Stamboom Tienkamp Brandenburg

Johan Homan * 1390 Yde

Afstammelingen van Homan, Johan

1. Homan, Johan.

Geboren 1390 te Yde.    Overleden 1456 te Yde.    Huwde Haveking, Ludeken Sickes 1414.

Kinderen van Haveking, Ludeken Sickes en Homan, Johan

11 i. Homan, Iden Johans. Geboren 1410.    Overleed 1454.   

12 ii. Homan, Sicko Johans. Geboren 1420 te Yde.    Overleden 1475 te Yde.   

13 iii. Homan, Roelof. Geboren 1420 te Yde.    Overleden 1487 te Yde.   

Opmerkingen van Haveking, Ludeken Sickes en Homan, Johan:

De ordelen van de Etstoel vermelden dat Johan Hoveman in 1426 borg was voor Geert Bezueden in de kwestie met de buren van Zeegse. Op de hoofdgelden lijstwordt Johan Haueman te Zeegse/Taarlo vermeld in 1430. In 1430 dient nogmaals de zaak Homan – Bezuden voor de etstoel (FOE 15)

In 1441 was er sprake van een kwestie tussen Homan en Jacob Schultinge: “jsverwijst vann den dardenn penninck gheen goet offte beeste affgepandet heft endepantweringhe dede” (FOE 21)

In 1450 was er sprake van een conflict tussen Johan Hovemann en Albert Titsinge te Yde (FOE 37).

In 1454 ging het om een testament van Iden, Johan Hoeffmansdochter (FOE 54):

” So js gewijst ende de Droste mith den Etten ouergedragen dat het testament, dat dearffgenamen Jden, Johan Hoeffmansdochter, gemeackt ende beschreven hebben nae Jden doet, dat het van weerden wesen soll, want het redelick is, ende dat testament, dat Jden bichtvader beschreuen hadden, in oere kranckheit, dat sol van geenne waardenwesen, want het onredelick is, ende niet gegeven bij wetten der arffgenamen als rechteis”.

Nog in 1456 (FOE 59) vinden we Johan Homan contra Ludeken Houekinge en Meisteringe. Dit is ook het laatste jaar dat we Johan Homan aantreffen. Ook komt zijn naam voor in 1416, 1433 en 1445.

11. Homan, Iden Johans.

Dochter van Homan, Johan en Haveking, Ludeken Sickes. Geboren 1410.    Overleed 1454.   

12. Homan, Sicko Johans.

Zoon van Homan, Johan en Haveking, Ludeken Sickes. Geboren 1420 te Yde.    Overleden 1475 te Yde.    Huwde Onbekend 1450..

Opmerkingen bij Homan, Sicko Johans

Sicke Homan is vermoord door Johan Jalinge.

Een ordel van de etstoel (FOE 109) geeft in 1475 het volgende nieuws:

Tussen zalige Sicko Houemans vrennden an de eene zijdt ende Johan Jalinge an de ander zijdt js gewijst, want de dootslach gesoent was, dat de eerste dach van betaelt js, ende want Johan sijn dage van betalinge niet geholden hefft, szo is dat eerste gelt verloren; ende de soeningen van geenre weerden, ende sol dat vort uthrichten, nha uthwissinge des nijen landesbreef.

Kinderen van Onbekend en Homan, Sicko Johans

121 i. Homan, Johan Sickes. Geboren 1450 te Yde.    Overleed 1517 te Yde.   

121. Homan, Johan Sickes.

Zoon van Homan, Sicko Johans. Geboren 1450 te Yde.    Overleed 1517 te Yde.    Huwde Onbekend 1480..

Kinderen van Onbekend en Homan, Johan Sickes

1211 i. Homan, Johan Johans. Geboren 1480.    Overleed 1565.   

1212 ii. Homan, Wobbe Johans. Geboren 1480.    Overleden 1565.   

1213 iii. Homan, nn Johans. Geboren 1480.    Overleden 1560.   

Opmerkingen van Onbekend en Homan, Johan Sickes:

In 1516 diende voor de etstoel een zaak tussen Johan Houeman en Reinth Mepsche (FOE 91). Vermoedelijk was hij de vader van de in hetzelfde jaar genoemde ette Jonge Hoefman, daar hij anders ook als Jonge Johan Homan zou zijn gemeld. Zekerheid is er echter niet.

1211. Homan, Johan Johans.

Zoon van Homan, Johan Sickes. Geboren 1480.    Overleed 1565.    Huwde , Wobbe 1510..

Kinderen van , Wobbe en Homan, Johan Johans

12111 i. Homan, Sicke. Geboren 1510.    Overleed 1572.   

12112 ii. Homan, Johan Johans. Geboren 1520 te Yde.    Overleed 1578 te Vries.   

12113 iii. Homan, Herman. Geboren 1520.    Overleed 1587.   

12111. Homan, Sicke.

Zoon van Homan, Johan Johans en , Wobbe. Geboren 1510.    Overleed 1572.   

12112. Homan, Johan Johans.

Zoon van Homan, Johan Johans en , Wobbe. Geboren 1520 te Yde.    Overleed 1578 te Vries.    Huwde Bavinck, Hendrika 1540..

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

Henricka Bavinck is waarschijnlijk zijn tweede echtgenote, zij leefde in 1599 nog. Johan Homan wordt genoemd in de brief van 7sep1571 (zie de notes bij zijn broer Sicke Rin10017). In 1577 werd een zoon van Johan Homan aangeklaagd wegens moord op Reijner jans Bavinck (zie de notes bij Johan Homan Rin9615).

Op de Goorspraak van 15mar1578 te Vries eisten Johan en hermen Homan van Johan Bensinge de paarden terug, die waren geschut op de “Zwinemaet”, waar de buren van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun naweide voor de paarden hadden. De weduwe van de inmiddels overleden Johan Bensinge ontkende het schutten en beweerde recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeyen, uitspraak doende, verplichten de eiser te bewijzen dat de buren der drie buurtschappen geduurende 30 jaar of langer op foutieve gronden het recht van naweide bezaten. De Homans konden dit niet bewijzen.

Hieruit blijkt dat Johan en Herman Homan in die jaren bezittingen in Zeegse hadden, Misschien de al eerder genoemde voorvaderlijke goederen in de 15e eeuw.

Kinderen van Bavinck, Hendrika en Homan, Johan Johans

121121 i. Homan, Johan Johans. Geboren 1540 te Yde.    Overleed 1609 te Yde.   

121122 ii. Homan, Herman. Geboren 1550.    Overleed 1628.   

121123 iii. Homan, Freerk. Geboren 1555.    Overleed 1599.   

121124 iv. Homan, Adolf. Geboren 1556.    Overleed 1609.   

121125 v. Homan, Sicke. Geboren 1556.   

121126 vi. Homan, Albert Hidding.

121127 vii. Homan, Niesjen.

121128 viii. Homan, Enrije.

Opmerkingen van Bavinck, Hendrika en Homan, Johan Johans:

Johan Homan wordt genoemd in de brief van 7-9-1571 (Zie [11]). In 1577 wordt een zoon van Johan Homan aangeklaagd wegens moord op Reijner Jans Bavinck. Op de goorspraak van 15 maart 1578 te Vries eisten Johan en Herman Homan van Johan Bensinge de paarden terug, die waren geschut op de “Zwinemaet”, waar de burgen van Zeegse, Tynaarlo en Schipborg al meer dan 30 jaar hun naweide voor paarden hadden. De weduwe van de inmiddels overleden Bensinge ontkende het schutten en beweerde recht van paardendrift te hebben. De buren van Zeyen, uitspraak doende, verplichtten de eiser te bewijzen dat de buren der drie buurschappen gedurende 30 jaar of langer of foutieve gronden het recht van naweide bezaten. De Homan’s konden dit niet bewijzen.

121121. Homan, Johan Johans.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren 1540 te Yde.    Overleed 1609 te Yde.    Huwde , G 1570..

Opmerkingen bij Homan, Johan Johans

In 1572 is er een klacht tegen “jonge Hoefmans” (dit is waarschijnlijk jonge Johan Homan) wegens een “nederslach” aan Hindrick Hardinck. [Goorspraken 1572‑1577 pg. 37 d.d. 15‑3‑1572]

In 1577 wordt Johan Homan verbannen wegens een doodslag op Reinder Jans Bavinck. Hij wordt later gerehabiliteerd. Wellicht hebben de godsdienstige en politieke veranderingen tussen 1577 en 1594 hiertoe bijgedragen. Misschien zijn de godsdiensttwisten wel de oorzaak geweest. In 1595 wordt Johan lid van de Etstoel als een man die “de nye lere” was toegedaan, dus protestant is.

Op 10‑10‑1597 worden Jacob Luinge en Jan Campinge voor arbitrage verwezen naar “edel en ernfeste lieden” waaronder Johan Homan.[Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 384]

Op 31‑3‑1600 is Johan Homan gecommitteerde in de zaak tussen Jan Thedema en de buren van Roden. [Ordelen van de Etstoel, Joosting, pg. 14] Ook op 23‑9‑1603 is Johan gecommitteerde. [Ridderschap en Eigenerfden 32] In juni 1608 vinden we “Olde Jan Homan” te Yde als gemachtigde voor predikant Eildert Huisman te Vries.[Drost en Gedeputeerden V pg. 44,46].

Kinderen van , G en Homan, Johan Johans

1211211 i. Homan, Roelof. Geboren 1570.    Overleed 1654.   

1211212 ii. Homan, Freerk. Geboren 1575.    Overleden 1656.   

1211213 iii. Homan, Engelbert Johans. Geboren 1575 te Yde.    Overleden 1613 te Tynaarloo.   

1211214 iv. Homan, Arent Johans. Geboren 1575 te Yde.    Overleden 1651 te Peize.   

1211215 v. Homan, Hoveman.

1211211. Homan, Roelof.

Zoon van Homan, Johan Johans en , G. Geboren 1570.    Overleed 1654.   

1211212. Homan, Freerk.

Zoon van Homan, Johan Johans en , G. Geboren 1575.    Overleden 1656.   

1211213. Homan, Engelbert Johans.

Zoon van Homan, Johan Johans en , G. Geboren 1575 te Yde.    Overleden 1613 te Tynaarloo.    Relatie met Onbekend..

Opmerkingen bij Homan, Engelbert Johans

In 1604 is Engelbert Homan volmacht voor de ommebuurschappen van Vries.[Drost en Gedeputeerden III pg. 31] Op paasdag 1607 heeft hij een geschil met Jan Homan en Albert Jansen. Deze zouden eigen autoriteit hebben gebruikt inzake het toe‑eigenen van schuldbrieven.[Etstoel 14 deel 1 folio 21 d.d. 26‑4‑1609] Op 23‑8‑1610 vinden we Engelbert in een zaak betreffende de vicariepachten te Vries. [Drost en Gedeputeerden IV pg. 73] Op 25‑10‑1610 krijgt hij, wonende te Tynaarlo, salaris in een kerspelgeschil.[Drost en Gedeputeerden VI pg. 31]

In 1611 komt hij enkele malen voor in een conflict met Engelbert Derks en de buren van Tynaarlo. [Etstoel 14 deel 2 folio 173 d.d. 19‑8‑1611] In 1612 staat hij in het bezaaide landen register te Tynaarlo te boek voor 29 mud.[OSA 621]

Op 19‑8‑1611 klaagt Albertum Iftema, burger te Groningen Engelbert Homan aan om betaling te krijgen van 435‑17‑0 wegens een lening aan Hoveman Hoveman, de broer van Engelbert. [Etstoel 14 deel 2 folio 171 d.d. 19‑8‑1611]

Op 26‑4‑1613 eisen Engelbert Homan voor zich en zijn zusters geld van Engelbert Dercks en consorten. Ze krijgen echter niets.[Etstoel 14 deel 3 folio 70 d.d. 26‑4‑1613].

Kinderen van Onbekend en Homan, Engelbert Johans

12112131 i. Homan, Wendele. Geboren 1600 te Tynaarloo.    Overleed 1673 te Zuidlaren.   

12112132 ii. Homan, Harmen Engelberts. Geboren 1606.    Overleed 1642.   

12112131. Homan, Wendele.

Dochter van Homan, Engelbert Johans. Geboren 1600 te Tynaarloo.    Overleed 1673 te Zuidlaren.    Huwde Baving, Boele 1630..

Kinderen van Homan, Wendele en Baving, Boele

121121311 i. Baving, Hille. Gedoopt 1632 te Zuidlaren.. Overleden 1667.   

Opmerkingen van Homan, Wendele en Baving, Boele:

Een Boele Baving, leeftijdgenoot van deze Boele Baving is overleden te Zuidlaren in 1636. Het is daarom niet zeker of alle vermeldingen hieronder dezelfde Boele Baving betreffen.

In 1627 is er een conflict tussen Boele Baving en Johan Bruins over de erfenis van wijlen Grietje Baving: “In saken Boele Bavingh impt. versoekende van Johan Bruijns ged. inventaris van de goederen bij Grietien Bavinghs nagelaten, de ged. eerst inbrenginge van boedel begerende, de partijen moeten disputeren over de exceptie”.[GrA RA IIIa d.d. 3‑10‑1627]

Hetzelfde conflict komt een dag later weer aan de orde: “In saken Boele Bavingh impt. versoekende van Johan Bruijns ged. inventaris van de goederen bij Grietien Bavinghs nagelaten, de ged. exceptie versoekende sustinerende de impt. geholden te wesen eerst wederomme in te brengen zilverwerk, door hem uit het sterfhuis genoten, voorts de goederen in Drente gelegen, welke zijn huisvrouw in huw. voorwaarden in te brengen geholden, beide exceptien worden gerejecteert en de ged. moet het inventaris overgeven”.[GrA RA IIIa d.d. 4‑10‑1627]

Op 19‑1‑1639 is hij een van de ondertekenaren bij een besluit betreffende de betaling voor het begraven. [Drentse Rechtsbronnen pg. 256]

Boele Baving wordt in 1646 aangeslagen, samen met Jan van Ulsen voor 11317‑0. [OSA 845]

Op 8‑12‑1640 is er een geschil tussen Boele Baving en de erfgenamen van Reinder Tamming en consrten over een obligatie van 25‑5‑1611. [Etstoel 14 deel 11 folio 448 d.d. 8‑12‑1640]

Boele Baving is sibbevoogd over de kinderen van Harmen Homan in 1643.[GA RA IVa d.d. 4‑2‑1643]

Op 23‑6‑1645 zijn Boele Baving en de erfgenamen van wijlen Reinder Tamming gemeenschappelijk eisers in een zaak tegen Harmen Jurjens, Hindrik van Selbach, Roelof Dijcks, Jan Swiers en Egbert Buiter te Zuidlaren. Het betreft de betaling van 150 daalder met rente wegens een lening d.d. 25‑5‑1611. Volgens verweerders zouden de penningen opgenomen zijn ten laste van het carspel Zuidlaren in een zaak betreffende naarkoop.[Etstoel 14 deel 12 folio 87 d.d. 23‑6‑1645]

121121311. Baving, Hille.

Dochter van Baving, Boele en Homan, Wendele. Gedoopt 1632 te Zuidlaren.. Overleden 1667.    Huwde Mulder, Otto Roelofs 1660 te Zuidlaren?.

Kinderen van Baving, Hille en Mulder, Otto Roelofs

1211213111 i. Ottens, Geesje. Geboren 1660 te Zuidlaarderveen.    Overleden 1729.   

Opmerkingen van Baving, Hille en Mulder, Otto Roelofs:

Lidmatenlijst Zuidlaren 1652: 122. “Hindrickjen Berents Otto Roelefs vrouwe vant veen”.

Otto Roelofs en Grietien Koens te Lula lenen op 19‑5‑1687 723‑17 van Arent Ysvogel en zijn vrouw Maria Boelens te Groningen.[Schultenprotocol 264 deel 2 folio 118 d.d. 19‑5‑1687].

1211213111. Ottens, Geesje.

Dochter van Mulder, Otto Roelofs en Baving, Hille. Geboren 1660 te Zuidlaarderveen.    Overleden 1729.    Huwde Geerts, Arent 1678.

Kinderen van Ottens, Geesje en Geerts, Arent

12112131111 i. Arents, Jantje. Gedoopt 1679 te Zuidlaren. Overleden 1743.   

12112131111. Arents, Jantje.

Dochter van Geerts, Arent en Ottens, Geesje. Gedoopt 1679 te Zuidlaren. Overleden 1743.    Huwde    Nijmeijer, Hindrik Claassen.

Kinderen van Arents, Jantje en Nijmeijer, Hindrik Claassen

121121311111 i. Nijmeijer, Geertje Hindriks. Geboren 1700 te Annen.    Overleden 1752.   

121121311112 ii. Nijmeijer, Claas Hendriks. Geboren 1700 te Annen.   

121121311111. Nijmeijer, Geertje Hindriks.

Dochter van Nijmeijer, Hindrik Claassen en Arents, Jantje. Geboren 1700 te Annen.    Overleden 1752.    Huwde    Rijnberg, Hindrik Hindriks.

Kinderen van Nijmeijer, Geertje Hindriks en Rijnberg, Hindrik Hindriks

1211213111111 i. Rijnberg, Jantje Hindriks. Gedoopt 1737 te Anloo.. Overleden 1808 te Taarlo.   

1211213111112 ii. Rijnberg, Hindrik Hindriks. Geboren 1745 te Annen.   

1211213111111. Rijnberg, Jantje Hindriks.

Dochter van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Nijmeijer, Geertje Hindriks. Gedoopt 1737 te Anloo.. Overleden 1808 te Taarlo.    Huwde    Elties, Jan Jans.

Kinderen van Rijnberg, Jantje Hindriks en Elties, Jan Jans

12112131111111 i. Elties, Eltien Jans. Geboren 1756 te Taarlo.    Overleden 1794 te Vries.   

12112131111112 ii. Elties, Geertje Jans. Gedoopt 1761 te Vries..

12112131111113 iii. Elties, Hindrikje Jans. Geboren 1763 te Taarlo.    Overleden 1835 te Rolde.   

12112131111114 iv. Elties, Jan Jans. Geboren 1771 te Taarlo.    Overleden 1832 te Taarlo.   

12112131111115 v. Elties, Hendrik. Geboren 1775.   

12112131111111. Elties, Eltien Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Geboren 1756 te Taarlo.    Overleden 1794 te Vries.    Huwde    Schuiling, Jan Davids.

Kinderen van Elties, Eltien Jans en Schuiling, Jan Davids

121121311111111 i. Schuiling, Margje Jans. Geboren 1781 te Taarlo.   

121121311111112 ii. Schuiling, Jantje Jans. Geboren 1784 te Taarlo.    Overleden 1852 te Bunne (Vries).   

121121311111113 iii. Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1790 te Bunne (Vries).    Overleden 1821 te Beilen.   

121121311111111. Schuiling, Margje Jans.

Dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans. Geboren 1781 te Taarlo.    Gedoopt 1781 te Vries..

121121311111112. Schuiling, Jantje Jans.

Dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans. Geboren 1784 te Taarlo.    Gedoopt 1784 te Vries.. Overleden 1852 te Bunne (Vries).    Huwde    Schuiling, Hindrik Jans.

Kinderen van Schuiling, Jantje Jans en Schuiling, Hindrik Jans

1211213111111121 i. Schuiling, Wubbechien. Geboren 1822 te Vries.    Overleden 1822 te Bunne (Vries).   

1211213111111121. Schuiling, Wubbechien.

Dochter van Schuiling, Hindrik Jans en Schuiling, Jantje Jans. Geboren 1822 te Vries.    Overleden 1822 te Bunne (Vries).   

121121311111113. Schuiling, Wibbigje Jans.

Dochter van Schuiling, Jan Davids en Elties, Eltien Jans. Geboren 1790 te Bunne (Vries).    Gedoopt 1790 te Vries.. Overleden 1821 te Beilen.    Huwde Oosting, Jan Lucas 1813 te Vries.

Kinderen van Schuiling, Wibbigje Jans en Oosting, Jan Lucas

1211213111111131 i. Oosting, Eltien. Geboren 1816 te Beilen.    Overleden 1894 te Hijken.   

1211213111111132 ii. Oosting, Geesje. Geboren 1818 te Beilen.    Overleden 1891 te Westerbork.   

1211213111111133 iii. Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1821 te Beilen.    Overleden 1891 te Vries.   

1211213111111131. Oosting, Eltien.

Dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1816 te Beilen.    Overleden 1894 te Hijken.   

1211213111111132. Oosting, Geesje.

Dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1818 te Beilen.    Overleden 1891 te Westerbork.    Huwde Snijder, Jacob 1845 te Beilen.

1211213111111133. Oosting, Marrigje Jans.

Dochter van Oosting, Jan Lucas en Schuiling, Wibbigje Jans. Geboren 1821 te Beilen.    Overleden 1891 te Vries.    Huwde Tienkamp, Engbert Roelofs 1842 te Beilen.

Kinderen van Oosting, Marrigje Jans en Tienkamp, Engbert Roelofs

12112131111111331 i. Tienkamp, Roelof Engbert. Geboren 1842 te Assen.    Overleden 1921 te Vries.   

12112131111111332 ii. Tienkamp, Jan Engbert. Geboren 1845 te Assen.    Overleden 1902 te Leek.   

12112131111111333 iii. Tienkamp, Willem. Geboren 1848 te Eelde.    Overleden 1925 te Hoogezand.   

12112131111111334 iv. Tienkamp, Engbert. Geboren 1851 te Eelde.    Overleden 1931 te Donderen (Vries).   

12112131111111335 v. Tienkamp, Wietske. Geboren 1854 te Vries.    Overleden 1938 te Tynaarloo.   

12112131111111336 vi. Tienkamp, Wubbechien. Geboren 1857 te Vries.    Overleden 1920 te Assen.   

12112131111111337 vii. Tienkamp, Markus. Geboren 1862 te Vries.    Overleden 1870 te Vries.   

12112131111111338 viii. Tienkamp, Mina. Geboren 1864 te Vries.    Overleden 1934 te Almelo.   

12112131111111331. Tienkamp, Roelof Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1842 te Assen.    Overleden 1921 te Vries.    Begraven 1921 te Vries.. Huwde Heuker, Zwaantien 1865 te Vries. Huwde tevens Seggers, Geessien op 1906 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Engbert

Hij woonde in Vries, Wijk No 96.

1871-06-13 – Voor de Friesche schapen, melkgevende, de premie van f 3,- aan dat van R.Tienkamp te Rolde.

1890-12-13

De klompenmaker R.Tienkamp te Vries wilde hedenmorgen een geweer laden, doch daar de patroon er niet vlot inging, tikte zijn zoon er met een hamer op, met het omngelukkige gevolg, dat de patroon ontplofte en beide mannen de lading in het gezicht kregen.

Geen van beiden konden aanvankelijk zien, terwijl de zoon bovendien in het aangezicht bloedend was verwond.

De toestand van beide personen moet echter nog al bevredigend zijn, doch het gebeurde blijft niettemin eene waarschuwing voor anderen om met dergelijke dingen voorzichtig te zijn.

Kinderen van Heuker, Zwaantien en Tienkamp, Roelof Engbert

121121311111113311 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1866 te Vries.    Overleden 1956 te Emmen.   

121121311111113312 ii. Tienkamp, Marchien. Geboren 1867 te Vries.    Overleden 1951 te Zuidlaarderveen.   

121121311111113313 iii. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1871 te Vries.    Overleden 1952 te Vries.   

121121311111113314 iv. Tienkamp, Markus. Geboren 1873 te Vries.    Overleden 1950 te Assen.   

121121311111113315 v. Tienkamp, Regiena. Geboren 1879 te Vries.    Overleden 1879 te Vries.   

Opmerkingen van Seggers, Geessien en Tienkamp, Roelof Engbert:

1909-07-21 – procederen tegen G Seggers, vrouw van Tienkamp wegens nalatigheid in het betalen van de kosten voor het in orde brengen van hunne onderhoudsverplichte waterleidingen.

Opmerking: vreemd dat hier vrouw Tienkamp wordt genoemd en niet Roelof zélf. Hij leefde toen nog.

121121311111113311. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1866 te Vries.    Overleden 1956 te Emmen.    Huwde Warners, Liebechien 1884 te Assen. Huwde tevens Hogenbirk, Elizabeth op 1888 te Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Anekdote (verteld door Engbert T. zijn kleinzoon) Hij ging met grootvader met de trein naar

Amsterdam. In een warenhuis (de Bijenkorf ? – PT) keek hij in een spiegel en zei: “Hé, Marcus,

(zijn tweelingbroer volgens ET), wat doe jij hier?” en realiseerde zich toen pas, dat hij naar

zijn eigen spiegelbeeld stond te kijken. N.B.: Naar mij later is gebleken, was zijn broer

Marcus geen tweelingbroer. Mogelijk hebben zij wèl veel op elkaar geleken.

Kinderen van Hogenbirk, Elizabeth en Tienkamp, Engbert

1211213111111133111 i. Tienkamp, Roelof. Geboren 1889 te Assen.    Overleden 1951 te Drachten.   

1211213111111133112 ii. Tienkamp, Wilhelmina Christina. Geboren 1890 te Assen.    Overleden 1894 te Assen.   

1211213111111133113 iii. Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1892 te Assen.    Overleden 1987 te Assen.   

1211213111111133114 iv. Tienkamp, Johannes. Geboren 1898 te Nijehaske.    Overleden 1970 te Nieuw-Amsterdam.   

1211213111111133111. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Geboren 1889 te Assen.    Overleden 1951 te Drachten.    Huwde Lenos, Hotske 1917 te Schoterland (Fr). Huwde tevens Hoekstra, M.E. 1945.

Kinderen van Lenos, Hotske en Tienkamp, Roelof

12112131111111331111 i. Tienkamp, Hiltje Elisabeth. Geboren 1919 te Drachten.    Overleden 1987 te Groningen.   

12112131111111331112 ii. Tienkamp, Engbert. Geboren 1924 te Drachten.    Overleden 1993 te Groningen.   

12112131111111331111. Tienkamp, Hiltje Elisabeth.

Dochter van Tienkamp, Roelof en Lenos, Hotske. Geboren 1919 te Drachten.    Overleden 1987 te Groningen.    Huwde Nubé, Hilco Cornelis 1948 te Drachten.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hiltje Elisabeth

42406 Tienkamp, H.E.

Plaats van tewerkstelling: Politieke Recherche Afdeling Drachten

Vraag: Is dit Hiltje Elisabeth Tienkamp? Betreft Drachten, dus is aannemelijk.

Vervolgvraag: waarom?

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Bron:

http://www.gahetna.nl/

Overigens heeft het Verzetsmuseum Friesland een foto waarop zij te zien is als koerierster voor het verzet, samen met 4 anderen in Friese klederdracht.

12112131111111331112. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Roelof en Lenos, Hotske. Geboren 1924 te Drachten.    Overleden 1993 te Groningen.    Huwde van der Molen, Froukje 1949 te Drachten.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij heeft in Drachten gewoond en woonde daarna in Haren.

Kinderen van van der Molen, Froukje en Tienkamp, Engbert

121121311111113311121 i. Tienkamp, Roelof. Geboren 1951 te Haren.   

121121311111113311122 ii. Tienkamp, Sietse. Geboren 1955 te Haren.   

121121311111113311121. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Engbert en van der Molen, Froukje. Geboren 1951 te Haren.    Huwde Essink, Mariëtte 1985..

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Hij is redacteur voor de Boompers Nieuwsbladen in Meppel. Hij woont in Onna.

Kinderen van Essink, Mariëtte en Tienkamp, Roelof

1211213111111133111211 i. Tienkamp, Arjen Engbert. Geboren 1988 te Steenwijk.   

1211213111111133111212 ii. Tienkamp, Maaike Maria. Geboren 1988 te Steenwijk.   

1211213111111133111211. Tienkamp, Arjen Engbert.

Zoon van Tienkamp, Roelof en Essink, Mariëtte. Geboren 1988 te Steenwijk.   

1211213111111133111212. Tienkamp, Maaike Maria.

Dochter van Tienkamp, Roelof en Essink, Mariëtte. Geboren 1988 te Steenwijk.   

121121311111113311122. Tienkamp, Sietse.

Zoon van Tienkamp, Engbert en van der Molen, Froukje. Geboren 1955 te Haren.    Huwde Goossen, Hannette 1978..

Opmerkingen bij Tienkamp, Sietse

Ca 1990 werkte hij in Oostvoorne, ca 1995 in Sint Maartenszee.

Kinderen van Goossen, Hannette en Tienkamp, Sietse

1211213111111133111221 i. Tienkamp, Ronald. Geboren 1984 te Oostvoorne.   

1211213111111133111222 ii. Tienkamp, Ciska. Geboren 1987 te Oostvoorne.   

1211213111111133111221. Tienkamp, Ronald.

Zoon van Tienkamp, Sietse en Goossen, Hannette. Geboren 1984 te Oostvoorne.    Huwde    Aldenkamp, Antoinette.

Kinderen van Aldenkamp, Antoinette en Tienkamp, Ronald

12112131111111331112211 i. Tienkamp, Kyan. Geboren 2008 te Enschede.   

12112131111111331112212 ii. Tienkamp, Janna Johannette Franciska. Geboren 2011.   

12112131111111331112211. Tienkamp, Kyan.

Zoon van Tienkamp, Ronald en Aldenkamp, Antoinette. Geboren 2008 te Enschede.   

12112131111111331112212. Tienkamp, Janna Johannette Franciska.

Dochter van Tienkamp, Ronald en Aldenkamp, Antoinette. Geboren 2011.   

1211213111111133111222. Tienkamp, Ciska.

Dochter van Tienkamp, Sietse en Goossen, Hannette. Geboren 1987 te Oostvoorne.   

1211213111111133112. Tienkamp, Wilhelmina Christina.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Geboren 1890 te Assen.    Overleden 1894 te Assen.   

1211213111111133113. Tienkamp, Zwaantje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Geboren 1892 te Assen.    Overleden 1987 te Assen.    Huwde Planting, Pieter 1914 te Sleen.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Planting, Pieter

12112131111111331131 i. Planting, Dina. Geboren 1915.   

12112131111111331132 ii. Planting, Engbert. Geboren 1917.   

12112131111111331133 iii. Planting, Elizabeth. Geboren 1920.    Overleden 2010 te Nieuw-Amsterdam.   

12112131111111331134 iv. Planting, NN. Geboren 1922 te Emmen.    Overleden 1922 te Emmen.   

12112131111111331131. Planting, Dina.

Dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1915.    Huwde Schonewille, nn 1940.

12112131111111331132. Planting, Engbert.

Zoon van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1917.   

12112131111111331133. Planting, Elizabeth.

Dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1920.    Overleden 2010 te Nieuw-Amsterdam.    Huwde Tump, Cornelis 1945.

12112131111111331134. Planting, NN.

Dochter van Planting, Pieter en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1922 te Emmen.    Overleden 1922 te Emmen.   

1211213111111133114. Tienkamp, Johannes.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Hogenbirk, Elizabeth. Geboren 1898 te Nijehaske.    Overleden 1970 te Nieuw-Amsterdam.    Huwde Bosma, Wietske 1925 te Schoterland (Fr).

Opmerkingen bij Tienkamp, Johannes

Nieuws 08-11-1934

WITTE MUSSCHEN ( 7 Nov.)

Verschillende ingezetenen hebben twee witte musschen gezien. De diertjes komen geregeld bij het huis van den heer J.Tienkamp, die ze voert.

Bericht Provinciale Drentsche en Asser Courant 08-02-1940:

Willem W. te Nieuw-Amsterdam staat terecht wegens diefstal van een houten balk, waarover Joh. Gankema aldaar het beheer had. Deze had den balk geleend van Jonker en Tienkamp.

Nadat Gankema en Lammert Meppelink als getuigen zijn gehoord, eischt de officier 14 dagen gevangenisstraf.

Het vonnis is dienovereenkomstig.

Op 02-03-1940 werd hij benoemd als bestuurslid van de Bouwvakpatroonsvereniging Z.O. Drenthe, die toen 10 jaar bestond.

Kinderen van Bosma, Wietske en Tienkamp, Johannes

12112131111111331141 i. Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1925 te Nieuw-Amsterdam.   

12112131111111331141. Tienkamp, Elisabeth.

Dochter van Tienkamp, Johannes en Bosma, Wietske. Geboren 1925 te Nieuw-Amsterdam.    Huwde Mulder, O.H. 1945.

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Mulder, O.H.

121121311111113311411 i. Mulder, Johan. Geboren 1950 te Alteveer (Hoogeveen).   

121121311111113311412 ii. Mulder, Inge. Geboren 1950 te Alteveer (Hoogeveen).   

121121311111113311411. Mulder, Johan.

Zoon van Mulder, O.H. en Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1950 te Alteveer (Hoogeveen).   

121121311111113311412. Mulder, Inge.

Dochter van Mulder, O.H. en Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1950 te Alteveer (Hoogeveen).   

121121311111113312. Tienkamp, Marchien.

Dochter van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1867 te Vries.    Overleden 1951 te Zuidlaarderveen.    Begraven 1951 te Zuidlaren.. Huwde van der Molen, Frerik 1884 te Zuidlaren.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marchien

Marchien was dienstbode en haar man was knecht in Midlaren. Zij moesten trouwen en begonnen een

eigen bakkerszaak. Marchien vente met korven aan een juk, lopend langs de dorpen. Later kregen

zij een hondekar en toen de zaken beter gingen, kochten zij een paard en wagen. De kinderen

(waarvan velen stierven aan TBC) werkten allemaal mee in de bakkerij, gevestigd in

Zuidlaarderveen. Haar kleinzoon, óók een F.v.d.Molen (inmiddels overleden aan een ongeval) was

oprichter van de bakkerij in Zuidlaren bekend van de Zuidlaarder bollen. Marchien woonde na het

overlijden van haar man, in bij een schoonzuster met een kruidenierswinkel.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en van der Molen, Frerik

1211213111111133121 i. van der Molen, Hendrikje. Geboren 1885 te Zuidlaren.    Overleden 1913 te Zuidlaarderveen.   

1211213111111133122 ii. van der Molen, Roelof. Geboren 1889 te Zuidlaren.   

1211213111111133123 iii. van der Molen, Geertje. Geboren 1892 te Zuidlaren.    Overleden 1913 te Putten.   

1211213111111133124 iv. van der Molen, Geert. Geboren 1896 te Zuidlaarderveen.   

1211213111111133125 v. van der Molen, Sebe. Geboren 1899 te Zuidlaren.    Overleden 1950.   

1211213111111133126 vi. van der Molen, Hendrik. Geboren 1905 te Zuidlaren.    Overleden 1941 te Zuidlaarderveen.   

1211213111111133121. van der Molen, Hendrikje.

Dochter van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1885 te Zuidlaren.    Overleden 1913 te Zuidlaarderveen.   

1211213111111133122. van der Molen, Roelof.

Zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1889 te Zuidlaren.    Huwde Bruining, Greta 1920 te Vries.

1211213111111133123. van der Molen, Geertje.

Dochter van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1892 te Zuidlaren.    Overleden 1913 te Putten.   

1211213111111133124. van der Molen, Geert.

Zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1896 te Zuidlaarderveen.   

1211213111111133125. van der Molen, Sebe.

Zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1899 te Zuidlaren.    Overleden 1950.    Huwde Terburg, Wilhelmiena 1922 te Zuidlaren.

1211213111111133126. van der Molen, Hendrik.

Zoon van van der Molen, Frerik en Tienkamp, Marchien. Geboren 1905 te Zuidlaren.    Overleden 1941 te Zuidlaarderveen.    Huwde Abbring, Hilje 1930..

121121311111113313. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1871 te Vries.    Overleden 1952 te Vries.    Begraven 1952 te Vries.. Huwde Kempkers, Jantje Roelofs 1895 te Peize.

Kinderen van Kempkers, Jantje Roelofs en Tienkamp, Hendrik

1211213111111133131 i. Tienkamp, Geert. Geboren 1895 te Peize.    Overleden 1918 te Vries.   

1211213111111133132 ii. Tienkamp, Roelof. Geboren 1896 te Peize.    Overleden 1902 te Peize.   

1211213111111133133 iii. Tienkamp, Roelof. Geboren 1903 te Vries.    Overleden 1979 te Vries.   

1211213111111133134 iv. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1909 te Vries.    Overleden 1977 te Vries.   

1211213111111133131. Tienkamp, Geert.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Geboren 1895 te Peize.    Overleden 1918 te Vries.   

1211213111111133132. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Geboren 1896 te Peize.    Overleden 1902 te Peize.   

1211213111111133133. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Geboren 1903 te Vries.    Overleden 1979 te Vries.    Huwde Beuving, Folkerdina 1934 te Vries. Huwde tevens Snoek, Antje 1955 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Hij heeft de boerderij van zijn vader in Vries overgenomen. Volgens zijn zoon had zijn vader een

loonwerkersbedrijf. Ca 1949 is hun huis verbrand. In Vries is een straatnaam vernoemd (de

Tienkampen). Dit is bedongen door Roelof. Adres daarna: Tienkampen 2. 9481 CS Vries.

Kinderen van Beuving, Folkerdina en Tienkamp, Roelof

12112131111111331331 i. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1935 te Vries.    Overleden 2021 te Vries.   

12112131111111331331. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Roelof en Beuving, Folkerdina. Geboren 1935 te Vries.    Overleden 2021 te Vries.    Huwde Keur, Wemeltje 1960 te Vries.

Kinderen van Keur, Wemeltje en Tienkamp, Hendrik

121121311111113313311 i. Tienkamp, Folkert. Geboren 1962 te Yde.   

121121311111113313312 ii. Tienkamp, Jannie. Geboren 1965 te Yde.   

121121311111113313313 iii. Tienkamp, Roelof Albert. Geboren 1969 te Yde.   

121121311111113313311. Tienkamp, Folkert.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje. Geboren 1962 te Yde.    Huwde NN, vrouw van Folkert 1985 te Assen?.

Kinderen van NN, vrouw van Folkert en Tienkamp, Folkert

1211213111111133133111 i. Tienkamp, Raymond. Geboren 1986 te Assen.   

1211213111111133133111. Tienkamp, Raymond.

Zoon van Tienkamp, Folkert en NN, vrouw van Folkert. Geboren 1986 te Assen.   

121121311111113313312. Tienkamp, Jannie.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje. Geboren 1965 te Yde.   

121121311111113313313. Tienkamp, Roelof Albert.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Keur, Wemeltje. Geboren 1969 te Yde.   

1211213111111133134. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Kempkers, Jantje Roelofs. Geboren 1909 te Vries.    Overleden 1977 te Vries.    Huwde Jansen, Jantje 1934 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

In de 2e W.O. is het huis van zijn vader verbrand, waardoor trouwboekjes e.d. verloren zijn gegaan.

Agrarisch Niieuwsblad 25-06-1940

Grasverkooping te Vries:

perc.3. voor f 38    aan H.Tienkamp perc 4 voor f 40    aan H.Tienkamp en pers 5. voor f 42 aan H.Tienkamp

Kinderen van Jansen, Jantje en Tienkamp, Hendrik

12112131111111331341 i. Tienkamp, Jantje. Geboren 1934 te Vries.    Overleed 2004.   

12112131111111331342 ii. Tienkamp, Lubertus. Geboren 1937 te Vries.   

12112131111111331343 iii. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1939 te Vries.   

12112131111111331344 iv. Tienkamp, Gerriet. Geboren 1944 te Vries.   

12112131111111331345 v. Tienkamp, Geert. Geboren 1955 te Vries.   

12112131111111331341. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Geboren 1934 te Vries.    Overleed 2004.    Huwde Hendriks, Derk 1955 te Assen.

12112131111111331342. Tienkamp, Lubertus.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Geboren 1937 te Vries.    Huwde Liekstra, Jantina 1958 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Lubertus

Artikel 26-08-1950:

Tinaarlo. Donderdagavond werd in het Natuurbad “Tinaarlo” ’t zwemdiploma A. uitgereikt aan:

(…)

Lubertus Tienkamp,

Kinderen van Liekstra, Jantina en Tienkamp, Lubertus

121121311111113313421 i. Tienkamp, Jantje. Geboren 1958 te Vries.   

121121311111113313422 ii. Tienkamp, Geertje. Geboren 1961 te Vries.   

121121311111113313423 iii. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1964 te Vries.    Overleden 2008 te Dwingeloo.   

121121311111113313424 iv. Tienkamp, Anneke. Geboren 1968 te Vries.   

121121311111113313421. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina. Geboren 1958 te Vries.   

121121311111113313422. Tienkamp, Geertje.

Dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina. Geboren 1961 te Vries.   

121121311111113313423. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina. Geboren 1964 te Vries.    Overleden 2008 te Dwingeloo.   

121121311111113313424. Tienkamp, Anneke.

Dochter van Tienkamp, Lubertus en Liekstra, Jantina. Geboren 1968 te Vries.    Huwde de Haan, Jan Jacob 1999.

Kinderen van Tienkamp, Anneke en de Haan, Jan Jacob

1211213111111133134241 i. de Haan, Tessa. Geboren 2001 te Groningen.   

1211213111111133134241. de Haan, Tessa.

Dochter van de Haan, Jan Jacob en Tienkamp, Anneke. Geboren 2001 te Groningen.   

12112131111111331343. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Geboren 1939 te Vries.    Huwde Giezen, Geertje 1963 te Paterswolde.

Kinderen van Giezen, Geertje en Tienkamp, Hendrik

121121311111113313431 i. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1964 te Paterswolde.   

121121311111113313432 ii. Tienkamp, Helga. Geboren 1965 te Paterswolde.   

121121311111113313433 iii. Tienkamp, Janneke. Geboren 1968 te Paterswolde.   

121121311111113313431. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje. Geboren 1964 te Paterswolde.    Huwde Veenhuysen, Eef 1985..

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

Hij is ongehuwd samenwonend in Groningen. Hij is drukker van beroep en stelde voor tzt het

rapport in boekvorm uit te brengen. Het is er nog niet van gekomen… Anno 2002 heeft hij een

drukkerij in Groningen, aan de Harksteder weg.

Kinderen van Veenhuysen, Eef en Tienkamp, Hendrik

1211213111111133134311 i. Tienkamp, Aaf. Geboren 1988 te Groningen.   

1211213111111133134312 ii. Tienkamp, Floor. Geboren 1993.   

1211213111111133134313 iii. Tienkamp, Fré. Geboren 1992.   

1211213111111133134311. Tienkamp, Aaf.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef. Geboren 1988 te Groningen.   

1211213111111133134312. Tienkamp, Floor.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef. Geboren 1993.   

1211213111111133134313. Tienkamp, Fré.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Veenhuysen, Eef. Geboren 1992.   

121121311111113313432. Tienkamp, Helga.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje. Geboren 1965 te Paterswolde.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Helga

Zij is ongehuwd samenwonend en in (in 1990) in verwachting van een erkend kind (dus geen Tienkamp).

121121311111113313433. Tienkamp, Janneke.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Giezen, Geertje. Geboren 1968 te Paterswolde.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Janneke

Zij woont in Paterswolde.

12112131111111331344. Tienkamp, Gerriet.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Geboren 1944 te Vries.    Huwde de Vries, W. 1975 te Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Gerriet

Hij woont in Donderen.

Kinderen van de Vries, W. en Tienkamp, Gerriet

121121311111113313441 i. Tienkamp, Rik. Geboren 1979 te Donderen (Vries).   

121121311111113313441. Tienkamp, Rik.

Zoon van Tienkamp, Gerriet en de Vries, W.. Geboren 1979 te Donderen (Vries).   

12112131111111331345. Tienkamp, Geert.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Jansen, Jantje. Geboren 1955 te Vries.    Huwde Suurd, R. 1975 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geert

Woont in Vries.

Kinderen van Suurd, R. en Tienkamp, Geert

121121311111113313451 i. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1975 te Vries.   

121121311111113313452 ii. Tienkamp, Gineke. Geboren 1977 te Vries.   

121121311111113313451. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Geert en Suurd, R.. Geboren 1975 te Vries.   

121121311111113313452. Tienkamp, Gineke.

Dochter van Tienkamp, Geert en Suurd, R.. Geboren 1977 te Vries.   

121121311111113314. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1873 te Vries.    Overleden 1950 te Assen.    Begraven 1950 te Assen.. Huwde Matthijssen, Aaltje 1894 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

1908-03-20 Vergunning tot vervening Anloo

Hij heeft tot 1910 in de Bulten bij Annen gewoond. Via o.m. de heer Klinkhamer (’t Holthuis in Annen) ben ik te weten gekomen, dat zij gewoond hebben in een huis dat overging naar de familie Cleve en ca 1935 verbrand is. Op deze plaats is toen een nieuw groter huis gebouwd, dat (t.g.v. de grootschaliger landbouw) onrendabel bleek. Er diende o.m. ook een pad aangelegd te worden. Het huis is dit niet meer waard. Hierdoor ontstond achterstallig onderhoud. Anno 1990 is het een ruïne geworden.

Markus is later verhuisd naar Papenvoort (Gem. Rolde). Dit huis werd gebouwd door een timmerman, maar stenen moesten zij zèlf verzorgen. Dit hebben zij “geregeld” bij het spoor. ’s Avonds gingen zij daar met de kinderen heen om stenen te halen. Vermoedelijk Rolde – 6,2 km dat is 5 kwartier lopen. In die tijd mogelijk korter omdat er nog geen N33 lag.

Markus stond bekend om zijn harde werken. Van tijd tot tijd raakte hij overwerkt en moest dan rust nemen om weer wat energie op te bouwen. Deze karaktertrek komen we generaties later nog tegen… Hij had in Papenvoort zowel een boerderij als een café.

1910-04-11 na verkoop grond Annen stopzetten vervening.

1916-12-23

Schichtig geworden, sloeg het paard van den landbouwer Tienkamp te Papenvoort gistermorgen in ons dorp op hol, waarbij de bestuurder het ongeluk had te struikelen en onder den wagen terecht te komen, waardoor hij erge kneuzingen bekwam.

In de Noordesch werd het dier tot staan gebracht, zonder dat er iets aan het voertuig was beschadigd. De inhoud van de melkbussen, waarmee T. van de fabriek huiswaarts keerde, stroomde echter over de straat.

1921-01-21 gevraagd schaapherder

1923-09-29 komen aanloopen: 3 schapen, w.o. 1 Fr. en 2 Dr. Tegen gemaaakte kosten terug te bekomen bij M.Tienkamp, Papenvoort, gem. Rolde.

1924-03-15 Een gebruikte doch in goeden staat verkeerende WATERMOLEN. Br. worden ingewacht met opgave van prijs enz. bij M.Tienkamp, Papenvoort (gem. Rolde)

1924-07-23 – Wegens sterfgeval een SCHAAPHERDER. Ook gelegenheid zelf schapen te houden.

1924-08-09

Verkoop

Schapen en Dekbeer

Rolde

Op Maandag 18 Aug. 1924, des voormiddags om 11 uur, zullen ten huize en ten verzoeke van den heer MARCUS TIENKAMP te Papenvoort bij Rolde, publiek worden verkocht:

200 Drentsche Schapen

4.o. weeren, ooien en enters,

benevens een mooie

Dekbeer

Koopers moeten 2 bekende solide borgen stellen.

Borgbriefjes worden niet aangenomen.

E.van Mesdag

Notaris te Assen.

1924-09-03 DE EERSTE JACHTDAG

Reeds vroeg in den morgen trokken alhier een tiental jagers veldwaarts, om aan patrijzen, korhoenders en verder schadelijk ongedierte het moordend lood toe te dienen. Meende men aanvankelijk, dat patrijzen alhier zeer schaarsch waren, het viel toch de heeren jagers niet tegen.

Achtereenvolgens werden bemachtigd:

(…)

J.Hadders en M.Tienkamp, Grolloo – 11 patrijzen, 2 korhoenders.

1925-07-11

Tijdens de Motorwedstrijd

op 11 juli

ruime Bergplaats

voor Auto’s, Motoren en Rijwielen,

bij M.Tienkamp

Café Halfweg, Rolde- Borger

1926-08-07 – Gevraagd,

Voor direct, een BOERENKNECHT

1926-08-07 Boerderij te huur, bestaande uit 8,50 ha groenland en 6 ha bouwland.

1926-12-09

Boeldag Papenvoort

Wegens afschaffing der boerderij

Op donderdag 9 december 1926

des voorm. om 10 uur zal ten huize en ten verzoeke van den heer M.TIENKAMP te Papenvoort gem Rolde, wegens afschaffing der boerderij publiek worden verkocht:

2 Paarden

w.o. een 4-jarige Lithauer en een Enter vosbles Belg. ruin; 13 stuks Hoornvee, w.o. melkgevende voorjaars- en zomerkalvende Koeien en Vaarzen en 1 guste Pink en 1 hokkeling;

14 Varkens w.o. 1 vette, 3 Motten en 10 Loopvarkens; 25 Kippen en 1 Haan, 2 Boerenwagens w.o. zoo goed als nieuwe met breede wielen, 1 Melkwagen op veeren met collingassen en afneembare kap, Ploeg, Egge, Hakslebak met Mes, Bascule Aardappelzeef met Rooster, Varkenshokken, Paardetuigen, Touwwerk en verder Boer- en Deelgereedschap.

Voorts Kookpot 100 L, 3 Melkbussen (30 L) eikenh. Waschmachine, een partij Hooi, Rogge- en Haverstroo, ongedorschen Serradella, president Zaaihaver en Spurriezaad en hetgeen meer tevoorschijn zal worden gebracht.

1926-12-22 aanbesteding burgerwoning met verlof.

Adv. 25-08-1932

Gevraagd: AARDAPPELROOIERS, voor Eerstelingen, ongeveer 3 H.A.

Br. aan M.Tienkamp, café “Halfweg” Rolde.

Nieuws 15-09-1932

BORGER

ONDERHANDSCHE VERHURING (14 Sept.)

– Door den heer J. Koornstra te Hengelo is onderhandsch gehuurd de verlofzaak van den heer M.Tienkamp, gelegen aan den straatweg Borger-Rolde.

Adv. 21-01-1933

Te koop of te huur: Tegen Mei a.s., een CAFé met verlof A.

Bij M.Tienkamp, Halfweg Rolde, Borger.

Adv 15-02-1934

Te huur Een CAFE-VERLOF en te koop 12 kostbijen, bij M.Tienkamp, bij Rolde.

1934 – 03-24 – tafelhoning te koop. Niet op zondag.

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

1211213111111133141 i. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1895 te Vries.    Overleden 1949 te Emmen.   

1211213111111133142 ii. Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1896 te Vries.   

1211213111111133143 iii. Tienkamp, Roelof. Geboren 1898 te Vries.    Overleden 1980 te Eext.   

1211213111111133144 iv. Tienkamp, Markus. Geboren 1901 te Duitsland.    Overleden 1986 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133145 v. Tienkamp, Engbert. Geboren 1902 te Vries.    Overleden 1976 te Assen.   

1211213111111133146 vi. Tienkamp, Elzo. Geboren 1904 te Vries.    Overleden 1993 te Canada.   

1211213111111133147 vii. Tienkamp, Jantje. Geboren 1909 te Vries.    Overleden 1996 te Canada.   

1211213111111133141. Tienkamp, Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1895 te Vries.    Overleden 1949 te Emmen.    Begraven 1949 te Rolde.. Huwde Jager, Annechiena 1920 te Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Hendrik

Hij woonde eerst in Papenvoort. Marcus woonde met zijn kinderen in de grote boerderij. Toen

Hendrik de boerderij overnam, hebben zij een kleiner boerderijtje voor Marcus en Aaltje gebouwd,

schuin tegenover de grote boerderij. Dit beviel op den duur minder en zij hebben weer geruild.

Bij de boerderij was ook een café. Dit is in januari 1990 gesloten. Hendrik hield zich ook

bezig met verkoop van o.a. kleding, textiel e.d. die met een paard en wagen met sjeeskap werden

uitgevent. Met nam door de eerste wereldoorlog was zijn gezondheid dermate zwak, dat hij niet

meer op de boerderij kon werken en alleen met paard en wagen de weg op kon voor de verkoop. Op

later leeftijd kreeg hij arthritis.

Advertentie 04-09-1930:

Te koop: een best, mak wekrpaard, bij H,Tienkamp, Ppaenvoort, Rolde.

Nieuws 28-12-1931

EEN HUIS GERAMD

Donderdagmiddag kwam een auto uit Haren in botsing met de woning van den heer H.Tienkamp an den weg naar Borger. een groot gat van circa 10 vierk. M. werd in den zijmur geslagen. De auto nam verder een wipkar met knollen mee en vernielde tenslotte nog den paardenstal. De auto was vrij ernsig beschadigd, evenals de wipkar. Het paard bekwam geen letsel.

Het ongeval moet aan de gladheid van den weg zijn te wijten.

De inzittenden, een heer en een jongetje kwamen er vrij goed af. Met dezelfde auto werd de reis naar Haren voortgezet.

Adv. 1932:

Te koop: twee drachtige VARKENS, 1e en 4e dracht, met 8 dagen werpende.

Nieuws 10-08-1935

Korenmijt verbrand

Gisteravond sloeg de bliksem in een korenmijt van den landbouwer H.Tienkamp te Papenvoort (Rolde). Dank zij de sterken regenval en de hulp van toegeschoten blusschers wist men omringende mijten te behouden. T. had het koren niet verzekerd.

Kinderen van Jager, Annechiena en Tienkamp, Hendrik

12112131111111331411 i. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1920 te Rolde.    Overleden 2010 te Assen.   

12112131111111331412 ii. Tienkamp, Johannes. Geboren 1924 te Papenvoort.    Overleden 1945 te Groningen.   

12112131111111331411. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena. Geboren 1920 te Rolde.    Overleden 2010 te Assen.    Begraven 2011 te Assen.. Huwde Buurman, Hendrik 1941 te Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Hun zoon Boele heeft het bedrijf overgenomen. Zij hebben ca 80 melkkoeien en zo’n 50 stuks pinken

en vaarsen, 3 paarden (2 Hafflingers en 1 arabier) en nog wat schapen.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Buurman, Hendrik

121121311111113314111 i. Buurman, Boele. Geboren 1945 te Grolloo.   

121121311111113314112 ii. Buurman, Jannie. Geboren 1945 te Grolloo.   

121121311111113314111. Buurman, Boele.

Zoon van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1945 te Grolloo.   

121121311111113314112. Buurman, Jannie.

Dochter van Buurman, Hendrik en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1945 te Grolloo.   

12112131111111331412. Tienkamp, Johannes.

Zoon van Tienkamp, Hendrik en Jager, Annechiena. Geboren 1924 te Papenvoort.    Overleden 1945 te Groningen.    Begraven 1945 te Rolde..

1211213111111133142. Tienkamp, Zwaantje.

Dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1896 te Vries.    Huwde Koops, Albert 1917 te Rolde. Huwde tevens Holwarda, Jan 1940 te Assen?.

Opmerkingen bij Tienkamp, Zwaantje

Advertentie 08-02-1934:

Te koop: 2 gebruikte breimachines bij Mej.Z.Tienkamp, Rolde.

Aan hetzelfde adres alle maten klompen te koop.

06-12-1934

Ernstig verkeersongeval op den Steendijk

Vrachtauto rijdt twee wielrijdsters aan.

Het eene slachtoffer zwaar gewond.

Gistermiddag te ongeveer één uur heeft op den Steendijk ter hoogte van de woning van den boschwachter Smit, een ernstig verkeersongeval plaats gehad. Op genoemd tijdstip reed mej. Zwaantje Tienkamp, wonende in het werkhuis te Rolde, in gezelschap van haar 13-jarig dochtertje Marchien per fiets in de richting Assen.

Vanaf de Rolderstraat kwam op dat oogenblik een vrachtauto, vermoedelijk van Gieten, die eerst het meisje aanreed, dat dientengevolge in den zich naast den weg bevindenden sloot werd geslingerd, terwijl onmiddelijk daarop ook haar moeder door de auto werd gegrepen en tegen de straat werd geslingerd.

Het meisje bleek er gelukkig vrij goed te zijn afgekomen, doch toen zij zich uit den sloot had gewerkt, zag zij tot haar grooten schrik haar moeder hevig bloedend uit het hoofd op de straat liggen.

De getroffene werd in de woning van den heer Smit binnengedragen, terwijl men per fiets dokter Rijtma te Rolde is gaan waarschuwen. Deze verleende de eerste hulp, terwijl eenigen tijd later ook dokter Nienhuis ter assistentie werd geroepen. Na door beide geneesheren voorloopig te zijn behandeld, werd het slachtoffer per ziekenauto naar het Wilhelminaziekenhuis vervoerd, waar bleek dat ij een zware hersenschudding en een diepe hoofdwonde had bekomen.

Hedenmorgen maakte de patiente het naar omstandigheden redelijk wel.

De chauffeur van de vrachtauto schijnt van het ongeval niets te hebben bemerkt en is doorgereden.

De vermoedelijke oorzaak van dit ernstige ongeval is, dat een fiets, die achter aan de auto zat gebonden, uitstak en de wielrijdster heeft gegrepen.

Door de marechaussee wordt een onderzoek ingesteld.

1926-12-20 advertentie

Ondergeteekende waarschuwt ieder om aan mijn vrouw ZWAANTJE TIENKAMP

niets te borgen of crediteeren, daar door mij geen betaling geschiedt.

Albert Koops, Eesergroen.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en Koops, Albert

12112131111111331421 i. Koops, Aaltje. Geboren 1918 te Borger.    Overleden te Australie.   

12112131111111331422 ii. Koops, Albert. Geboren 1920 te Emmen.    Overleed 1980 te Emmen.   

12112131111111331423 iii. Koops, Markus. Geboren 1922.    Overleden te Australie.   

12112131111111331424 iv. Koops, Margje. Geboren 1920.    Overleden te Australie.   

12112131111111331425 v. Koops, Hendrik. Geboren 1925 te Assen.    Overleden te Australie.   

12112131111111331421. Koops, Aaltje.

Dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1918 te Borger.    Overleden te Australie.   

12112131111111331422. Koops, Albert.

Zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1920 te Emmen.    Overleed 1980 te Emmen.   

12112131111111331423. Koops, Markus.

Zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1922.    Overleden te Australie.    Huwde Warringa, Roelfien 1950..

12112131111111331424. Koops, Margje.

Dochter van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1920.    Overleden te Australie.   

12112131111111331425. Koops, Hendrik.

Zoon van Koops, Albert en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1925 te Assen.    Overleden te Australie.   

1211213111111133143. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1898 te Vries.    Overleden 1980 te Eext.    Huwde Meertens, Henderkien 1924 te Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof

Advertentie 18-03-1950:

Te koop: 2 1e drachts volbl. zeugen, werpt. 25 Mrt., keur uit 3. R.Tienkamp, Eext

Advertentie 10-11-1950:

60 jaar Boekbinder!

De 2 eerste prijzen uit de 2de serie:

de heer R.Tienkamp, Eext, “Mustang” Rijwiel.

Kinderen van Meertens, Henderkien en Tienkamp, Roelof

12112131111111331431 i. Tienkamp, Jan. Geboren 1926 te Eext.   

12112131111111331432 ii. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1927 te Eext.   

12112131111111331433 iii. Tienkamp, Geertruida. Geboren 1929 te Eext.   

12112131111111331434 iv. Tienkamp, Marchie. Geboren 1932 te Eext.   

12112131111111331435 v. Tienkamp, Kornelis. Geboren 1934 te Eext.   

12112131111111331431. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Geboren 1926 te Eext.   

12112131111111331432. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Geboren 1927 te Eext.    Huwde Dekker, Willem 1950 te Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Op 8 januari 1940 won zij bij het schaatsen in Eext de 3e prijs in groep 4, meisjes van 12 jaar en ouder.

12112131111111331433. Tienkamp, Geertruida.

Dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Geboren 1929 te Eext.    Huwde Kroon, Harm 1950 te Anloo.

12112131111111331434. Tienkamp, Marchie.

Dochter van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Geboren 1932 te Eext.    Huwde Dekker, Anne 1955 te Eext.

12112131111111331435. Tienkamp, Kornelis.

Zoon van Tienkamp, Roelof en Meertens, Henderkien. Geboren 1934 te Eext.    Huwde Hoitink, Geertruida 1957 te Eext.

Opmerkingen bij Tienkamp, Kornelis

Hij heeft het veeteeld bedrijf in Eext overgenomen van zijn vader met (in 1990) 75 melkkoeien en

een zelfde aantal kalveren.

Kinderen van Hoitink, Geertruida en Tienkamp, Kornelis

121121311111113314351 i. Tienkamp, Harmanna. Geboren 1959 te Eext.   

121121311111113314352 ii. Tienkamp, Roelof Jan. Geboren 1963 te Eext.   

121121311111113314351. Tienkamp, Harmanna.

Dochter van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Geboren 1959 te Eext.    Huwde Pots, Henk 1984 te Rolde.

121121311111113314352. Tienkamp, Roelof Jan.

Zoon van Tienkamp, Kornelis en Hoitink, Geertruida. Geboren 1963 te Eext.    Huwde Heis, Pia 1989 te Annen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelof Jan

Hij werkt in maatschap verband in het bedrijf van zijn vader.

1211213111111133144. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1901 te Duitsland.    Overleden 1986 te Prince Albert (Can).    Huwde van Dalfsen, Gerritje 1929 te Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Markus woonde rond 1921 op de Bulten tussen Annen en Spijkerboor. Ik heb in 1990 contact gehad met dhr de Koning uit Veendam die een schoolkameraad van Markus was. Hij wist mij ondermeer op het spoor te zetten van de tante van Markus, Marchien, die getrouwd was met een “Bakker van de molen”. Zij had in Zuidlaarderveen een kruidenierswinkel. Dhr de Koning is inmiddels overleden.

Adv 1935-01-19:

Te koop gevraagd tegen mei a.s. een HUISJE, liefst met tuin, bij Assen.

Door M. Tienkamp, Sluisstraat No 3.

Kinderen van van Dalfsen, Gerritje en Tienkamp, Markus

12112131111111331441 i. Tienkamp, Alice. Geboren 1932 te Assen.   

12112131111111331442 ii. Tienkamp, Janna. Geboren 1934 te Assen?.    Overleed 2019.   

12112131111111331443 iii. Tienkamp, Margaret. Geboren 1936 te Canada.   

12112131111111331444 iv. Tienkamp, Gerry. Geboren 1935 te Canada.   

12112131111111331445 v. Tienkamp, Marcus. Geboren 1937 te Birch Hills.    Overleden 2020 te Prince Albert (Can).   

12112131111111331446 vi. Tienkamp, Lennart. Geboren 1939 te Prince Albert (Can).    Overleden 2018.   

12112131111111331447 vii. Tienkamp, Kenneth. Geboren 1944 te Canada.   

12112131111111331441. Tienkamp, Alice.

Dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1932 te Assen.    Huwde Cheal, George 1955 te Canada.

Kinderen van Tienkamp, Alice en Cheal, George

121121311111113314411 i. Cheal, Gordon. Geboren 1956 te Canada.   

121121311111113314412 ii. Cheal, Linda. Geboren 1958 te Canada.   

121121311111113314413 iii. Cheal, Brian. Geboren 1960 te Canada.    Overleed 1962 te Canada.   

121121311111113314414 iv. Cheal, Darrell. Geboren 1962 te Canada.   

121121311111113314415 v. Cheal, Cheryl. Geboren 1964 te Canada.   

121121311111113314411. Cheal, Gordon.

Zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice. Geboren 1956 te Canada.   

121121311111113314412. Cheal, Linda.

Dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice. Geboren 1958 te Canada.   

121121311111113314413. Cheal, Brian.

Zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice. Geboren 1960 te Canada.    Overleed 1962 te Canada.   

121121311111113314414. Cheal, Darrell.

Zoon van Cheal, George en Tienkamp, Alice. Geboren 1962 te Canada.   

121121311111113314415. Cheal, Cheryl.

Dochter van Cheal, George en Tienkamp, Alice. Geboren 1964 te Canada.   

12112131111111331442. Tienkamp, Janna.

Dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1934 te Assen?.    Overleed 2019.    Huwde Biggar, Marvin 1960 te Canada.

12112131111111331443. Tienkamp, Margaret.

Dochter van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1936 te Canada.    Huwde Thall, Edwin 1960 te Canada.

12112131111111331444. Tienkamp, Gerry.

Zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1935 te Canada.    Huwde Charest, Carmen 1955 te Canada.

Kinderen van Charest, Carmen en Tienkamp, Gerry

121121311111113314441 i. Tienkamp, Lynn. Geboren 1956 te Canada.   

121121311111113314442 ii. Tienkamp, Velvet. Geboren 1961 te Canada.   

121121311111113314441. Tienkamp, Lynn.

Dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen. Geboren 1956 te Canada.    Huwde Herzog, Verdy 1975 te Edmonton (CAN).

Kinderen van Tienkamp, Lynn en Herzog, Verdy

1211213111111133144411 i. Herzog, Heidi. Geboren te Edmonton (CAN).   

1211213111111133144412 ii. Herzog, Verdi Chad. Geboren 1978 te Edmonton (CAN).   

1211213111111133144413 iii. Herzog, Allyce Jerri. Geboren 1981 te Edmonton (CAN).   

1211213111111133144411. Herzog, Heidi.

Dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn. Geboren te Edmonton (CAN).   

1211213111111133144412. Herzog, Verdi Chad.

Zoon van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn. Geboren 1978 te Edmonton (CAN).   

1211213111111133144413. Herzog, Allyce Jerri.

Dochter van Herzog, Verdy en Tienkamp, Lynn. Geboren 1981 te Edmonton (CAN).   

121121311111113314442. Tienkamp, Velvet.

Dochter van Tienkamp, Gerry en Charest, Carmen. Geboren 1961 te Canada.   

12112131111111331445. Tienkamp, Marcus.

Zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1937 te Birch Hills.    Overleden 2020 te Prince Albert (Can).    Huwde Mien, Trudy 1957 te Canada. Huwde tevens Paulson, Sylvia Carol op 1963 te Prince Albert (Can).

Kinderen van Mien, Trudy en Tienkamp, Marcus

121121311111113314451 i. Tienkamp, Kevin. Geboren 1957 te Canada.   

Kinderen van Paulson, Sylvia Carol en Tienkamp, Marcus

121121311111113314452 i. Tienkamp, Bonnie Lynn. Geboren 1963 te Prince Albert (Can).   

121121311111113314453 ii. Tienkamp, Jeffrey Mark. Geboren 1964 te Prince Albert (Can).    Overleden 2018.   

121121311111113314454 iii. Tienkamp, Carolyn Gerri. Geboren 1970 te Prince Albert (Can).   

121121311111113314451. Tienkamp, Kevin.

Zoon van Tienkamp, Marcus en Mien, Trudy. Geboren 1957 te Canada.    Huwde nn, Gail 2012 te Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Kevin

Actief als instructeur Taekwon-Do, 2e Dan in Edmonton bij de YMCA. Hij houdt zich bezig met

paardensport.

121121311111113314452. Tienkamp, Bonnie Lynn.

Dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Geboren 1963 te Prince Albert (Can).    Huwde White, Patrick Allen 1984 te Prince Albert (Can).

Kinderen van Tienkamp, Bonnie Lynn en White, Patrick Allen

1211213111111133144521 i. White, Rubin. Geboren 1988 te Canada.   

1211213111111133144522 ii. White, Cora-Lee. Geboren 1989 te Canada.   

1211213111111133144521. White, Rubin.

Zoon van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn. Geboren 1988 te Canada.   

1211213111111133144522. White, Cora-Lee.

Dochter van White, Patrick Allen en Tienkamp, Bonnie Lynn. Geboren 1989 te Canada.   

121121311111113314453. Tienkamp, Jeffrey Mark.

Zoon van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Geboren 1964 te Prince Albert (Can).    Overleden 2018.    Huwde Oleksuik, Shirley Ann 1988 te Prince Albert (Can).

Kinderen van Oleksuik, Shirley Ann en Tienkamp, Jeffrey Mark

1211213111111133144531 i. Tienkamp, Cody Tyson. Geboren 1991 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144532 ii. Tienkamp, Michael Anthony. Geboren 1993 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144533 iii. Tienkamp, Cody. Geboren 1994 te Canada.   

1211213111111133144534 iv. Tienkamp, Carson Bradley. Geboren 1996 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144531. Tienkamp, Cody Tyson.

Zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann. Geboren 1991 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144532. Tienkamp, Michael Anthony.

Zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann. Geboren 1993 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144533. Tienkamp, Cody.

Zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann. Geboren 1994 te Canada.   

1211213111111133144534. Tienkamp, Carson Bradley.

Zoon van Tienkamp, Jeffrey Mark en Oleksuik, Shirley Ann. Geboren 1996 te Prince Albert (Can).   

121121311111113314454. Tienkamp, Carolyn Gerri.

Dochter van Tienkamp, Marcus en Paulson, Sylvia Carol. Geboren 1970 te Prince Albert (Can).    Huwde Pickard, Howard Glen 1994 te Prince Albert (Can).

Kinderen van Tienkamp, Carolyn Gerri en Pickard, Howard Glen

1211213111111133144541 i. Pickard, Megan. Geboren 1996 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133144541. Pickard, Megan.

Dochter van Pickard, Howard Glen en Tienkamp, Carolyn Gerri. Geboren 1996 te Prince Albert (Can).   

12112131111111331446. Tienkamp, Lennart.

Zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1939 te Prince Albert (Can).    Overleden 2018.    Huwde Thorburn, Jeannette 1962 te Canada.

Kinderen van Thorburn, Jeannette en Tienkamp, Lennart

121121311111113314461 i. Tienkamp, Darcy. Geboren 1962 te Canada.   

121121311111113314462 ii. Tienkamp, Roger Glenn. Geboren 1963 te Canada.   

121121311111113314463 iii. Tienkamp, Derrick. Geboren 1964 te Canada.   

121121311111113314464 iv. Tienkamp, Stacy. Geboren 1968 te Canada.   

121121311111113314465 v. Tienkamp, April. Geboren 1975 te Canada.   

121121311111113314461. Tienkamp, Darcy.

Zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Geboren 1962 te Canada.    Huwde Carlton, Melissa 1984 te Canada.

Kinderen van Carlton, Melissa en Tienkamp, Darcy

1211213111111133144611 i. Tienkamp, Jordan Wall. Geboren 1984 te Canada.   

1211213111111133144612 ii. Tienkamp, Amber. Geboren 1986 te Canada.   

1211213111111133144613 iii. Tienkamp, Dustin. Geboren 1988 te Canada.   

1211213111111133144611. Tienkamp, Jordan Wall.

Zoon van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa. Geboren 1984 te Canada.   

1211213111111133144612. Tienkamp, Amber.

Dochter van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa. Geboren 1986 te Canada.   

1211213111111133144613. Tienkamp, Dustin.

Zoon van Tienkamp, Darcy en Carlton, Melissa. Geboren 1988 te Canada.   

121121311111113314462. Tienkamp, Roger Glenn.

Zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Geboren 1963 te Canada.    Huwde Gillis, Valerie 1987 te Canada.

Kinderen van Gillis, Valerie en Tienkamp, Roger Glenn

1211213111111133144621 i. Tienkamp, Lance. Geboren 1987 te Canada.   

1211213111111133144622 ii. Tienkamp, Bobbi. Geboren 1989 te Canada.   

1211213111111133144623 iii. Tienkamp, Jennifer. Geboren 1990.   

1211213111111133144624 iv. Tienkamp, Tanner White. Geboren 1993.   

1211213111111133144625 v. Tienkamp, Taylor. Geboren 1999 te Canada.   

1211213111111133144626 vi. Tienkamp, Kaitlin. Geboren 2001 te Canada.   

1211213111111133144621. Tienkamp, Lance.

Zoon van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 1987 te Canada.   

1211213111111133144622. Tienkamp, Bobbi.

Dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 1989 te Canada.   

1211213111111133144623. Tienkamp, Jennifer.

Dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 1990.   

1211213111111133144624. Tienkamp, Tanner White.

Zoon van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 1993.   

1211213111111133144625. Tienkamp, Taylor.

Dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 1999 te Canada.   

1211213111111133144626. Tienkamp, Kaitlin.

Dochter van Tienkamp, Roger Glenn en Gillis, Valerie. Geboren 2001 te Canada.   

121121311111113314463. Tienkamp, Derrick.

Zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Geboren 1964 te Canada.    Huwde Ferh, Peggy 1990..

121121311111113314464. Tienkamp, Stacy.

Zoon van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Geboren 1968 te Canada.    Huwde Tourniner, Christine 2005..

Kinderen van Tourniner, Christine en Tienkamp, Stacy

1211213111111133144641 i. Tienkamp, Jocelyn. Geboren 2005.   

1211213111111133144641. Tienkamp, Jocelyn.

Dochter van Tienkamp, Stacy en Tourniner, Christine. Geboren 2005.   

121121311111113314465. Tienkamp, April.

Dochter van Tienkamp, Lennart en Thorburn, Jeannette. Geboren 1975 te Canada.    Huwde Allenby, Harold 2000..

12112131111111331447. Tienkamp, Kenneth.

Zoon van Tienkamp, Markus en van Dalfsen, Gerritje. Geboren 1944 te Canada.    Huwde NN, NN 1970..

Kinderen van NN, NN en Tienkamp, Kenneth

121121311111113314471 i. Tienkamp, Kenneth. Geboren 1970.   

121121311111113314471. Tienkamp, Kenneth.

Zoon van Tienkamp, Kenneth en NN, NN. Geboren 1970.   

1211213111111133145. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1902 te Vries.    Overleden 1976 te Assen.    Huwde Dekker, Janna 1923 te Rolde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

In zijn jeugd was Engbert schaapherder. Na zijn trouwen woonde hij de eerste tijd in een plaggenhut. Hij was (los) boerenarbeider i.t.t. zijn broers en zwagers, die boer waren. Ook “liep” hij nog in de D.U.W. (de Dienst Uitvoering Werken) en heeft zich met bosaanleg bezig gehouden. Hij moest als boerenarbeider vaak zeer lange dagen maken en keihard werken. Als Opa heb ik hem leren kennen als een grote dierenvriend. Hij had aan de Oranjebond in Assen herten lopen, geiten, schapen, koeien, eenden, kippen, pauwen en nog veel meer.

1926-12-04

Uit de hand: Een perceel best HEIDEVELD, zeer geschikt voor ontginning en huisplaats, gr 45 Are. Zeer gunstig gelegen aan den straatweg Rolde- Borger.

Te bevragen bij den Eigenaar E.Tienkamp, Grolloo

1927-03-01 Te koop: een zwarte trekhond bij E.Tienkamp. Grolloo.

Op 15-01-1940 kwam zijn broer Markus op Oranjebond 22 te wonen.

Nog niet bekend is, wanneer Engbert hier kwam wonen.

Waarschijnlijk al kort daarna.

1946-11-14:

Te huur gevraagd: 4 á 5 ha groen- en bouwland, ook wel bij ged. of hiervoor werk te verrichten.

E.Tienkamp, Oranjebond 22, Assen.

Kinderen van Dekker, Janna en Tienkamp, Engbert

12112131111111331451 i. Tienkamp, Markus. Geboren 1923 te Rolde.    Overleden 2004 te Heerlen.   

12112131111111331452 ii. Tienkamp, Jannie. Geboren 1924 te Rolde.    Overleden 2015 te Enschede.   

12112131111111331453 iii. Tienkamp, Jan. Geboren 1927 te Vries.    Overleden 2014 te Harderwijk.   

12112131111111331454 iv. Tienkamp, Engbert Ale. Geboren 1929 te Assen.    Overleden 2002 te Enschede.   

12112131111111331455 v. Tienkamp, Dora. Geboren 1934 te Assen.   

12112131111111331456 vi. Tienkamp, Ali Johanna. Geboren 1936 te Assen.   

12112131111111331457 vii. Tienkamp, Gerard Jan. Geboren 1939 te Assen.    Overleden 1971 te Hoofddorp.   

12112131111111331458 viii. Tienkamp, Johannes Hendrik. Geboren 1941 te Assen.   

12112131111111331459 ix. Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1943 te Assen.    Overleden 1986 te Haarlem.   

1211213111111133145A x. Tienkamp, Johanna. Geboren 1945 te Assen.    Overleden 1945 te Assen.   

1211213111111133145B xi. Tienkamp, Hendrikes Johannes. Geboren 1946 te Assen.   

1211213111111133145C xii. Tienkamp, Lambertus Johannes. Geboren 1948 te Assen.    Overleden 2013 te Deventer.   

12112131111111331451. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1923 te Rolde.    Overleden 2004 te Heerlen.    Begraven 2004 te Heerlen.. Huwde Greven, Marie 1950 te Brunssum.

Kinderen van Greven, Marie en Tienkamp, Markus

121121311111113314511 i. Tienkamp, Erica. Geboren 1953 te Heerlerheide.   

121121311111113314512 ii. Tienkamp, Guustaaf Edward. Geboren 1956 te Heerlerheide.   

121121311111113314513 iii. Tienkamp, Alfred Alexander. Geboren 1958 te Heerlerheide.   

121121311111113314511. Tienkamp, Erica.

Dochter van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Geboren 1953 te Heerlerheide.    Huwde Vaes, Ben 1973 te Heerlen. Ook een relatie met Meulens, Lionel in Brunssum..

Kinderen van Tienkamp, Erica en Vaes, Ben

1211213111111133145111 i. Vaes, Erik Jan. Geboren 1982 te Heerlen.   

1211213111111133145111. Vaes, Erik Jan.

Zoon van Vaes, Ben en Tienkamp, Erica. Geboren 1982 te Heerlen.   

121121311111113314512. Tienkamp, Guustaaf Edward.

Zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Geboren 1956 te Heerlerheide.    Huwde Krüger, Henny 1977 te Heerlen.

Kinderen van Krüger, Henny en Tienkamp, Guustaaf Edward

1211213111111133145121 i. Tienkamp, Li-Yen. Geboren 2000.   

1211213111111133145121. Tienkamp, Li-Yen.

Dochter van Tienkamp, Guustaaf Edward en Krüger, Henny. Geboren 2000.   

121121311111113314513. Tienkamp, Alfred Alexander.

Zoon van Tienkamp, Markus en Greven, Marie. Geboren 1958 te Heerlerheide.    Huwde Slangen, Tiny 1979 te Heerlen.

Kinderen van Slangen, Tiny en Tienkamp, Alfred Alexander

1211213111111133145131 i. Tienkamp, Martijn. Geboren 1984 te Heerlen.   

1211213111111133145132 ii. Tienkamp, Richard. Geboren 1987 te Heerlen.   

1211213111111133145131. Tienkamp, Martijn.

Zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny. Geboren 1984 te Heerlen.   

1211213111111133145132. Tienkamp, Richard.

Zoon van Tienkamp, Alfred Alexander en Slangen, Tiny. Geboren 1987 te Heerlen.   

12112131111111331452. Tienkamp, Jannie.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1924 te Rolde.    Overleden 2015 te Enschede.    Huwde Huisman, Willy 1948.. Huwde tevens Doornbos, Henk 1952 te Enschede.

Kinderen van Tienkamp, Jannie en Doornbos, Henk

121121311111113314521 i. Doornbos, Albertus. Geboren 1954 te Enschede.   

121121311111113314521. Doornbos, Albertus.

Zoon van Doornbos, Henk en Tienkamp, Jannie. Geboren 1954 te Enschede.    Huwde NN, Treinie 1981 te Enschede.

Kinderen van NN, Treinie en Doornbos, Albertus

1211213111111133145211 i. Doornbos, Erik. Geboren 1987 te Enschede.   

1211213111111133145212 ii. Doornbos, Marieke. Geboren 1984 te Enschede.   

1211213111111133145211. Doornbos, Erik.

Zoon van Doornbos, Albertus en NN, Treinie. Geboren 1987 te Enschede.   

1211213111111133145212. Doornbos, Marieke.

Dochter van Doornbos, Albertus en NN, Treinie. Geboren 1984 te Enschede.   

12112131111111331453. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1927 te Vries.    Overleden 2014 te Harderwijk.    Huwde Jonge Vos, Catharina Alida 1952 te Haarlem.

Kinderen van Jonge Vos, Catharina Alida en Tienkamp, Jan

121121311111113314531 i. Tienkamp, Paul Alexander. Geboren 1953 te Haarlem.   

121121311111113314532 ii. Tienkamp, Martin Alfred. Geboren 1954 te IJmuiden.   

121121311111113314533 iii. Tienkamp, Karen Christina. Geboren 1961 te Heemskerk.   

121121311111113314531. Tienkamp, Paul Alexander.

Zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Geboren 1953 te Haarlem.    Huwde Brandenburg, Margaretha Johanna 1986 te Alkmaar.

Kinderen van Brandenburg, Margaretha Johanna en Tienkamp, Paul Alexander

1211213111111133145311 i. Tienkamp, Ewald Bouke. Geboren 1984 te Alkmaar.   

1211213111111133145312 ii. Tienkamp, Ilse Arienne. Geboren 1987 te Alkmaar.   

1211213111111133145311. Tienkamp, Ewald Bouke.

Zoon van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna. Geboren 1984 te Alkmaar.   

1211213111111133145312. Tienkamp, Ilse Arienne.

Dochter van Tienkamp, Paul Alexander en Brandenburg, Margaretha Johanna. Geboren 1987 te Alkmaar.   

121121311111113314532. Tienkamp, Martin Alfred.

Zoon van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Geboren 1954 te IJmuiden.    Huwde Rabbers, Marja 1979 te Alkmaar.

Kinderen van Rabbers, Marja en Tienkamp, Martin Alfred

1211213111111133145321 i. Tienkamp, Marije. Geboren 1980 te Alkmaar.   

1211213111111133145322 ii. Tienkamp, Gideon. Geboren 1981 te Alkmaar.   

1211213111111133145323 iii. Tienkamp, Priscilla. Geboren 1987 te Alkmaar.   

1211213111111133145321. Tienkamp, Marije.

Dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Geboren 1980 te Alkmaar.    Ongetrouwde relatie met Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Marije en Onbekend

12112131111111331453211 i. Tienkamp, Jermain Camiel. Geboren 1998 te Amsterdam.   

12112131111111331453211. Tienkamp, Jermain Camiel.

Zoon van Tienkamp, Marije. Geboren 1998 te Amsterdam.   

1211213111111133145322. Tienkamp, Gideon.

Zoon van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Geboren 1981 te Alkmaar.    Huwde Schipper, Eveline 2008 te Alkmaar.

Kinderen van Schipper, Eveline en Tienkamp, Gideon

12112131111111331453221 i. Tienkamp, Ruben. Geboren 2010.   

12112131111111331453222 ii. Tienkamp, Feline. Geboren 2012.   

12112131111111331453221. Tienkamp, Ruben.

Zoon van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline. Geboren 2010.   

12112131111111331453222. Tienkamp, Feline.

Dochter van Tienkamp, Gideon en Schipper, Eveline. Geboren 2012.   

1211213111111133145323. Tienkamp, Priscilla.

Dochter van Tienkamp, Martin Alfred en Rabbers, Marja. Geboren 1987 te Alkmaar.    Relatie met , Mark..

Kinderen van Tienkamp, Priscilla en , Mark

12112131111111331453231 i. , Midas. Geboren 2019 te Amsterdam.   

12112131111111331453231. , Midas.

Zoon van , Mark en Tienkamp, Priscilla. Geboren 2019 te Amsterdam.   

121121311111113314533. Tienkamp, Karen Christina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Jonge Vos, Catharina Alida. Geboren 1961 te Heemskerk.    Huwde Speets, Cornelis Marius Jan 1982 te Alkmaar. Huwde tevens Welbergen, Rob op 1993 te Harderwijk. Huwde tevens Smit, Desiree op 2008 te Harderwijk.

Kinderen van Tienkamp, Karen Christina en Speets, Cornelis Marius Jan

1211213111111133145331 i. Speets, Chrystel. Geboren 1984 te Alkmaar.   

1211213111111133145332 ii. Speets, Nicky. Geboren 1988 te Veenendaal.   

1211213111111133145331. Speets, Chrystel.

Dochter van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina. Geboren 1984 te Alkmaar.   

1211213111111133145332. Speets, Nicky.

Zoon van Speets, Cornelis Marius Jan en Tienkamp, Karen Christina. Geboren 1988 te Veenendaal.   

12112131111111331454. Tienkamp, Engbert Ale.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1929 te Assen.    Overleden 2002 te Enschede.    Huwde Karst, Wybrigjen 1955 te Enschede.

Kinderen van Karst, Wybrigjen en Tienkamp, Engbert Ale

121121311111113314541 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1957 te Enschede.   

121121311111113314542 ii. Tienkamp, Henriette. Geboren 1964 te Enschede.   

121121311111113314543 iii. Tienkamp, Jolanda. Geboren 1964 te Enschede.   

121121311111113314544 iv. Tienkamp, Sandra Jantina. Geboren 1966 te Enschede.   

121121311111113314541. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Geboren 1957 te Enschede.    Huwde Aartje, van Dijk 1975 te Rhenen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Adres : Bentrotstraat 3 Enschede tel: 053-333376.

Kinderen van Aartje, van Dijk en Tienkamp, Engbert

1211213111111133145411 i. Tienkamp, Ilona. Geboren 1981 te Oldenzaal.   

1211213111111133145412 ii. Tienkamp, Ronald. Geboren 1985 te Enschede.   

1211213111111133145411. Tienkamp, Ilona.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk. Geboren 1981 te Oldenzaal.    Huwde Otten, Gerben 2018.

Kinderen van Tienkamp, Ilona en Otten, Gerben

12112131111111331454111 i. Otten, Bobbi. Geboren 2019.   

12112131111111331454111. Otten, Bobbi.

Dochter van Otten, Gerben en Tienkamp, Ilona. Geboren 2019.   

1211213111111133145412. Tienkamp, Ronald.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Aartje, van Dijk. Geboren 1985 te Enschede.   

121121311111113314542. Tienkamp, Henriette.

Dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Geboren 1964 te Enschede.   

121121311111113314543. Tienkamp, Jolanda.

Dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Geboren 1964 te Enschede.    Huwde Bonthuis, Hans 1984 te Enschede.

Kinderen van Tienkamp, Jolanda en Bonthuis, Hans

1211213111111133145431 i. Bonthuis, Patricia. Geboren 1985.   

1211213111111133145431. Bonthuis, Patricia.

Dochter van Bonthuis, Hans en Tienkamp, Jolanda. Geboren 1985.   

121121311111113314544. Tienkamp, Sandra Jantina.

Dochter van Tienkamp, Engbert Ale en Karst, Wybrigjen. Geboren 1966 te Enschede.    Huwde de Haan, Robert 1990 te Enschede.

Kinderen van Tienkamp, Sandra Jantina en de Haan, Robert

1211213111111133145441 i. de Haan, Nathalie Liliana. Geboren 1991 te Enschede.   

1211213111111133145441. de Haan, Nathalie Liliana.

Dochter van de Haan, Robert en Tienkamp, Sandra Jantina. Geboren 1991 te Enschede.   

12112131111111331455. Tienkamp, Dora.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1934 te Assen.    Huwde Linnenbank, Joop 1958 te Utrecht. Huwde tevens Schipper, Lambertus op 1999 te Huizen (NH).

Kinderen van Tienkamp, Dora en Linnenbank, Joop

121121311111113314551 i. Linnenbank, Robert. Geboren 1960 te Utrecht.   

121121311111113314552 ii. Linnenbank, Theodorus Johannes. Geboren 1962 te Utrecht.   

121121311111113314551. Linnenbank, Robert.

Zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora. Geboren 1960 te Utrecht.   

121121311111113314552. Linnenbank, Theodorus Johannes.

Zoon van Linnenbank, Joop en Tienkamp, Dora. Geboren 1962 te Utrecht.   

12112131111111331456. Tienkamp, Ali Johanna.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1936 te Assen.    Huwde Daalman, Willem 1956 te Haarlem. Huwde tevens Giesberts, Willem op 1981 te Haarlem.

Kinderen van Tienkamp, Ali Johanna en Daalman, Willem

121121311111113314561 i. Daalman, Paulien. Geboren 1957 te Haarlem.   

121121311111113314562 ii. Daalman, Esther Wilma. Geboren 1965 te Haarlem.   

121121311111113314563 iii. Daalman, Monique. Geboren 1971 te Haarlem.   

121121311111113314564 iv. Giesberts, Laura. Geboren 1975 te Haarlem.   

121121311111113314561. Daalman, Paulien.

Dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Geboren 1957 te Haarlem.    Huwde Vooges, Piet 1982 te Haarlem.

121121311111113314562. Daalman, Esther Wilma.

Dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Geboren 1965 te Haarlem.    Huwde van der Wal, Tienus 1985 te Haarlem.

Kinderen van Daalman, Esther Wilma en van der Wal, Tienus

1211213111111133145621 i. van der Wal, Alexander. Geboren 1990 te Haarlem.   

1211213111111133145621. van der Wal, Alexander.

Zoon van van der Wal, Tienus en Daalman, Esther Wilma. Geboren 1990 te Haarlem.   

121121311111113314563. Daalman, Monique.

Dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Geboren 1971 te Haarlem.   

121121311111113314564. Giesberts, Laura.

Dochter van Daalman, Willem en Tienkamp, Ali Johanna. Geboren 1975 te Haarlem.    Huwde Bangma, Marco 1999 te Haarlem.

12112131111111331457. Tienkamp, Gerard Jan.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1939 te Assen.    Overleden 1971 te Hoofddorp.    Huwde Randall, Elsa 1965 te Haarlem.

Kinderen van Randall, Elsa en Tienkamp, Gerard Jan

121121311111113314571 i. Tienkamp, Mark. Geboren 1968 te Haarlem.   

121121311111113314572 ii. Tienkamp, Stefan. Geboren 1971 te Haarlem.   

121121311111113314571. Tienkamp, Mark.

Zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa. Geboren 1968 te Haarlem.   

121121311111113314572. Tienkamp, Stefan.

Zoon van Tienkamp, Gerard Jan en Randall, Elsa. Geboren 1971 te Haarlem.    Huwde van Gelder, Carin 1998 te Haarlem.

Kinderen van van Gelder, Carin en Tienkamp, Stefan

1211213111111133145721 i. Tienkamp, Shanya Rosa. Geboren 1999 te Haarlem.   

1211213111111133145721. Tienkamp, Shanya Rosa.

Dochter van Tienkamp, Stefan en van Gelder, Carin. Geboren 1999 te Haarlem.   

12112131111111331458. Tienkamp, Johannes Hendrik.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1941 te Assen.   

12112131111111331459. Tienkamp, Zwaantje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1943 te Assen.    Overleden 1986 te Haarlem.    Huwde van Temmen, Herman 1967 te Haarlem.

Kinderen van Tienkamp, Zwaantje en van Temmen, Herman

121121311111113314591 i. van Temmen, Brenda. Geboren 1969 te Haarlem.    Overleden 1969 te Haarlem.   

121121311111113314592 ii. van Temmen, Herman Johannes. Geboren 1970 te Haarlem.   

121121311111113314593 iii. van Temmen, Maurits Jeroen. Geboren 1973 te Haarlem.   

121121311111113314594 iv. van Temmen, Frits Wolfgang. Geboren 1980 te Haarlem.   

121121311111113314591. van Temmen, Brenda.

Dochter van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1969 te Haarlem.    Overleden 1969 te Haarlem.   

121121311111113314592. van Temmen, Herman Johannes.

Zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1970 te Haarlem.   

121121311111113314593. van Temmen, Maurits Jeroen.

Zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1973 te Haarlem.   

121121311111113314594. van Temmen, Frits Wolfgang.

Zoon van van Temmen, Herman en Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1980 te Haarlem.   

1211213111111133145A. Tienkamp, Johanna.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1945 te Assen.    Overleden 1945 te Assen.   

1211213111111133145B. Tienkamp, Hendrikes Johannes.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1946 te Assen.    Huwde de Jong, Marijke 1968 te Haarlem. Huwde tevens Hamstra, Kathy 1973 te Assen?.

Kinderen van de Jong, Marijke en Tienkamp, Hendrikes Johannes

1211213111111133145B1 i. Tienkamp, George. Geboren 1969 te Haarlem.   

1211213111111133145B2 ii. Tienkamp, Maja Elisabeth. Geboren 1970 te Haarlem.   

Kinderen van Hamstra, Kathy en Tienkamp, Hendrikes Johannes

1211213111111133145B3 i. Tienkamp, Fiona. Geboren 1975 te Assen.   

1211213111111133145B4 ii. Tienkamp, Michael Jim. Geboren 1977 te Assen.   

1211213111111133145B1. Tienkamp, George.

Zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke. Geboren 1969 te Haarlem.   

1211213111111133145B2. Tienkamp, Maja Elisabeth.

Dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en de Jong, Marijke. Geboren 1970 te Haarlem.   

1211213111111133145B3. Tienkamp, Fiona.

Dochter van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy. Geboren 1975 te Assen.   

1211213111111133145B4. Tienkamp, Michael Jim.

Zoon van Tienkamp, Hendrikes Johannes en Hamstra, Kathy. Geboren 1977 te Assen.   

1211213111111133145C. Tienkamp, Lambertus Johannes.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Dekker, Janna. Geboren 1948 te Assen.    Overleden 2013 te Deventer.    Huwde Maas, Magda 1968 te Haarlem. Huwde tevens Wiersma, Grietje 1972 te Heerenveen?.

1211213111111133146. Tienkamp, Elzo.

Zoon van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1904 te Vries.    Overleden 1993 te Canada.    Huwde Garneau, Marie Louise 1925 te Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Elzo

Elso is in 1923 naar Canada geëmigreerd. Hij is in navolging van zijn vrouw, Louise, katholiek

geworden.

Kinderen van Garneau, Marie Louise en Tienkamp, Elzo

12112131111111331461 i. Tienkamp, Alice. Geboren 1940 te Canada.   

12112131111111331462 ii. Tienkamp, Diana. Geboren 1940.   

12112131111111331463 iii. Tienkamp, Be. Geboren 1925.   

12112131111111331464 iv. Tienkamp, Leona. Geboren 1930.    Overleed 1990.   

12112131111111331465 v. Tienkamp, Lucille. Geboren 1935.   

12112131111111331466 vi. Tienkamp, Dennis Donald. Geboren 1947.   

12112131111111331461. Tienkamp, Alice.

Dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1940 te Canada.   

12112131111111331462. Tienkamp, Diana.

Dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1940.   

12112131111111331463. Tienkamp, Be.

Zoon van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1925.   

12112131111111331464. Tienkamp, Leona.

Dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1930.    Overleed 1990.   

12112131111111331465. Tienkamp, Lucille.

Dochter van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1935.   

12112131111111331466. Tienkamp, Dennis Donald.

Zoon van Tienkamp, Elzo en Garneau, Marie Louise. Geboren 1947.    Huwde Larson, Valerie 1989. Huwde tevens Nn, Elaine Marie op 1967.

Kinderen van Larson, Valerie en Tienkamp, Dennis Donald

121121311111113314661 i. Tienkamp, Darren. Geboren 1991.    Overleden 2016.   

Kinderen van Nn, Elaine Marie en Tienkamp, Dennis Donald

121121311111113314662 i. Tienkamp, Charmaine Kay. Geboren 1968.   

121121311111113314663 ii. Tienkamp, Michelle Dawn. Geboren 1977.   

121121311111113314664 iii. Tienkamp, Warren. Geboren 1971.   

121121311111113314665 iv. Tienkamp, Gregort Allen. Geboren 1974.   

121121311111113314661. Tienkamp, Darren.

Zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Larson, Valerie. Geboren 1991.    Overleden 2016.   

121121311111113314662. Tienkamp, Charmaine Kay.

Dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Geboren 1968.    Huwde    Onbekend.

Kinderen van Tienkamp, Charmaine Kay en Onbekend

1211213111111133146621 i. Tienkamp, Celia Marie-Alice. Geboren 1996 te Columbia,CAN.   

1211213111111133146622 ii. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace. Geboren 2003 te Edmonton (CAN).   

1211213111111133146621. Tienkamp, Celia Marie-Alice.

Dochter van Tienkamp, Charmaine Kay. Geboren 1996 te Columbia,CAN.   

1211213111111133146622. Tienkamp, Shaylena Summer-Grace.

Dochter van Tienkamp, Charmaine Kay. Geboren 2003 te Edmonton (CAN).   

121121311111113314663. Tienkamp, Michelle Dawn.

Dochter van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Geboren 1977.   

121121311111113314664. Tienkamp, Warren.

Zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Geboren 1971.    Huwde Onbekend 1990..

Kinderen van Onbekend en Tienkamp, Warren

1211213111111133146641 i. Tienkamp, Braidy Elizabeth. Geboren 1993.   

1211213111111133146641. Tienkamp, Braidy Elizabeth.

Dochter van Tienkamp, Warren. Geboren 1993.   

121121311111113314665. Tienkamp, Gregort Allen.

Zoon van Tienkamp, Dennis Donald en Nn, Elaine Marie. Geboren 1974.   

1211213111111133147. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Markus en Matthijssen, Aaltje. Geboren 1909 te Vries.    Overleden 1996 te Canada.    Huwde Lise, Johan 1930 te Zeijerveld.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij waren gereformeerd. Jantje hield zich bezig met evangelisatiewerk. Markus, haar vader heeft ±

1950 naast zijn boerderij in Papenvoort een huis annex café laten bouwen voor Jantje en Johan.

Zij hebben hier echter nooit gewoond. Markus heeft de laatste jaren van zijn leven enige tijd

bij hen in Zeijerveld gewoond. Zij zijn geëmigreerd naar Canada in 1952. Zij heeft 8 kinderen,

56 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen. Ik heb in de jaren 1990-1993 regelmatig met haar

gecorrespondeerd, als ook met haar zoon Marcus Lise. Hij kon mij daardoor veel vertellen over de

achtergronden van Jantje en haar ouders, broers en zus. Toen Elso naar Canada ging was Jantje

nog jong (14 jaar). Zij moest de 8 koeien melken en op het land werken, bijv. met de bundels

graan binden. Na het melken moest zij de melk met paard en wagen naar Rolde brengen.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en Lise, Johan

12112131111111331471 i. Lise, Tjits. Geboren 1931 te Zeijerveld.   

12112131111111331472 ii. Lise, Aaltje. Geboren 1932 te Zeijerveld.   

12112131111111331473 iii. Lise, Johanna. Geboren 1933 te Zeijerveld.   

12112131111111331474 iv. Lise, Margaretha. Geboren 1936 te Zeijerveld.   

12112131111111331475 v. Lise, Alberdina. Geboren 1937 te Zeijerveld.   

12112131111111331476 vi. Lise, Johannes Markus. Geboren 1938 te Zeijerveld.    Overleden 2017 te Ontario (Can).   

12112131111111331477 vii. Lise, Markus Johannes. Geboren 1942 te Zeijerveld.    Overleden 2019 te Canada.   

12112131111111331478 viii. Lise, Hendrik. Geboren 1942 te Zeijerveld.   

12112131111111331471. Lise, Tjits.

Zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1931 te Zeijerveld.   

12112131111111331472. Lise, Aaltje.

Dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1932 te Zeijerveld.    Huwde Klazens, Geert 1955 te Canada?.

12112131111111331473. Lise, Johanna.

Dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1933 te Zeijerveld.   

12112131111111331474. Lise, Margaretha.

Dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1936 te Zeijerveld.   

12112131111111331475. Lise, Alberdina.

Dochter van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1937 te Zeijerveld.   

12112131111111331476. Lise, Johannes Markus.

Zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1938 te Zeijerveld.    Overleden 2017 te Ontario (Can).    Huwde Davies, Jane Louise 1970..

Kinderen van Davies, Jane Louise en Lise, Johannes Markus

121121311111113314761 i. Lise, Arthur John. Geboren 1970.   

121121311111113314762 ii. Lise, Henry Kenneth. Geboren 1975.   

121121311111113314763 iii. Lise, Jennifer. Geboren 1978 te Ontario (Can).   

121121311111113314764 iv. Lise, Peter Anthony. Geboren 1979 te Ontario (Can).   

121121311111113314765 v. Lise, John Marcus. Geboren 1980.   

Opmerkingen van Davies, Jane Louise en Lise, Johannes Markus:

Bron: https://www.geni.com/people/Jane-Louise-Davies-Lise/

121121311111113314761. Lise, Arthur John.

Zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise. Geboren 1970.   

121121311111113314762. Lise, Henry Kenneth.

Zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise. Geboren 1975.   

121121311111113314763. Lise, Jennifer.

Dochter van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise. Geboren 1978 te Ontario (Can).   

121121311111113314764. Lise, Peter Anthony.

Zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise. Geboren 1979 te Ontario (Can).   

121121311111113314765. Lise, John Marcus.

Zoon van Lise, Johannes Markus en Davies, Jane Louise. Geboren 1980.   

12112131111111331477. Lise, Markus Johannes.

Zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1942 te Zeijerveld.    Overleden 2019 te Canada.    Begraven 2019 te Canada.. Huwde Alblas, Jeanne Maria 1970..

Kinderen van Alblas, Jeanne Maria en Lise, Markus Johannes

121121311111113314771 i. Lise, Anita Jayne. Geboren 1970.   

121121311111113314772 ii. Lise, Nathan. Geboren 1975.   

121121311111113314773 iii. Lise, Pauline. Geboren 1980.   

121121311111113314774 iv. Lise, Christine. Geboren 1980.   

121121311111113314775 v. Lise, Shawn. Geboren 1985.   

121121311111113314776 vi. Lise, Jonathen Mark. Geboren 1985.   

Opmerkingen van Alblas, Jeanne Maria en Lise, Markus Johannes:

Bron: https://www.geni.com/people/Jane-Louise-Davies-Lise/

121121311111113314771. Lise, Anita Jayne.

Dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1970.   

121121311111113314772. Lise, Nathan.

Zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1975.   

121121311111113314773. Lise, Pauline.

Dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1980.   

121121311111113314774. Lise, Christine.

Dochter van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1980.   

121121311111113314775. Lise, Shawn.

Zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1985.   

121121311111113314776. Lise, Jonathen Mark.

Zoon van Lise, Markus Johannes en Alblas, Jeanne Maria. Geboren 1985.   

12112131111111331478. Lise, Hendrik.

Zoon van Lise, Johan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1942 te Zeijerveld.    Huwde nn, Louise 1968 te Canada.

121121311111113315. Tienkamp, Regiena.

Zoon van Tienkamp, Roelof Engbert en Heuker, Zwaantien. Geboren 1879 te Vries.    Overleden 1879 te Vries.   

12112131111111332. Tienkamp, Jan Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1845 te Assen.    Overleden 1902 te Leek.    Huwde Koops, Roelofina 1870 te Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Engbert

Jan zat in de kerkeraad van de NH-kerk in Roden. (zie notitie mbt Tale Zondag, koster/organist).

Kinderen van Koops, Roelofina en Tienkamp, Jan Engbert

121121311111113321 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1870 te Roden.    Overleden 1955 te Nietap.   

121121311111113322 ii. Tienkamp, Antje. Overleden 1945 te Leek.   

121121311111113323 iii. Tienkamp, Willem. Geboren 1874 te Roden.    Overleden 1950 te Leek.   

121121311111113324 iv. Tienkamp, Marchien. Geboren 1875 te Roden.    Overleden 1920 te Eexta (Scheemda).   

121121311111113325 v. Tienkamp, Jantje. Geboren 1879 te Roden.    Overleden 1973 te Leek.   

121121311111113326 vi. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1882 te Roden.    Overleden 1969 te Roden.   

121121311111113321. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Geboren 1870 te Roden.    Overleden 1955 te Nietap.    Huwde van Heukelem, Petronella 1906 te Leek.

Kinderen van van Heukelem, Petronella en Tienkamp, Engbert

1211213111111133211 i. Tienkamp, Jan Engbert. Geboren 1907 te Leek.    Overleden 2003 te Leek.   

1211213111111133212 ii. Tienkamp, Sietse. Geboren 1908 te Leek.    Overleden 2005 te Groningen.   

1211213111111133213 iii. Tienkamp, Roelofina. Geboren 1912 te Leek.    Overleden 2007.   

1211213111111133211. Tienkamp, Jan Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Geboren 1907 te Leek.    Overleden 2003 te Leek.    Huwde Vos, Suzanne Geesiena 1933 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Engbert

Gedurende 2e W.O. onderduikadres. Politiek aktief binnen SDAP en PvdA O.m. klompenmaker van

beroep. Hij is begonnen als kaasmaker in Tolbert en werd vervolgens (35 jr lang) melkventer in

Groningen.

Kinderen van Vos, Suzanne Geesiena en Tienkamp, Jan Engbert

12112131111111332111 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1933 te Tolbert.   

12112131111111332112 ii. Tienkamp, Tammo. Geboren 1936 te Tolbert.    Overleden 1985 te Leek.   

12112131111111332111. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Vos, Suzanne Geesiena. Geboren 1933 te Tolbert.    Huwde NN, Anneke 1960 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde eerst in Leek, nu in Roden. Hij heeft geschaatst met Engbert T. uit Donderen bij een

schaatswedstrijd in Tolbert.

Kinderen van NN, Anneke en Tienkamp, Engbert

121121311111113321111 i. Tienkamp, Carolien Suzan. Geboren 1963 te Leek.   

121121311111113321112 ii. Tienkamp, Jan Anne. Geboren 1966 te Leek.   

121121311111113321111. Tienkamp, Carolien Suzan.

Dochter van Tienkamp, Engbert en NN, Anneke. Geboren 1963 te Leek.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Carolien Suzan

Zij werkt in Groningen.

121121311111113321112. Tienkamp, Jan Anne.

Zoon van Tienkamp, Engbert en NN, Anneke. Geboren 1966 te Leek.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Anne

Hij is toneelspeler (o.m. Grandorado). Martin heeft contact met hem gehad. Woont in Amsterdam.

12112131111111332112. Tienkamp, Tammo.

Zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Vos, Suzanne Geesiena. Geboren 1936 te Tolbert.    Overleden 1985 te Leek.    Huwde Dijk, Wietske H.K. 1960 te Leek.

Kinderen van Dijk, Wietske H.K. en Tienkamp, Tammo

121121311111113321121 i. Tienkamp, Ali Susan. Geboren 1962 te Leek.   

121121311111113321122 ii. Tienkamp, Jan Engbert. Geboren 1964 te Leek.    Overleden 1964 te Leek.   

121121311111113321123 iii. Tienkamp, Bert Klaas. Geboren 1964 te Leek.   

121121311111113321121. Tienkamp, Ali Susan.

Dochter van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K.. Geboren 1962 te Leek.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Ali Susan

Zij studeert op het conservatorium in Groningen.

121121311111113321122. Tienkamp, Jan Engbert.

Zoon van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K.. Geboren 1964 te Leek.    Overleden 1964 te Leek.   

121121311111113321123. Tienkamp, Bert Klaas.

Zoon van Tienkamp, Tammo en Dijk, Wietske H.K.. Geboren 1964 te Leek.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Bert Klaas

Hij woont anno 1998 in Peize en is lid van de plaatselijke volleybalvereniging.

1211213111111133212. Tienkamp, Sietse.

Zoon van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Geboren 1908 te Leek.    Overleden 2005 te Groningen.    Huwde van Til, Maria 1937 te Groningen.

Kinderen van van Til, Maria en Tienkamp, Sietse

12112131111111332121 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1939 te Groningen.   

12112131111111332122 ii. Tienkamp, Janny. Geboren 1943 te Groningen.   

12112131111111332123 iii. Tienkamp, Petra Rengerdina. Geboren 1955 te Groningen.   

12112131111111332121. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria. Geboren 1939 te Groningen.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woont in Lage Zwaluwe. Ik heb ondermeer via Internet contact met hem.

12112131111111332122. Tienkamp, Janny.

Dochter van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria. Geboren 1943 te Groningen.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Janny

Zij woont in Utrecht.

12112131111111332123. Tienkamp, Petra Rengerdina.

Dochter van Tienkamp, Sietse en van Til, Maria. Geboren 1955 te Groningen.    Huwde Storm 1985..

Opmerkingen bij Tienkamp, Petra Rengerdina

Zij heeft een zoon en een dochter, werkt bij de IB groep in Groningen.

1211213111111133213. Tienkamp, Roelofina.

Dochter van Tienkamp, Engbert en van Heukelem, Petronella. Geboren 1912 te Leek.    Overleden 2007.    Huwde Kooistra, H. 1935.

121121311111113322. Tienkamp, Antje.

Dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Overleden 1945 te Leek.    Huwde van Belkum, Aukens 1895 te Leek.

Kinderen van Tienkamp, Antje en van Belkum, Aukens

1211213111111133221 i. van Belkum, Johannes Jan. Geboren 1898 te Leek.    Overleed 1978 te Leek.   

1211213111111133222 ii. van Belkum, Antje. Geboren 1900 te Leek.   

1211213111111133223 iii. van Belkum, Jan Engbert. Geboren 1902 te Leek.    Overleed 1989.   

1211213111111133224 iv. van Belkum, Hendrik Jan Lucas. Geboren 1908 te Leek.    Overleed 1979.   

1211213111111133225 v. van Belkum, Anna Catharina. Geboren 1910 te Leek.    Overleed 1980.   

1211213111111133221. van Belkum, Johannes Jan.

Zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje. Geboren 1898 te Leek.    Overleed 1978 te Leek.   

1211213111111133222. van Belkum, Antje.

Dochter van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje. Geboren 1900 te Leek.   

1211213111111133223. van Belkum, Jan Engbert.

Zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje. Geboren 1902 te Leek.    Overleed 1989.   

1211213111111133224. van Belkum, Hendrik Jan Lucas.

Zoon van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje. Geboren 1908 te Leek.    Overleed 1979.   

1211213111111133225. van Belkum, Anna Catharina.

Dochter van van Belkum, Aukens en Tienkamp, Antje. Geboren 1910 te Leek.    Overleed 1980.   

Opmerkingen bij van Belkum, Anna Catharina

«Overlijden Opm: Australië».

121121311111113323. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Geboren 1874 te Roden.    Overleden 1950 te Leek.    Huwde Akkerman, Minke Jantje 1901 te Grootegast. Huwde tevens Peper, Sietske op 1933 te Opsterland.

Kinderen van Akkerman, Minke Jantje en Tienkamp, Willem

1211213111111133231 i. Tienkamp, Roelofina. Geboren 1903 te Leek.    Overleden 1903 te Leek.   

1211213111111133232 ii. Tienkamp, Roelfien Aaltje. Geboren 1903 te Leek.    Overleden 1999 te Haren.   

1211213111111133233 iii. Tienkamp, Jan. Geboren 1905 te Leek.    Overleden 1913 te Leek.   

1211213111111133234 iv. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1907 te Leek.    Overleden 1987 te Leek.   

1211213111111133235 v. Tienkamp, Jantje. Geboren 1909 te Leek.    Overleden 1909 te Leek.   

1211213111111133236 vi. Tienkamp, Willem. Geboren 1910 te Leek.    Overleden 1996 te Losser.   

1211213111111133237 vii. Tienkamp, Jan. Geboren 1914 te Leek.    Overleden 1933 te Leek.   

1211213111111133238 viii. Tienkamp, John. Geboren 1919 te Leek.    Overleden 1999 te Dieren.   

1211213111111133231. Tienkamp, Roelofina.

Dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1903 te Leek.    Overleden 1903 te Leek.   

1211213111111133232. Tienkamp, Roelfien Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1903 te Leek.    Overleden 1999 te Haren.    Huwde Bakker, Abel Iwema 1925 te Leek?.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelfien Aaltje

Ik heb mevrouw Bakker-Tienkamp ca 1990 nog een bezoek gebracht. Zij woonde toen in Haren (vanaf

1965). Zij heeft ook in Hoogeveen, Veendam en Bloemendaal gewoond.

Kinderen van Tienkamp, Roelfien Aaltje en Bakker, Abel Iwema

12112131111111332321 i. Iwema Bakker, Egbert. Geboren 1934 te Hoogeveen?.   

12112131111111332321. Iwema Bakker, Egbert.

Zoon van Bakker, Abel Iwema en Tienkamp, Roelfien Aaltje. Geboren 1934 te Hoogeveen?.   

Opmerkingen bij Iwema Bakker, Egbert

Hij heeft als achternaam aangenomen: Iwema Bakker.

1211213111111133233. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1905 te Leek.    Overleden 1913 te Leek.   

1211213111111133234. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1907 te Leek.    Overleden 1987 te Leek.    Huwde Ploeg, Ietse 1934 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Zij woonde in Leek en had de kruidenierszaak van haar vader, Willem, overgenomen.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Ploeg, Ietse

12112131111111332341 i. Ploeg, Willem. Geboren 1942 te Leek.   

12112131111111332342 ii. Ploeg, Hindrik. Geboren 1937 te Leek.   

12112131111111332343 iii. Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1934 te Leek.   

12112131111111332341. Ploeg, Willem.

Zoon van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1942 te Leek.    Huwde de Jong, A.J. 1966 te Roden.

Kinderen van de Jong, A.J. en Ploeg, Willem

121121311111113323411 i. Ploeg, Ietse Willem. Geboren 1969 te Leek.   

121121311111113323412 ii. Ploeg, Tineke. Geboren 1971 te Leek.   

121121311111113323411. Ploeg, Ietse Willem.

Zoon van Ploeg, Willem en de Jong, A.J.. Geboren 1969 te Leek.   

121121311111113323412. Ploeg, Tineke.

Dochter van Ploeg, Willem en de Jong, A.J.. Geboren 1971 te Leek.   

12112131111111332342. Ploeg, Hindrik.

Zoon van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1937 te Leek.    Huwde de Wilde, B.J. 1976 te Groningen.

Kinderen van de Wilde, B.J. en Ploeg, Hindrik

121121311111113323421 i. Ploeg, Cornelia. Geboren 1977 te Groningen.   

121121311111113323421. Ploeg, Cornelia.

Dochter van Ploeg, Hindrik en de Wilde, B.J.. Geboren 1977 te Groningen.   

12112131111111332343. Ploeg, Zwaantje Minke.

Dochter van Ploeg, Ietse en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1934 te Leek.    Huwde Nijboer, H.E. 1954 te Leek.

Kinderen van Ploeg, Zwaantje Minke en Nijboer, H.E.

121121311111113323431 i. Nijboer, Jelke I. Geboren 1954 te Nuis.   

121121311111113323432 ii. Nijboer, Ietse. Geboren 1956 te Nuis.   

121121311111113323433 iii. Nijboer, Reinald. Geboren 1958 te Nuis.   

121121311111113323434 iv. Nijboer, Aaltje. Geboren 1963 te Nuis.   

121121311111113323435 v. Nijboer, Jantje. Geboren 1963 te Nuis.   

121121311111113323431. Nijboer, Jelke I.

Zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1954 te Nuis.   

121121311111113323432. Nijboer, Ietse.

Zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1956 te Nuis.   

121121311111113323433. Nijboer, Reinald.

Zoon van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1958 te Nuis.   

121121311111113323434. Nijboer, Aaltje.

Dochter van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1963 te Nuis.   

121121311111113323435. Nijboer, Jantje.

Dochter van Nijboer, H.E. en Ploeg, Zwaantje Minke. Geboren 1963 te Nuis.   

1211213111111133235. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1909 te Leek.    Overleden 1909 te Leek.   

1211213111111133236. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1910 te Leek.    Overleden 1996 te Losser.    Huwde van der Werff, Aagtje 1940 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij woonde ca 1990 Oldenoert 126 in Leek. Hij was wethouder voor de PvdA.

Agrarisch Nieuwsblad 05-06-1941:

De jaarwedde van den ambtenaar W.Tienkamp zal worden verhoogd van f 700 op f 850.

Hiertegen hadden Ged.St. geen bezwaar.

Kinderen van van der Werff, Aagtje en Tienkamp, Willem

12112131111111332361 i. Tienkamp, Willem. Geboren 1940 te Leek.   

12112131111111332362 ii. Tienkamp, Trientje. Geboren 1943 te Leek.   

12112131111111332363 iii. Tienkamp, Jan. Geboren 1950 te Leek.   

12112131111111332361. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Geboren 1940 te Leek.    Huwde IJzerman, Suzanne 1966 te Grootegast.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij woont in Haaksbergen en is met de VUT (FPU). Gemeenteraadslid D66.

Kinderen van IJzerman, Suzanne en Tienkamp, Willem

121121311111113323611 i. Tienkamp, Jan Willem. Geboren 1968 te Enschede.   

121121311111113323612 ii. Tienkamp, Annette Jocelyn. Geboren 1971 te Neede.   

121121311111113323611. Tienkamp, Jan Willem.

Zoon van Tienkamp, Willem en IJzerman, Suzanne. Geboren 1968 te Enschede.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Willem

Hij woont in Schiedam en is actief in de computerbusiness. .

121121311111113323612. Tienkamp, Annette Jocelyn.

Dochter van Tienkamp, Willem en IJzerman, Suzanne. Geboren 1971 te Neede.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Annette Jocelyn

Zij woont in Deventer en werkt in de reiswereld.

12112131111111332362. Tienkamp, Trientje.

Dochter van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Geboren 1943 te Leek.    Huwde Stelleman, ? 1968.

Kinderen van Tienkamp, Trientje en Stelleman, ?

121121311111113323621 i. Stelleman, Ageeth J.. Geboren 1969.   

121121311111113323622 ii. Stelleman, Brenda M.. Geboren 1971.   

121121311111113323621. Stelleman, Ageeth J.

Dochter van Stelleman, ? en Tienkamp, Trientje. Geboren 1969.   

121121311111113323622. Stelleman, Brenda M.

Dochter van Stelleman, ? en Tienkamp, Trientje. Geboren 1971.   

12112131111111332363. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Willem en van der Werff, Aagtje. Geboren 1950 te Leek.    Huwde Geerdink, Maria Johanna Gesina 1980 te Apeldoorn.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woont in Oss en heeft zitting in diverse Raadscommissies van de Gemeente Oss als niet-raadslid.

Actief voor D66.

Kinderen van Geerdink, Maria Johanna Gesina en Tienkamp, Jan

121121311111113323631 i. Tienkamp, Johanna Catharina Agnes. Geboren 1982 te Oss.   

121121311111113323632 ii. Tienkamp, Gertjan. Geboren 1984 te Oss.   

121121311111113323631. Tienkamp, Johanna Catharina Agnes.

Dochter van Tienkamp, Jan en Geerdink, Maria Johanna Gesina. Geboren 1982 te Oss.   

121121311111113323632. Tienkamp, Gertjan.

Zoon van Tienkamp, Jan en Geerdink, Maria Johanna Gesina. Geboren 1984 te Oss.   

1211213111111133237. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1914 te Leek.    Overleden 1933 te Leek.   

1211213111111133238. Tienkamp, John.

Zoon van Tienkamp, Willem en Akkerman, Minke Jantje. Geboren 1919 te Leek.    Overleden 1999 te Dieren.    Huwde van Zonneveld, Sijke 1942 te Leek?. Huwde tevens de Weijer, Anna Cornelia 1950.

Opmerkingen bij Tienkamp, John

Zijn familie was aangesloten bij een tamelijk vrijzinnige hervormde kerk (de dominee was ’s zondagsmiddags te vinden op het voetbalveld). Hij werkte bij Nationale Nederlanden in Den Haag als (zijn woorden:) kantoorbediende. Hij heeft 29 jaar in Voorburg gewoond en sinds 1982 in Dieren.

In het archief van het DG voor de Bijzondere Rechtspleging (1945-1958) wordt hij genoemd onder nummer 48346 in verband met een zgn. Plaats van Tewerkstelling op 2 sept 1970.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Kinderen van van Zonneveld, Sijke en Tienkamp, John

12112131111111332381 i. Tienkamp, Willem Jan. Geboren 1942 te Peize.   

Kinderen van de Weijer, Anna Cornelia en Tienkamp, John

12112131111111332382 i. Tienkamp, Catharina. Geboren 1950 te Voorburg.   

12112131111111332383 ii. Tienkamp, Yolanda Minke. Geboren 1954 te Voorburg.   

12112131111111332381. Tienkamp, Willem Jan.

Zoon van Tienkamp, John en van Zonneveld, Sijke. Geboren 1942 te Peize.    Huwde Alberts, Annechien 1975 te Wehe den Hoorn.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem Jan

Willem is tandtechniker van beroep. Hij woont in Peize. Zij hebben geen kinderen. Hij is politiek

actief en houdt zich bovendien met volleyballen bezig. Hij is Gemeenteraadslid voor

Gemeentebelangen in Peize geweest.

12112131111111332382. Tienkamp, Catharina.

Dochter van Tienkamp, John en de Weijer, Anna Cornelia. Geboren 1950 te Voorburg.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Catharina

Zij woont in Amersfoort. Ongehuwd, geen kinderen.

12112131111111332383. Tienkamp, Yolanda Minke.

Dochter van Tienkamp, John en de Weijer, Anna Cornelia. Geboren 1954 te Voorburg.    Huwde de Koning, Peter 1980 te Ridderkerk.

Opmerkingen bij Tienkamp, Yolanda Minke

Aktief bij de Ski Vereniging Midden Holland. Zij woont sinds 1994 in Gouda samen met Frank

Bertijn uit Vlissingen.

121121311111113324. Tienkamp, Marchien.

Dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Geboren 1875 te Roden.    Overleden 1920 te Eexta (Scheemda).    Huwde Akkerman, Jilt 1904 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Marchien

Zij heeft in Scheemda en Slochteren gewoond.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en Akkerman, Jilt

1211213111111133241 i. Akkerman, Jan. Geboren 1905 te Ooststellingwerf.   

1211213111111133242 ii. Akkerman, Roelof. Geboren 1906 te Leek.   

1211213111111133243 iii. Akkerman, Aaltje. Geboren 1907 te Slochteren.    Overleed 1930 te Scheemda.   

1211213111111133244 iv. Akkerman, Jo. Geboren 1909 te Slochteren.   

1211213111111133241. Akkerman, Jan.

Zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien. Geboren 1905 te Ooststellingwerf.   

1211213111111133242. Akkerman, Roelof.

Zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien. Geboren 1906 te Leek.   

1211213111111133243. Akkerman, Aaltje.

Dochter van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien. Geboren 1907 te Slochteren.    Overleed 1930 te Scheemda.   

1211213111111133244. Akkerman, Jo.

Zoon van Akkerman, Jilt en Tienkamp, Marchien. Geboren 1909 te Slochteren.   

121121311111113325. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Geboren 1879 te Roden.    Overleden 1973 te Leek.    Huwde de Poel, Klaas 1909 te Leek.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij heeft eerst in Grijpskerk gewoond en is later een kruidenierszaak begonnen in Leek.

Kinderen van Tienkamp, Jantje en de Poel, Klaas

1211213111111133251 i. de Poel, Engeltje. Geboren 1910 te Leek.    Overleden 1934 te Leek.   

1211213111111133252 ii. de Poel, Roelfina. Geboren 1913 te Grijpskerk.    Overleden 1940.   

1211213111111133253 iii. de Poel, Rendert. Geboren 1914 te Grijpskerk.   

1211213111111133254 iv. de Poel, Klaas. Geboren 1917 te Grijpskerk.   

1211213111111133251. de Poel, Engeltje.

Dochter van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje. Geboren 1910 te Leek.    Overleden 1934 te Leek.   

1211213111111133252. de Poel, Roelfina.

Dochter van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje. Geboren 1913 te Grijpskerk.    Overleden 1940.    Huwde Ebbinge, Antoon Eltiena 1937 te Hoogkerk.

Kinderen van de Poel, Roelfina en Ebbinge, Antoon Eltiena

12112131111111332521 i. Ebbinge, Jan. Geboren 1940.   

12112131111111332521. Ebbinge, Jan.

Zoon van Ebbinge, Antoon Eltiena en de Poel, Roelfina. Geboren 1940.   

1211213111111133253. de Poel, Rendert.

Zoon van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje. Geboren 1914 te Grijpskerk.   

Opmerkingen bij de Poel, Rendert

Hij woont in Naarden.

1211213111111133254. de Poel, Klaas.

Zoon van de Poel, Klaas en Tienkamp, Jantje. Geboren 1917 te Grijpskerk.   

Opmerkingen bij de Poel, Klaas

Hij woonde in Heemstede aan de Heemsteedsedreef. Ik heb hem daar ca 1992 eens bezocht.

121121311111113326. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Jan Engbert en Koops, Roelofina. Geboren 1882 te Roden.    Overleden 1969 te Roden.    Huwde Wouthuis, Rikkert Aalf 1912 te Roden.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en Wouthuis, Rikkert Aalf

1211213111111133261 i. Wouthuis, Jan. Geboren 1913 te Roden.    Overleden te Canada.   

1211213111111133262 ii. Wouthuis, Rudolf. Geboren 1915 te Roden.    Overleden 1917 te Roden.   

1211213111111133263 iii. Wouthuis, Harm Johannes. Geboren 1917 te Roden.    Overleden 1985 te Roden.   

1211213111111133264 iv. Wouthuis, Jantina Roelofina. Geboren 1919 te Roden.   

1211213111111133265 v. Wouthuis, Johan. Geboren 1923 te Roden.   

1211213111111133261. Wouthuis, Jan.

Zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1913 te Roden.    Overleden te Canada.    Huwde nn, nn 1940 te Hoogkerk?.

Opmerkingen bij Wouthuis, Jan

«Overlijden Opm: Canada».

Kinderen van nn, nn en Wouthuis, Jan

12112131111111332611 i. Wouthuis, Jacob. Geboren 1943 te Hoogkerk.   

12112131111111332611. Wouthuis, Jacob.

Zoon van Wouthuis, Jan en nn, nn. Geboren 1943 te Hoogkerk.   

Opmerkingen bij Wouthuis, Jacob

Hij is in 1954 geëmigreerd naar Ontario, Canada.

1211213111111133262. Wouthuis, Rudolf.

Zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1915 te Roden.    Overleden 1917 te Roden.   

1211213111111133263. Wouthuis, Harm Johannes.

Zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1917 te Roden.    Overleden 1985 te Roden.   

1211213111111133264. Wouthuis, Jantina Roelofina.

Dochter van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1919 te Roden.   

1211213111111133265. Wouthuis, Johan.

Zoon van Wouthuis, Rikkert Aalf en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1923 te Roden.   

12112131111111333. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1848 te Eelde.    Overleden 1925 te Hoogezand.    Begraven.. Huwde Stevens, Geessien 1877 te Vries. Huwde tevens Veendijk, Egberdina op 1880 te Vries. Huwde tevens Klootsema, Lutgerdina op 1893 te Hoogezand.

Opmerkingen bij Tienkamp, Willem

Hij kwam op 31 mei 1865 in Hoogezand / Foxholsterbosch (vroeger gespeld als Voskholl) wonen. Hij

was klompenmaker van beroep. Volgens de Nederlandse overlevering werkte hij in het najaar bij

Scholten, de aardappelmeelfabriek “op de blauwe bakken” waar hij aardappel meel op de

transportbanden moest scheppen. Later heeft Willem ook in Kalkwijk (zuidelijk van Hoogezand)

gewoond in een zijkamer van een huis, waarin tevens een manufacturenzaak gevestigd was. Dit huis

lag aan de Hoofdweg in Sappemeer. Het was het vierde huis, vlak bij een “hoogholtje”, een

voetgangersbruggetje over het Diep. Zijn kleindochter Dientje kan zich het huis nog goed

herinneren: “Er was een tamelijk grote tuin met aan het eind een werkplaats.

Kinderen van Stevens, Geessien en Tienkamp, Willem

121121311111113331 i. Tienkamp, Marchien. Geboren 1877 te Vries.    Overleden 1954 te Groningen.   

Kinderen van Veendijk, Egberdina en Tienkamp, Willem

121121311111113332 i. Tienkamp, Egbert. Geboren 1880 te Vries.    Overleden 1961 te Ontario (Can).   

Opmerkingen van Veendijk, Egberdina en Tienkamp, Willem:

Kinderen van Klootsema, Lutgerdina en Tienkamp, Willem

121121311111113333 i. Tienkamp, Willem Engbert. Geboren 1893 te Hoogezand.    Overleed 1976 te Sappemeer.   

121121311111113334 ii. Tienkamp, Jan. Geboren 1895 te Hoogezand.    Overleed 1988 te Veendam.   

121121311111113335 iii. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1897 te Hoogezand.    Overleden 1974 te Hoogezand.   

121121311111113331. Tienkamp, Marchien.

Dochter van Tienkamp, Willem en Stevens, Geessien. Geboren 1877 te Vries.    Overleden 1954 te Groningen.    Begraven 1954 te Groningen.. Huwde Gelderloos, Kornelis 1896 te Groningen.

Kinderen van Tienkamp, Marchien en Gelderloos, Kornelis

1211213111111133311 i. Gelderloos, Klaas. Geboren 1896 te Groningen.   

1211213111111133312 ii. Gelderloos, Lutgerdina. Geboren 1898.   

1211213111111133313 iii. Gelderloos, Grietje. Geboren 1900.   

1211213111111133314 iv. Gelderloos, Willem. Geboren 1902.    Overleden 1906.   

1211213111111133315 v. Gelderloos, Lubbertus. Geboren 1904.    Overleden 1970.   

1211213111111133316 vi. Gelderloos, Geesina. Geboren 1906.   

1211213111111133317 vii. Gelderloos, Willem. Geboren 1910.   

1211213111111133311. Gelderloos, Klaas.

Zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1896 te Groningen.   

1211213111111133312. Gelderloos, Lutgerdina.

Dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1898.   

1211213111111133313. Gelderloos, Grietje.

Dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1900.   

1211213111111133314. Gelderloos, Willem.

Zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1902.    Overleden 1906.   

1211213111111133315. Gelderloos, Lubbertus.

Zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1904.    Overleden 1970.   

1211213111111133316. Gelderloos, Geesina.

Dochter van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1906.   

1211213111111133317. Gelderloos, Willem.

Zoon van Gelderloos, Kornelis en Tienkamp, Marchien. Geboren 1910.   

121121311111113332. Tienkamp, Egbert.

Zoon van Tienkamp, Willem en Veendijk, Egberdina. Geboren 1880 te Vries.    Overleden 1961 te Ontario (Can).    Huwde Luchtenberg, Geesiena 1902 te Muntendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Egbert

Egbert woonde in Scheemda, Zuidbroek en Muntendam. Hij werd telegrafist in    Scheemda bij het spoorwegstation. Daar ontmoette hij zijn vrouw, die daar    werkte in het koffiehuis.

In de crisisjaren op 26 mei 1926 is hij    geëmigreerd naar Canada. Dat gebeurde vaak op kosten van de gemeente, in het    kader van de werkloosheidsbestrijding. Voorwaarde was, dat je (langdurig) werkloos was en een groot gezin had. In hun situatie gold dat echter niet.    Zij waren enthousiast naar aanleiding van fotos die zijn zoon Willem had    gezien. Zij leenden geld van de Canadese regering, dat tot de laatste cent    moest worden terugbetaald.

Toen ze in Canada aankwamen (Halifax in Nova    Scotia) werden zoete aardappels geserveerd. Egberts zoon Jan (John) huilde tranen met tuiten en wilde direct terug naar Holland, want hij dacht, dat het    de enige soort aardappel was, die daar te krijgen was.

Kinderen van Luchtenberg, Geesiena en Tienkamp, Egbert

1211213111111133321 i. Tienkamp, Willem. Geboren 1903 te Scheemda.    Overleden 1976 te Kettleby.   

1211213111111133322 ii. Tienkamp, Geert. Geboren 1904 te Scheemda.    Overleden 1973 te Kettleby.   

1211213111111133323 iii. Tienkamp, Dientje. Geboren 1906 te Scheemda.    Overleden 1956 te Toronto.   

1211213111111133324 iv. Tienkamp, Hindrika. Geboren 1908 te Uithuizermeeden.    Overleden 1995 te Toronto.   

1211213111111133325 v. Tienkamp, Harmtien. Geboren 1909 te Zuidbroek.    Overleden 1987 te Toronto.   

1211213111111133326 vi. Tienkamp, Jan. Geboren 1912 te Muntendam.   

1211213111111133327 vii. Tienkamp, Annegien Margien Aaltje. Geboren 1913 te Scheemda.    Overleden 1984 te Stouffville.   

1211213111111133321. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1903 te Scheemda.    Overleden 1976 te Kettleby.    Huwde Spieker, Almtje 1932 te Toronto.

Kinderen van Spieker, Almtje en Tienkamp, Willem

12112131111111333211 i. Tienkamp, Greta Jane. Geboren 1935 te Kettleby.   

12112131111111333212 ii. Tienkamp, Egbert Arend. Geboren 1938 te Kettleby.    Overleden 1990 te Newmarket (CAN).   

12112131111111333211. Tienkamp, Greta Jane.

Dochter van Tienkamp, Willem en Spieker, Almtje. Geboren 1935 te Kettleby.    Huwde Ogden, Robert Bryden 1963 te Kettleby.

Kinderen van Tienkamp, Greta Jane en Ogden, Robert Bryden

121121311111113332111 i. Ogden, Robert Jeffrey. Geboren 1965 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332112 ii. Ogden, Andrea Jane. Geboren 1967 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332111. Ogden, Robert Jeffrey.

Zoon van Ogden, Robert Bryden en Tienkamp, Greta Jane. Geboren 1965 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332112. Ogden, Andrea Jane.

Dochter van Ogden, Robert Bryden en Tienkamp, Greta Jane. Geboren 1967 te Newmarket (CAN).   

12112131111111333212. Tienkamp, Egbert Arend.

Zoon van Tienkamp, Willem en Spieker, Almtje. Geboren 1938 te Kettleby.    Overleden 1990 te Newmarket (CAN).    Huwde Needham, Mavis G. 1968 te Arnprior.

Opmerkingen bij Tienkamp, Egbert Arend

He was a farmer raising beef cattle.

Kinderen van Needham, Mavis G. en Tienkamp, Egbert Arend

121121311111113332121 i. Tienkamp, Sara Jane. Geboren 1972 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332122 ii. Tienkamp, William Gordon. Geboren 1975 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332121. Tienkamp, Sara Jane.

Dochter van Tienkamp, Egbert Arend en Needham, Mavis G.. Geboren 1972 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332122. Tienkamp, William Gordon.

Zoon van Tienkamp, Egbert Arend en Needham, Mavis G.. Geboren 1975 te Newmarket (CAN).    Huwde Bellisle, Stephanie 2000 te Newmarket (CAN).

Kinderen van Bellisle, Stephanie en Tienkamp, William Gordon

1211213111111133321221 i. Tienkamp, Madisson Jade. Geboren 2000 te Newmarket (CAN).   

1211213111111133321222 ii. Tienkamp, Liam Erin Ambros. Geboren 2002 te Newmarket (CAN).   

1211213111111133321221. Tienkamp, Madisson Jade.

Dochter van Tienkamp, William Gordon en Bellisle, Stephanie. Geboren 2000 te Newmarket (CAN).   

1211213111111133321222. Tienkamp, Liam Erin Ambros.

Zoon van Tienkamp, William Gordon en Bellisle, Stephanie. Geboren 2002 te Newmarket (CAN).   

1211213111111133322. Tienkamp, Geert.

Zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1904 te Scheemda.    Overleden 1973 te Kettleby.    Huwde Routery, Loyis Marguerite 1947 te Toronto.

Kinderen van Routery, Loyis Marguerite en Tienkamp, Geert

12112131111111333221 i. Tienkamp, Robert Bruce. Geboren 1951 te Newmarket (CAN).   

12112131111111333221. Tienkamp, Robert Bruce.

Zoon van Tienkamp, Geert en Routery, Loyis Marguerite. Geboren 1951 te Newmarket (CAN).    Huwde Erskine, Sharon Alexandra 1984 te Newmarket (CAN).

1211213111111133323. Tienkamp, Dientje.

Dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1906 te Scheemda.    Overleden 1956 te Toronto.    Huwde Dik, Eerke 1927 te Toronto. Huwde tevens Preece, James op 1956 te Toronto.

Kinderen van Tienkamp, Dientje en Dik, Eerke

12112131111111333231 i. Dik, Siena Mae. Geboren 1929 te Toronto.    Overleden 2001 te California (USA).   

12112131111111333232 ii. Dik, Patricia. Geboren 1935 te Luverne, USA.   

12112131111111333233 iii. Dik, Erita. Geboren 1936 te Luverne, USA.   

12112131111111333231. Dik, Siena Mae.

Dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje. Geboren 1929 te Toronto.    Overleden 2001 te California (USA).   

12112131111111333232. Dik, Patricia.

Dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje. Geboren 1935 te Luverne, USA.   

12112131111111333233. Dik, Erita.

Dochter van Dik, Eerke en Tienkamp, Dientje. Geboren 1936 te Luverne, USA.   

1211213111111133324. Tienkamp, Hindrika.

Dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1908 te Uithuizermeeden.    Overleden 1995 te Toronto.    Huwde Kolenbrander, Wessel Heinrich 1927 te Toronto.

Kinderen van Tienkamp, Hindrika en Kolenbrander, Wessel Heinrich

12112131111111333241 i. Kolenbrander, Linda Susanne. Geboren 1933 te Toronto.    Overleden 2002 te Toronto.   

12112131111111333241. Kolenbrander, Linda Susanne.

Dochter van Kolenbrander, Wessel Heinrich en Tienkamp, Hindrika. Geboren 1933 te Toronto.    Overleden 2002 te Toronto.    Huwde Buchanan, James Taylor 1955 te Toronto.

Opmerkingen bij Kolenbrander, Linda Susanne

Volgens haar geboorteacte heette zij Susanne Kolenbrander, maar zij wordt “Brander” genoemd.

1211213111111133325. Tienkamp, Harmtien.

Dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1909 te Zuidbroek.    Overleden 1987 te Toronto.    Huwde Rymal, George 1941 te Canada.

Opmerkingen bij Tienkamp, Harmtien

Harmtien worked as a domestic in Holland and Canada before marrying. At the age of twelve, she

could recall carrying buckets of water to clean the windows of the house where she worked. When

she came to Canada, unable to speak English, she worked for a family where she was the nanny.

Later, she worked for some wealthy families in Toronto, where she was the cook and housekeeper.

At some of these homes, she was in charge the staff. On weekends, when she was off, she would

walk with her sister Rie from the streetcar line to the family home in Ringwood Ont.

approximately fourteen miles on a dirt road.

Kinderen van Tienkamp, Harmtien en Rymal, George

12112131111111333251 i. Rymal, Geessiena Ann. Geboren 1943 te Toronto.   

12112131111111333252 ii. Rymal, Steve Egbert. Geboren 1950 te Toronto.   

12112131111111333251. Rymal, Geessiena Ann.

Dochter van Rymal, George en Tienkamp, Harmtien. Geboren 1943 te Toronto.    Huwde Meads, Neville Raymond 1960 te Scarborough.

Opmerkingen bij Rymal, Geessiena Ann

Ann retired in 1998. She was a floral designer.

Kinderen van Rymal, Geessiena Ann en Meads, Neville Raymond

121121311111113332511 i. Meads, Laura Ann. Geboren 1962 te Canada.   

121121311111113332512 ii. Meads, Patricia Louise. Geboren 1965 te Canada.   

121121311111113332511. Meads, Laura Ann.

Dochter van Meads, Neville Raymond en Rymal, Geessiena Ann. Geboren 1962 te Canada.    Huwde Daley, Timothy 1983 te Canada.

Kinderen van Meads, Laura Ann en Daley, Timothy

1211213111111133325111 i. Daley, Shannon. Geboren 1986 te Canada.   

1211213111111133325112 ii. Daley, Bryan. Geboren 1988 te Canada.   

1211213111111133325111. Daley, Shannon.

Dochter van Daley, Timothy en Meads, Laura Ann. Geboren 1986 te Canada.   

1211213111111133325112. Daley, Bryan.

Zoon van Daley, Timothy en Meads, Laura Ann. Geboren 1988 te Canada.   

121121311111113332512. Meads, Patricia Louise.

Dochter van Meads, Neville Raymond en Rymal, Geessiena Ann. Geboren 1965 te Canada.    Huwde Lovelock, Peter Alan 1985 te Canada.

Kinderen van Meads, Patricia Louise en Lovelock, Peter Alan

1211213111111133325121 i. Lovelock, Joshua. Geboren 1989 te Canada.   

1211213111111133325122 ii. Lovelock, Lucas. Geboren 1992 te Canada.   

1211213111111133325121. Lovelock, Joshua.

Zoon van Lovelock, Peter Alan en Meads, Patricia Louise. Geboren 1989 te Canada.   

1211213111111133325122. Lovelock, Lucas.

Zoon van Lovelock, Peter Alan en Meads, Patricia Louise. Geboren 1992 te Canada.   

12112131111111333252. Rymal, Steve Egbert.

Zoon van Rymal, George en Tienkamp, Harmtien. Geboren 1950 te Toronto.    Huwde Faux, Elizabeth Ann Emily 1981 te Perth (Canada).

Kinderen van Faux, Elizabeth Ann Emily en Rymal, Steve Egbert

121121311111113332521 i. Rymal, Autumn Lorel Ann. Geboren 1983 te Perth (Canada).   

121121311111113332522 ii. Rymal, Morgan Elizabeth Ann. Geboren 1986 te Perth (Canada).   

121121311111113332521. Rymal, Autumn Lorel Ann.

Dochter van Rymal, Steve Egbert en Faux, Elizabeth Ann Emily. Geboren 1983 te Perth (Canada).   

121121311111113332522. Rymal, Morgan Elizabeth Ann.

Dochter van Rymal, Steve Egbert en Faux, Elizabeth Ann Emily. Geboren 1986 te Perth (Canada).   

1211213111111133326. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1912 te Muntendam.    Huwde Funnell, Dorreen 1945 te Kettleby.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Als jongen werkte hij in Veendam. Hij ging daar op de fiets heen om rozen te planten. Bij het

werk kon hij de torenklok van Veendam goed in de gaten houden en zag, dat de tijd dan heel

langzaam ging. He was a farmer and retired to Newmarket Ontario Canada in 1969.

Kinderen van Funnell, Dorreen en Tienkamp, Jan

12112131111111333261 i. Tienkamp, Alan Arthur. Geboren 1946 te Newmarket (CAN).   

12112131111111333262 ii. Tienkamp, Norman John. Geboren 1949 te Newmarket (CAN).   

12112131111111333261. Tienkamp, Alan Arthur.

Zoon van Tienkamp, Jan en Funnell, Dorreen. Geboren 1946 te Newmarket (CAN).    Huwde St.John, Patricia Clare 1966 te Parry Sound, Canada.

Kinderen van St.John, Patricia Clare en Tienkamp, Alan Arthur

121121311111113332611 i. Tienkamp, Lianne. Geboren 1967 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332612 ii. Tienkamp, Susan Elizabeth. Geboren 1972 te Newmarket (CAN).   

121121311111113332611. Tienkamp, Lianne.

Dochter van Tienkamp, Alan Arthur en St.John, Patricia Clare. Geboren 1967 te Newmarket (CAN).    Huwde Tonner, Steven James 1988 te Kettleby Ont..

Kinderen van Tienkamp, Lianne en Tonner, Steven James

1211213111111133326111 i. Tonner, Jaime Ashlynn. Geboren 1991 te Canada.   

1211213111111133326112 ii. Tonner, Jessica Emilee. Geboren 1993 te Canada.   

1211213111111133326111. Tonner, Jaime Ashlynn.

Zoon van Tonner, Steven James en Tienkamp, Lianne. Geboren 1991 te Canada.   

1211213111111133326112. Tonner, Jessica Emilee.

Dochter van Tonner, Steven James en Tienkamp, Lianne. Geboren 1993 te Canada.   

121121311111113332612. Tienkamp, Susan Elizabeth.

Dochter van Tienkamp, Alan Arthur en St.John, Patricia Clare. Geboren 1972 te Newmarket (CAN).    Huwde Reppard, John Robert 1995 te Canada.

Kinderen van Tienkamp, Susan Elizabeth en Reppard, John Robert

1211213111111133326121 i. Reppard, Megan Susan Patricia. Geboren 1998 te Canada.   

1211213111111133326122 ii. Reppard, Madilyn Makayla Jacqueline. Geboren 2001 te Canada.   

1211213111111133326121. Reppard, Megan Susan Patricia.

Dochter van Reppard, John Robert en Tienkamp, Susan Elizabeth. Geboren 1998 te Canada.   

1211213111111133326122. Reppard, Madilyn Makayla Jacqueline.

Dochter van Reppard, John Robert en Tienkamp, Susan Elizabeth. Geboren 2001 te Canada.   

12112131111111333262. Tienkamp, Norman John.

Zoon van Tienkamp, Jan en Funnell, Dorreen. Geboren 1949 te Newmarket (CAN).    Huwde Frechette, Maria Eva Jacqueline Louise 1971 te Newmarket (CAN).

1211213111111133327. Tienkamp, Annegien Margien Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Egbert en Luchtenberg, Geesiena. Geboren 1913 te Scheemda.    Overleden 1984 te Stouffville.    Huwde Hare, Dawson 1938 te Kettleby.

Kinderen van Tienkamp, Annegien Margien Aaltje en Hare, Dawson

12112131111111333271 i. Hare, Barbara Hattie. Geboren 1939 te Stouffville.   

12112131111111333271. Hare, Barbara Hattie.

Dochter van Hare, Dawson en Tienkamp, Annegien Margien Aaltje. Geboren 1939 te Stouffville.   

121121311111113333. Tienkamp, Willem Engbert.

Zoon van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Geboren 1893 te Hoogezand.    Overleed 1976 te Sappemeer.    Huwde Heininga, Hinderkie 1915 te Sappemeer. Huwde tevens Meiring, Eisina 1925 te Sappemeer.

Kinderen van Heininga, Hinderkie en Tienkamp, Willem Engbert

1211213111111133331 i. Tienkamp, Lutgerdina. Geboren 1916 te Sappemeer.    Overleden 1946.   

Kinderen van Meiring, Eisina en Tienkamp, Willem Engbert

1211213111111133332 i. Tienkamp, Wilhelmina Maria. Geboren 1929 te Sappemeer.    Overleden 2009 te Rastatt (Dtsl).   

1211213111111133331. Tienkamp, Lutgerdina.

Dochter van Tienkamp, Willem Engbert en Heininga, Hinderkie. Geboren 1916 te Sappemeer.    Overleden 1946.    Huwde Akkerman, Jan 1941 te Hoogezand.

Kinderen van Tienkamp, Lutgerdina en Akkerman, Jan

12112131111111333311 i. Akkerman, Lammechina. Geboren 1942.   

12112131111111333312 ii. Akkerman, Eisina. Geboren 1946.   

12112131111111333311. Akkerman, Lammechina.

Dochter van Akkerman, Jan en Tienkamp, Lutgerdina. Geboren 1942.   

12112131111111333312. Akkerman, Eisina.

Dochter van Akkerman, Jan en Tienkamp, Lutgerdina. Geboren 1946.   

1211213111111133332. Tienkamp, Wilhelmina Maria.

Dochter van Tienkamp, Willem Engbert en Meiring, Eisina. Geboren 1929 te Sappemeer.    Overleden 2009 te Rastatt (Dtsl).    Begraven te Groningen.. Huwde Boonstra, Harm 1954.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wilhelmina Maria

Zij woont in Vierverlaten (bij Hoogkerk) aan het Hoendiep. In 2000 in Roden.

Kinderen van Tienkamp, Wilhelmina Maria en Boonstra, Harm

12112131111111333321 i. Boonstra, Luitzen Willem. Geboren 1955.   

12112131111111333322 ii. Boonstra, Eisina Aaltje. Geboren 1957.   

12112131111111333323 iii. Boonstra, Willem Engbert. Geboren 1962 te Groningen?.   

12112131111111333321. Boonstra, Luitzen Willem.

Zoon van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria. Geboren 1955.   

12112131111111333322. Boonstra, Eisina Aaltje.

Dochter van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria. Geboren 1957.   

12112131111111333323. Boonstra, Willem Engbert.

Zoon van Boonstra, Harm en Tienkamp, Wilhelmina Maria. Geboren 1962 te Groningen?.    Huwde Ike, Francisca Wilhelmina 1987 te Emmen?.

Kinderen van Ike, Francisca Wilhelmina en Boonstra, Willem Engbert

121121311111113333231 i. Boonstra, Elisabeth Johanna. Geboren 1992 te Emmen.   

121121311111113333232 ii. Boonstra, Harry Robert. Geboren 1995 te Emmen.   

121121311111113333231. Boonstra, Elisabeth Johanna.

Dochter van Boonstra, Willem Engbert en Ike, Francisca Wilhelmina. Geboren 1992 te Emmen.   

121121311111113333232. Boonstra, Harry Robert.

Zoon van Boonstra, Willem Engbert en Ike, Francisca Wilhelmina. Geboren 1995 te Emmen.   

121121311111113334. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Geboren 1895 te Hoogezand.    Overleed 1988 te Veendam.    Huwde Knip, Daantina 1917 te Veendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woonde in Veendam, Molenstreek 132. Hij heeft niet alleen het 50-jarig huwelijksfeest

meegemaakt, maar ook nog 70 jaar.

Kinderen van Knip, Daantina en Tienkamp, Jan

1211213111111133341 i. Tienkamp, Lutgerdina. Geboren 1918 te Veendam.    Overleden 2004 te Groningen.   

1211213111111133342 ii. Tienkamp, Catharina. Geboren 1920 te Veendam.    Overleden 1920 te Veendam.   

1211213111111133343 iii. Tienkamp, Catharina. Geboren 1921 te Veendam.    Overleden 1981 te Savana (CAN).   

1211213111111133344 iv. Tienkamp, Willem. Geboren 1922 te Veendam.    Overleden 1922 te Veendam.   

1211213111111133345 v. Tienkamp, Willem. Geboren 1924 te Veendam.   

1211213111111133346 vi. Tienkamp, Geert. Geboren 1926 te Veendam.    Overleden 1982 te Veendam.   

1211213111111133347 vii. Tienkamp, Aaltje. Geboren 1928 te Veendam.    Overleden 2012 te Hoogezand.   

1211213111111133348 viii. Tienkamp, Jantje. Geboren 1930 te Veendam.    Overleden 1996 te Veendam.   

1211213111111133349 ix. Tienkamp, Jan. Geboren 1931 te Veendam.    Overleed 1999 te Veendam.   

121121311111113334A x. Tienkamp, Daantina. Geboren 1943 te Veendam.    Overleden 2017 te Veendam.   

1211213111111133341. Tienkamp, Lutgerdina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1918 te Veendam.    Overleden 2004 te Groningen.    Huwde Hensema, Albert 1940.

Opmerkingen bij Tienkamp, Lutgerdina

Zij woonde eerst in Oude Pekela. Nù (1990) in Veendam.

1211213111111133342. Tienkamp, Catharina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1920 te Veendam.    Overleden 1920 te Veendam.   

1211213111111133343. Tienkamp, Catharina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1921 te Veendam.    Overleden 1981 te Savana (CAN).    Huwde Veillette, Norman 1947 te Canada.

Kinderen van Tienkamp, Catharina en Veillette, Norman

12112131111111333431 i. Veillette, Julliette. Geboren 1963 te Canada.   

12112131111111333432 ii. Veillette, Jerry. Geboren 1961 te Canada.   

12112131111111333433 iii. Veillette, Jim. Geboren 1959 te Canada.   

12112131111111333434 iv. Veillette, Kenny. Geboren 1957 te Canada.   

12112131111111333435 v. Veillette, John. Geboren 1955 te Canada.   

12112131111111333431. Veillette, Julliette.

Dochter van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Geboren 1963 te Canada.   

12112131111111333432. Veillette, Jerry.

Zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Geboren 1961 te Canada.   

12112131111111333433. Veillette, Jim.

Zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Geboren 1959 te Canada.   

12112131111111333434. Veillette, Kenny.

Zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Geboren 1957 te Canada.    Huwde NN, Barbara 1980 te Canada.

12112131111111333435. Veillette, John.

Zoon van Veillette, Norman en Tienkamp, Catharina. Geboren 1955 te Canada.   

1211213111111133344. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1922 te Veendam.    Overleden 1922 te Veendam.   

1211213111111133345. Tienkamp, Willem.

Zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1924 te Veendam.    Huwde Finley, Agnes 1960 te Vernon (Canada).

1211213111111133346. Tienkamp, Geert.

Zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1926 te Veendam.    Overleden 1982 te Veendam.   

1211213111111133347. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1928 te Veendam.    Overleden 2012 te Hoogezand.    Huwde de Groot, Hendrik 1954 te Hoogezand.

Opmerkingen bij Tienkamp, Aaltje

Zij woont in Hoogezand.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en de Groot, Hendrik

12112131111111333471 i. de Groot, Peter. Geboren 1955 te Hoogezand.   

12112131111111333471. de Groot, Peter.

Zoon van de Groot, Hendrik en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1955 te Hoogezand.   

1211213111111133348. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1930 te Veendam.    Overleden 1996 te Veendam.    Huwde Kruijer, Gerrit 1950.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij woont in Uithoorn.

1211213111111133349. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1931 te Veendam.    Overleed 1999 te Veendam.    Huwde Viswat, Doetje 1954 te Veendam.

Kinderen van Viswat, Doetje en Tienkamp, Jan

12112131111111333491 i. Tienkamp, Jan. Geboren 1955 te Oude Pekela.    Overleden 2002 te Boekelo.   

12112131111111333492 ii. Tienkamp, Janna. Geboren 1958 te Veendam.   

12112131111111333493 iii. Tienkamp, Catharina Daantina. Geboren 1960 te Veendam.   

12112131111111333491. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Geboren 1955 te Oude Pekela.    Overleden 2002 te Boekelo.    Huwde Bakker, Daatje Ida (Ietje) 1982 te Enschede.

Kinderen van Bakker, Daatje Ida (Ietje) en Tienkamp, Jan

121121311111113334911 i. Tienkamp, Jan Jeffrey. Geboren 1980 te Enschede.   

121121311111113334912 ii. Tienkamp, Susan. Geboren 1984 te Enschede.   

121121311111113334911. Tienkamp, Jan Jeffrey.

Zoon van Tienkamp, Jan en Bakker, Daatje Ida (Ietje). Geboren 1980 te Enschede.   

121121311111113334912. Tienkamp, Susan.

Dochter van Tienkamp, Jan en Bakker, Daatje Ida (Ietje). Geboren 1984 te Enschede.    Relatie met Keizer, Roy..

12112131111111333492. Tienkamp, Janna.

Dochter van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Geboren 1958 te Veendam.    Huwde de Bruin, Bertus 1980 te Veendam?.

Kinderen van Tienkamp, Janna en de Bruin, Bertus

121121311111113334921 i. de Bruin, Alex. Geboren 1985.   

121121311111113334921. de Bruin, Alex.

Zoon van de Bruin, Bertus en Tienkamp, Janna. Geboren 1985.   

12112131111111333493. Tienkamp, Catharina Daantina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Viswat, Doetje. Geboren 1960 te Veendam.    Huwde Ludolthie, Onno 1999 te Bellingwolde. Huwde tevens Scholte, Ernst 1990.

121121311111113334A. Tienkamp, Daantina.

Dochter van Tienkamp, Jan en Knip, Daantina. Geboren 1943 te Veendam.    Overleden 2017 te Veendam.    Huwde Wollerich, Wiebo 1962 te Veendam.

Opmerkingen bij Tienkamp, Daantina

Zij woont in Veendam.

Kinderen van Tienkamp, Daantina en Wollerich, Wiebo

121121311111113334A1 i. Wollerich, Karin. Geboren 1965.   

121121311111113334A2 ii. Wollerich, Norman. Geboren 1970.   

121121311111113334A1. Wollerich, Karin.

Dochter van Wollerich, Wiebo en Tienkamp, Daantina. Geboren 1965.   

121121311111113334A2. Wollerich, Norman.

Zoon van Wollerich, Wiebo en Tienkamp, Daantina. Geboren 1970.   

121121311111113335. Tienkamp, Aaltje.

Dochter van Tienkamp, Willem en Klootsema, Lutgerdina. Geboren 1897 te Hoogezand.    Overleden 1974 te Hoogezand.    Huwde van Buizen, Berend 1920 te Hoogezand.

Kinderen van Tienkamp, Aaltje en van Buizen, Berend

1211213111111133351 i. van Buizen, Geert. Geboren 1919 te Hoogezand.   

1211213111111133352 ii. van Buizen, Willem. Geboren 1923 te Hoogezand.   

1211213111111133351. van Buizen, Geert.

Zoon van van Buizen, Berend en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1919 te Hoogezand.   

Opmerkingen bij van Buizen, Geert

Hij woont in Veendam.

1211213111111133352. van Buizen, Willem.

Zoon van van Buizen, Berend en Tienkamp, Aaltje. Geboren 1923 te Hoogezand.   

Opmerkingen bij van Buizen, Willem

Hij woont in Muntendam.

12112131111111334. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1851 te Eelde.    Overleden 1931 te Donderen (Vries).    Huwde Kuiper, Trijntje 1874 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Woonde in Vries, Peest, Lula (Gr.) en Norg. Zijn kinderen zijn geboren in Veenhuizen.

Kinderen van Kuiper, Trijntje en Tienkamp, Engbert

121121311111113341 i. Tienkamp, Marcus. Geboren 1874 te Vries.    Overleden 1947 te Warnsveld.   

121121311111113342 ii. Tienkamp, Geertje. Geboren 1877 te Norg.    Overleden 1890 te Norg.   

121121311111113343 iii. Tienkamp, Engbert. Geboren 1880 te Norg.    Overleden 1942 te Groningen.   

121121311111113341. Tienkamp, Marcus.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje. Geboren 1874 te Vries.    Overleden 1947 te Warnsveld.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Marcus

Marcus zat in een gesticht in Zutphen. Ook heeft hij enige jaren in Veenhuizen gezeten (info Daan

de Rink).

In 1898 werd een “krankzinnige” genaamd Tienkamp, ontslagen uit de instelling in Zuidlaren.

Wellicht was dit Marcus.

1900-06-27 Opgenomen in ’t krankzinnigen gesticht Dennenoord.

Hiervoor is rijks- en provinciaal subsidie aangevraagd.

1911-12-16

Raadsvergadering:

Vervolgens zegt hij, dat de gemeentelijke geneesheer bij hem is geweest om te spreken over een zoon van M.Tienkamp, daar deze moest opgenomen worden in het ziekenhuis te Groningen, hetwelk door Tienkamp zelven niet kan worden betaald.

Wordt besloten wanneer dit noodzakelijk is de zoon van Tienkamp van gemeentewege te doen opnemen in het ziekenhuis te Groningen.

121121311111113342. Tienkamp, Geertje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje. Geboren 1877 te Norg.    Overleden 1890 te Norg.   

121121311111113343. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Kuiper, Trijntje. Geboren 1880 te Norg.    Overleden 1942 te Groningen.    Huwde Bijker, Geertien 1903 te Balloo.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde o.m. in Peest en Donderen. Hij werd geboren in Norg, om precies te zijn in Veenhuizen,

waar zijn ouders woonden.

Op 5 maart 1901 – advertentie in Nieuwsblad vh Noorden:

Er komen aanloopen:

Een klein Loopvarkentje, tegen gemaakte kosten en voergeld terug te bekomen bij E.Tienkamp, Peest , gem. Norg (DR.)

Kinderen van Bijker, Geertien en Tienkamp, Engbert

1211213111111133431 i. Tienkamp, Trijntje. Geboren 1904 te Donderen (Vries).    Overleden 1984 te Hilversum.   

1211213111111133432 ii. Tienkamp, Jan. Geboren 1905 te Donderen (Vries).    Overleden 1990 te Assen.   

1211213111111133433 iii. Tienkamp, Engbert. Geboren 1908 te Donderen (Vries).    Overleden 1981 te Peize.   

1211213111111133434 iv. Tienkamp, Hilligje. Geboren 1909 te Donderen (Vries).    Overleden 1981 te Yde.   

1211213111111133435 v. Tienkamp, Roelof. Geboren 1912 te Donderen (Vries).    Overleden 1913 te Donderen (Vries).   

1211213111111133436 vi. Tienkamp, Roelfje. Geboren 1916 te Donderen (Vries).    Overleden 1993 te Lieveren.   

1211213111111133437 vii. Tienkamp, Markus. Geboren 1918 te Donderen (Vries).    Overleden 1988 te Vries.   

1211213111111133431. Tienkamp, Trijntje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1904 te Donderen (Vries).    Overleden 1984 te Hilversum.    Huwde Koops, Geert H. 1933 te Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Trijntje

Zij woonde in Hilversum.

Kinderen van Tienkamp, Trijntje en Koops, Geert H.

12112131111111334311 i. Koops, Hendrik. Geboren 1934 te Assen.   

12112131111111334312 ii. Koops, Geertje. Geboren 1936 te Assen.   

12112131111111334311. Koops, Hendrik.

Zoon van Koops, Geert H. en Tienkamp, Trijntje. Geboren 1934 te Assen.   

12112131111111334312. Koops, Geertje.

Dochter van Koops, Geert H. en Tienkamp, Trijntje. Geboren 1936 te Assen.   

1211213111111133432. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1905 te Donderen (Vries).    Overleden 1990 te Assen.    Begraven 1990 te Assen.. Huwde Bathoorn, Geessien 1932 te Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Woonde in Donderen, de Punt en Assen.

Topgrasverkoopingen Donderen, 26-06-1940:

“Noordsche stuk” plm 3,30 ha in 4 perc.

perc.4 . voor f 120 aan J.Tienkamp, alhier.

Kinderen van Bathoorn, Geessien en Tienkamp, Jan

12112131111111334321 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1933 te Donderen (Vries).   

12112131111111334322 ii. Tienkamp, Jantje. Geboren 1936 te Donderen (Vries).   

12112131111111334323 iii. Tienkamp, Jannes. Geboren 1943 te Donderen (Vries).   

12112131111111334324 iv. Tienkamp, Geertje. Geboren 1946 te Donderen (Vries).   

12112131111111334321. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Geboren 1933 te Donderen (Vries).    Huwde Hoven, Annie 1953 te Norg.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij heeft geschaatst met Engbert T. uit Leek bij een schaatswedstrijd in Tolbert. Hij woont in

Norg.

Kinderen van Hoven, Annie en Tienkamp, Engbert

121121311111113343211 i. Tienkamp, Jan. Geboren 1953 te Norg.   

121121311111113343212 ii. Tienkamp, Lammechien Jantje. Geboren 1955 te Norg.   

121121311111113343211. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Hoven, Annie. Geboren 1953 te Norg.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Woont in Peest (Gem.Norg).

121121311111113343212. Tienkamp, Lammechien Jantje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Hoven, Annie. Geboren 1955 te Norg.    Huwde NN, Anne 1980..

Kinderen van Tienkamp, Lammechien Jantje en NN, Anne

1211213111111133432121 i. NN, Fred. Geboren 1984.   

1211213111111133432122 ii. NN, Karin. Geboren 1982.   

1211213111111133432121. NN, Fred.

Zoon van NN, Anne en Tienkamp, Lammechien Jantje. Geboren 1984.   

1211213111111133432122. NN, Karin.

Dochter van NN, Anne en Tienkamp, Lammechien Jantje. Geboren 1982.   

12112131111111334322. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Geboren 1936 te Donderen (Vries).    Huwde Venekamp, Wigcher Jan 1959 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jantje

Zij werd in 1963 Nederlands kampioene op de korte baan. In dat jaar won zij letterlijk elke

wedstrijd. In Vries versloeg zij onder andere Grietje Boelen uit De Maten. (Dr.:

“scheuvelloopster”).

Kinderen van Tienkamp, Jantje en Venekamp, Wigcher Jan

121121311111113343221 i. Venekamp, Gesina Janetta. Geboren 1966 te Assen.   

121121311111113343222 ii. Venekamp, Ananias. Geboren 1961 te Assen.   

121121311111113343221. Venekamp, Gesina Janetta.

Dochter van Venekamp, Wigcher Jan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1966 te Assen.   

Opmerkingen bij Venekamp, Gesina Janetta

Zij woont in Witteveen .

121121311111113343222. Venekamp, Ananias.

Zoon van Venekamp, Wigcher Jan en Tienkamp, Jantje. Geboren 1961 te Assen.   

12112131111111334323. Tienkamp, Jannes.

Zoon van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Geboren 1943 te Donderen (Vries).    Huwde Polling, Marchiena Jantina 1973 te Yde.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jannes

Tot zijn 29ste heeft hij op de boerderij van zijn vader gewerkt. De andere kinderen waren toen al

lang het huis uit. Hij woont in Yde. Hij werkt bij het Inst.v. Bodemvruchtb.h. in Haren. Op

bezoek geweest in ca 1990.

Kinderen van Polling, Marchiena Jantina en Tienkamp, Jannes

121121311111113343231 i. Tienkamp, Jan Asse. Geboren 1974 te Yde.    Overleden 1974 te Yde.   

121121311111113343232 ii. Tienkamp, Janette Geesje. Geboren 1975 te Yde.   

121121311111113343233 iii. Tienkamp, Jan Asse. Geboren 1978 te Yde.   

121121311111113343231. Tienkamp, Jan Asse.

Zoon van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina. Geboren 1974 te Yde.    Overleden 1974 te Yde.   

121121311111113343232. Tienkamp, Janette Geesje.

Dochter van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina. Geboren 1975 te Yde.   

121121311111113343233. Tienkamp, Jan Asse.

Zoon van Tienkamp, Jannes en Polling, Marchiena Jantina. Geboren 1978 te Yde.   

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan Asse

Hij studeert Informatica in Groningen. Bezoek zijn Internetsite!!! Arjan Tienkamp

<J.A.Tienkamp@wing.rug.nl>.

12112131111111334324. Tienkamp, Geertje.

Dochter van Tienkamp, Jan en Bathoorn, Geessien. Geboren 1946 te Donderen (Vries).    Huwde ten Berge, Hendrik 1972 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geertje

Zij heeft een café aan de Groningerstraatweg in Assen.

Kinderen van Tienkamp, Geertje en ten Berge, Hendrik

121121311111113343241 i. ten Berge, Harm-Albertus. Geboren 1973 te Zwiggelte.   

121121311111113343242 ii. ten Berge, Geessiena Jannet. Geboren 1975 te Zwiggelte.   

121121311111113343241. ten Berge, Harm-Albertus.

Zoon van ten Berge, Hendrik en Tienkamp, Geertje. Geboren 1973 te Zwiggelte.   

121121311111113343242. ten Berge, Geessiena Jannet.

Dochter van ten Berge, Hendrik en Tienkamp, Geertje. Geboren 1975 te Zwiggelte.   

1211213111111133433. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1908 te Donderen (Vries).    Overleden 1981 te Peize.    Huwde Venekamp, Steverina 1932 te Peize.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Hij woonde in Peize, aan de Oude Paardendijk 3. In 1970 bouwden zij een nieuw huis aan de

Scharenhulsedijk 2.

Advertentie NvhN 20-04-1940:

Te koop

een vaarskoe a.s. om te kalven.

Topgrasverkoopingen 26-06-1940:

“Hullen” plm 3,32 ha., in 5 perc. als:

perc.3. voor f 80 aan E.Tienkamp alhier;

Kinderen van Venekamp, Steverina en Tienkamp, Engbert

12112131111111334331 i. Tienkamp, Geertje. Geboren 1933 te Peize.   

12112131111111334332 ii. Tienkamp, Pieter. Geboren 1934 te Peize.    Overleed 1934 te Peize.   

12112131111111334333 iii. Tienkamp, Pieter. Geboren 1935 te Peize.   

12112131111111334334 iv. Tienkamp, Engbert. Geboren 1936 te Peize.   

12112131111111334335 v. Tienkamp, Albertje. Geboren 1945 te Peize.   

12112131111111334336 vi. Tienkamp, Jan. Geboren 1951 te Peize.   

12112131111111334331. Tienkamp, Geertje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1933 te Peize.    Huwde Scheepstra, Lucas 1955 te Winsum.

Opmerkingen bij Tienkamp, Geertje

Zij woonde in Winsum, nu in Peize.

Kinderen van Tienkamp, Geertje en Scheepstra, Lucas

121121311111113343311 i. Scheepstra, Jan. Geboren 1960.   

121121311111113343312 ii. Scheepstra, Ina. Geboren 1960 te Winsum.   

121121311111113343313 iii. Scheepstra, Antje. Geboren 1960 te Winsum.   

121121311111113343314 iv. Scheepstra, Emmie. Geboren 1960 te Winsum.   

121121311111113343311. Scheepstra, Jan.

Zoon van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje. Geboren 1960.   

121121311111113343312. Scheepstra, Ina.

Dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje. Geboren 1960 te Winsum.   

121121311111113343313. Scheepstra, Antje.

Dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje. Geboren 1960 te Winsum.   

121121311111113343314. Scheepstra, Emmie.

Dochter van Scheepstra, Lucas en Tienkamp, Geertje. Geboren 1960 te Winsum.   

12112131111111334332. Tienkamp, Pieter.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1934 te Peize.    Overleed 1934 te Peize.   

12112131111111334333. Tienkamp, Pieter.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1935 te Peize.    Huwde Panneman, Agina 1980 te Peize.

Opmerkingen bij Tienkamp, Pieter

Woonde tot begin jaren 90 in Peize in de voormalige melkfabriek.

Daarna in Veendam.

12112131111111334334. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1936 te Peize.    Huwde Dijk, Jantje 1961 te Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Engbert

Woonde in Peize, Scharenhulsedijk 2. Woont nu in Diever met zijn vriendin.

Artikel 07-07-1950:

Eerste steenlegging voor Rodense landbouwschool.

Engbert Tienkamp uit Peize en Jan van der Velde uit de gemeente Roden, die een kunststeen, waarop de wapens van beide gemeenten zijn gebeeldhouwd, naast de hoofdingang in de muur metselden.

Kinderen van Dijk, Jantje en Tienkamp, Engbert

121121311111113343341 i. Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1961 te Roden.   

121121311111113343342 ii. Tienkamp, Steveriena. Geboren 1964 te Peize.   

121121311111113343343 iii. Tienkamp, Engbertina. Geboren 1967 te Peize.   

121121311111113343344 iv. Tienkamp, Jantje. Geboren 1969 te Peize.   

121121311111113343341. Tienkamp, Elisabeth.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Geboren 1961 te Roden.    Huwde Toes, Anne 1983 te Ermelo.

Kinderen van Tienkamp, Elisabeth en Toes, Anne

1211213111111133433411 i. Toes, Jurian. Geboren 1989.   

1211213111111133433412 ii. Toes, Iris. Geboren 1992.   

1211213111111133433411. Toes, Jurian.

Zoon van Toes, Anne en Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1989.   

1211213111111133433412. Toes, Iris.

Dochter van Toes, Anne en Tienkamp, Elisabeth. Geboren 1992.   

121121311111113343342. Tienkamp, Steveriena.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Geboren 1964 te Peize.    Huwde Boom, Alfred Jan 1996 te Oudzuilen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Steveriena

In Januari 1989 afgestudeerd als Zootechneut/Landbouweconoom. Drie jaar gewerkt bij Rabobank

Nederland als stafmedewerker. Daarna tien jaar bij Bloemenveiling Aalsmeer in diverse functies

(stafmedewerker, projectleider, sr adviseur Bestuur en als Hoofd Bedrijfsbureau ICT). Tevens

aantal nevenfuncties vervuld bij de Internationale Boemenvaktentoonstelling (voorzitter

commissie publieksdag en voorzitter van commissie Hagelunie Kwekers Kwaliteits comissie (HKKC)).

Sinds 1 april 2002 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij als

MT-lid/Hoofd Bedrijfsvoering bij deDirectieZuidwest te Dordrecht. Zij heeft via de

Bloemenveiling Aalsmeer in Wageningen gestudeerd. Anno 1998 is zij voorzitter van de commissie

die de Kwekers Kwaliteits Competitie organiseert.

Kinderen van Tienkamp, Steveriena en Boom, Alfred Jan

1211213111111133433421 i. Boom, Sabine Janet. Geboren 1997 te Utrecht.   

1211213111111133433422 ii. Boom, Joris Jacob. Geboren 1999 te Utrecht.   

1211213111111133433421. Boom, Sabine Janet.

Dochter van Boom, Alfred Jan en Tienkamp, Steveriena. Geboren 1997 te Utrecht.   

1211213111111133433422. Boom, Joris Jacob.

Zoon van Boom, Alfred Jan en Tienkamp, Steveriena. Geboren 1999 te Utrecht.   

121121311111113343343. Tienkamp, Engbertina.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Geboren 1967 te Peize.    Huwde Veninga, Harry 1995 te Roden.

Kinderen van Tienkamp, Engbertina en Veninga, Harry

1211213111111133433431 i. Veninga, Dennis. Geboren 1998 te Roden.   

1211213111111133433431. Veninga, Dennis.

Zoon van Veninga, Harry en Tienkamp, Engbertina. Geboren 1998 te Roden.   

121121311111113343344. Tienkamp, Jantje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Dijk, Jantje. Geboren 1969 te Peize.    Huwde Ensing, Jannes 1991 te Roden?.

12112131111111334335. Tienkamp, Albertje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1945 te Peize.    Huwde Hingstman, Jan 1970 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Albertje

Zij woont in Vries.

Kinderen van Tienkamp, Albertje en Hingstman, Jan

121121311111113343351 i. Hingstman, Jan. Geboren 1970.   

121121311111113343351. Hingstman, Jan.

Zoon van Hingstman, Jan en Tienkamp, Albertje. Geboren 1970.   

12112131111111334336. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Venekamp, Steverina. Geboren 1951 te Peize.    Huwde de Boer, Geesje 1970 te Roden.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij heeft een bedrijf voor mechanische instrumenten m.n. voor de koel- en zuivelindustrie

(manometers e.d.) Hij woont in Leutingewolde (Gem. Roden).

Kinderen van de Boer, Geesje en Tienkamp, Jan

121121311111113343361 i. Tienkamp, Alie. Geboren 1973 te Roden.   

121121311111113343362 ii. Tienkamp, Engbert. Geboren 1975 te Roden.   

121121311111113343361. Tienkamp, Alie.

Dochter van Tienkamp, Jan en de Boer, Geesje. Geboren 1973 te Roden.   

121121311111113343362. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Jan en de Boer, Geesje. Geboren 1975 te Roden.   

1211213111111133434. Tienkamp, Hilligje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1909 te Donderen (Vries).    Overleden 1981 te Yde.    Huwde van Steenwijk, Willem 1935 te de Punt (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Hilligje

Zij woonde in de Punt.

Kinderen van Tienkamp, Hilligje en van Steenwijk, Willem

12112131111111334341 i. van Steenwijk, Anna. Geboren 1933 te de Punt (Vries).   

12112131111111334342 ii. van Steenwijk, Engbert. Geboren 1938 te de Punt (Vries).   

12112131111111334343 iii. van Steenwijk, Willy. Geboren 1940 te de Punt (Vries).   

12112131111111334341. van Steenwijk, Anna.

Dochter van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje. Geboren 1933 te de Punt (Vries).   

12112131111111334342. van Steenwijk, Engbert.

Zoon van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje. Geboren 1938 te de Punt (Vries).   

12112131111111334343. van Steenwijk, Willy.

Dochter van van Steenwijk, Willem en Tienkamp, Hilligje. Geboren 1940 te de Punt (Vries).   

1211213111111133435. Tienkamp, Roelof.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1912 te Donderen (Vries).    Overleden 1913 te Donderen (Vries).   

1211213111111133436. Tienkamp, Roelfje.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1916 te Donderen (Vries).    Overleden 1993 te Lieveren.    Huwde Bathoorn, Ziginus 1936 te Vries.

Opmerkingen bij Tienkamp, Roelfje

Zij woont in Lieveren.

Kinderen van Tienkamp, Roelfje en Bathoorn, Ziginus

12112131111111334361 i. Bathoorn, Jantje. Geboren 1936 te Lieveren.   

12112131111111334362 ii. Bathoorn, Engbertje Geertien. Geboren 1943 te Roden.   

12112131111111334361. Bathoorn, Jantje.

Dochter van Bathoorn, Ziginus en Tienkamp, Roelfje. Geboren 1936 te Lieveren.    Huwde Meinema, Alle 1963 te Groningen.

Opmerkingen bij Bathoorn, Jantje

Adres op 25 Aug 1992 : Oudeweg 8 9364 PS Nuis.

Kinderen van Bathoorn, Jantje en Meinema, Alle

121121311111113343611 i. Meinema, Roelfina Maike. Geboren 1965 te Groningen.   

121121311111113343612 ii. Meinema, Jan Ziginus. Geboren 1968 te Groningen.   

121121311111113343613 iii. Meinema, Ziginus Willem. Geboren 1975 te Nuis.   

121121311111113343611. Meinema, Roelfina Maike.

Dochter van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje. Geboren 1965 te Groningen.   

Opmerkingen bij Meinema, Roelfina Maike

«Naam Opm: (Ria)».

121121311111113343612. Meinema, Jan Ziginus.

Zoon van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje. Geboren 1968 te Groningen.    Huwde NN, NN 1990..

Kinderen van NN, NN en Meinema, Jan Ziginus

1211213111111133436121 i. Meinema, Rasheda. Geboren 1991.   

1211213111111133436122 ii. Meinema, Simeon. Geboren 1992.   

1211213111111133436121. Meinema, Rasheda.

Dochter van Meinema, Jan Ziginus en NN, NN. Geboren 1991.   

1211213111111133436122. Meinema, Simeon.

Zoon van Meinema, Jan Ziginus en NN, NN. Geboren 1992.   

121121311111113343613. Meinema, Ziginus Willem.

Zoon van Meinema, Alle en Bathoorn, Jantje. Geboren 1975 te Nuis.   

12112131111111334362. Bathoorn, Engbertje Geertien.

Dochter van Bathoorn, Ziginus en Tienkamp, Roelfje. Geboren 1943 te Roden.    Huwde Ipema, Hendrik 1964.

Opmerkingen bij Bathoorn, Engbertje Geertien

«Naam Opm: (Emmie)».

Kinderen van Bathoorn, Engbertje Geertien en Ipema, Hendrik

121121311111113343621 i. Ipema, Pieter. Geboren 1965 te Veendam.   

121121311111113343622 ii. Ipema, Roelfina Regina. Geboren 1967 te Groningen.   

121121311111113343623 iii. Ipema, Ginus. Geboren 1968 te Enschede.   

121121311111113343621. Ipema, Pieter.

Zoon van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien. Geboren 1965 te Veendam.   

Opmerkingen bij Ipema, Pieter

«Naam Opm: (Peter)».

121121311111113343622. Ipema, Roelfina Regina.

Dochter van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien. Geboren 1967 te Groningen.   

Opmerkingen bij Ipema, Roelfina Regina

«Naam Opm: (Reina)».

121121311111113343623. Ipema, Ginus.

Zoon van Ipema, Hendrik en Bathoorn, Engbertje Geertien. Geboren 1968 te Enschede.   

1211213111111133437. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Bijker, Geertien. Geboren 1918 te Donderen (Vries).    Overleden 1988 te Vries.    Huwde Kamphuis, Magrieta 1943 te Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Tienkamp, Markus

Wonend in Donderen bij Vries, Bannerschulte 18.

Kinderen van Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus

12112131111111334371 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1944 te Donderen (Vries).   

12112131111111334372 ii. Tienkamp, Jan. Geboren 1946 te Groningen.    Overleden 2010 te Annen.   

12112131111111334373 iii. Tienkamp, Geertje Cornelia. Geboren 1954 te Donderen (Vries).   

12112131111111334374 iv. Tienkamp, nn. Geboren 1952 te Vries.    Overleden 1952 te Vries.   

12112131111111334371. Tienkamp, Engbert.

Zoon van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Geboren 1944 te Donderen (Vries).    Huwde Greving, Thea 1970 te Bunne (Vries).

Kinderen van Greving, Thea en Tienkamp, Engbert

121121311111113343711 i. Tienkamp, Harmina Margrietha. Geboren 1970 te Bunne (Vries).   

121121311111113343712 ii. Tienkamp, Markus Albert. Geboren 1973 te Bunne (Vries).   

121121311111113343713 iii. Tienkamp, Albertien Harmina. Geboren 1985 te Bunne (Vries).   

121121311111113343714 iv. Tienkamp, Engbert Mathijs. Geboren 1987 te Bunne (Vries).   

121121311111113343711. Tienkamp, Harmina Margrietha.

Dochter van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Geboren 1970 te Bunne (Vries).    Huwde Hartenhof, Berend-Jan Hendrik 1998 te Smilde.

Kinderen van Tienkamp, Harmina Margrietha en Hartenhof, Berend-Jan Hendrik

1211213111111133437111 i. Hartenhof, Popke Engbert. Geboren 1999.   

1211213111111133437112 ii. Hartenhof, Gert-Jan. Geboren 2002.   

1211213111111133437111. Hartenhof, Popke Engbert.

Zoon van Hartenhof, Berend-Jan Hendrik en Tienkamp, Harmina Margrietha. Geboren 1999.   

1211213111111133437112. Hartenhof, Gert-Jan.

Zoon van Hartenhof, Berend-Jan Hendrik en Tienkamp, Harmina Margrietha. Geboren 2002.   

121121311111113343712. Tienkamp, Markus Albert.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Geboren 1973 te Bunne (Vries).    Huwde Bink, Lammechien Roelofke 1994 te Roden.

Kinderen van Bink, Lammechien Roelofke en Tienkamp, Markus Albert

1211213111111133437121 i. Tienkamp, Margje Thea. Geboren 1994 te Groningen.   

1211213111111133437122 ii. Tienkamp, Margrieta Roelofke Lammechien. Geboren 1995 te Groningen.   

1211213111111133437123 iii. Tienkamp, Marieke. Geboren 2001 te Groningen.   

1211213111111133437121. Tienkamp, Margje Thea.

Dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke. Geboren 1994 te Groningen.   

1211213111111133437122. Tienkamp, Margrieta Roelofke Lammechien.

Dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke. Geboren 1995 te Groningen.   

1211213111111133437123. Tienkamp, Marieke.

Dochter van Tienkamp, Markus Albert en Bink, Lammechien Roelofke. Geboren 2001 te Groningen.   

121121311111113343713. Tienkamp, Albertien Harmina.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Geboren 1985 te Bunne (Vries).   

121121311111113343714. Tienkamp, Engbert Mathijs.

Zoon van Tienkamp, Engbert en Greving, Thea. Geboren 1987 te Bunne (Vries).   

12112131111111334372. Tienkamp, Jan.

Zoon van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Geboren 1946 te Groningen.    Overleden 2010 te Annen.    Huwde Zorge, Annechien 1970 te Annen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Jan

Hij woont in Annen; ik heb hem daar een paar keer bezocht omdat hij al een aanzienlijk stuk

genealogie Tienkamp had opgezet.

Kinderen van Zorge, Annechien en Tienkamp, Jan

121121311111113343721 i. Tienkamp, Janke. Geboren 1971 te Annen.   

121121311111113343722 ii. Tienkamp, Markus. Geboren 1974 te Annen.   

121121311111113343721. Tienkamp, Janke.

Dochter van Tienkamp, Jan en Zorge, Annechien. Geboren 1971 te Annen.    Huwde Beuger, William 2003 te Zuidlaren.

Kinderen van Tienkamp, Janke en Beuger, William

1211213111111133437211 i. Beuger, Dianne. Geboren 2009 te Groningen.   

1211213111111133437212 ii. Beuger, Milo. Geboren 2005 te Assen.   

1211213111111133437211. Beuger, Dianne.

Dochter van Beuger, William en Tienkamp, Janke. Geboren 2009 te Groningen.   

1211213111111133437212. Beuger, Milo.

Zoon van Beuger, William en Tienkamp, Janke. Geboren 2005 te Assen.   

121121311111113343722. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Jan en Zorge, Annechien. Geboren 1974 te Annen.   

12112131111111334373. Tienkamp, Geertje Cornelia.

Dochter van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Geboren 1954 te Donderen (Vries).    Huwde Zijlstra, Henk 1978.

Kinderen van Tienkamp, Geertje Cornelia en Zijlstra, Henk

121121311111113343731 i. Zijlstra, Jilmer. Geboren 1979 te Surhuisum.   

121121311111113343732 ii. Zijlstra, Mark. Geboren 1988 te Surhuisum.   

121121311111113343731. Zijlstra, Jilmer.

Zoon van Zijlstra, Henk en Tienkamp, Geertje Cornelia. Geboren 1979 te Surhuisum.   

121121311111113343732. Zijlstra, Mark.

Zoon van Zijlstra, Henk en Tienkamp, Geertje Cornelia. Geboren 1988 te Surhuisum.   

12112131111111334374. Tienkamp, nn.

Dochter van Tienkamp, Markus en Kamphuis, Magrieta. Geboren 1952 te Vries.    Overleden 1952 te Vries.   

12112131111111335. Tienkamp, Wietske.

Dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1854 te Vries.    Overleden 1938 te Tynaarloo.    Huwde Kamphuis, Egbert 1878 te Tynaarloo.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wietske

Vraag is: was zij soms de moeder van haar zgn zus Marchien? Zij was toen albijna 23 en trouwde

kort daarna met Egbert Kamphuis…. Haar eigen moeder was te oud om het kind te kunnen krijgen.

Kinderen van Tienkamp, Wietske en Kamphuis, Egbert

121121311111113351 i. Kamphuis, Margien. Geboren 1879 te Vries.    Overleden 1950.   

121121311111113352 ii. Kamphuis, Annechien. Geboren 1880 te Vries.   

121121311111113353 iii. Kamphuis, Jan. Geboren 1883 te Vries.   

121121311111113354 iv. Kamphuis, Engbert. Geboren 1883 te Vries.   

121121311111113355 v. Kamphuis, Wubbechien. Geboren 1885 te Vries.   

121121311111113356 vi. Kamphuis, Jannes. Geboren 1888 te Vries.    Overleed 1970.   

121121311111113357 vii. Kamphuis, Wilmiena. Geboren 1892 te Vries.    Overleden 1960.   

121121311111113351. Kamphuis, Margien.

Dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1879 te Vries.    Overleden 1950.    Huwde Boer, Willem 1911 te Vries.

121121311111113352. Kamphuis, Annechien.

Dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1880 te Vries.   

121121311111113353. Kamphuis, Jan.

Zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1883 te Vries.    Huwde Kommers, Cornelia 1916 te Vries.

Kinderen van Kommers, Cornelia en Kamphuis, Jan

1211213111111133531 i. Kamphuis, Magrieta. Geboren 1918 te Donderen (Vries).    Overleden 2010 te Vries.   

1211213111111133531. Kamphuis, Magrieta.

Dochter van Kamphuis, Jan en Kommers, Cornelia. Geboren 1918 te Donderen (Vries).    Overleden 2010 te Vries.    Huwde Tienkamp, Markus 1943 te Donderen (Vries).

Opmerkingen bij Kamphuis, Magrieta

Haar grootmoeder was Wietske Tienkamp. Zij woont aan Tienkampen te Vries.

Kinderen van Kamphuis, Magrieta en Tienkamp, Markus

12112131111111334371 i. Tienkamp, Engbert. Geboren 1944 te Donderen (Vries).   

12112131111111334372 ii. Tienkamp, Jan. Geboren 1946 te Groningen.    Overleden 2010 te Annen.   

12112131111111334373 iii. Tienkamp, Geertje Cornelia. Geboren 1954 te Donderen (Vries).   

12112131111111334374 iv. Tienkamp, nn. Geboren 1952 te Vries.    Overleden 1952 te Vries.   

121121311111113354. Kamphuis, Engbert.

Zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1883 te Vries.   

121121311111113355. Kamphuis, Wubbechien.

Dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1885 te Vries.   

121121311111113356. Kamphuis, Jannes.

Zoon van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1888 te Vries.    Overleed 1970.    Huwde Bekkering, Aaltiena Henderika 1914 te Eelde.

121121311111113357. Kamphuis, Wilmiena.

Dochter van Kamphuis, Egbert en Tienkamp, Wietske. Geboren 1892 te Vries.    Overleden 1960.   

12112131111111336. Tienkamp, Wubbechien.

Dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1857 te Vries.    Overleden 1920 te Assen.    Huwde Mulder, Egbert 1887 te Vries. Huwde tevens Schellekens, Petrus Wilhelmus op 1904 te Assen.

Opmerkingen bij Tienkamp, Wubbechien

Verhuisd naar Assen. Hier is geen graf van haar te vinden. Haar vader, Engbert is bij haar thuis,

in Vries, overleden (zie zijn overlijdensakte).

Kinderen van Tienkamp, Wubbechien en Mulder, Egbert

121121311111113361 i. Mulder, Margaretha Hendrika. Geboren 1889 te Assen.    Overleed 1983 te Assen.   

121121311111113362 ii. Mulder, Markus. Geboren 1882 te Vries.    Overleden 1927 te Utrecht.   

121121311111113361. Mulder, Margaretha Hendrika.

Dochter van Mulder, Egbert en Tienkamp, Wubbechien. Geboren 1889 te Assen.    Overleed 1983 te Assen.    Huwde Ubels, Sijbrand 1913 te Assen.

Kinderen van Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand

1211213111111133611 i. Ubels, Roelof Egbert. Geboren 1914 te Assen.   

1211213111111133611. Ubels, Roelof Egbert.

Zoon van Ubels, Sijbrand en Mulder, Margaretha Hendrika. Geboren 1914 te Assen.   

121121311111113362. Mulder, Markus.

Zoon van Mulder, Egbert en Tienkamp, Wubbechien. Geboren 1882 te Vries.    Overleden 1927 te Utrecht.   

Opmerkingen bij Mulder, Markus

«Naam Opm: Bij huwelijk moeder met Egbert Mulder op 21/05/1887 erkend. Voor erkenning familienaam

Tienkamp.».

12112131111111337. Tienkamp, Markus.

Zoon van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1862 te Vries.    Overleden 1870 te Vries.   

12112131111111338. Tienkamp, Mina.

Dochter van Tienkamp, Engbert Roelofs en Oosting, Marrigje Jans. Geboren 1864 te Vries.    Overleden 1934 te Almelo.    Huwde Ubels, Roelof 1888 te Vries.

Kinderen van Tienkamp, Mina en Ubels, Roelof

121121311111113381 i. Ubels, Sijbrand. Geboren 1889 te Assen.    Overleed 1971 te Assen.   

121121311111113382 ii. Ubels, Engbert. Geboren 1891 te Vries.   

121121311111113383 iii. Ubels, Hendrik. Geboren 1893 te Eelde.   

121121311111113384 iv. Ubels, Markus. Geboren 1895 te Vries.   

121121311111113385 v. Ubels, Henderika Margaretha. Geboren 1897 te Assen.   

121121311111113386 vi. Ubels, Sebe. Geboren 1899 te Assen.   

121121311111113387 vii. Ubels, Jan. Geboren 1899 te Assen.   

121121311111113388 viii. Ubels, Roelof. Geboren 1905 te Assen.   

121121311111113389 ix. Ubels, Mina. Geboren 1909 te Assen.   

121121311111113381. Ubels, Sijbrand.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1889 te Assen.    Overleed 1971 te Assen.    Huwde Mulder, Margaretha Hendrika 1913 te Assen.

Kinderen van Mulder, Margaretha Hendrika en Ubels, Sijbrand

1211213111111133611 i. Ubels, Roelof Egbert. Geboren 1914 te Assen.   

121121311111113382. Ubels, Engbert.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1891 te Vries.    Huwde Rozema, Agatha 1916 te Assen.

121121311111113383. Ubels, Hendrik.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1893 te Eelde.    Huwde Harms, Aaltje 1920 te Assen.

121121311111113384. Ubels, Markus.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1895 te Vries.   

121121311111113385. Ubels, Henderika Margaretha.

Dochter van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1897 te Assen.   

121121311111113386. Ubels, Sebe.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1899 te Assen.   

121121311111113387. Ubels, Jan.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1899 te Assen.   

121121311111113388. Ubels, Roelof.

Zoon van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1905 te Assen.   

121121311111113389. Ubels, Mina.

Dochter van Ubels, Roelof en Tienkamp, Mina. Geboren 1909 te Assen.   

12112131111112. Elties, Geertje Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Gedoopt 1761 te Vries.. Huwde    Spijkman, Willem Geerts.

12112131111113. Elties, Hindrikje Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Geboren 1763 te Taarlo.    Gedoopt 1763 te Vries.. Overleden 1835 te Rolde.    Huwde    Popkes, Martinus.

12112131111114. Elties, Jan Jans.

Zoon van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Geboren 1771 te Taarlo.    Overleden 1832 te Taarlo.    Huwde    Allen, Grietien Jans.

Kinderen van Allen, Grietien Jans en Elties, Jan Jans

121121311111141 i. Elties, Jantien Jans. Geboren 1797 te Taarlo.    Overleden 1848 te Assen.   

121121311111142 ii. Elties, Aaltien Jans. Geboren 1805 te Vries.   

121121311111143 iii. Elties, Janna Jans. Geboren 1811 te Vries.   

121121311111141. Elties, Jantien Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Allen, Grietien Jans. Geboren 1797 te Taarlo.    Overleden 1848 te Assen.    Huwde Smeenge, Reinder Jacobs 1826 te Vries.

121121311111142. Elties, Aaltien Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Allen, Grietien Jans. Geboren 1805 te Vries.   

121121311111143. Elties, Janna Jans.

Dochter van Elties, Jan Jans en Allen, Grietien Jans. Geboren 1811 te Vries.   

12112131111115. Elties, Hendrik.

Zoon van Elties, Jan Jans en Rijnberg, Jantje Hindriks. Geboren 1775.   

1211213111112. Rijnberg, Hindrik Hindriks.

Zoon van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Nijmeijer, Geertje Hindriks. Geboren 1745 te Annen.    Huwde Jans, Roelofje 1765 te Anloo.

Kinderen van Jans, Roelofje en Rijnberg, Hindrik Hindriks

12112131111121 i. Rijnberg, Jacob Hindriks. Geboren 1765 te Annen.   

12112131111122 ii. Rijnberg, Hindrik Hindriks. Geboren 1770 te Annen.   

12112131111121. Rijnberg, Jacob Hindriks.

Zoon van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Jans, Roelofje. Geboren 1765 te Annen.    Huwde Oldenziel, Hendrikjen Geert 1795.. Huwde tevens Weiteringe, Aaltje Jans op 1797 te Zuidlaren.

12112131111122. Rijnberg, Hindrik Hindriks.

Zoon van Rijnberg, Hindrik Hindriks en Jans, Roelofje. Geboren 1770 te Annen.    Huwde Lucas, Willemtijn 1794 te Anloo.

121121311112. Nijmeijer, Claas Hendriks.

Zoon van Nijmeijer, Hindrik Claassen en Arents, Jantje. Geboren 1700 te Annen.    Huwde    Alerds, Jeigje.

Opmerkingen bij Nijmeijer, Claas Hendriks

Nu een speculatie: Claas is mogelijk een zoon van Hendrik Claassen Nijemeijer, ged. 7-9-1679

Anloo, geb. Eext, als z. v. Claas Roelofs Nijemeijer en Annechien Luichjes. Deze trouwen

19-10-1656 Gasselte. . Maar deze laatste verbinding is niet zeker, want er lopen in de buurt van

Anloo wel meer Nieuwmeijers rond. Alhoewel Claas als zoon van Hendrik Claassen natuurlijk wel

heel goed past. .

Kinderen van Alerds, Jeigje en Nijmeijer, Claas Hendriks

1211213111121 i. Nieuwmeijer, Remmelt. Gedoopt 1738 te Anloo..

1211213111122 ii. Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geboren 1731 te Annen.    Overleden 1775.   

1211213111121. Nieuwmeijer, Remmelt.

Zoon van Nijmeijer, Claas Hendriks en Alerds, Jeigje. Gedoopt 1738 te Anloo..

1211213111122. Nijmeijer, Geesje Klaassens.

Dochter van Nijmeijer, Claas Hendriks en Alerds, Jeigje. Geboren 1731 te Annen.    Gedoopt 1731 te Anloo.. Overleden 1775.    Huwde    Heideman, Jan Geerts.

Kinderen van Nijmeijer, Geesje Klaassens en Heideman, Jan Geerts

12112131111221 i. Heideman, Claas Jans. Geboren 1767 te Anloo.    Overleden 1836 te Anloo.   

12112131111222 ii. Heideman, Jeigje. Geboren 1772 te Anloo.   

12112131111223 iii. Heideman, Hendrekien Jans. Gedoopt 1775 te Anloo.. Overleden 1861 te De Haar (Assen).   

12112131111221. Heideman, Claas Jans.

Zoon van Heideman, Jan Geerts en Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geboren 1767 te Anloo.    Overleden 1836 te Anloo.    Huwde Hindriks, Swaantje 1802 te Anloo.

Opmerkingen bij Heideman, Claas Jans

In 1811 laat Klaas Jans een akte van naamsaanneming opmaken, waarbij hij de naam Heideman

aanneemt. .

Kinderen van Hindriks, Swaantje en Heideman, Claas Jans

121121311112211 i. Heideman, Jan. Gedoopt 1804 te Anloo.. Overleden 1837 te Borger.   

121121311112212 ii. Heideman, Hinderk Klasens. Gedoopt 1807 te Anloo.

121121311112213 iii. Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1809 te Anloo.    Overleden 1848 te Anloo.   

121121311112211. Heideman, Jan.

Zoon van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Gedoopt 1804 te Anloo.. Overleden 1837 te Borger.   

Opmerkingen bij Heideman, Jan

Hij gaf later, toen hij tamboer werd bij de Drentse Brigade, als geboortedatum 8 mei op.

121121311112212. Heideman, Hinderk Klasens.

Zoon van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Gedoopt 1807 te Anloo.

Opmerkingen bij Heideman, Hinderk Klasens

Bij haar doop werd als achternaam “Kuiper”gebruikt.

121121311112213. Heideman, Aaltien Claassen.

Dochter van Heideman, Claas Jans en Hindriks, Swaantje. Geboren 1809 te Anloo.    Overleden 1848 te Anloo.    Huwde Matthijssen, Hendrik 1833 te Anloo.

Kinderen van Heideman, Aaltien Claassen en Matthijssen, Hendrik

1211213111122131 i. Matthijssen, Klaas. Geboren 1834 te Borger.    Overleden 1835 te Borger.   

1211213111122132 ii. Matthijssen, Klaas. Geboren 1836 te Borger.    Overleden 1916 te Borger.   

1211213111122133 iii. Matthijssen, Lina. Geboren 1838 te Borger.    Overleden 1903 te Anloo.   

1211213111122134 iv. Matthijssen, Zwaantien. Geboren 1840 te Borger.    Overleden 1891 te Anloo.   

1211213111122135 v. Matthijssen, Hendrik. Geboren 1843 te Borger.    Overleden 1901 te Hamborn.   

1211213111122136 vi. Matthijssen, Jan. Geboren 1845 te Anloo.    Overleden 1906 te Anloo.   

1211213111122131. Matthijssen, Klaas.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1834 te Borger.    Overleden 1835 te Borger.   

1211213111122132. Matthijssen, Klaas.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1836 te Borger.    Overleden 1916 te Borger.    Huwde Dalman, Lammegien 1873 te Anloo.

Kinderen van Dalman, Lammegien en Matthijssen, Klaas

12112131111221321 i. Matthijssen, Hendrik. Geboren 1874 te Anloo.   

12112131111221322 ii. Matthijssen, Egbertien. Geboren 1875 te Anloo.    Overleden 1876 te Anloo.   

12112131111221323 iii. Matthijssen, Egbertje. Geboren 1877 te Anloo.   

12112131111221324 iv. Matthijssen, Willem. Geboren 1879 te Anloo.   

12112131111221325 v. Matthijssen, Aaltje. Geboren 1881 te Anloo.   

12112131111221321. Matthijssen, Hendrik.

Zoon van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien. Geboren 1874 te Anloo.   

12112131111221322. Matthijssen, Egbertien.

Dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien. Geboren 1875 te Anloo.    Overleden 1876 te Anloo.   

12112131111221323. Matthijssen, Egbertje.

Dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien. Geboren 1877 te Anloo.   

12112131111221324. Matthijssen, Willem.

Zoon van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien. Geboren 1879 te Anloo.   

12112131111221325. Matthijssen, Aaltje.

Dochter van Matthijssen, Klaas en Dalman, Lammegien. Geboren 1881 te Anloo.   

1211213111122133. Matthijssen, Lina.

Dochter van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1838 te Borger.    Overleden 1903 te Anloo.    Huwde Eggens, Willem Jan 1870.

1211213111122134. Matthijssen, Zwaantien.

Dochter van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1840 te Borger.    Overleden 1891 te Anloo.   

1211213111122135. Matthijssen, Hendrik.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1843 te Borger.    Overleden 1901 te Hamborn.    Huwde Bakker, Eltien 1873 te Anloo.

Kinderen van Bakker, Eltien en Matthijssen, Hendrik

12112131111221351 i. Matthijssen, Aaltje. Geboren 1873 te Anloo.    Overleden 1938 te Assen.   

12112131111221352 ii. Matthijssen, Lummigje. Geboren 1876 te Anloo.    Overleden 1963 te Zuidlaren.   

12112131111221353 iii. Matthijssen, Jantje. Geboren 1878 te Anloo.    Overleden 1882 te Anloo.   

12112131111221354 iv. Matthijssen, Jan. Geboren 1882 te Anloo.    Overleden 1918 te Anloo.   

12112131111221355 v. Matthijssen, Hendrik. Geboren 1885 te Anloo.    Overleden 1947 te Anloo.   

12112131111221356 vi. Mathijssen, Willem. Geboren 1890 te Vries.    Overleden 1967 te Rolde.   

12112131111221351. Matthijssen, Aaltje.

Dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1873 te Anloo.    Overleden 1938 te Assen.    Huwde Tienkamp, Markus 1894 te Vries.

Kinderen van Matthijssen, Aaltje en Tienkamp, Markus

1211213111111133141 i. Tienkamp, Hendrik. Geboren 1895 te Vries.    Overleden 1949 te Emmen.   

1211213111111133142 ii. Tienkamp, Zwaantje. Geboren 1896 te Vries.   

1211213111111133143 iii. Tienkamp, Roelof. Geboren 1898 te Vries.    Overleden 1980 te Eext.   

1211213111111133144 iv. Tienkamp, Markus. Geboren 1901 te Duitsland.    Overleden 1986 te Prince Albert (Can).   

1211213111111133145 v. Tienkamp, Engbert. Geboren 1902 te Vries.    Overleden 1976 te Assen.   

1211213111111133146 vi. Tienkamp, Elzo. Geboren 1904 te Vries.    Overleden 1993 te Canada.   

1211213111111133147 vii. Tienkamp, Jantje. Geboren 1909 te Vries.    Overleden 1996 te Canada.   

12112131111221352. Matthijssen, Lummigje.

Dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1876 te Anloo.    Overleden 1963 te Zuidlaren.   

12112131111221353. Matthijssen, Jantje.

Dochter van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1878 te Anloo.    Overleden 1882 te Anloo.   

12112131111221354. Matthijssen, Jan.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1882 te Anloo.    Overleden 1918 te Anloo.    Huwde Komduur, Hinderkien 1910..

Kinderen van Komduur, Hinderkien en Matthijssen, Jan

121121311112213541 i. Matthijssen, Eltje. Geboren 1912 te Zuidlaren.   

121121311112213542 ii. Matthijssen, Hinderkien. Geboren 1914 te Anloo.   

Opmerkingen van Komduur, Hinderkien en Matthijssen, Jan:

Bron: https://www.geni.com/people/Matthis-Jonathan-Tauritz-Bakker/6000000091820783821?through=6000000106698674840

121121311112213541. Matthijssen, Eltje.

Dochter van Matthijssen, Jan en Komduur, Hinderkien. Geboren 1912 te Zuidlaren.   

121121311112213542. Matthijssen, Hinderkien.

Dochter van Matthijssen, Jan en Komduur, Hinderkien. Geboren 1914 te Anloo.   

12112131111221355. Matthijssen, Hendrik.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1885 te Anloo.    Overleden 1947 te Anloo.   

12112131111221356. Mathijssen, Willem.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Bakker, Eltien. Geboren 1890 te Vries.    Overleden 1967 te Rolde.    Huwde Thiewes, Fennechien 1911 te Gasselte.

Kinderen van Thiewes, Fennechien en Mathijssen, Willem

121121311112213561 i. Mathijssen, Hendrik. Geboren 1911 te Gasselternijveen.   

121121311112213562 ii. Mathijssen, Fennechien. Geboren 1914 te Gasselte.    Overleden 1970.   

121121311112213563 iii. Mathijssen, Eltje. Geboren 1917 te Gasselte.   

121121311112213564 iv. Mathijssen, Willemtje. Geboren 1919 te Gasselte.    Overleden 1989 te Assen.   

121121311112213565 v. Mathijssen, Aaltje. Geboren 1925 te Gasselte.    Overleden 1989 te Zeist.   

121121311112213566 vi. Mathijssen, Willem. Geboren 1927 te Gasselte.    Overleden 1993 te Arnhem.   

121121311112213567 vii. Mathijssen, Johanna. Geboren 1930 te Zeist.   

121121311112213561. Mathijssen, Hendrik.

Zoon van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1911 te Gasselternijveen.    Huwde van den Berg, Elizabeth Johanna 1934 te Zeist.

Kinderen van van den Berg, Elizabeth Johanna en Mathijssen, Hendrik

1211213111122135611 i. Mathijssen, Fennichien. Geboren 1945 te Geldrop.   

1211213111122135611. Mathijssen, Fennichien.

Dochter van Mathijssen, Hendrik en van den Berg, Elizabeth Johanna. Geboren 1945 te Geldrop.   

121121311112213562. Mathijssen, Fennechien.

Dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1914 te Gasselte.    Overleden 1970.   

121121311112213563. Mathijssen, Eltje.

Dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1917 te Gasselte.   

121121311112213564. Mathijssen, Willemtje.

Dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1919 te Gasselte.    Overleden 1989 te Assen.   

121121311112213565. Mathijssen, Aaltje.

Dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1925 te Gasselte.    Overleden 1989 te Zeist.   

121121311112213566. Mathijssen, Willem.

Zoon van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1927 te Gasselte.    Overleden 1993 te Arnhem.   

121121311112213567. Mathijssen, Johanna.

Dochter van Mathijssen, Willem en Thiewes, Fennechien. Geboren 1930 te Zeist.    Huwde Hartlief, Willem Walter 1950 te Rolde.

Kinderen van Mathijssen, Johanna en Hartlief, Willem Walter

1211213111122135671 i. Hartlief, Fennichien. Geboren 1948 te Geldrop.   

1211213111122135672 ii. Hartlief, Jan Gerrit. Geboren 1951 te Borger?.   

1211213111122135673 iii. Hartlief, Henderkien Jacobje. Geboren 1956 te Papenvoort.   

1211213111122135671. Hartlief, Fennichien.

Dochter van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna. Geboren 1948 te Geldrop.   

1211213111122135672. Hartlief, Jan Gerrit.

Zoon van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna. Geboren 1951 te Borger?.   

1211213111122135673. Hartlief, Henderkien Jacobje.

Dochter van Hartlief, Willem Walter en Mathijssen, Johanna. Geboren 1956 te Papenvoort.   

1211213111122136. Matthijssen, Jan.

Zoon van Matthijssen, Hendrik en Heideman, Aaltien Claassen. Geboren 1845 te Anloo.    Overleden 1906 te Anloo.    Huwde Alberts, Trijntje 1870.

12112131111222. Heideman, Jeigje.

Dochter van Heideman, Jan Geerts en Nijmeijer, Geesje Klaassens. Geboren 1772 te Anloo.   

12112131111223. Heideman, Hendrekien Jans.

Dochter van Heideman, Jan Geerts en Nijmeijer, Geesje Klaassens. Gedoopt 1775 te Anloo.. Overleden 1861 te De Haar (Assen).    Huwde Popke, Albert 1800.

12112132. Homan, Harmen Engelberts.

Zoon van Homan, Engelbert Johans. Geboren 1606.    Overleed 1642.    Huwde Oosterveld, Lummenteijn Coerts 1640..

Kinderen van Oosterveld, Lummenteijn Coerts en Homan, Harmen Engelberts

121121321 i. Homan, Engelbert Harmens. Geboren 1640.   

121121321. Homan, Engelbert Harmens.

Zoon van Homan, Harmen Engelberts en Oosterveld, Lummenteijn Coerts. Geboren 1640.   

1211214. Homan, Arent Johans.

Zoon van Homan, Johan Johans en , G. Geboren 1575 te Yde.    Overleden 1651 te Peize.    Relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Homan, Arent Johans

12112141 i. Homan, Hendrik Arends. Geboren 1595 te Peize?.    Overleden 1651.   

12112142 ii. Homan, Reyner Arents. Geboren 1620 te Peize.    Overleden 1691 te Peize.   

12112143 iii. Homan, Sicke Arents. Geboren 1625.   

12112141. Homan, Hendrik Arends.

Zoon van Homan, Arent Johans. Geboren 1595 te Peize?.    Overleden 1651.   

12112142. Homan, Reyner Arents.

Zoon van Homan, Arent Johans. Geboren 1620 te Peize.    Overleden 1691 te Peize.    Huwde Datema, Jantien Jacobs 1648 te Peize.

Kinderen van Datema, Jantien Jacobs en Homan, Reyner Arents

121121421 i. Homan, Jantien Reyners. Geboren 1640 te Peize.    Overleden 1676 te Oentsjerk (Tietjerksteradeel).   

121121422 ii. Homan, Arent Reinders. Geboren 1649.    Overleden 1718.   

121121423 iii. Homan, Jan Reinders. Geboren 1660.   

121121421. Homan, Jantien Reyners.

Dochter van Homan, Reyner Arents en Datema, Jantien Jacobs. Geboren 1640 te Peize.    Overleden 1676 te Oentsjerk (Tietjerksteradeel).   

121121422. Homan, Arent Reinders.

Zoon van Homan, Reyner Arents en Datema, Jantien Jacobs. Geboren 1649.    Overleden 1718.    Huwde Hindriks, Feike 1680..

Kinderen van Hindriks, Feike en Homan, Arent Reinders

1211214221 i. Homan, Reinder Arents. Geboren 1685.   

1211214222 ii. Homan, Eempje Arents. Geboren 1685.   

1211214223 iii. Homan, Jacob. Geboren 1690.   

1211214224 iv. Homan, Egbert. Geboren 1690.   

1211214225 v. Homan, Gerbrant. Geboren 1690.   

Opmerkingen van Hindriks, Feike en Homan, Arent Reinders:

Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-alexander-de-groot/I8660.php

1211214221. Homan, Reinder Arents.

Zoon van Homan, Arent Reinders en Hindriks, Feike. Geboren 1685.   

1211214222. Homan, Eempje Arents.

Dochter van Homan, Arent Reinders en Hindriks, Feike. Geboren 1685.   

1211214223. Homan, Jacob.

Zoon van Homan, Arent Reinders en Hindriks, Feike. Geboren 1690.   

1211214224. Homan, Egbert.

Zoon van Homan, Arent Reinders en Hindriks, Feike. Geboren 1690.   

1211214225. Homan, Gerbrant.

Zoon van Homan, Arent Reinders en Hindriks, Feike. Geboren 1690.   

121121423. Homan, Jan Reinders.

Zoon van Homan, Reyner Arents en Datema, Jantien Jacobs. Geboren 1660.   

12112143. Homan, Sicke Arents.

Zoon van Homan, Arent Johans. Geboren 1625.   

1211215. Homan, Hoveman.

Zoon van Homan, Johan Johans en , G.

121122. Homan, Herman.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren 1550.    Overleed 1628.    Huwde Then Hove, Wendele 1573 te Vries?.

Kinderen van Then Hove, Wendele en Homan, Herman

1211221 i. Homan, Johan Hermans. Geboren 1575.    Overleed 1653.   

1211221. Homan, Johan Hermans.

Zoon van Homan, Herman en Then Hove, Wendele. Geboren 1575.    Overleed 1653.    Relatie met Onbekend..

Kinderen van Onbekend en Homan, Johan Hermans

12112211 i. Homan, Ameltien. Geboren 1625 te Yde.    Begraven 1706 te Peize..

12112211. Homan, Ameltien.

Dochter van Homan, Johan Hermans. Geboren 1625 te Yde.    Begraven 1706 te Peize..

121123. Homan, Freerk.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren 1555.    Overleed 1599.   

121124. Homan, Adolf.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren 1556.    Overleed 1609.   

121125. Homan, Sicke.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika. Geboren 1556.   

121126. Homan, Albert Hidding.

Zoon van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika.

121127. Homan, Niesjen.

Dochter van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika.

121128. Homan, Enrije.

Dochter van Homan, Johan Johans en Bavinck, Hendrika.

12113. Homan, Herman.

Zoon van Homan, Johan Johans en , Wobbe. Geboren 1520.    Overleed 1587.   

1212. Homan, Wobbe Johans.

Zoon van Homan, Johan Sickes. Geboren 1480.    Overleden 1565.   

1213. Homan, nn Johans.

Zoon van Homan, Johan Sickes. Geboren 1480.    Overleden 1560.   

13. Homan, Roelof.

Zoon van Homan, Johan en Haveking, Ludeken Sickes. Geboren 1420 te Yde.    Overleden 1487 te Yde.    Huwde Meijstering, Lamme 1450..