Stamboom uitpluizen door nieuwe privacywet stuk moeilijker

Bron: RTL

Een domper voor speurneuzen die hun familiegeschiedenis uitpluizen. Nu staan veel archieven nog helemaal online, maar door de nieuwe privacywet gaat dat waarschijnlijk veranderen. Doordat ze vanaf 25 mei hoge boetes kunnen krijgen, staan de Nederlandse archieven op scherp. Mogen al die persoonsgegevens wel online staan?

Wie waren mijn voorouders, wat deden ze, waar woonden ze? Veel mensen vinden het een heerlijke hobby om stamboomonderzoek te doen in archieven. Vroeger reisde je daar het hele land voor af. Maar heel veel genealogische gegevens zijn inmiddels gedigitaliseerd en de laatste jaren op internet gezet.

Gevoelige persoonlijke informatie

Dat is ook gebeurd met de zogeheten gezinskaarten uit de vorige eeuw. Een prachtige bron van informatie, zegt Gert-Jan de Graaf, directeur van het Regionaal Archief Tilburg. “Die kaarten zijn heel belangrijke bronnen voor mensen die op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. De eerste stap die je doet voorbij de nog levende familieleden.”

Op zo’n gezinskaart zie je de gegevens van een gezin dat woonde op een bepaald adres. Van vader, moeder, tot de kinderen. Inclusief gevoelige informatie als religieuze en politieke overtuiging. Allemaal thuis op te zoeken via internet.

Een gedigitaliseerde gezinskaart. (Foto: RTL Nieuws)

Gegevens offline of toestemming vragen

Maar vanaf 25 mei zal dat waarschijnlijk anders zijn. Want dan gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden. Die wet is – net als zijn voorganger overigens – streng als het om persoonsgegevens gaat, vooral als die personen nog leven. Het grote verschil met de huidige wet is dat de nieuwe wet het mogelijk maakt veel hogere boetes uit te delen bij een overtreding.

Vanuit de luie leunstoel de familiegeschiedenis onderzoeken, wordt straks dus waarschijnlijk een stuk minder gemakkelijk. Archieven zullen gegevens offline moeten halen van mensen die mogelijk nog in leven zijn of die allemaal om toestemming moeten vragen. Voor de stamboomspeurders zal dat betekenen dat ze straks toch weer ‘ouderwets’ een bezoek moeten brengen aan archieven in verschillende steden.

Zo moet de nieuwe privacywet onze gegevens beter beschermen:

Bedrijven moeten vanaf mei expliciet toestemming vragen om jouw gegevens te gebruiken.

Tienkamp / Thyencamp bij Noordbarge

De oorsprong van de familienaam Tienkamp

De naam Tienkamp is afgeleid van het erf Tienkamp in Noordbarge bij Emmen.

Dit erf ligt op de plaats waar nu de “Stortweg” en “De Kampen” zijn, bij de vroegere melkfabriek.

Deze erfnaam bestaat al vele eeuwen. De oudste vermelding die ik tot op heden heb kunnen vinden, betreft een zekere Pol Harms wiens lijkpredikatie op 18 augustus 1679 plaats vond.

Vanaf die tijd kwam de naam Tienkamp steeds vaker voor. De naam werd gespeld als Tynkamp, Thyencamp of Thyncamp.

Er zijn twee families Tienkamp:

De nazaten van Roelof Tienkamp uit Den Ham
De nazaten van Gerrit Tienkamp uit Dalen.

Roelof Tienkamp

Mijn voorvader Roelof Jans Engberts zich noemende Tienkamp werd in 1771 geboren in Den Ham. Door het faillissement van zijn vader, Engbert, ging het gezin uit elkaar. Zijn moeder, Janna Jurriens, zijn broer Jurrien (* 1773) en waarschijnlijk Roelof zijn in 1786 ingetrokken bij Gerrit Hendriks Thynkamp in Noortbarge. Jurrien is in 1796 getrouwd met Jantien Gerrits, een dochter van Gerrit Thyncamp. Jurrien heeft als familienaam later de naam Engberts aangenomen.

Gerrit Tienkamp

Gerrit Hindriks (* ca 1721) kwam uit Dalen. Hij woonde in “Noortbarge” op woonnummer 133 en werd voor de belastingen aangeslagen als keuter. Van zijn zoon Jan Gerrits werd in het haardstedenregister vermeld “Arm, heeft nog koeij, nog gesaaij”.
De naam Tienkamp komt op meerdere plaatsen in Nederland voor.
Een relatie met onze familie heb ik niet ontdekt en lijkt mij ook niet zo waarschijnlijk.
Ook ben ik nog op zoek naar de betekenis.

Thijencamp bij Steenwijk

Steenwijk
Bij Steenwijk is een buurtschap Thijencamp.
De achternaam Thijen komt in die regio regelmatig voor (Steenwijkerwold, Wapserveen tot in Vollenhove).

Zo komen wij tegen:

6601    Hendrick Willems van TIJEN, geboren te Vollenhove, gedoopt (N.G.) op 20-12-1668 te Vollenhove, begraven op 20-04-1744 te Vollenhove op 75-jarige leeftijd, zoon van Willem Hendricx TEIJEN (THIJEN) (geboren ca 1630, overleden na 1682. Willem Hendriks was in 1682 medeeigenaar (met Hendrik ALFERS) van een pand met 2 vuurplaatsen in de Kerkstraat, gelegen ruim voor het midden (bron: vuurstedenregister 1752 – nr. 25))  en Mette WOLTERS (zie 5166).
Gehuwd voor de kerk ca 1693 met Anna Lucas BRUMMELBOS (zie 8111).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen.
Zijn naamgever was zijn grootvader:
Hendrik Hendriks van TEIJEN, geboren ca 1605
Bron: http://www.windgenealogie.org/vo/vo-00066.htm#BM16623

Ik sluit niet uit, dat er een relatie bestaat tussen deze familie en het buurtschap Thijen.

Er is zelfs een camping ‘De Thijenkaampe’, in dit buurtschap:
Camping De Thijenkaampe Steenwijk

Thijencamp bij Zevenaar

Bij Zevenaar is een bedrijventerrein met de naam Thijencamp.
Zie bijv de website http://www.thijencamp.com.

Eerste vermelding 1635
De Gemeente Zevenaar voorzag mij van de volgende informatie:
De oorsprong van het woord ligt hoogstwaarschijnlijk bij de familienaam Thije.
Er is een vermelding (waarschijnlijk in een volontair protocol, dit staat niet als zodanig vermeld in het naamgevingsdossier) dat op 16-07-1635 de Thijenkamp door Mathhijs van Berfelt wordt verkocht aan Evert Haeck.
De keuze van de toevoeging camp i.p.v. het oorspronkelijke kamp heeft te maken met negatieve associaties welke dit woord opriep bij de straatnaamcommissie.
Voor eventueel meer informatie verwijs ik u naar het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, www.liemersverleden.nl/sald
zevenaar_vogelvlucht

‘De Tiencamp’ te Doornspijk

Doornspijk / Elburg / Donkerbroek
Van het testament van Mevrouw Witten

FEITHENHOF.
Extract uit het Protocol der stad Elburg.
De Tienkamp, groot negen schepel gezaai bij de Enkmolen in Doornspijk

Get. 17 febr 1736
Verschenen Ds Jacobus Buschman welke verklaarde dat Johannes Stuurman van zijn zoon gekocht had een stuk land de Tiencamp gen. zijnde 9 schepel gezaai, doch dat Ds Duurcant die daar aanspraak op maakt als gevolg van een proces door hem destijds aangespannen, hier bezwaar tegen maakt,. en zodoende moeilijkheden veroorzaakt enz enz. get. 21 aug 1773

5e de “Tiencamp” groot 9 schepel in de Vrijheid get 10 sept 1765

1740
Vervolgens geef ik al mijn groeven in de kerk die op de naam van Dibbolt Feyth, richter geboekt zijn, aan mijn neef Harmen Jacob van Erkelens
Aan de 3 nagelaten kinderen van wijlen juffr Margaretha van Eben, met namen Dorothea, Chritiaan en Judith de volgende percelen 7/8 part in het erf de Clisterie in Oosterwolde op het Hooge gelegen, een kamp bouwland op ‘t Eekt onder Oldebroek groot 3 mudde gen. Geeloerst ?, een kamp weiland van 9 gresen achter de Mheen in de vrijheid, 4 gresen in Oosterwolde Wolstrij ? gen. en alle de voedergronsen op de Mheen mij toebehorend
Een stukje land de Enk gen. in Oostendorp, derdehalf mud Slijckerscamp gen. in deze vrijheid zijnde betimmert, de Starfcamp achter de kerk groot 8 gresen en 2 kampen van ieder 6 gresen mede in de vrijheid gelegen, een half mud bij de achterste molen en een kamp weiland bij de 2 stenen sluizen, de Tiencamp groot 9 schepel gezaai bij de Enkmolen en een mudde de Prik gen. in de Vrijheid en 6 schepel in de Dam in Doornspijk
Onder voorwaarde dat dit land aan de 3 kinderen gegeven, niet mag worden verkocht of veralineert nog bezwaart mag worden en op elkaar zullen versterven en bij de langstlevenden indien geen nakomelingen nalatend, zullen versterven op de 2 zoontjes van Hendrik Antonie Bigge en vrouwe Wobbina van Eben.
Tot mijn executeur testamentair aan gesteld mijn eheman Gerrit Witten en mijn neef Herman Jacob van Erkelens om na mijn overlijden dit te doen nakomen etc etc.
Get. den 23 sept 1740
Bron: Streekarchief

NB:
Een Gelderse schepel = 100 Gelderse roede = 1450 m².  De Tiencamp was dus ca 13.000 m2, ruim een hectare groot.

De Enkmolen in Doornspijk
Al vroeg in de 14e eeuw hadden de Heren van Putten “den molenwind binnen den cloften van Dorenspijcke”, dit omvatte ook de Enkmolen op de Hoge Enk. De Vrouwe van Putten verkocht in 1754 de molen aan Gerrit Lambertsen en zijn vrouw Aaltjen Teunis voor tweeduizend Coroli-guldens, maar zij moesten wel voor het recht van de wind blijven betalen.
In 1783 vermaakte Gerrit de molen aan zijn zoon Lambert. Vlak voor zijn overlijden (op 28 febr  1820) liet Lambert de molen op 21 april en 5 mei 1819 publiekelijk verkopen.
Koper voor ƒ 7550,= was Jan Jansz. van den Bosch. Hij liet de oude molen helemaal renoveren.
In de nacht van 28 op 29 mei 1831 brandde de standerdmolen helemaal af. Voor het publieke vermoeden van brandstichting bleek geen bewijs te zijn.
Aangezien de molen in 1857 weer te koop stond, moet hij voor die tijd zijn herbouwd, en wel als achtkante molen.
Bron: Molenboek Oudheidkundige Ver. Arent thoe Boecop, 1991. Verzameling H. van der Kaay.
Bron: Genealogie Westerink

molen doornspijk oostendorp
Korenmolen De Tijd in Oostendorp bij Doornspijk.
Of dit de Enkmolen is, weet ik niet.

Situatie 2012
De Enkmolen is al lang geleden afgebroken.
Wél is oostelijk van Doornspijk, richting het Harde, een buurtschap getiteld Hoge Enk.
Wellicht heeft daar “ergens” de molen gestaan.
Straten hebben vaak de toevoeging “kamp” gekregen.
En is het stuk land getiteld “Tiencamp” daar ook ergens geweest>
Maar belangrijker vind ik nog, de betekenis van die naam.
Wie helpt?

Stinse Tienkamp bij Tytsjerk, Friesland

Huis Tienkamp te Tytsjerk

 

het huis Tienkamp onder Tytsjerk bewoont door Juffrouw Glinstra 1723
Ligging

 

Dit huis stond bij Zwartewegsend onder Tytsjerk, gemeente Tytsjerksteradiel.
De buurtschap Zwartewegsend behoorde vroeger bij Rijperkerk (Ryptsjerk), maar valt nu grotendeels onder Tytsjerk. De Groningerstraatweg is nu de dorpsgrens.

 

Ontstaan
Het is mij niet bekend wanneer het huis precies gebouwd is, maar in 1723 stond het er al.

 

Geschiedenis
Het is mij niet bekend wanneer dit buiten is gebouwd en ook niet wie het liet bouwen. Over de bewoners is eigenlijk ook weinig bekend, maar in 1723 was het huis eigendom van juffrouw Glinstra. Volgens archiefgegevens moet er in het Fries Museum een tekening van dit buiten aanwezig zijn, gemaakt in 1723 door Stellingwerf.

 

Voor 1855 was Tienkamp, evenals de buitens Hanenburg en Woelwijk, eigendom van de familie Ypeij-Ypey, die op Vijversburg woonde. Deze familie kocht in die tijd alle belangrijke gebouwen en grond rondom hun State Vijversburg op.

 

Waarschijnlijk is Tienkamp nog aanwezig in 1875, want dan verzoekt de weduwe Ypey-Looxma te Rijperkerk om een verklaring van de gemeente dat de langs Vijversburg, Tienkamp en Toutenburg staande bomen eigendom van de familie blijven (i.v.m. aanleg weg).
Wanneer Tienkamp is gesloopt is mij niet bekend.

 

Bewoners
1723 juffr. Glinstra

 

Huidige doeleinden
Van dit huis is niets meer terug te vinden.

 

Bronnen
Tekst: J. van der Zwaag
G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland
Goffe Jensma, “Tot aandenken aan mijne moeder”
Het Archief van Tresoar

 

Bron: http://www.stinseninfriesland.nl/Tienkamp.htm

 

Deze bestanden worden regelmatig bijgewerkt:
laatste versie: 1 december 2012