen.

De ruime zaal konde naauwelijks bevatten het talrijke publiek, dat iedere dezer zittingen, maar vooral de laatste, bijwoonde.

De uitspraak is bepaald op Zaturdag den 6den Julij e.k. des namiddags te één uur.

1850-07-06 Groninger Courant.

Heden had bij het Provinciaal Geregtshof alhier de uitspraak plaats in de zaak van Harm Louers Tulp, Jurrien Louers Tulp, Schoontje Moeijon, Betje Moeijon en Froucke Joël Nijstad, beschuldigd ter zake van diefstal eener aanzienlijke partij manufacturen, onder verzwarende omstandigheden, in den nacht van den 7den op den 8sten Januarij j.l. ten huize van den koopman J.v.Zuiden alhier gepleegd.

Het hof heeft den eersten en tweeden beschuldigde schuldig verklaard aan het plegen van, de derde en vierde beschuldigde aan het zich medepligtig maken aan dien diefstal.

De eerste is veroordeeld tot tepronkstelling op een schavot, gedurende een half uur, en tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van zes jaren.

De tweede is veroordeeld tot oplsuiting in een huis van correctie voor den tijd van twee jaren. Zijne jonge jaren, gevoegd bij de omstandigheid, dat hij kennelijk heeft blootgestaan aan den invloed en de verleiding van zijnen vader, den eersten beschuldigde, hebben de regter aanleiding gegeven, om op hem toe te passen eene straf zachter dan die, waarmede het misdrijf in het algemeen is bedreigd.

De derde en vierde beschuldigde zijn veroordeeld, ieder tot een confinement in een rasp-, tucht- of werkhuis voor den tijd van vijf jaren met eerloos verklaring.

Ten opzichte van den 5den beschuldigde heeft het hof verklaard, dat hare schuld aan de haar ten laste gelegde medepligtigheid, naar de wet niet is bewezen. Zij is vrijgesproken.

Een talrijk publiek was bij de uitspraak tegenwoordig.

Children of Nijstad, Froukje Joëls and Moeijon, Samuel Simson

i. Moeijon, Lea Samuel. Lea Samuel was born on 1823-02-07 in Hoogeveen. She died after 1843.

ii. Moeijon, Betje. Betje was born on 1825-01-26 in Hoogeveen. She died on 1828-05-05 in Assen.

iii. Moeijon, Schoontje [5]. Schoontje was born on 1827-02-10 in Assen. She died on 1897-11-26 in Aardscheveld (Assen).

iv. Moeijon, Betje. Betje was born on 1829-03-11 in Assen. She died on 1897-12-04 in Duitsland.

v. Moeijon, Joel. Joel was born on 1832-03-20 in Assen. He died after 1849.

vi. Moeijon, Amalia. Amalia was born on 1834-01-25 in Assen. She died in 1881 in Nice (F).

vii. Moeijon, Simson. Simson was born on 1837-10-31 in Assen. He died on 1897-07-25 in San Francisco (USA).

viii. Moeijon, Saartje. Saartje was born on 1840-09-25 in Assen. She died on 1842-08-06 in Assen.

ix. Moeijon, Jitschak. Jitschak was born on 1843-07-22 in Assen. He died after 1849.

More about Nijstad, Froukje Joëls and Moeijon, Samuel Simson:

Marriage: 1851-04-21, Assen.

Zij trouwden pas in 1851, terwijl de kinderen al bijna volwassen waren.

Daarbij werden 7 kinderen alsnog erkend.

Bij de geboorteaangiftes werden zij echter wél al aangegeven door Simson Moeyon en kregen zij ook zijn achternaam. Bovendien sprak hij over zijn “echtgenoote”, hoewel zij feitelijk ongehuwd samenwonend waren.

Hij ondertekent de akte met S.S. Moeijon. Vreemd dat zijn dochter ook toen zij de 30 al was gepasseerd, niet kon schrijven.

Residence: 1827-02-12, Assen. Stegeweg 44A.

12. Turksma, Levie Mozes. Levie Mozes was born in 1809 in Leeuwarden. He died on 1876-03-14 in Leeuwarden at the age of 67 years, 2 months. He was the son of Turksma, Mozes Salomon and de Vries, Johanna Philippus. He married Drielsma, Betje Hessel on 1844-09-03 in Leeuwarden.

13. Drielsma, Betje Hessel. Betje Hessel was born in 1813 in Leeuwarden. She died on 1883-02-22 in Leeuwarden at the age of 70 years, 1 month. She was the daughter of Drielsma, Hessel Arons and de Roos, Johanna Joel Levy.

Children of Drielsma, Betje Hessel and Turksma, Levie Mozes

i. Turksma, Mozes Levie [6]. Mozes Levie was born on 1838-05-12 in Leeuwarden. He died on 1901-04-22 in Leeuwarden.

ii. Turksma, Hessel. Hessel was born on 1846-02-02 in Leeuwarden. He died after 1872.

iii. Turksma, Johanna. Johanna was born on 1848-02-03 in Leeuwarden. She died after 1876.

iv. Turksma, Jette. Jette was born on 1849-08-16 in Leeuwarden. She died after 1879.

v. Turksma, Klare. Klare was born on 1850-10-27 in Leeuwarden.

vi. Turksma, Nette. Nette was born on 1851-11-27 in Leeuwarden. She died on 1856-08-04 in Leeuwarden.

More about Drielsma, Betje Hessel and Turksma, Levie Mozes:

Marriage: 1844-09-03, Leeuwarden.

14. Pronk, Barend Mozes. Barend Mozes was born in 1788 in Amsterdam. He died before 1862 at the age of less than 74 years. He was the son of Pronk, Mozes Barend and David, Grietje. He married van der Wijk, Bettje on 1840-06-14 in Sneek.

15. van der Wijk, Bettje. Bettje was born on 1815-05-05 in Gorredijk. She died on 1897-06-23 in Leeuwarden at the age of 82 years, 1 month. She was the daughter of van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs and van Leer, Martha Zadok Jacobs.

Children of van der Wijk, Bettje and Pronk, Barend Mozes

i. Pronk, Martha [7]. Martha was born on 1841-05-31 in Sneek. She died on 1925-01-11 in Leeuwarden.

ii. Pronk, Abraham. Abraham was born on 1846-01-17 in Sneek. He died on 1920-10-24 in Apeldoorn.

More about van der Wijk, Bettje and Pronk, Barend Mozes:

Marriage: 1840-06-14, Sneek.

Generation 5

16. Dekker, Evert Petersen. He was christened on 1764-04-15 in Nunspeet. He died on 1834-06-03 in Haule. He was the son of Dekker, Peter Evertsen and Heijmens, Gerritje. He married Vlijm, Lubbertje Jans about 1798. He also married Beene, Aartje Lubberts on 1823-02-27 in Harderwijk. He also married Tabaksschuur, Aartje Lubberts about 1830.

More about Dekker, Evert Petersen:

Christening: 1764-04-15, Nunspeet.

Occupation: daghuurder.

Occupation: 1825. dekker.

More about Beene, Aartje Lubberts and Dekker, Evert Petersen:

Marriage: 1823-02-27, Harderwijk.

Children of Tabaksschuur, Aartje Lubberts and Dekker, Evert Petersen

i. Dekker, Peter. Peter was born on 1825-08-07 in Harderwijk. He died on 1911-04-14 in St.Pancras.

More about Tabaksschuur, Aartje Lubberts and Dekker, Evert Petersen:

Marriage: about 1830.

17. Vlijm, Lubbertje Jans. Lubbertje Jans was born in 1770. She died on 1818-06-15 in Ermelo at the age of 48 years, 5 months.

Children of Vlijm, Lubbertje Jans and Dekker, Evert Petersen

i. Dekker, Gerritje. Gerritje was born on 1798-02-23 in Hoophuijsen. She died on 1798-02-23 in Hoophuijsen.

ii. Dekker, Gerritje. Gerritje was born on 1799-11-01 in Nunspeet. She died on 1799-11-01 in Nunspeet.

iii. Dekker, Jan Everts. Jan Everts was born about 1800. He died on 1859-12-09 in Hulshorst.

iv. Dekker, Heymen Everts [8]. Heymen Everts was born in 1802 in Nunspeet. He died after 1852.

More about Vlijm, Lubbertje Jans and Dekker, Evert Petersen:

Marriage: about 1798.

18. Doek, Roelof Annes. Roelof Annes was born in 1780 in Smilde. He died on 1820-01-10 in Ooststellingwerf at the age of 40 years, 9 days. He was the son of Doek, Anne Jans and Weersinga, Jantjen Roelofs. He married Harmens, Lijsbert about 1805.

19. Harmens, Lijsbert. Lijsbert was born in 1776 in Haule. She died on 1853-02-14 in Ooststellingwerf at the age of 77 years, 1 month.

Children of Harmens, Lijsbert and Doek, Roelof Annes

i. Doek, Jantjen Roelofs. Jantjen Roelofs was born in 1806 in Makkinga. She died after 1827.

ii. Doek, Lammertje [9]. Lammertje was born in 1808 in Oosterwolde. She died on 1851-04-22 in Ermelo.

iii. Doek, Anne Roelofs. Anne Roelofs was born in 1810. He died on 1834-05-12 in Ooststellingwerf.

More about Harmens, Lijsbert and Doek, Roelof Annes:

Marriage: about 1805.

20. Moeijon, Simson Samuel. Simson Samuel was born about 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen. He died after 1793 at the age of more than about 23 years. He married Izaaks, Schoontje about 1790 in Warschau, (Warsawa) Polen.

Notes for Moeijon, Simson Samuel

Simson Moeijon had rond 1940 zeker 150 nakomelingen in Nederland.

In 1945 waren daar nog maar een handjevol van over.

Ik ben deze genealogie nog aan het uitwerken en verwacht / hoop eind 2019 alle nakomelingen in beeld te hebben gebracht.

Opdat wij hen nooit zullen vergeten.

21. Izaaks, Schoontje. Schoontje was born about 1770 in Warschau, (Warsawa) Polen.

Children of Izaaks, Schoontje and Moeijon, Simson Samuel

i. Moeijon, Samuel Simson [10]. Samuel Simson was born on 1793-01-01 in Warschau, (Warsawa) Polen. He died after 1858 in Amsterdam.

More about Izaaks, Schoontje and Moeijon, Simson Samuel:

Marriage: about 1790, Warschau, (Warsawa) Polen.

22. Nijstad, Joel Meyer. Joel Meyer was born in 1765 in Borger. He died in 1808 in Borger at the age of 43 years. He was the son of Nijstad, Meijer. He married Simson, Betje about 1790 in Lübeck (Dtsl).

More about Nijstad, Joel Meyer:

Occupation: 1804, Borger. de Jode Joel Meijer keuter en coopman.

23. Simson, Betje. Betje was born on 1774-02-14 in Duitsland. She died on 1846-01-05 in Borger at the age of 71 years, 10 months. She was the daughter of Levi, Simson and Hartog, Lina.

Children of Simson, Betje and Nijstad, Joel Meyer

i. Nijstad, Joël. Joël was born on 1792-03-01 in Lübeck (Dtsl). He died on 1855-01-06 in Assen.

ii. Nijstad, Meijer Joël. Meijer Joël was born on 1792-03-01 in Lübeck (Dtsl). He died on 1855-03-06 in Assen.

iii. Nijstad, Rika. Rika was born on 1799-10-11 in Borger. She died on 1876-11-16 in Borger.

iv. Nijstad, Hartog. Hartog was born on 1801-03-04 in Borger. He died on 1845-09-18 in Onstwedde.

v. Nijstad, Froukje Joëls [11]. Froukje Joëls was born on 1802-11-01 in Borger. She died after 1851.

vi. Nijstad, Josef Joels. Josef Joels was born on 1807-10-01 in Borger. He died on 1878-04-06 in Stadskanaal.

More about Simson, Betje and Nijstad, Joel Meyer:

Marriage: about 1790, Lübeck (Dtsl).

24. Turksma, Mozes Salomon. Mozes Salomon was born in 1773 in Leeuwarden. He died on 1846-07-18 in Leeuwarden at the age of 73 years, 6 months. He was the son of Turksma, Salomon Nathans and Rozendal, Johanna Isacks. He married de Vries, Johanna Philippus on 1802-11-05.

25. de Vries, Johanna Philippus. Johanna Philippus was born about 1780. She died on 1829-12-17 in Leeuwarden at the age of about 49 years, 11 months. She was the daughter of de Vries, Philippus Abrahams and Salomons, Feikje.

Children of de Vries, Johanna Philippus and Turksma, Mozes Salomon

i. Turksma, Salomon Markus. Salomon Markus was born on 1803-10-02 in Lemmer.

ii. Turksma, Aaltje. Aaltje was born in 1805 in Leeuwarden. She died on 1849-01-25 in Leeuwarden.

iii. Turksma, Abraham. Abraham was born in 1807-02-00 in Leeuwarden. He was buried on 1807-11-02 in Leeuwarden.

iv. Turksma, Levie Mozes [12]. Levie Mozes was born in 1809 in Leeuwarden. He died on 1876-03-14 in Leeuwarden.

v. Turksma, Johanna Mozes. Johanna Mozes was born in 1811 in Leeuwarden. She died on 1827-10-27 in Leeuwarden.

vi. Turksma, Feikje. Feikje was born on 1814-01-08 in Leeuwarden. She died on 1858-04-07 in Veenhuizen.

vii. Turksma, Lea. Lea was born in 1826-02-00 in Leeuwarden. She died on 1826-07-15 in Leeuwarden.

More about de Vries, Johanna Philippus and Turksma, Mozes Salomon:

Marriage: 1802-11-05.

26. Drielsma, Hessel Arons. Hessel Arons was born about 1780. He married de Roos, Johanna Joel Levy about 1810.

27. de Roos, Johanna Joel Levy. Johanna Joel Levy was born about 1780.

Children of de Roos, Johanna Joel Levy and Drielsma, Hessel Arons

i. Drielsma, Betje Hessel [13]. Betje Hessel was born in 1813 in Leeuwarden. She died on 1883-02-22 in Leeuwarden.

More about de Roos, Johanna Joel Levy and Drielsma, Hessel Arons:

Marriage: about 1810.

28. Pronk, Mozes Barend. Mozes Barend was born about 1760. He married David, Grietje about 1785.

29. David, Grietje. Grietje was born about 1760.

Children of David, Grietje and Pronk, Mozes Barend

i. Pronk, Barend Mozes [14]. Barend Mozes was born in 1788 in Amsterdam. He died before 1862.

More about David, Grietje and Pronk, Mozes Barend:

Marriage: about 1785.

30. van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs. Abraham Antoni Jacobs was born about 1790. He married van Leer, Martha Zadok Jacobs about 1810.

31. van Leer, Martha Zadok Jacobs. Martha Zadok Jacobs was born about 1790.

Children of van Leer, Martha Zadok Jacobs and van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs

i. van der Wijk, Bettje [15]. Bettje was born on 1815-05-05 in Gorredijk. She died on 1897-06-23 in Leeuwarden.

More about van Leer, Martha Zadok Jacobs and van der Wijk, Abraham Antoni Jacobs:

Marriage: about 1810.

Generation 6

32. Dekker, Peter Evertsen. He was christened on 1730-04-23 in Nunspeet. He died on 1815-04-23 in Nunspeet. He was the son of Tymensen, Evert and Reijnders, Driesje. He married Heijmens, Gerritje.

Notes for Dekker, Peter Evertsen

Zij wonen in Huis no. 126.

More about Dekker, Peter Evertsen:

Christening: 1730-04-23, Nunspeet.

Occupation: dekker.

Residence: Hulshorst. Harderwijkerweg 361 – H 1127.

33. Heijmens, Gerritje. Gerritje was born about 1730 in Nunspeet. She died on 1790-04-12 in Hulshorst at the age of about 60 years, 3 months. She was buried on 1790-04-16 in Nunspeet. She was the daughter of Evertsen, Heijmen and Gerrits, Anne.

More about Heijmens, Gerritje:

Burial: 1790-04-16, Nunspeet.

Children of Heijmens, Gerritje and Dekker, Peter Evertsen

i. Dekker, Driesje Peters. She was baptised on 1726-12-27 in Nunspeet. She died on 1826-09-24 in Hulshorst.

ii. Dekker, Dreesje Peters. She was christened on 1758-12-26 in Nunspeet. She died after 1822 in Nunspeet?.

iii. Dekker, Heijmen Petersen. He was christened on 1760-12-07 in Nunspeet. He died on 1795-04-18 in Hulshorst.

iv. Dekker, Evert Petersen [16]. He was christened on 1764-04-15 in Nunspeet. He died on 1834-06-03 in Haule.

v. Dekker, Gerrit Petersen. Gerrit Petersen was born on 1767-12-20 in Ermelo. He died on 1848-06-24 in Nunspeet.

vi. Dekker, Reint Petersen. He was christened on 1771-09-15 in Nunspeet. He died on 1840-07-20 in Hulshorst.

More about Heijmens, Gerritje and Dekker, Peter Evertsen:

Marriage: 1758-02-17, Nunspeet.

36. Doek, Anne Jans. Anne Jans was born in 1751. He died on 1831-05-29 in Ooststellingwerf at the age of 80 years, 4 months. He was the son of Doek, Jan and Hendriks, Wytske. He married Weersinga, Jantjen Roelofs about 1775.

37. Weersinga, Jantjen Roelofs. Jantjen Roelofs was born about 1750. She died before 1831 at the age of less than about 81 years.

Children of Weersinga, Jantjen Roelofs and Doek, Anne Jans

i. Doek, Jan Annes. Jan Annes was born in 1777 in Smilde. He died after 1813 in Ooststellingwerf.

ii. Doek, Roelof Annes [18]. Roelof Annes was born in 1780 in Smilde. He died on 1820-01-10 in Ooststellingwerf.

iii. Doek, Wytske Annes. Wytske Annes was born in 1782. She died on 1849-12-02 in Ooststellingwerf.

More about Weersinga, Jantjen Roelofs and Doek, Anne Jans:

Marriage: about 1775.

44. Nijstad, Meijer. Meijer was born about 1740. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and Nijstad, Meijer

i. Nijstad, Joel Meyer [22]. Joel Meyer was born in 1765 in Borger. He died in 1808 in Borger.

46. Levi, Simson. Simson was born about 1750. He married Hartog, Lina about 1770.

47. Hartog, Lina. Lina was born about 1750.

Children of Hartog, Lina and Levi, Simson

i. Simson, Betje [23]. Betje was born on 1774-02-14 in Duitsland. She died on 1846-01-05 in Borger.

More about Hartog, Lina and Levi, Simson:

Marriage: about 1770.

48. Turksma, Salomon Nathans. Salomon Nathans was born about 1741. He died on 1820-02-19 in Leeuwarden at the age of about 79 years, 1 month. He was the son of Turksma, Nathan Salomons and Meijers, Zwaantje. He married Rozendal, Johanna Isacks about 1770.

49. Rozendal, Johanna Isacks. Johanna Isacks was born in 1752. She died in 1837 at the age of 85 years. She was the daughter of Rozendal, Isaac Isaacs Marcus and Emanuels, Aaltje.

Children of Rozendal, Johanna Isacks and Turksma, Salomon Nathans

i. Turksma, Mozes Salomon [24]. Mozes Salomon was born in 1773 in Leeuwarden. He died on 1846-07-18 in Leeuwarden.

More about Rozendal, Johanna Isacks and Turksma, Salomon Nathans:

Marriage: about 1770.

50. de Vries, Philippus Abrahams. Philippus Abrahams was born in 1758 in Meppel. He died on 1838-11-22 in Leeuwarden at the age of 80 years, 10 months. He was the son of van Emmen, Abraham Philips and Isaacs, Rachel. He married Salomons, Feikje about 1780.

51. Salomons, Feikje. Feikje was born in 1753 in Leeuwarden. She died on 1825-12-04 in Leeuwarden at the age of 72 years, 11 months. She was the daughter of Benedictus, Salomon and Jacobs, Jeltje.

Children of Salomons, Feikje and de Vries, Philippus Abrahams

i. de Vries, Johanna Philippus [25]. Johanna Philippus was born about 1780. She died on 1829-12-17 in Leeuwarden.

More about Salomons, Feikje and de Vries, Philippus Abrahams:

Marriage: about 1780.

Generation 7

64. Tymensen, Evert. He was christened on 1697-03-07 in Nunspeet. He died after 1730. He was the son of Gerritsen, Tymen and Jans, Jacobje. He married Reijnders, Driesje.

More about Tymensen, Evert:

Christening: 1697-03-07, Nunspeet.

65. Reijnders, Driesje. Driesje was born in 1688 in Hoophuijsen. She was christened on 1688-01-22 in Nunspeet. She was the daughter of Hendriksen, Reijn and Jans, Anna.

More about Reijnders, Driesje:

Christening: 1688-01-22, Nunspeet.

Children of Reijnders, Driesje and Jansen, Peter

i. Peters, Annetje. Annetje was born in 1715 in Hoophuijsen.

ii. Peters, Jentje. She was christened on 1717-01-31 in Nunspeet.

iii. Peters, ..etje. She was christened on 1719-10-29 in Nunspeet.

More about Reijnders, Driesje and Jansen, Peter:

Marriage: 1714-02-18, Nunspeet.

Children of Reijnders, Driesje and Tymensen, Evert

i. Peters, Annetje. Annetje was born in 1715-02-00 in Hoophuijsen.

ii. Peters, Jentje. She was baptised on 1717-01-31 in Nunspeet.

iii. Tymensen, etje. She was baptised on 1719-10-29 in Nunspeet.

iv. Evertsen, Peter. He was christened on 1724-08-27 in Nunspeet. He died before 1731 in Nunspeet?.

v. Evertsen, Jacobje. She was christened on 1727-12-28 in Nunspeet.

vi. Dekker, Peter Evertsen [32]. He was christened on 1730-04-23 in Nunspeet. He died on 1815-04-23 in Nunspeet.

More about Reijnders, Driesje and Tymensen, Evert:

Marriage: 1723-12-31, Nunspeet.

66. Evertsen, Heijmen. Heijmen was born on 1694-10-28 in Hoophuijsen. He was christened on 1694-10-28 in Nunspeet. He died on 1783-12-12 in Nunspeet at the age of 89 years, 1 month. He was buried on 1783-12-28 in Nunspeet. He was the son of Velicke, Evert Harmsen and Gerrits, Annetje. He married Gerrits, Anne.

Notes for Evertsen, Heijmen

Op 12-04-1730 krijgen Gerrit Roelofs, Heijmen Everts en zijn vrouw Annitje Gerrits en Hendrik Wigmansen met zijn vrouw Reijntje Gerrits approbatie van een magescheid alsmede investiture en oprukking van het “Tobias of Hulsengoed” te Hoophuizen. Op 16-07-1731 krijgen beide echtparen approbatie van hun dispositie. Op 31-05-1740 krijgen Heijmen Everts en Hendrik Wigmans consent tot het houwen van bomen en op 22-03-1740 doen de bezitters van de zaalweer (Heijmen Evertsen en Hendrick Wigmansen en echtgenoten) afstand van het recht van inlossing en instamming ten behoeve van Stijntje Peters (wed. Peter Jochemsen) in 6 maat hooiland en een kampje haverland, het

Werfgat genaamd. Op 14-10-1757 krijgen Heijmen Evertsen x Annetje Gerrits en Hendrik Wigamnsen x Reijntje Gerrits oprukking. Deze wordt bevestigd/herhaald op 31 -05-1766 en 02-12-1773. Op 08-07-1775 krijgen Heijmen Evertsen en zijn vrouw Annetje Gerrits approbatie voor hun wederzijdse tucht en testamentaire dispositie ten profijte van hun kinderen en hun kleinkinderen (kinderen van wijlen hun dochter Evertje Heijmans). De zaalweer is in bezit bij Hendrik Wichmansen en zijn vrouw Reijntje Gerrits. Op 17-10-1776 krijgen Heijmen en Annetje samen met Hendrik Wichmans approbatie van een verpanding aan Aalt Aaltsen x Jannetje Aalts van de helft van een stuk haverland genaamd “’t Werfgat”. Op 01-01-1778 krijgen ze approbatie van een verpanding aan Jan Petersen x Jennigje Harms van de helft van een kamp haverland, omtrent het erf van Jan van der Maat gelegen, naast het Werfgat. Op diezelfde dragen ze de helft van een huis met de brink, getimmer en zaailand groot 6 schepel aan de westkant van het huis scheidende met de hof, de oever aan de zee met het recht van zaalweer, mitsgaders de helft van een hoek hooiland genaamd “het Leusje” met de oever daarbij, scheidende met de sloot aan de hof tot aan de zee, nog een half mudde daarbij, schietende aan de oever van de heer Sas, te samen gehorende onder het Tobias of Hulsengoed over aan Engel Hendriks x Annetje Hendriks. (Herengoederen op de Veluwe, dl. 2, pag 347/348).

More about Evertsen, Heijmen:

Christening: 1694-10-28, Nunspeet.

Burial: 1783-12-28, Nunspeet.

67. Gerrits, Anne. Anne was born in 1698 in Hoophuijsen. She was christened on 1698-04-03 in Nunspeet. She died on 1781-06-17 in Nunspeet at the age of 83 years, 5 months. She was the daughter of Roelofsen, Gerrit and Reijnders, Annetje.

More about Gerrits, Anne:

Christening: 1698-04-03, Nunspeet.

Children of Gerrits, Anne and Evertsen, Heijmen

i. Heijmens, Geurt. Geurt was born on 1722-01-16.

ii. Heijmens, Reijntje. Reijntje was born about 1722 in Hoophuijsen.

iii. Heijmens, Rijk. Rijk was born on 1724-04-30 in Hoophuijsen. He died on 1801-11-23 in Nunspeet.

iv. Heijmens, Willem. Willem was born on 1726-03-01.

v. Heijmens, Gerritje [33]. Gerritje was born about 1730 in Nunspeet. She died on 1790-04-12 in Hulshorst.

vi. Heijmensen Veleke, Gerrit. He was christened on 1732-09-07 in Nunspeet. He died on 1780-09-27 in Doornspijk.

vii. Heijmens, Evertje. She was christened on 1734-07-20 in Nunspeet. She died on 1774-09-10 in Hoophuijsen.

More about Gerrits, Anne and Evertsen, Heijmen:

Marriage: 1721-03-23, Nunspeet.

Zie Herengoederen deel 2 pag.347, een herengoed tot Hoophuizen. .

72. Doek, Jan. Jan was born about 1720. He married Hendriks, Wytske about 1745.

73. Hendriks, Wytske. Wytske was born about 1720.

Children of Hendriks, Wytske and Doek, Jan

i. Doek, Anne Jans [36]. Anne Jans was born in 1751. He died on 1831-05-29 in Ooststellingwerf.

More about Hendriks, Wytske and Doek, Jan:

Marriage: about 1745.

96. Turksma, Nathan Salomons. Nathan Salomons was born about 1720. He married Meijers, Zwaantje about 1740.

97. Meijers, Zwaantje. Zwaantje was born about 1720.

Children of Meijers, Zwaantje and Turksma, Nathan Salomons

i. Turksma, Salomon Nathans [48]. Salomon Nathans was born about 1741. He died on 1820-02-19 in Leeuwarden.

More about Meijers, Zwaantje and Turksma, Nathan Salomons:

Marriage: about 1740.

98. Rozendal, Isaac Isaacs Marcus. Isaac Isaacs Marcus was born about 1730. He married Emanuels, Aaltje about 1750.

99. Emanuels, Aaltje. Aaltje was born about 1730.

Children of Emanuels, Aaltje and Rozendal, Isaac Isaacs Marcus

i. Rozendal, Johanna Isacks [49]. Johanna Isacks was born in 1752. She died in 1837.

More about Emanuels, Aaltje and Rozendal, Isaac Isaacs Marcus:

Marriage: about 1750.

100. van Emmen, Abraham Philips. Abraham Philips was born about 1730. He married Isaacs, Rachel about 1755.

101. Isaacs, Rachel. Rachel was born about 1735.

Children of Isaacs, Rachel and van Emmen, Abraham Philips

i. de Vries, Philippus Abrahams [50]. Philippus Abrahams was born in 1758 in Meppel. He died on 1838-11-22 in Leeuwarden.

More about Isaacs, Rachel and van Emmen, Abraham Philips:

Marriage: about 1755.

102. Benedictus, Salomon. Salomon was born about 1725. He married Jacobs, Jeltje about 1750.

103. Jacobs, Jeltje. Jeltje was born about 1725. She died about 1760 at the age of about 35 years.

Children of Jacobs, Jeltje and Benedictus, Salomon

i. Salomons, Feikje [51]. Feikje was born in 1753 in Leeuwarden. She died on 1825-12-04 in Leeuwarden.

More about Jacobs, Jeltje and Benedictus, Salomon:

Marriage: about 1750.

Generation 8

128. Gerritsen, Tymen. He was christened on 1653-10-25 in Nunspeet. He died after 1700. He was the son of Tymensen, Gerrit and Jansen, Marrie. He married Hagedoorn, Lubbertje Hermsen. He also married Jans, Jacobje.

Notes for Gerritsen, Tymen

Doopboek Nunspeet – ~ Jan, in overspel van Tijmen Gerrits bij Gerrittjen Peters volgens haar eigen bekentenis.

More about Gerritsen, Tymen:

Christening: 1653-10-25, Nunspeet.

Children of Hagedoorn, Lubbertje Hermsen and Gerritsen, Tymen

i. Fransman, Gerrit Tymensen. He was christened on 1677-04-15 in Nunspeet.

ii. Tymensen, Harmen. He was christened on 1681-06-05 in Nunspeet.

iii. Tymensen, Hendrik. He was christened on 1682-12-17 in Nunspeet.

iv. Tymensen, Hannes. He was christened on 1684-12-21 in Nunspeet.

v. Tymensen, Dries. He was christened on 1687-04-17 in Nunspeet.

vi. Tymensen, Marytjen. She was christened on 1689-03-10 in Nunspeet.

More about Hagedoorn, Lubbertje Hermsen and Gerritsen, Tymen:

Marriage: 1675-02-21, Nunspeet.

129. Jans, Jacobje. She was christened on 1661-11-12 in Nunspeet. She was the daughter of Andriessen, Jan Driessen and Willems, Aaltje.

More about Jans, Jacobje:

Christening: 1661-11-12, Nunspeet.

Children of Jans, Jacobje and Gerritsen, Tymen

i. Tymensen, Jan. He was christened on 1692-03-20 in Nunspeet.

ii. Tymensen, Lubbertje. She was christened on 1693-07-09 in Nunspeet.

iii. Tymensen, Aert. He was christened on 1695-06-02 in Nunspeet.

iv. Tymensen, Evert [64]. He was christened on 1697-03-07 in Nunspeet. He died after 1730.

v. Tymensen, Hendrikje. She was christened on 1698-10-30 in Nunspeet. She died before 1701 in Nunspeet.

vi. Fransman, Hendrikje Tymensen. She was christened on 1700-11-14 in Nunspeet.

More about Jans, Jacobje and Gerritsen, Tymen:

Marriage: 1691-05-24, Nunspeet.

130. Hendriksen, Reijn. Reijn was born in 1652 in Hoophuijsen. He was christened on 1652-02-15 in Nunspeet. He died before 1704 in Nunspeet at the age of less than 52 years. He was the son of Reijntien, Hendrik and Jans, Marie. He married Jans, Anna.

More about Hendriksen, Reijn:

Christening: 1652-02-15, Nunspeet.

131. Jans, Anna. She was christened on 1660-05-06 in Nunspeet. She was the daughter of Reijersen, Jan and Jans, Jutte.

More about Jans, Anna:

Christening: 1660-05-06, Nunspeet.

Children of Jans, Anna and Hendriksen, Reijn

i. Reijnts, Jutje. Jutje was born in 1684 in Hoophuijsen.

ii. Reijnders, Driesje [65]. Driesje was born in 1688 in Hoophuijsen.

More about Jans, Anna and Hendriksen, Reijn:

Marriage: 1683-04-22, Nunspeet.

132. Velicke, Evert Harmsen. Evert Harmsen was born on 1663-11-22 in Hulshorst. He was christened on 1663-11-22 in Nunspeet. He was the son of Velicke, Hermen Aertsen and Evertsen, Hendrikje. He married Gerrits, Annetje.

Notes for Velicke, Evert Harmsen

Zijn grootmoeder Jacobjen Reijers bepaalt op 10-05-1700 dat ook hij 1/7 deel van haar eigendom in

het “Hein Velickengoed” zal erven (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 306).

More about Velicke, Evert Harmsen:

Christening: 1663-11-22, Nunspeet.

133. Gerrits, Annetje. Annetje was born in 1669 in Hoophuijsen. She was christened in 1669-04-00 in Nunspeet. She was the daughter of Lambertsen, Gerrit and Driessen, Rijkje.

More about Gerrits, Annetje:

Christening: 1669-04-00, Nunspeet.

Children of Gerrits, Annetje and Velicke, Evert Harmsen

i. Evertsen, Harmen. Harmen was born on 1691-03-01 in Hoophuijsen. He died on 1761-05-07 in Nunspeet.

ii. Evertsen, Heijmen [66]. Heijmen was born on 1694-10-28 in Hoophuijsen. He died on 1783-12-12 in Nunspeet.

iii. Evertsen, Beertje. She was christened on 1698-02-11 in Nunspeet.

iv. Evertsen, Gerrit. He was christened on 1703-12-05 in Nunspeet.

v. Evertsen, Jacobje. Jacobje was born on 1708-11-25 in Hulshorst. She died about 1762 in Nunspeet.

vi. Evertsen, Rijk. He was christened on 1715-04-05 in Nunspeet.

More about Gerrits, Annetje and Velicke, Evert Harmsen:

Marriage: 1690-11-23, Nunspeet.

134. Roelofsen, Gerrit. Gerrit was born before 1677 in Hierden. He was the son of , Roelof. He married Reijnders, Annetje.

135. Reijnders, Annetje. Annetje was born in 1668 in Hoophuijsen. She was christened on 1668-08-09 in Nunspeet. She died before 1730 at the age of less than 62 years. She was the daughter of Jansen, Reijnder and Drees, Reijntje.

More about Reijnders, Annetje:

Christening: 1668-08-09, Nunspeet.

Children of Reijnders, Annetje and Roelofsen, Gerrit

i. Gerrits, Annetje. Annetje was born about 1687.

ii. Gerrits, Anne [67]. Anne was born in 1698 in Hoophuijsen. She died on 1781-06-17 in Nunspeet.

iii. Gerrits, Reijntje. Reijntje was born about 1710.

More about Reijnders, Annetje and Roelofsen, Gerrit:

Marriage: 1697-03-28, Nunspeet.

Generation 9

256. Tymensen, Gerrit. Gerrit was born about 1615 in Nunspeet?. He died about 1690 in Nunspeet? at the age of about 75 years. He married Jansen, Marrie.

257. Jansen, Marrie. Marrie was born about 1615 in Nunspeet?. She died before 1674 in Nunspeet? at the age of less than about 59 years.

Children of Jansen, Marrie and Tymensen, Gerrit

i. Gerritsen, Ger. Ger was born on 1636-11-27 in Nunspeet.

ii. Tymensen, nnertje. She was baptised on 1641-01-11 in Nunspeet.

iii. Gerrits, Jentien. She was christened on 1645-06-22 in Nunspeet.

iv. Gerrits, Driesien. She was christened on 1649-03-18 in Nunspeet.

v. Gerritsen, Gerrit. Gerrit was born on 1651-04-06 in Nunspeet.

vi. Gerritsen, Tymen [128]. He was christened on 1653-10-25 in Nunspeet. He died after 1700.

vii. Gerrits, Gerritien. She was christened on 1656-09-28 in Nunspeet.

More about Jansen, Marrie and Tymensen, Gerrit:

Marriage: about 1636, Nunspeet?.

258. Andriessen, Jan Driessen. Jan Driessen was born about 1630 in Nunspeet?. He was the son of Egbertsen, Andries and Jans, Jacobje. He married Willems, Aaltje.

Notes for Andriessen, Jan Driessen

Naam ook: Jan Driessen. .

259. Willems, Aaltje. She was baptised on 1638-04-29 in Nunspeet. She died after 1670. She was the daughter of Jansen, Willem and Berends, Grietje.

More about Willems, Aaltje:

Baptism: 1638-04-29, Nunspeet.

Children of Willems, Aaltje and Andriessen, Jan Driessen

i. Jansen, Willem. He was christened on 1663-10-25 in Nunspeet.

ii. Jansen, Dries. He was christened on 1666-04-29 in Nunspeet.

iii. Jansen, Hendrik. He was christened on 1669-08-15 in Nunspeet.

iv. Jansen, Evert. He was christened on 1672-05-05 in Nunspeet.

v. Jans, Jacobje [129]. She was christened on 1661-11-12 in Nunspeet.

More about Willems, Aaltje and Andriessen, Jan Driessen:

Marriage: 1661, Nunspeet?.

260. Reijntien, Hendrik. Hendrik was born about 1620 in Nunspeet?. He married Jans, Marie.

261. Jans, Marie. Marie was born about 1630 in Nunspeet?.

Children of Jans, Marie and Reijntien, Hendrik

i. Hendriksen, Reijn [130]. Reijn was born in 1652 in Hoophuijsen. He died before 1704 in Nunspeet.

ii. Hendriks, Geijsien. She was christened on 1653-12-04 in Nunspeet. She died before 1657 in Nunspeet.

iii. Hendriksen, Egbert. He was christened on 1655-04-08 in Nunspeet.

iv. Hendriksen, Geijsien. She was christened on 1657-06-07 in Nunspeet.

v. Hendriksen, Petertje. She was christened on 1659-06-19 in Nunspeet.

vi. Hendriksen, Dreesje. She was christened on 1663-09-13 in Nunspeet.

vii. Hendriksen, Jentje. She was christened on 1666-07-15 in Nunspeet.

viii. Hendriksen, Jan. He was christened on 1669-06-06 in Nunspeet.

ix. Hendriksen, Hendrik. He was christened on 1672-03-15 in Nunspeet.

More about Jans, Marie and Reijntien, Hendrik:

Marriage: 1652, Nunspeet?.

262. Reijersen, Jan. Jan was born about 1625 in Nunspeet?. He married Jans, Jutte.

263. Jans, Jutte. Jutte was born on 1630-02-07 in Nunspeet. She was christened on 1630-02-07 in Nunspeet. She died before 1671 in Nunspeet? at the age of less than 40 years, 10 months. She was the daughter of Evertsen, Jan and Gijsberts, Anna.

More about Jans, Jutte:

Christening: 1630-02-07, Nunspeet.

Children of Jans, Jutte and Reijersen, Jan

i. Jansen, Reijer. He was christened on 1656-02-16 in Nunspeet. He died after 1696.

ii. Jansen, Jan. He was christened on 1659-02-05 in Nunspeet.

iii. Jans, Jentien. She was christened on 1663-05-10 in Nunspeet.

iv. Jansen, Cornelis. He was christened on 1666-01-28 in Nunspeet.

v. Jans, Anna [131]. She was christened on 1660-05-06 in Nunspeet.

More about Jans, Jutte and Reijersen, Jan:

Marriage: 1655, Nunspeet?.

264. Velicke, Hermen Aertsen. He was christened on 1636-11-06 in Hulshorst. He died after 1666. He was the son of Velicke, Aart Gerritsen and Reijers, Jacobje Gerritsen. He married Evertsen, Hendrikje.

More about Velicke, Hermen Aertsen:

Christening: 1636-11-06, Hulshorst.

265. Evertsen, Hendrikje. Hendrikje was born on 1636-03-13 in Hulshorst. She died before 1690 at the age of less than 53 years, 9 months. She was the daughter of Willemse, Evert and Gerrits, Aaltjen.

Children of Evertsen, Hendrikje and Velicke, Hermen Aertsen

i. Velicke, Evert Harmsen [132]. Evert Harmsen was born on 1663-11-22 in Hulshorst.

ii. Harmsen, Aartje. Aartje was born on 1666-10-18 in Nunspeet.

More about Evertsen, Hendrikje and Velicke, Hermen Aertsen:

Marriage: 1663-03-01, Nunspeet.

266. Lambertsen, Gerrit. He was christened on 1641-07-09 in Nunspeet. He was the son of Heijmensen, Lambert and Willems, Aaltje. He married Driessen, Rijkje.

More about Lambertsen, Gerrit:

Christening: 1641-07-09, Nunspeet.

267. Driessen, Rijkje. Rijkje was born about 1645 in Hoophuijsen. She died after 1692-12-00 at the age of more than about 47 years, 11 months.

Notes for Driessen, Rijkje

Zij krijgt op 04-04-1692 de helft van een stuk hooiland genamd “Den Oort off Nuckenoort”

onderdeel van het herengoed “Staecken erff”. Haar zus krijgt de andere helft. (Herengoederen op

de Veluwe, dl3, blz.398). .

Children of Driessen, Rijkje and Lambertsen, Gerrit

i. Gerrits, Annetje [133]. Annetje was born in 1669 in Hoophuijsen.

ii. Gerritsen, Petertje. She was christened on 1671-07-02 in Nunspeet.

iii. Gerritsen, Maritje. She was christened on 1674-04-12 in Nunspeet.

iv. Gerritsen, Willem. He was christened on 1674-04-12 in Nunspeet.

v. Gerritsen, Heijmen. He was christened on 1679-01-12 in Nunspeet.

More about Driessen, Rijkje and Lambertsen, Gerrit:

Marriage: 1665-03-19, Nunspeet.

268. , Roelof. Roelof was born about 1645. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and , Roelof

i. Roelofsen, Peter. Peter was born in 1670. He died in 1709.

ii. Roelofsen, Gerrit [134]. Gerrit was born before 1677 in Hierden.

270. Jansen, Reijnder. He was christened on 1632-03-11 in Nunspeet. He died before 1672 in Hoophuijsen. He was the son of de Jonge, Jan Evertsen and Dries, Hendrikje. He married Drees, Reijntje.

More about Jansen, Reijnder:

Christening: 1632-03-11, Nunspeet.

271. Drees, Reijntje. Reijntje was born in 1633 in Hulshorst. She was christened on 1633-02-24 in Nunspeet. She was the daughter of Eijbertsen, Dries and Jans, Evertje.

More about Drees, Reijntje:

Christening: 1633-02-24, Nunspeet.

Children of Drees, Reijntje and Jansen, Reijnder

i. Reijndersen, Dries. Dries was born in 1662 in Hoophuijsen.

ii. Reijndersen, Driesje. She was christened on 1664-11-06 in Nunspeet.

iii. Reijnders, Annetje [135]. Annetje was born in 1668 in Hoophuijsen. She died before 1730.

iv. Reijndersen, Reijnd. Reijnd was born in 1670 in Hoophuijsen.

More about Drees, Reijntje and Jansen, Reijnder:

Marriage: 1662, Nunspeet.

Generation 10

516. Egbertsen, Andries. Andries was born about 1600 in Nunspeet?. He married Jans, Jacobje.

517. Jans, Jacobje. Jacobje was born about 1600 in Nunspeet?.

Children of Jans, Jacobje and Egbertsen, Andries

i. Andriessen, Eijbert. Eijbert was born about 1630.

ii. Andriessen, Marie. She was christened on 1630-08-22 in Nunspeet.

iii. Andriessen, Jan Driessen [258]. Jan Driessen was born about 1630 in Nunspeet?.

More about Jans, Jacobje and Egbertsen, Andries:

Marriage: 1630, Nunspeet?.

518. Jansen, Willem. Willem was born about 1610. He married Berends, Grietje about 1635.

519. Berends, Grietje. Grietje was born about 1610.

Children of Berends, Grietje and Jansen, Willem

i. Willems, Aaltje [259]. She was baptised on 1638-04-29 in Nunspeet. She died after 1670.

More about Berends, Grietje and Jansen, Willem:

Marriage: about 1635.

526. Evertsen, Jan. Jan was born about 1600. He married Gijsberts, Anna.

Notes for Evertsen, Jan

Hij werd ook genoemd Jan Evertsen den Ouden, waarschijnlijk om hem te onderscheiden van Jan Evertsen de Jonge die getrouwd was met Hendrickje Dries . .

527. Gijsberts, Anna. Anna was born about 1600.

Children of Gijsberts, Anna and Evertsen, Jan

i. Jans, Jutte [263]. Jutte was born on 1630-02-07 in Nunspeet. She died before 1671 in Nunspeet?.

ii. Boers, Evert Jansen. Evert Jansen was born about 1630.

iii. Jans, Melis. He was baptised on 1636-08-09 in Nunspeet.

More about Gijsberts, Anna and Evertsen, Jan:

Marriage: 1630, Nunspeet?.

528. Velicke, Aart Gerritsen. Aart Gerritsen was born in 1607 in Nunspeet. He died in 1689 at the age of 82 years. He was the son of Velicke, Gerrit Hermansen and Cornelissen, Aaltje. He married Reijers, Jacobje Gerritsen.

Notes for Velicke, Aart Gerritsen

Op 15-06-1689 krijgen Jacobien Reijers (wed. Aert Gerritsen Velicken), geassisteerd met haar zoon Hannis Aertsen, voorts Jan, Broenis, Hannis, Gerrit en Gerritien Aerts (allen ongetrouwd), alsmede Henrickien Aerts (wed. Evert Jansen Boers), geassisteert met haar broer Gerrit Aerts en Aeltien Aerts (x Drees Reijersen Hulleman) in het kader van het “Hein Velicken goed” approbatie van hun disposities. Op 10-05-1700 krijgt ze , geassisteert door haar zoon Jan Aerts Velicken, approbatie van een dispositie over het herengoed, dat zij deels erfde van haar oom en deels aankocht. Zij bepaalt dat Evert Hermsen, zoon van haar zoon Hermen Aarts, ook 1/7 deel zal erven. Verder erven o.a. haar dochters Henrickien, Aeltien en Reijertien. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 305/6).

529. Reijers, Jacobje Gerritsen. Jacobje Gerritsen was born in 1610. She died before 1700 at the age of less than 90 years.

Notes for Reijers, Jacobje Gerritsen

Op 10-05-1700 krijgt ze (Jacobje Reijers), geassisteerd door haar zoon Jan Aerts Velicken, apportatie van een dipositie over het herengoed, dat zij deels erfde van haar oom en deels aankocht. Zij bepaalt dat Evert Hermsen, zoon van haar zoon Hermen Aarts, ook 1/7 deel zal erven. Verder erven o.a. haar dochters Henrickien,Aeltie en Reijertie. (Herengoederen op de Veluwe del 2.pag.305/6). Jacobje: Op 15-06-1689 krijgen Jacobien Reijers (wed. Aert Gerritsen Velicken), geassisteerd met haar zoon Hannis Aertsen, voorts Jan, Broenis, Hannis, Gerrit en Gerritien Aerts (allen getrouwd), alsmede Hendrickien Aerts(wed. Evert Jansen Broers), geassisteert met haar broer Gerrit Aerts en Aeltien Aerts(xDress Reijersen Hulleman) in het kader van het “Hein Velicken goed”approbatie van hun disposities.

Children of Reijers, Jacobje Gerritsen and Velicke, Aart Gerritsen

i. Velicke, Breunis Aartsen. Breunis Aartsen was born on 1631-04-24 in Nunspeet.

ii. Velicke, Jan Aartsen. Jan Aartsen was born on 1632-07-17 in Nunspeet.

iii. Velicke, Hendrikje Aarts. Hendrikje Aarts was born on 1634-03-28 in Nunspeet.

iv. Velicke, Hermen Aertsen [264]. He was christened on 1636-11-06 in Hulshorst. He died after 1666.

v. Velicke, Gerritien Aarts. Gerritien Aarts was born about 1640.

vi. Velicke, Egbert Aartsen. Egbert Aartsen was born about 1640.

vii. Velicke, Aart Aartsen. Aart Aartsen was born on 1641-01-17 in Nunspeet.

viii. Velicke, Hannis Aartsen. Hannis Aartsen was born on 1643-07-09 in Nunspeet. He died about 1700.

ix. Velicke, Breunis Aartsen. Breunis Aartsen was born on 1646-02-01 in Nunspeet.

x. Velicke, Aaltje Aartsen. Aaltje Aartsen was born on 1648-07-02 in Nunspeet.

xi. Velicke, Gerrit Aartsen. Gerrit Aartsen was born on 1651-03-09 in Nunspeet.

xii. Velicke, Reijertje Aarts. Reijertje Aarts was born on 1654-07-02 in Nunspeet. She died about 1700.

More about Reijers, Jacobje Gerritsen and Velicke, Aart Gerritsen:

Marriage: 1631, Nunspeet.

530. Willemse, Evert. He was christened in 1610. He married Gerrits, Aaltjen.

More about Willemse, Evert:

Christening: 1610.

531. Gerrits, Aaltjen. Aaltjen was born about 1610.

Children of Gerrits, Aaltjen and Willemse, Evert

i. Evertsen, Hendrikje [265]. Hendrikje was born on 1636-03-13 in Hulshorst. She died before 1690.

More about Gerrits, Aaltjen and Willemse, Evert:

Marriage: estimated 1635, Hulshorst?.

532. Heijmensen, Lambert. Lambert was born about 1610 in Nunspeet?. He married Willems, Aaltje in calculated 1637-12-00 in Harderwijk.

533. Willems, Aaltje. Aaltje was born about 1610 in Nunspeet.

Children of Willems, Aaltje and Heijmensen, Lambert

i. Lambertsen, Gerrit [266]. He was christened on 1641-07-09 in Nunspeet.

ii. Lambertsen, Heymen. He was christened on 1644-01-28 in Nunspeet. He died before 1676-02-27 in Nunspeet.

iii. Lambertsen, Grietje. She was christened on 1646-07-12 in Nunspeet.

iv. Lambertsen, Trijntje. She was christened on 1649-01-14 in Nunspeet.

v. Lambertsen, Willem. He was christened on 1651-03-21 in Nunspeet.

More about Willems, Aaltje and Heijmensen, Lambert:

Marriage Banns: 1637-11-26, Harderwijk.

Marriage: calculated 1637-12-00, Harderwijk.

540. de Jonge, Jan Evertsen. Jan Evertsen was born before 1612 in Nunspeet?. He was the son of de Jonge, Evert. He married Dries, Hendrikje.

541. Dries, Hendrikje. Hendrikje was born before 1612 in Nunspeet?.

Children of Dries, Hendrikje and de Jonge, Jan Evertsen

i. Jans, Reyer. He was baptised on 1630-12-03 in Nunspeet. He died about 1631.

ii. Jansen, Reijnder [270]. He was christened on 1632-03-11 in Nunspeet. He died before 1672 in Hoophuijsen.

iii. Jansen, Jutte. She was baptised on 1634-11-23 in Nunspeet.

More about Dries, Hendrikje and de Jonge, Jan Evertsen:

Marriage: 1632, Nunspeet?.

542. Eijbertsen, Dries. Dries was born about 1600 in Nunspeet?. He married Jans, Evertje.

543. Jans, Evertje. Evertje was born about 1600 in Nunspeet?.

Children of Jans, Evertje and Eijbertsen, Dries

i. Drees, Reijntje [271]. Reijntje was born in 1633 in Hulshorst.

More about Jans, Evertje and Eijbertsen, Dries:

Marriage: 1633, Nunspeet?.

Generation 11

1056. Velicke, Gerrit Hermansen. Gerrit Hermansen was born in 1574 in Nunspeet. He died in 1646 in Nunspeet at the age of 72 years. He was the son of Velicke, Hermen Everts and nn, nn. He married Cornelissen, Aaltje.

Notes for Velicke, Gerrit Hermansen

Gerrit krijgt 12-11-1606 voor het eerst oprukking van het “Hein Velicken goed” . Op 13-11-1618 krijgt hij oprukking na transport door Aelt Egberts (x Henrickgen Hermans) en Aelt Herberts (x Bije Hermans) van hun recht, waarover een geschil was geweest. Op diezelfde dag krijgt hij consent voor de tuchtiging van zijn huisvrouw Aeltgen Cornelis in de zaalweer en half herengoed. Op 19-12-1631 krijgen Gerrit en zijn vrouw oprukking en consent voor de dispositie ten behoeve van hun zes kinderen. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 304).

More about Velicke, Gerrit Hermansen:

Property: 1636-07-16, Nunspeet. Krijgt investiture en oprukking van het “Bocksgoed” te Nunspeet als erfgenaam van zijn vader. Op diezelfde datum krijgt hij approbatie van een dispositie ten profijte van zijn zus Gerrijken Hermans. Op 29-01-1668 krijgt hij opnieuw oprukking en approbatie van een dispositie ten behoeve van zijn nicht Janneke Jacobs (x Wichman Jacobs). 25-04-1678 krijgt hij voor het laatst oprukking. (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 323)..

Property: 1641-05-14, Nunspeet. Krijgt oprukking van het “Kreengoed” te Nunspeet na transport door Gerrit Everts Kre van de zaalweer en het part aangeërfd door het overlijden van de zoon van zijn overleden broer Herman Everts. Op die datum ook transport van het 1/5 deel welk hij van zijn ouders heeft aangeërfd..

Property: 1660-12-17, Nunspeet. Hij krijgt oprukking na transport door Aert Reijners van de zaalweer en 1/7 deel. Op 30-05-1663 krijgt hij approbatie van een dispositie van zijn vijf zusters en hun kinderen alsmede de kinderen van zijn overleden broers (Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 307)..

1057. Cornelissen, Aaltje. Aaltje was born about 1580.

Children of Cornelissen, Aaltje and Velicke, Gerrit Hermansen

i. Velicke, Thonis Gerritsen. Thonis Gerritsen was born about 1600. He died about 1645.

ii. Velicke, Cornelis Gerritsen. Cornelis Gerritsen was born about 1600. He died about 1649.

iii. Velicke, Hendrick Gerrits. Hendrick Gerrits was born about 1600.

iv. Velicke, Bronis Gerritsen. Bronis Gerritsen was born about 1600. He died before 1647.

v. Velicke, Aart Gerritsen [528]. Aart Gerritsen was born in 1607 in Nunspeet. He died in 1689.

vi. Velicke, Aeltgen Gerritsen. Aeltgen Gerritsen was born about 1610. She died before 1647.

More about Cornelissen, Aaltje and Velicke, Gerrit Hermansen:

Marriage: estimated about 1600, Nunspeet?.

1080. de Jonge, Evert. Evert was born about 1570 in Nunspeet?. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and de Jonge, Evert

i. de Jonge, Jan Evertsen [540]. Jan Evertsen was born before 1612 in Nunspeet?.

Generation 12

2112. Velicke, Hermen Everts. Hermen Everts was born in 1535 in Nunspeet. He died in 1606 in Nunspeet at the age of 71 years. He was the son of Velick, Evert and van Oerdingen, Jacobje Wintges. He married nn, nn.

Notes for Velicke, Hermen Everts

Op 19-10-1575 krijgt Herman afdracht van uitsplitsingen (door zijn voorzaten gedaan)

(Herengoederen op de Veluwe deel 2, pag. 304).

2113. nn, nn.

Children of nn, nn and Velicke, Hermen Everts

i. Velicke, Henrickgen Hermans. Henrickgen Hermans was born about 1569.

ii. Velicke, Gerrit Hermansen [1056]. Gerrit Hermansen was born in 1574 in Nunspeet. He died in 1646 in Nunspeet.

iii. Velicke, Bije Hermans. Bije Hermans was born about 1580.

More about nn, nn and Velicke, Hermen Everts:

Marriage: 1566, Nunspeet.

Generation 13

4224. Velick, Evert. Evert was born in 1507 in Nunspeet. He died in 1564 in Nunspeet at the age of 57 years. He was the son of Velicke, Jacob. He married van Oerdingen, Jacobje Wintges.

4225. van Oerdingen, Jacobje Wintges. Jacobje Wintges was born in 1510 in Harderwijk. She was the daughter of van Oerdingen, Wijntgen.

Children of van Oerdingen, Jacobje Wintges and Velick, Evert

i. Velicke, Hermen Everts [2112]. Hermen Everts was born in 1535 in Nunspeet. He died in 1606 in Nunspeet.

More about van Oerdingen, Jacobje Wintges and Velick, Evert:

Marriage: 1535, Harderwijk.

Generation 14

8448. Velicke, Jacob. Jacob was born in 1471 in Nunspeet. He died in 1526 in Nunspeet at the age of 55 years. He was the son of Velicke, Heyn. He had a relationship with Unknown.

More about Velicke, Jacob:

Residence: 1526, Nunspeet. 4 paarden, 4 koeien, 1 pink, 75 schapen en 1 varken..

Children of Unknown and Velicke, Jacob

i. Velick, Evert [4224]. Evert was born in 1507 in Nunspeet. He died in 1564 in Nunspeet.

8450. van Oerdingen, Wijntgen. Wijntgen was born about 1480. He had a relationship with Unknown.

Children of Unknown and van Oerdingen, Wijntgen

i. van Oerdingen, Jacobje Wintges [4225]. Jacobje Wintges was born in 1510 in Harderwijk.

Generation 15

16896. Velicke, Heyn. Heyn was born in 1441 in Harderwijk. He died in 1512 in Nunspeet at the age of 71 years. He was the son of Velick, Aernt. He had a relationship with Unknown.

More about Velicke, Heyn:

Occupation: Landbouwer op Heyn Velickengoed.

Children of Unknown and Velicke, Heyn

i. Velicke, Jacob [8448]. Jacob was born in 1471 in Nunspeet. He died in 1526 in Nunspeet.

Generation 16

33792. Velick, Aernt. Aernt was born about 1404 in Nunspeet. He died in 1477 in Nunspeet at the age of about 73 years. He had a relationship with Unknown.

Notes for Velick, Aernt

De oudst bekende voorouder, Aernt Velick, woonde op de Veluwe langs de Zuiderzee. Hij werd omstreeks 1404 in Nunspeet geboren. Eeuwenlang waren zijn nazaten de bezitters van een herengoed met de naam “Hein Velickengoed” in Nunspeet. In de 17e en 18e eeuw woonden enkele van zijn nakomelingen op het herengoed “Hulsengoed” in Hoophuizen, een buurtschap in de gemeente Nunspeet. In 1793 verhuisde ene Gerrit Rijksen met zijn vrouw Lubbertje Hendriks van Nunspeet naar Elburg of Doornspijk. Hun zeven kinderen werden in ieder geval tussen 1793 en 1804 gedoopt in de St.Ludgerkerk in Doornspijk. In 1807 verhuisden Gerrit en Lubbertje met het hele gezin naar Telgt, op de grens van Ermelo en Putten.

In 1812 nam deze Gerrit Rijksen, die om het wat ingewikkeld te maken in het dagelijks leven Gerrit Valk (afgeleid van Velick) genoemd werd, in Putten de naam “van de Hoogebrug” aan. In de loop der jaren veranderde de naam in Hogebrug . De nu nog bekende takken van de familie Hogebrug stammen af van zijn twee zoons Jan en Hijmen. De nazaten van Jan wonen nog voor het grootste deel in de omgeving van Putten en Nijkerk.

Children of Unknown and Velick, Aernt

i. Velicke, Aelt. Aelt was born about 1438. He died about 1490 in Harderwijk.

ii. Velicke, Heyn [16896]. Heyn was born in 1441 in Harderwijk. He died in 1512 in Nunspeet.

Endnotes

1. “Sjoa Drenthe”

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515

2. “Sjoa”

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515

a: Sjoa

http://www.sjoa-drenthe.nl/humogen/family.php?id=F10793&main_person=I36515